ZONDAG 7 JANUARY 1 855. A'KCEKSTEN JAERGANG. - F 451 AELST, den 6 January 1855. Het verslag van M. Tescli over de gi en legaten. Liberale Francmaconslrekken. VAN DENDERMONDE NAER AELST. Be Nieuwe benoemingen, Wij hadden het voorzien. YZEREN WEG. STATIE AELST. VERTREKUREN VAN REN 1 NOVEMBER I8Si. 1° 7'rn 7 wrun 45 minuten des morgens nner Dendermonde Gend, DfiiRRfy Oosleiidc, Kortr^k, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Calais. 2° t'-u 9 uren 30 mindes morgens naei Dendermonde, C.cnd, IHechelen. Brussel, Antwerpen, Leuven, Tliirnen, Luyk, Verviers, Landen, St. Truyen.eu llnssi-lt 3° Ten 12 aren 00 minuten voor middag, nner Dendermonde, Gend, Drtijjije, Oostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Calais. 4° Ten 2 uren 15 m. namidd. nner Dendei monde, Meubelen, BrtissH, Antwerpen, Lemen, Thicnen, Luyk, Vervier, Landen, St. Truyen, Hasselt, Aken en Keulen. 5" 7en 5 uren 15 minuien des avonds, nart Dendermonde, Mecliel'-n. Brussel, Antwerpen Gend, Brupf»e en Ostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel en Calais. 6° 7'en 8 uren 15 minuten des aronds nner Dendermonde, Gend. Mecheleu, Brussel, Antwerpen, Leuven, Thienen, Luyk, Verviers, Aken en Keulen. CtMyi'l', St,'I'M. I* Ten G nr. 25 in. U morgens.2° Ten 8 uren 20 minuten 's morgens.—3° Ten 10 uren 10 minuten 's morgens. 4° Ten 12 uren 40 minuten 's middags. 5° Ten 4 uren 10 minuten avonds. 0" Ten (i uren 45 minuten 's avonds. Zullen te Gysegeiu slillestaen de volgende konvoyen vertrekkende van AFLST, ten 7 ur« I» 45 minuten, ten 9 uren 30 minut. 's morgens, ten 12 uren ten 2 uren 15 minuten en ten 5 men 15 m. s' avonds* Van DKNDLRM0''1)E ten 6 uren 25 minuten, ten 8 uren 20 minuten'smorgens, ten 10 uren 10 min. vuur in. ten 12 u. 40 m. namiddag, ten 4 uren 10 m. en ten (i uren 45 min des avonds. Voor alle riglingen moet men te Dendermonde van konvoy veronderen. Uil bl;id vei-scln iii des Zaterdags in den namiddag onder dedagteekening van den (hierop volgenden Zondag. —Den prys der inschryving, by trimester, ibepaeld op I Ir. 50 c., dien der amioncen op 20 eentimen den drukregel. HEN HENHEEBOHE In de belgisclie kamers gaet al wederom een schandael voor geheel de wereld verwekt worden, en dit wel ter gelegenlieyd eener beraedslaging die gaet plaels hebben om te weten of de Belgen de vrylieyd zuilen behouden van testamenten te maken golyk zv liet goed vinden, om te weten of het hun nog zal toegelaten zyn gelyk het hun voortyds altyd is geoorlol'd geweest, bezetten te doen ten voordeele der armen, en werken van liefde en godsvrucht te beoeffenen gelyk zv het zouden wenschen te doen. Doch vcrhaestcn wv ons te zeggen dat dit schandael slechts door de liberatersparty gaet gegeven worden, dat het de francmagonssecte is die'dees schandael aenslookt en uytdaegt om in 't godsdienstig Belgiën de vryheyd te ver nietigen die hier by ons en by alle beschaefde" volkeren altyd geheyligd en onschendbaer is geweest, van namelyk over zynen evgendom volgens goeddunken te beschikken. Maer 't is waerlyk aerdig 0111 zien hoe den liberaler Teseh het aen boord legt oin in zyn fameus verslag te bewyzen dat de vryheyd van testamenten te maken of fundatiën daer te stellen, door de gouvernementele ketens moet geboevd worden. Om over de weerde van dit verslag, 't geen dooi de meerderheyd der centrale sectie is aengenomen, te konnen om-deelen, moet men weten hoe de centrale sectie samengesteld was te weten nyt vier liberators van zuvveren bloede namelyk, MM, De.lfosse, den lutheraen Anspach, Oris en Tescli, en verder nvt dry conservateurs MM. Re Theux, De Decker en De Liedekerke zoodat de liberaters er eene stem meerderheyd hadden. Zie hier nu wat den liberater Tesch in zyn verslag afgeeft k De meerderheyd der centrale sectie, zegt hy, laet de vryheyd der liefdadigheyd ongeschonden en eerbiedigt alle inanifestaliën of uyidrukkingen zy wevgert slechts aen 't gouvernement het regt van de burger'lyke verper- 11 soonlvking te verleenen aen liefdadige inri'glingen die geheel onafhanglyk zyn van wettige bestuerders Onze grondwet waerborgt alle persoonlyko vryheden die men kan verlangen maer als er zal kwestie zyn" een testa ment te maken ten voordeele der armen, en als het er zal op aenkomen eenen bestnerder of uytdeeler aen te stellen voor de aelmoessen die ik zal geven, het zal my verboden zyn, ik zal het bestuur en de uytd'-eling moeten laten doen door een lid van het weldadigheydsbnreel, die grondwettige vryheyd moet my, door de voor-handige, wet ontnomen wórden als het op liefdadighevd en onderstand voor den armen aenkomt, dan moet de grondwet door de liberaters verscheurd worden. En waerom Uyt haet tegen den godsdienst en priesters, uyt haet tegen de godsvrucht en tegen de christelyke liefdadigheydDen godsdienst dei- Belgen moet geketend worden, al waer den priester aen of by komt moet gedwarsboomd of vernietigd worden, Belgiën moet, kost wat kost, vergod- en verzedeloosd worden, het moet geheel en al onder de dwingeland)' der liberaterv- en francmacons nedergedrukt wordenDe geestelykheyd die altvd het vertro twen der Belgen genoten hoeft, en aen wie zy meest altyd de nytdeeling hunner aelrooesen toevec.- trouwd hebben, die geestelykheyd is buyten de wet gesteld men gaet poogen door eene wet te doen beslissen dat de Belgen geen vertrouwen meer inogen stellen in eenen bisschop, in eenen herder, in eenen"priester en dit alles om te werken tegen den armen behoeftigen die in de ver- latenheyd en in de ellende gedompeld ligt..... De liberaters- secte vêrfoeyt zoodanig den godsdienst van Jesus-Christus, dat zy den armen slagtolfert om haren haet te voeden en den vollen teugel te geven Om de wet te doen dnorgaen waerdoor den uvtersten wil der Belgen zal geketend, zyn, tracht de meerderheyd der centrale sectie, door het nrgaen van har»n verslaggever Tesch. de oogen te verblinden én het publiek te bedriegen, en daertoe geeft hy aen 'l hoofd van zyn verslag verschev- dene iiytloggiugen ol bepalingen eener aelmoes, eener fundatie ol van een bezetmaer den listigen liberaler mag geenzins op den goeden uylslag zynei- bedrogmiddels rekenen, de Belgen zyn zoo dom niet dan dat zy zich in de maconnieke strikken zouden laten vangen. Zie hier de eerste bepaling, zy is merkweerdig I De aelmoes is het regt van te geven en uyt te deelen gedurende zyn leven; het bezet of de fundatie is de facul- teyt van aen de armen te deelen na zvne dood Welnu, lezer, wist gy dit Had gy dit oyt gehoord Zoo niet, bedankt de liberaters van 11 onderrigt te hebben. Maer is het wel gepermitteerd met zulk verslag voor de kamer te komen'? Moet het niet eenen luxémburgschen liberater zyn 0111 zulke armzalige, zulke beestige dwaesheyd aen eene wetgevende vergadering te durven aenbieden li E11 er volgt uyt, zegt M. Tescli, dal dezen die aelmoesen gee/t zich zeiven berooft, en dat dezen die bezetten doet, zyne familie berooft Als ik nu met levenden lyve door gifte over myn goed beschik, ten voordeele der arme of om een hospicie te stichten, beroof ik dan myne familie niet die, na myne dood, moet erven Of zou ik alleen myne familie berooven als ik enkelyk by testament iets make Waerlyk men moet meer dan D. O. M. slim zyn 0111 de fyne streken van Meester Tesch te verstaen M ,'^e 'wl'e,Je bepaling luyd aldus De vryheyd van a liefdadighevd laet het toekomende ongeschonden, de vryheyd van fundatie of stichting rand het aen. 0 dwaesheyd Wilt gy weten M. Tesch waterde vryheyd aen rand, 't is dat ik over myne goederen niet mag beschikken gelyk het my beliaegt't is de handelwyze dei- centrale sectio welke, om deze vryheyd te ketenen, alle grondslagen, alle regten, alle wetten vernietigt die van in 't begin der wereld bestaen hebbenZie daer wat er de vryheyd aenrand. Ui Dei-de bepaling Tesch. Dezen die aelmoesen yeeft, handelt in de volheyd van zyn verstanddezen die bezet, handelt niet altyd met de volle vryheyd. M. Tesch vermoed dat de persponen die ten voordeele der armen willen bezetten, dikwils bedrogen worden Maer om te bedriegen moet men zonder godsdienst, zonder geweten zyn E11 als men zou vragen by wie men meest godsdienst of teederheyd van geweten vind men zal zekerlyk niet durven antwoorden dat het bv de liberaters, bv de francmacons isDe wet zegt teil anderen, dat om te geven zoo wel als 0111 te bezetten, men moet wel by zyn verstand zyn... 11 De vryheyd van liefdadigheyd is zonder nadeel of a hinderpael. liet regt van fundatiën te stichten, als het 11 niet wvslyk geregeld is. kan ernstige gevaren voor de ii familie en voor de samenleving hebben. 'T is slechts heden, sedert dat. de liberaters aen 'tbesfuer gekomen zyn, dat de testamenten en fundatiën voor de familiën en voor de samenleving ernstige gevaren geworden zyn. Maer wat 7.011 er van de arme. van de zieken, van de behoeftige ouderlingen geworden zvn, hadden onze voor ouders geene fundatiën nagelaten?Maer 't is 't geen hier bewyst hoe slecht, hoe bedorven, hoe ongodsdienstig en hoe weynig liefdadig de liberatersparty, de francmacons- secte is. 'T geen alle volkeren altoos nuttig en voordeelig aen de maetschappy geoordeeld hebben, dit verklaren de liberaters gevaerlyk en slecht. Om zyne duhj beredenering te bekroonemen zyn verguld liberael pilleken gemakkelyker te doen doorslikken, zoo hy meynt, eyndigl M. Teseh zyne voorrede met de volgende slimme aenmerking De vryheyd van liefdadigheyd zou geschonden zyn, 1 indien het gouvernement voorstelde weder in voege te brengen, de sedert Karei V tot aen Josephus II, gede- kreteerde en meermaels hernieuwde maetregels, waerdoor 1 het verboden was, onder straf van 6 guldens boete, aelmoesen Ie geven aen bedelaers buyten de plaels waer zy gedomicilieerd waren. Men zou zeggen, volgens den verslaggever, dat het maer Karei V en Josephus II zyn die alleen politiemaetregels tegen de omzwervende bedelaers genomen hebben. Maer zou M. Tesch niet weten dat. vóór en na die vorsten, zulke maetregels altyd bestaen hebben. Constant inns den Grooten gelyk Julianus den apostaet hadden ze voorgeschreven, zoo wel als Napoleon en onzen gewezen koning WillemMet strafwetboek met zyne schikkingen is daer 0111 zilks te bewyzen Doch de souverevnen, welke M. Tesch aenhaelt. hebben de faculteyt van testamenten- te maken of te bezetten op eene gf-heele andere wvze beoordeeld want Josephus II, dien liberater-philosophieken vorst, ofschoon hv grooten j tegenstrever van den kalholyken godsdienst en deszelfs priesters was, en zich zoo zeer met de godsdienstige zaken bemoeyde, dat den koning van Pruyssen hem zynen kozyn den koster noemde, heeft nogtans, gedurende geheel zyne regering, eenen 7.00 grooten eerbied voor de bezetten en fundatiën gehad, dat hy noyt de hand heeft gelegd op dit geheyligd regt der volkeren. En voorwat keyzer Napoleon betreft, wy zullen later aen de liberaters-meerderheyd der centrale sectie doen zien hoe veel eerbied hy had voor het ongeschonden behoud der fundatieakten en wel byzonderlyk voor deze die ten voordeele der armen en behoeftige zieken daergesteld waren Wy vernemen dat men in liet distrikt Andenarde nog al te vreden is óver de laetste benoemingen der bnrgemees- ters, maer zy zyn niet geschied gelyk M. de Jaegher het gewenscht had. Hel schynt dat vele kandidaturen door dezen gouverneur voorgedragen meer dan belachelyk en allerschadelykst voor de gemeentebesturen waren.'Men spreekt onder andere van eene merkweerdige voordragt die uyt de hersenpan van M. De Jaegher zou gevloeyd zyn, en dit wel voor eene gemeente bv Audenaerde gelegen' waer den burgemeester afgekookt 'was geweest en waer eene nieuwe benoeming moest gedaen worden. Den slim- men Gouverneur had namelyk ais eersten kandidaet opge geven eenen stokouden man die meer dan 73 jaren berevkt en dry kwartieren noodig heeft om een onleesbaer haïid- leeken van ten minsten dry kwaert voet lengte op papier te brengen.... Maer den minister heeft regt gedaen over de kandidatuer van M. De Jaegher met den ouden sukkc- laer in de pen te latenWy zouden er aldus nog vele konnen aenstippen, maer tot geluk der geineenlens is de belagchelyke lyst van den heer Gouverneur zoodanig ge- kortvlerkt, afgesnoeyd, hersmolten en hergoten, dat er byna niets meer van overgebleven isDit hebbën de gemeentens van liet distrikt Audenarde aen hunne deftige representanten te danken deze achtbare heeren hebben aen den minister alles voor oogen gelevd en hem doen be- grypen hoe zeer hv verantwoordelyk was voor de dwaes- hedrn van den 'gendschen Arend, en hoe impopulaire het gouvernement door die partydige, bespoltclyke en laek- baie benoemingen zou worden, met aen de gemeentens bestuerders te geven die tot haer welzyn in 't geheele niet konden dienen. Voor wat liet arrondissement Aelst betreft, er zyn wey- nige veranderingen aen liet personneel van burgemeesters en schepenen toegebragt. Onder die veranderingen echter zyn er die door de algemeene opinie luydruclitig worden toegejuvclit omdat zy wezenlvk aen de gemeentens voor deelig zyn, terwyl andere openlyk worden "afgekeurd omdat zy den stempel dragen van den liatelyksten partygeest, en zeer trelfelyke brave ambtenaers van kant steken, 0111 deze door slaven van liet stervend koterietje of allianceklieks- ken van Aelst te vervangen. Hadden den gouverneur en den distriktkommissaris waerlyk het goed gewild, hadden zy den vrede, de cendragt en 't onpartydig besluer van zonimige gemeentens belier- ligd, zy zonden verschevdone veranderingen hebben kon nen voordragen, om zekere dwingelanden magteloos te maken en het bestuer te onttrekken aen de inlriguen van papliberaters, die zich overal welen in te dringen met eenig oogmerk van hunnen zak te vullen Maer wat was er van gemelde liooge ambtenaers anders te verwachten; die zelf geene verdiensten bezit, zoekt altyd mannen zonder verdiensten, zonder weerdigheyd, onder zich te hebben, omdat, als men omringd is door volksken van zelfden ka liber, men toch nog aen iets gelykt wanneer er kwestie is in 't publiek te verschynen. Wy zullen dan nog w: t geduld hebben, den tyd zal, hopen wy, welhaest aeubreken dat namelyk de liheraters- bol zal ten eynde geloopen zyn eu in 't modder neerplnfl'-n 01:1 er nimmer uvt te geraken. Zekerlyk hadden wy het voorzien dat de schaudscln-yvers van 't Verbond de lalhertigheyd zoo verre zonden gedreven hebben, van stilzwvgend te blyven over de hatelvke lasteringen die zv tegen de eerw. PP. Jcsuilen in een

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1