AELST, den 10 February I85o. ZON li Al I H FEBRUARY -1833- XEGEXSTEN JAERGAXG. - Nr 440. Opeenhooping van plaetsen. Heeft dit geholpen Is er dan niemand opgestaen om tegen die schandelykheyd te pro testeren ER ZIT ALTYD IETS ACHTER! YZEREN WEG. STATIE AELST. VERTREKUREN l'M.V DEiY I NOVEMBER 1851. I* Tm 7 uren 45 minuten des morgens nner Dendermondo Gend, Brugj;®, Oosiende, Kortrjk, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Calais. '2° ten 9 uren 30mt». des morgens nner Dendermoiidt», Gend, Meehel-n. Brussel, Aatfwerpen, l.euveii, Thicuen, Link, Ver*iers, Lande», St. Tnnen.en Hasselt 3° Ten 12 uren 00 minuien mor middag, navr Uendcrmonde, (iend, Drugpe, Oostende, Korlryk, Mouscron, Doornik, Hyssel, Calais. 4° Ten 2 uren 15 m. namidde naar Dendei monde, Mechnle.i, Rr\js.se|, Antwerpen, Lemen, Thicuen, Luyk, Vervier, Landen. St. Truyën, Hasselt, A km eu Heulen. 5° 1 en 5 uren 15 minuten d<s arnnds, nner Dendermonde, Meehelm. Brussel, /Uitwerpen Gend, Brugge en Ostende, Koriryk, Mouscron, Doornyk. Ryssel en ('alais. 6° Ten 8 uren 15 minuten des avonds rin-r I)e»d< rmonde, ('.end. Stechelen, Brussel, Antwerpen, Leuven. Th-enen, Luyk, Verviers, Aken en Keulen. VAN DENDERMONDE NA ER AELST. 1° Ten G nr. 25 in. 's morgens.2' Ten 8 uren 20 mimiten 's morgens. 3° Ten 10 uren 10 minuten 's morgeus. 4° Ten 12 uren 40 minuten 's middags. - ó1* Ten 4 Uren 10 minuten Vavonds.— 0° Ten 6 uien 45 minuten 's avonds. /uilen te Gysrgein sii!lesla< u de volgende konvoyen vertrekkende van AF.LST, ten 7 nu n 45 niiimt' ii, ten 9 uren 30 minut. 's morgens, tin 12 uren ten 2 uren 15 minuien en ten 5 uren 15 m. s' avonds* Vnn DL.NDLRMO DE ie» 0 inr» 25 minuten, 'en 8 uren 20 minuten 'smorgens, 4 ten 10 uren 10 min. voor m. ten 1*2 u. 40 m. namiddag, ten 4 uren 10 m. en ten 6 uren 45 min. de- avond». Voor alle rigtingen moet men te Dendermonde van konvoy veranderen. I)il blad verst liyitl des Zaterdags in den namiddag onder dedagieekening van den daerop volgenden Zondag.ben prys der insehryving, by trimester, U bepaeld op 1 fr. 50 dien der annoncen op 20 ceiilinieii den drukregel. BEN BENBERBOBE Den cumul of de opeenhooping van plaetsen is een woord t geen alle deltige mensehen moet doen schaamrood wor den, en l geen niet inboezemt dan oneer en schande, want 't is 't volk aeu cenen dobbelen, dry- en vyfdobbelen ruyfel opetenook is het slechts eene slordige vrekheyd, eene sehandige zelfzucht die er wilt profyt nvt trekken. 'T is l geen men in hel kongrres van 1830 gevoelde, als men in de grondwet aenstipte dat de opeenhooping van winst gevende openbare ambten noyt, en in geene omstandig heden mogt plaets liebben 0111 'het even onder welk voor wendsel. Ter gelegenheyd van 't onderzoek des budgets van 't in wendige, komt de brnsseisehe academie van geneeskunde voor dei: beelel, en daerin doet ziel: een geval van plaets- opeenhooping voor 't geen als eene ware pluyming van den budget mag aenzicn worden. Er is namelyk kwestie van de menigvuldige rykbetaelde plaetsen die den president dezer academie bekleed, mi waerlegen er dikwils geprotesteerd is geworden, als tegen een ongrondwettig misbruyk, dat men niet bard genoeg kan schandvlekken. Maer men heeft er tot dus verre mete meê gewonnen, die opeenhooping b'yft voortduren en is zelfs nog aengegroeyd En inderdaed, by het algemeen toezigt van den gezond- heydsdienst des legers, voegt dezen president hel toezigt van éM gezondfieydsdienst der gevangenissen, het toezigt van den gêzondheydsdienst der zeemagt, het voorzitterschap van eenen hgsonderen exaemjury voor de geneeskunde, hel voorzitter schap van den centralen exaemjury, het voorzitterschap der academie van geneeskunde etc. alle plaetsen en weerdigheden die aen den bekleeder veel geld opbrengen Ja, zoo veel, dat men aldus maer weynige jaren benoodigt om grooten kapitalist te wordenI... \Vy hebben de noodige slukken onder de oogen niet om het juyste eyller aeu Ie slippen van de jaerlyksche revenues die de opeenstapeling dezer plaetsen opbrengt, maer vol gens dat er in de wandelgangen der kamer gezegd word, zou er wel kwestie zyn van een ministersappointenient, a 'ÏI duyzend franks in 't jaer In de kanier heeft de beraedslaging geloopen op liet be taald voorzitterschap der academie vaV geneeskunst, op de HO®» franks appointement die den president aen zich /elven toegelegd heeft. Men heeft gezegd dat dit eene uvt- zondering is die in niet een land bcslaet, en dat. altyd "en overal den zetel van het voorzitterschap eener academic of vergadering van geleerden aenzien is geweest als eene groote eer voor den persoon die den zeiven bekleed, dat liet eene oneer is voor den belgischen dignitaris, of eene schandvlekking voor de weerdighevd, van er eene jaer- wedde aen vast te hechten, dat het slechts eene vuyge geldzucht is die deze ontberende pluyming des budgets hebbe konnen te weeg brengen, eyndelvk dat het een sehandael is dat Belgiiin geeft aen alle besciiaefde landen Of dit alles geholpen heeft wel neen! Die budgetvreters zyn mannen zonder scliaemte, zv laten de afgeveerdigde van 'I nytgepiitte volk maer vóortklappen, zv bekyken met gierenoogen dn schoone klinkende en blinkende "schyven, en stryken ze oplagcbende in de vuvsl omdat de arme Belgen zoo gewillig betalen om de ryke biilgetmannen in de weelde te laten zwemmen Dezen ciimulard of plaetsopeenstapelaer heeft in den brugsehen liberaler doetrinaris Devanx, eenen dienstwilli ge n verdediger gevonden iets wat cellier Ie verwonderen is, dat eenen geleerden man gelyk dezen afgeveerdigden is. zich zoo verre heeft willen verleegrn van eene zoo schandvlekkende zaek te dienen. Maer g dvk het gewoon- Ivk gact als men eene slechte zaek verdedigt, en bvzon- derlvk eene zaek die ongrondwetliglyk bet geld der la'stcn- bgtaters verkwist, verbrod men meer de zaek dan men ze zoekt te verbeteren. Ook heeft M. Devauxde opeenhooping van plaetsen erkend, maer al er liv te voegen dat de op eenhooping maer de bagatel van eenige lionderde franks opbrengt'I is waerlyk spytigdat men aen M. Devaux niet gevraagd heeft de additie of samentrekking te doen van al de sommen die voor deze plaetsen door den budget betaeld worden, dan zou 't land slellig geweten hebben wat M. Devaux bagatellen noemt, en waervoor het onge lukkig en verarmd volk zoo veel zuer brood moet eten. 1 Gelyk men kan denken, is den minister van 't inwendige dan ook opgetreden om die bagatellen te verdedigen; doch den minister wist ook al geene gegrondde redens by Ie brengen, en slechts de gezegden» van M. Devaux wal te herstoven en er wat andere saus op te gieten om aen de Belgen de bitterheyd te verbergen van hunne in 'I zweet en kommer gewonnen penningen die zy zoo onredeiyk mier t hooid van eenen ryken vrek moeten werpen Ja, de achtbare en vaderlandsminnende lieeren Osy en Dumortier zyn opgestaen en hebben den budget, dat is de borzen der schalpligtigen, tegen die onbetamelyke aen- vallen verdedigd, bewyzende dat de grondwet uytdnik- kelyk die opeenstapeling van plaetsen verbiedA3. Dumortier, als geleerden en lid der academie van weten schappen, heelt al de onbetamelykheyd doen uytsehynen dat namelyk eenen voorzitter van eene geleerde vergade ring, zich doet betalen omdat hy den presidentszetel bekleed Het heeft ons ten uvterst verwonderd dat er geene an dere redenaers zyn opgestaen om legen de voortduring van dit geldverkwistend sehandael te protesteren; het was hier eene pligt waertoe den eed aen de grondwet hun verbind. Want de grondwet verbied slelliglyk dat er l,e- taelde ambten opeengehoopt worden, en 't is aen de kamer, te waken dat er tegen de grondwet geene inbreuken ge pleegd worden Nu, is er wel eene meer schreeuwende inbreuk dan deze waerdoor de staetspenningen zoo wille keurig als schaamteloos verspild worden, en dit byzon- derlyk in eenen tvd dat de schatkist overladen is met schulden, en dat zoo menig ai m huvsgezin van honger en gebrek moet verkwynen Maer als \vv liet laekbaer vinden dat de kamer zoo weymg moed aen den dag legt om die opeenhooping van plaetsen te bevechten,, en dat er ongelukkiglvk maer 18 stemmen tegen geweest zyn, hoe meer is eenen minister met te laken die zulke schuldige opeenstapeling van plaet sen verdedigt i Moet men niet met vetontweerdi'ging roepen en zeggen dat ons land te beklagen is aen 't hooid zyns bestuers mannen te zien die zoo weynig eerbied heb ben voor de geheyligde zaek zvner grondwet, en die, in plaets van ze tegen alle acnrandingen te beveyligen, tol schande der natie, mannen verdedigen die ze met de voeten trappelen en de overtreders met uylzonderende voorregten begunstigen Doch, dat men er wel van overtuygd zy, niets is gevaer- lyker voor de bestendigheyd, dan den weynigen eerbied dien men heeft voor het Constitutionneel geweten; dien weynigen eerbied boezemt wantrouw aen 'L volk in, hy verflauwt zyne vaderlandsliefde en gehechthevd aen zyne instellingen, immers by maekt moedel >os en dit in eenen oogenblik dat de nationale gevoelens dienen aengevuerd te worden, om ze by alle mogelyke gebeurtenissen, als een ondoordringbaer harnas te konnen gebruyken. Voorleden maandag heeft de kamer een nieuw krediet aengenomen van 400,000 duyzend franks, gedeeltelvk !«•- steind om de briefdragers ter hulp te komen, die, als ware ongelukkige slaven mogen gehouden worden, ingezien den hoogst aiinaUend"n arbeyd dien zy, ouder menigvuldige beroovingen, en dit wel voor eenen spotpenning, dagelyks en meermaels by nachle moeten doen. Aen het ter hulp komen dezer belaugweerdige bedienden heeft elkeen loe- gejuychl, omdat het meer dan regtveerdig is dat zy met hunne lastige bediening konnen bestaen en zich het noo dige verschaffen Maer wat zal deze (erhulpkomst nu beteekenen Niet- metalen waerom Omdat den minister de inziglen van den auteur dezes voorstels is komen verkreuken, met het krediet toe te passen aen een giooter getal leege bedien den, welkers toesland op verre na zoo ongelukkig niet is en zoo veel onkosten niet vereyscht dan dien der brief dragersEn inderdaed, als'liet waer is gelyk de brus- seisclie gazetten verzekeren, dat namelyk die '400,000 fr. gaan toegepast worden aen al de bedienden der vcrschillige ministerliin, welkers jaerwedde de 1000 franks niet over- sch-yd, en welkers getal op omtrent 8000 beloof, wat zullen de ongelukkige briefdragers van het nieuw krediet genietenAls het letlerlyk onder die 8000 ambtenaers verdeeld word, dan krygt eiken briefdrager de bagatelle van 50 franks veel te weynig om de schulden en lasten te betalen die hy noodzakelyk heeft moeten maken om zyn zeiven, zyne vrouw en kinders, in deze buyten- gewoone omstandigheden, met van honger en koude te laten omkomen. .Maer is het niet eene onregtveerdigheyd eene menigte bedienden uyt de kanlooren van miuisteriën, gouverne- ineiilsliotellen, en honderde andere bureelen, welke niels anders te doen hebben dan de stoven Ie aansteken, eene kamer te vagen of de deuren te openen, gelyk te stellen met de ongelukkige briefdragers die vroeg en laet, door regen, koude, sneeuw, vssel. wind en hitte moeten loopen ■la, dil zal iedereen met ons bekennen, uytgenomen de ministers die, omdat zy ryk betaeld, ten koste van 't land, wel gewarmd, prachtig gehuysvest enz. enz. enz. niet gevoelen dat een ander in het drukkendste Ivden verkeert en van zynen allerzuersten arbeyd niet kan leven. Doch, daermcê bekreunt liet ministerie zich niet, het heeft immers andere inzigten; want ziet, nauwelyks heeft het ontwaerd dat de kamer door menschlievendhevd en regtveerdiglieyd aengeprikkeld, gemakkelyk deze 400,000 Iranks gesp ind heelt, of het komt met eenen voorstel voor den dag om eene .nieuwe belasting van een millioen zes honderd duyzend franks voor liet ministerie van oorlog, dien afgrond die meer dan een vierde van al de jaerlyksche inkomsten des lands inslokt Maer wat willen wy zeggen, de ministers denken dat het gemakkelyk is riemen t snyden uyt eens ander leder, en dat de vraag hun altyd vry" staet, te meer daerzy onder vinden dat zy moest altyd krygen 't geen zy vragen. Het seliynt dat het woord "gespaerzaemheyd by exploit van deurwaarder uyt den ininisterielen woordenboek geschrapt is om gedurig door nieuwe belastingen naer de bankroet gedreven Ie worden. Hoe armer de menschen worden, hoe lastiger hel den burger krygt, hoe meer geld de liberators- ministers hun koinen afpersen, net als wilden zy met de openbare géne den spot houdenWanneer zal dit stelsel van ongeregtigheyd toch eyndigen Wanneer Als den liboralersbros zal van 't scholelken gejaegd zyn, en dal er een waer vaderlandslievend gouvernement de slaelsleugels zal in handen nemenHoe zal dit geschie den Dooi de kiezingen die liet volk moet doen'van op- regle, treffelykc en burgerminnende representanten LEEST EN OORDEELT. Wy hebben over eenige weken het Verbond van Aelst en andere francmaconsbladen moeten overgeesselen, wemms eene scbandige lastertaal en gebruyk van valsche liand- leekens tégen de eerw. paters jesuiten, strekkende om die geleerde religieusenorde by 't p ibliek in verachting te brengen en om tegen dezelve eene hatelyke verdenking by de gouvernementen te doen ontstaen. Thans dat de vvaer- Ifeyd leenemael aeu den dag gekomen is door eene plegti"e verklaring die den zeer eerw. Generaal der jesuiten, °over de denkwyze der jesnilen aengaende hunne leeringen en gevoelens in materie van staelkunde en regeringsvormen, gedaen heelt, willen wy onze landgenoten met die ver klaring bekend maken, om hun de snoode brdriegeryën en hatelyke liisterzueht der liberalerspers naer weeroe te doen schatten en er hun voortdurend tegen te wapenen. Hei zou hier we! de plaets zyn om 't Verbond en andere sehandbladen van zelfden deessein nvt te dagen deze verklaring op te nemen en hunne eerlooze valscheden Ie wederroepen en le verfoeyën, maer 't ware vrui-liteloozen arbeyd, want dit volksken is voor geene reelilziniiighevd valbaer; waer immers de berekende dobhelherligheVd de hand leent om aen delengenlael en 't bediog den prys te be twisten, daer is niets le bekomen dan walgelyko schvnhev- ligbevd, die in zichzelve veel vuylder is dan* hel slinkende modder wam mede de francmaponsbladen al wat hevlig en godsdienstig is zoeken te bezwadderen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1