"d i i nn ii III BRQED3 RBALID t B1AD DIE AALSTBRS... VRIJ": BRAND ,G II II» 11 dbcbubbr 1948 \7AT 3BBUHDB BR IN D3N LOOP DHR MAAND 1J0V1MB3H 1943 IN H3T KORPS Op Vrijdags5 November te 2,30 uur werd de brandweer opgeroepen voor brand uitgebroken in do garage "Mo derne" uitgebaat door den Heer Le~ fevre Jozef» Churchilllaan» alhier. Brandweer Dendermonde rukten wij uit daar genoemde brandweerdiensten redds opgeroepen waren en er steeds nog ge vaar voor uitbreiding en ontploffing bestond. Condenscurs van Kata- xier magazijn en bureel i—"»»»»'»""""»»» i'iHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiituiniiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiii 2.1SG V T.Ï1 "Dili!/ 0 ^"LzilUT* zijner garagcuitbating stonden volledig in vuur bij onze aankomst Magazijn "en bureel wa ren in ver gevorderden ,^S WOORD VAN DB KAPITEIN| hadden er vuur gevat door ont- By 't einde van het jaarf ploffing en de brand dank ik oprecht al onzöl dreigde over te -- r- leden om de bewezen dion-f slaan naar het daar- ocstand en oen geweldi-jst.cn aan de bevolking en op gelegen verdiep ge hitte heerste er toonjaan hot korps zelf. waar ook dergelijke met oen lijn van 70/5 den| Ik dank hun om hunne aan-1 condenscurs waren vuurpoel aangevallen fwozighoid by oproepingen» 1 opgesteld. WQ£d* fbij oefeningen, by plech-I Het vuur word langs ha een uur werken wa-Jtighodcn en feestelijkho- twee zyden aangeval- ren alle vuurhaarden gc-|den. I pGn Gn na GGn uur on oo d Gn kon Imiswaanrts Ik dank hen om do goodc half werken waron wy Igeost die hen bezielt. den toestand meestor Voor 1949. wens ik hun De laatsten zullen een heilvol jaar,de zegenf do eersten zijn... Gods over hun kinderen» f en dit was waar want hun ouders» hun familie» 1 déze die na ons toe- hun ondernemingen. kwamen( in Schoonaar- Voor 1949 reken ik ook I do wol te verstaan) op hunne volle toewijdingf waren dan nog de ocr- jzorls zij ten volle op myj sten om hun droge gekeerd worden, Op Vrijdag, 26 Novem ber te 18,55 uur word °ns korps opgeroepen voor brand uitgebitkon in de gebouwen der "Union Chiniquo Beige" te Sch.oonn.nrdo Alhoewel Schoonaardojmogen rekenen j koel vocht to geven"! niet in ons gewestelijkHoog het hart l En dan waren zo nog cent run is ingedeeld onj De Kapitein, I voor de mannon van aangewezen is voor do! PhDe Paepe Aalst gealarmeerd. VU liVAUiltJ UUl v CU 1 IV Caj u c-» i nor» 4-i„ _-{-iITlTï1. TT 'TC) O T0"Ft 17" ATT "PvT1 Tf atithtvi tit ■L~ Cu H I—|>T -rn -L n-n. -r- V_ V Cl-11 Uil V ctCVL 2

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Aalsterse Spuiter | 1948 | | pagina 1