7.0XDAG 28 JANUARY 1855. NECENSTEN JAERGANG. - 458. AELST, 5>e.\ 27 January 1855. Liefdadige Giften en Bezeilen. Zal die sdiaodwct aeugenomen worden En wat heeft den lihcralers quatuor geant woord VAN DENDERMONDE NAER AELST. Kamer.— Budget van l inwendige kapittel Landbouw.) YZEREN WEG. STATIE AELST. VERTREKUREN VAN l)EN I NOVEMBER 1854. 1® 7V» 7 mrtftt 45 minuten de» morgens nuer Deudermonde Gflnti, Brnpge, Oottleiuic, Rortnk, Mouseron. Dooriiyk, Kyssel, Calni*. 2® ten 9 umn "0 min. dea morgen» nner Dander mondeGend, Mechr|en. Brussel, A utworpru, l/u^ii, Thirnen, Luyk, Versiers, Landen.St. Trinën.en Unss'lt 7en 12 nrrn Of: minuten roar middag, nair Oenderiuonde, Uend, Bnijjj;?, Oostende, Koriryk, Mouscron, Doornxk, Oyrssel, Calais. 4° Ten 2 uren 15 muntdd. nner Dentinmonde, Mochelen, Brussel, Antwerpen, Leuren, Thienen, Luyk. Vervier, Landen. St. Trtiyën, Unsst-lt, Akt-n en Keulen. 5° 5 uren inrnutrn drnrnnds, nner Dendernionde, Mechelen. Brussel, Autwerpeu <;enrl. Brilde en Oslende, Kortnk, Mous#on, Doornyk. Ryssel en Calais. K° Ten 8 uren 15 minuten d nrundf naer Dend'-rnmnde, Gend, Mechelen, lUussel, Aniwerpon. Leuven. Thienen, Link, Verviers. Aken en Keulen. 1* Ten fi nr. 25 w. 's morgens.2"> Ten 8 uren 20 minuten's morgens. —3° Ten 10 uren 10 minuten 's morgens. 4° Ten 12 uren 40 minuten 's middags. 5° Ten 4 uren 10 minuten 'savonds. 6° Ten 0 uren 45 minuten 's avonds. Zullen te Gysegem stillestnen de volgende konvojen vertrekkende van AF-LSTten 7 uren 45 minuten, ten 9 uren 3!) minut. 's morgens, ten 12 uren ten 2 uren 15 minuten en ten 5 uren lo m. s' avonds- Van DLNDLKMONDE ten 6 uren 25 minuten, ten 8 uren 20 minuten 'smorgen*. ten 10 uren 10 min. voor in. ten 12 n. 4l) m. namiddag, ten 4 uren 10 m. en ten 0 uren 45 min. des avonds. Voor aüe rigtingen moot men te Deudermonde van kouvov verandtren. Dil blad verschynl das Zaterdags in den namiddag onder dedagleekcning van den daerop volgenden Zondag. Den prys der inschryving, by trimester, i; bepaebi op 1 fr. 50 c., dien der annoncen op 20 centimen den drukregel. BEN DENDERBODE Wy moeten nogmaels terugkomen op de wetsontwerpen van M. F aider en het verslag der vier kampvechters van de magonnieke liberatery uyt de centrale sectie, want het zal •een groot schandael zyn voor 'tland indien zulke vryheyds- moordende wetten worden voorgedragen, en een nog gróo- ter schandael, worden zv gestemd. Door de stemmingen "die in de sectiën plaets gehad heb ben over het wetsontwerp van giften en bezetten, is dit ontwerp verworpen geweest, en 't zon het zelfde geweest hebben in decentrale sectie, bad deze samengesteld geweest gelyk zy bet trellelykheydshalve moest geweest zyn, dit is te zeggen, volgens de gewoone gebruyken. Ofschoon wy hel feyt reeds hebben aengehaeld, zullen wv hier andermael den listigen en weynig heusschen liberalere trek van het •opperhoofd der kamer errinneren, om onze lezers geinak- kclyker te laten oordeelen. Alen weet dat in 't begin van eiken zittyd der kamer, de dry presidenten onder hun het best.uer der beraedslagingen van de centrale sectie verdeelenIn dezen zittyd waren -de zaken van het ministerie van justicie aen den graef Vilam XIIII ten deele gevallen; maerdoor eene ongehoorde wdlekeurigheyd en eene allerlaekbaerste onbetamelykhevd zegde M. Del fosse aen M. Vilain XIIII 'K zal ik de cen trale sectie voorzitten als er zal kwestie zyn het wetsontwerp -over de liefdadigheyd te onderzoeken; ik ben president der kamer, en zoo wil ik hel hebben... 'T is waer, zulke akten van onbescholt despolismus doen walgen, maer zy schand- vlekken de wetgeving die zuiken individu voor president heeft. Had dus de centrale sectie samengesteld geweest gelyk het behoorde, hare beslissingen zouden geheel anders geweest zyn, en 't publiek zou een verslag hebben zien verschynen waerin de waerhevd en de betamelyklievd zoo 'Ongenadiglvk niet zouden gegeesseld zyn geweest. Alles doet onderstellen dat deze vraeg met NEEN mag opgelost worden. Zie hier de stemmingen der sectiën over liet gehee!e van het wetsontwerp I)e eerste sectmna de artikels 1 en o die de ziel der wet nyt maken, verworpen te hebben, vind niet meer nuttig over «ie andere beschikkingen te beraedslagen De tweede sectie verwerpt het wetsontwerp met eenparige aenwezige stemmen en eene onthouding.... De derde en vierde sectiën verwerpen de wet met eenpa rige aenwezige stemmen, behalve eene onthouding voor elke sectie De vyfde en zesde sectiën stemmen over het geheele der wet niet Het wetsontwerp is dus stelliglyk door de zes sectiën verworpen en zal, hopen wy, door eene treffelyke meerder- heyd, in de kamer van de hand gewezen worden. inde beraedslagingen der centrale sectie stelt een lid als vracgstuk van grondstelsel voor de twee eerste paragrafen eener wvziging die door de zesde sectie is aenveerd gewor den en luydende als volgt 8 Zyn toegelaten de besprekken van liefdadige a giften en bezetten, er onder begrepen deze die geduen worden ten voordeele van het leeger en professionneel onderwys, dooi" welke eenen gever of testa leur bvzondere bestuerders aenduyd, 'tzv ten titel van opvolging in burgerlyke of geestelyke ambten.» 8 Alle liefdadige fondatic zal door den koning toegelaten worden, als zy niet slrydig is aen de goede i zeden ot aen de verbodswetten van den Staet. Om zynen voorstel te ondersteunen, heeft dit lid gezegd Dat hy het wetsontwerp van 't gouvernement aenzag als tegenstrydig aen den geest der grondwet en aen den algemeenen wensch van 'tland, als hebbende voor uvl- a slag of werking van zoovee! mogelvk de verzedelykende en weldadige actie der kalholyke kerk ten opzigte der be- hoeftige te verlammenen van 't gouvernementT welk den beschermer moet zyn van alles wat goed is, in vyandschap te stellen met al deze die hunne persoonlyke zorgen en fortuyn toewijden aen den onderstand der armener tevens middels can christelyke ver zedely king bijvoegende. En wat meer is, verre van den yver der bijzondere fondatiën uyt te doovengelyk het wetsontwerp doetde wet zou aen het gouvernementmoeten voorschryven dezelffb onder zyne bescherming te nemen en ze tegen alle inbreuk aen den'wil der testateurs te beveyligengelyk dit altyd bestaen heeft.» Zie hier wat de partymannen gezegd hebben De liefdadigheyd maetschappelyk beschouwd, moet in betrek zyn met de noodwendigheyd van dezen die ze ontvangt; buylen dit baert zy de ondeugd. De maet van den onderstand is dus de noodwendigheyd. DE NOOD- WENDIGHEYD KAN NIET GEKEND WORDEN TEN ZY BY MIDDEL DER CENTRALISATIE.... Als de veelvuldige besturenzonder verbintenis, zonder be- trekking onder elkander, ais de particuliere zelve fon- datiën zullen besturen en naer bun goeddunken de in- komsten uyldeelen, wie zal er dan nog de noodwendig- heden der urmen konnen schatten, wie zal er weten of i er aen die noodwendigheden niet reeds ruymschoots is voldaen Zal mm onvermydelyk niet teruykeeren tot dil j> tydstip, op welk de ware noodlijdende niet geholpen wier- n den, op icelk de aelmoes de luyheyd bezoldigde, op welk DEN STAND VAN LUYAERD BETER IF.4S DAN DIEN VAN DEN WERKMAN Zie hier de redenering, het groot en eenig poslpeerd der liberaterssecte, het voornaemste en eenig doel van 't werk van lesch, 't zyn de godsdienstige fondatiën die moeten aengerand worden; 't zyn de godsdienstige gestichten zoo als kloosters enz. die moeten vernietigd worden; 't zyn die eeriooze paters, die verachtelvke relitjieusen die moeten verpletterd worden, men ziet e'r al te veel in '1 land; liet moet van die pest verlost worden zelfs ten nadeele der armen en ongelukkigen; 't is het ordewoord dal moet uvt- gevoerd worden er moet gewerkt wordengelyk den grooten jacobynschen redenaer vau Pieinont, M. Broli'erio, gezegd heeft, verklarende dat hy de baenstrooperswet, waerdoor de geestelykheyd van liare goederen gaet beroofd, al de kloosters afgeschaft en derzelver goederen ingeslokt worden, zal stemmen. Hoort boe dien klooster-plunderaer spreekt Indien men de afsciiafliug voorstelde van oOÜ of van bO kloosters, ik zou ze stemmen, indien men de wecb- jaging van eenen, van eenen enkeleu kloosterling voorstelde, ik zou ze nog stemmenMen moet dan de goederen der armen en dér fondatiën centraliseren Dit is, men weet liet, den vurigen wensch dei' francmagons, 't is bet inzigl van Jl. Fr ére, er mag maer eene kas zyn voor al de reve nues der weldailigbeyd, en die kas moet uytsiuyteiyk ter beschikking zyn van liet ministerie, wel te verstaen, als het een francmaconsminislerie is.... En dit alles om het gods dienstig gezag, en de magt der Kerk, den godsdienst, met een woord, te vernietigenAlles is daer in en in niets anders gelegen. 'T is 0111 het doelwit te verduyken dat men den oorlog legen de kloosters voert en tegen alle instellin gen die den voortgang des godsdienst Begunstigen 'I is met dit zelfde inzigt dat Groot-Meester Verhaeghen zoo brutaellyk tegen liet genootschap van den II. Vincen- tius de Paula zyne mafonnieke gal heeft nylgebraekt Doch, t is hier de plaets, in 't voorbygaeu, te doen'zien waertoe de walgelyke scliynhcyligheyd der moortelgasten bekwuem is. Men ziet in de expositie van St. Yincentids de Paula te Brussel, een voorwerp 't geen voor opschrift draegt gegeven door Verhaeghen oudsten Maer dat men.het wel wete zoo wanneer de liberater- francniafonspartv eens voor goed kon meester geraken, zy zou zich, gelyk de jacobins van 9"2 in 't algemeen op de geestelykheyd werpen en den godsdienst in al zyne grond vesten ondennynen..N'ii zou zy verder gaon dan in 1792; zy zon gebruyk maken van liet groot maetschappelyk ge dacht, en, gelyk de Union de Louvain zegt, als er zal geld noodig zyn en dat er geene paters noch nonnen meer te d plunderen zullen zyn, rnen zai zicli op de ryke burgers werpen; de zelfde redenering zal hun toegepast worden n gelyk aen de goeden n der armen. Den staet zal de goe- der rvken uensiaen onder voorwendsel van ze beter te t besturen, en ze tot het algemeen belang te doen dienen. e Want t geen waer is voor de goederen die in gemeen- zaemlieyd bezeten worden, is waer voor de persoonlvke fortnynenMen ziet liet dus, den grond van 'het ii fraucmagonsstelsel, is het socialisnius; men noemt liet ii met, men verbergt het, men geeft er eenen anderen narm ii acu om liet populaire te maken.... Docii wee dc ryke ii menseden, indien dezen verslindenden en gedurig vëld- n winnenden kanker niet alhaest tegengehouden word.... pat er t ministerie wel aen denke, en de Belgen die i iets bezitten ook 'Tis met genoegen dat wy eene genegenheyd tot gespaerzaeniheyd lav de meerderheyd der kamer bemer ken die meerderheyd is niet groot, doch wv zien met groote blvdschap dat' men de dringende noodzakeivkheyd begint te begrypcu van sparen en van al die nuttelooze uvtgaven teenemael af te schaffen. Verleden zaterdag heeft de kamer het kwakzaiverswerk van den vremdeling Ro'der aengevat, namelyk het iiytdeeien van zaden voor den land en hofbouw waeraen het ministerie jaerlyks eenige duvzende franks verspilde zonder dat er 't land het minste nut kon uyt trekken, wvi het geen ander doel had dan creaturen te maken voor den vremdeling en do schatkist te exploiteren Men heeft dus het art. der zaden, die het gouvernement jaerlyks uytdeelde» uyt don budget gesclirabt. Ter dezer gelegenheyd en om liet werk van Rogier te verdedigen had de landbouwcommissic aen M. Piercot doen zegden dat' om de nuttighevd van het krediet voorde zaden *te doen' zien, hy motst spreken over liet groot goed dat de uytdee- iing der zaden had te weeg gebragt 1° Door de invoering der vremde racp of Rhutabaqa en. nota bene, van over meer dan 40 jaren vind men dit zaed bv alle zaedverkoopers. Betrekkelyk deze raep, hebben wy een anekdootje te ver tellen, T geen bewvst wat uytgestrekte landbouwkundige wetenschap er in liet departement van 't inwendige, en byzonderlyk in de landbouwdivisie heersclit: men luyst'ere- Over eenige jaren moest eenen representant, den'lioofd- bedienden van deze divisie spreken terwyl dezen reore- sentant zicli in liet bureel bevond, zong den hoofdbedienden op alle toonen het groot nut van alle de zaden die door zyne zorgen waren iivtgedeeld geweest, en onder andere prees hy op eene byzondere wyze de raep waervan wy hier spreken. .Maer den representant zegde hem 't is reeds sedert eenige jaren dat ik deze raep kweek, en ik vinde dat zy Ie verre uyt den grond komt, en dat gevolgelyk een groot deel groen word, 't geen zoo goed niet meer is voor 't voedsel van 't veeMaer daer is remedie teen antwoordde meesteriyk den hoofdbedienden steek het zaed dieper in den grond Den representant trok groote oogen open en vertrok zeer verbaesd over de diepe kennis van den bestierder der IandbouwcommissieAb una disce omnes, zy zyn alle met 't zelfde zap overgoten... 2° Door de uytdeeling van eene nieuwe zaeylarwë dié veel meer oplevert dan de oude tarwe wan "t land. Maer wy kennen dit nieuw graen, 't welk zoo goed is, dat er de bakkers niet van willen en dat de boeren liet niet konnen verkoopen, indervoege dat dc landbouwers daeraen be drogen, het niet meer willen zaeyën. 5" Door de uytdeeling van het lonnezaed Het volgende is curieus Dat men namelyk in de landboiiwcomniissie teenemael onwetende was, dat sedert onheuglyke tvden, men hier jaerlyks een groot deel tonnezaed uyt Riga trekt om onze akkers te bezaeyën welke de beste zyn van geheel de wereld!! Weliigt wilt men spreken over'het zaeylvnzaed van Egypten maer de proef is daer sedert lange jaren van geduen, en 't voortbrengsel is geweest een vlas zoo grof en zoo hard, dat liet na de hekeling niet kon gesponnen worden noch gebrnykbaer garen voortbrengen. Den minister heeft geene andere aengehaeld die door liet landbouwburee 1 met eenig nut nytgedeehl zyn geweest. Aldus bewvst liet gezegde van den minister genoeg dat al wat er in 't ministerie van 't inwendige voor den lai d- bonw gedaen word, mag aenzien worden als geld op strai t geworpen, en dat de kamer zeer wel gedaên heeft dien geldverspillenden artikel af te schaffen, tiet ware te wen- schen dat de kamer zicli hy dit artikel niet bcpnelde, want den budget van 't inwendige krielt van al niiltelouze' geid- verkwislingen die Rogier uylgevonden heeft, als 't ware met opgezetten wil om gaten "in de schatkist te maken die niet meer zouden sloplyk zyn. De meerderheyd der kamer heeft ook teenemael alge-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1