ZONDAG 18 FEBRUARY 1853. NEGENSTEN JAERGANG. 441. AELST, den 17 February 1855. VAN DENDERMONDE NAER AELST. Geldelyken toestand van den Staet. Mag men op die beloften rekenen En wat goeds verrigten zy voor hunne ryke jaerwedden AI wederom geld om op straet te smyten YZERÈN WEG. STATIE AELST. VERTREKUREN VAN DEN 1 NOVEMBER 1854. 1" Ton 7 urtm 45 minuien des morgens nncr Dendermonde (lend, Brugge, Ooslende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Calnis. 2° t-en 9 uren 30 min. des morgens nncr Dendermonde, Gend, Mechelrn, Brussel, Antwerpen, Leuren, Thienen, Luyk, Vcrviers, Landen, St. •Truyën,en Hasselt. 3° Ten 12 uren 00 minuien voor middag, voer Dendermonde, Gend, Brugge, Oostende, Korlrvk, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Calais. 4<> Ten 2 uren 15 m. namidd. nncr Dendeimonde, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Leuven, Thienen, Luyk. Vervier, Landen, St. Truyën, Hasselt, Aken en Keulen. 5° 7 en 5 uren 15 minuien des nronds, voer Dendermonde, Mechelen. Brussel, Antwerpen Gend,Brugge en Oslende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel en Calais. 0° Ten S uren 15 minuien des nronds naer Dendermonde, Gend, Mechelen, örussel, Antwerpen, Leuven. Thienen, Luyk, Vcrviers, Aken en Keulen. CUlQUli SU CM 1° Ten 0 ur. 25 m. 's morgens.2"> Ten 8 uren 20 minuten 's morgens. —3° Ten 10 uren 10 minuten 's morgens. - 4° Ten 12 uren 40 minuten 's middags. 5° Ten 4 uren 10 minuten 'savonds.6° Ten 0 uren 45 minuten 's avonds. Zullen te Gvsegcm stillestacn de volgende konvoyen vertrekkende van AELST, ten 7 uren 45 minuten, ten 9 uren 30 minut. 's morgens, ten 12 uren ten 2 uren 15 minuten en t#n 5 uren 15 m. s' avonds- Van DENDERMONDE ten G uren 25 minuten, ten 8 uren 20 minuten 'smorgen», ten 10 uren 10 min. voorin, ten 12-'ji. 40 m. namiddag, ten 4 uren 10 m. en ten 6 uren 45 min. des avonds. Voor alle rigtingen moet men te Dendermonde van konvoy veranderen. Dit blad verschynl des Zaterdags in den namiddag onder de dagteekening van den dacrop volgenden Zondag.Den prys der inschryving, by trimester, \s bepacld op 1 Cr. 50 c., dien-der annoncen op 20 centimen den drukregel. DEN DENDERBODE. In de zitting van 5 dezer lieeft den finaucieminister aen de kamer den toestand der schatkist bekend gemaekt, die verre is van geruststellend te zyn. Zie hier wat den minister gezegd heeft n Mynheeren, men heeft spyt dat het gouvernement O slechts 400,000 franks gevraegd heeft om de leege be- dienden ter hulp te komen. Wy ook gevoelen dit spyt. Ik zal meer zeggen het gouvernement zou niet geaerzeld hebben de som te verdobbelen, had zulks het eenigste krediet van dien aerd geweest waermede de kamer zich <i in 't kort zal bezig te houden hebben wy zullen komen <c vragen niet 400,000 franks, maer wel 1,600,000 franks voor het ministerie van oorlog en voor de gevangen- huyzen. Indien wy dit krediet voegen, zegt den financie- minister, bv hetgeen gv van daeg komt stemmen, zoo zal het eene bloksom van 'S millioenen uytmaken. Welnu, de budgetten van 1865 zyn gestemd geweest met een overschot van ontvangsten van *5 millioenen, en ziedaer dit overschot door de bygevoegde kredieten uytgeput. ii .Misschien zal men mv vragen, als dit den toestand van li het dienstjaer 1883 is, hoe men het zal aenleggen om de <r andere bygevoegde kredieten, die zich onvermydelyk in den loop van't jaer zullen voordoen, te betalen. (1) lk antwoord regtuyt dat gelyk in andere jaren, de wezenlvke ontvangsten grooter zullen zyn dan de vooruytzigten, doch daervoor is '1 noodig dat de omstandigheden de zelve blyvcu en dat er niet eene nieuwe krisis zich kome i; voegen by deze in welke wy ons nu bevinden Vervolgens hebben wy het voornytzigt der gespaerzaem- <i heden die eiken minister op zynen lyd kan verwe- ii zenlvken. Die twee vooruytzigten schynen ons maer wevnig gerust stellend want voor de verwezenlvking van 't eerste vreezen wy sterk, den polilieken gezigtevnder verdonkert alle dagen langs om meer, 't geen niet kan doen verhopen dat de indirekte belastingen in hare opbrengsten zullen vermeer deren men ziet zelfs dat de stookregten van jaer tot jaer verminderen, sedert dat de goede wet op de stokeryën is vervangen geworden door een stelsel van dwang en kne velaren. Wat liet tweede voornytzigt betreft, het zou te wenschen zyn dat de ministers toch eens den moed en den goeden wil hadden van te sparen en profylig te handelen met de gelden die de kamers hun zoo gemakkelyk vergunnen. Wy hebben het meermaels gezégd ministersbeloften en rotte appels hebben by ons even veel weerde. En inderdaed, den fniancieniinisler-gouverneur, zelfs al de gespaerzaem- hevd te prediken, eyndigt zyne piedicatie op eene zeer aerdige wvze, namelyk zeggende i M. De Bronckaert (warmen liberaler) heeft het zeer wel opgemerkt, dat de verhooging der jaerwedde van de leegere bediende, die wy toestaen, slechts mag ae'nzien it worden als een verzaehtingsmiddel, den lyd is niet verre <t van hier dat op er eene difinitieve wvze zal moeten gedaen u worden 't geen wy nu provisoirlyk of lydelvk doen, en a er zal dan niet kwestie zyn van briefdragers, van die of gene klas van bediende, maer den te nemen maelregel zal k zich moeten uytstrekken tot al de ambtenaers van den Staet Aldus M. Liedst belooft ons dat de jaerwedden van al de ambtenaers in 't algemeen te kleyn zynde, wclluiest zullen verhoogd worden Wat dunkt er ui. van, gedrukte burgers, is Belgiën niet een Inylekkerland voor de ambte naers Ja, zult gv ongetwyffeld antwoorden, men heefter groote zorg voor hun, als er veel, ja zeer veel zyn die niet grove rations krygén en meermaels langs vier en vyf kanten aen den ruvfel van den staet smullen, komt den geldminister zeggen dat zy nog niet genoeg hebben, dat hunne jaer wedden moeten verhoogd wordenIs dit niet eene aengename tvding, arme lastenbelalers? Maer wy zouden nieuwsgierig zyn te weten hoe M. Liedts het zal aenleggen (li Er is niemand in de sitting geweest, die dacrover een woord gerept heeft. In deze tegenwoordige omslandigheyd komt die onverscbillighevd der kamer zeer droevig voor. om penningen ie krygen ten eynde de ryke jaerwedden der gouverneurs, der distriktkommissarissen en in 't algemeen die van al de ambtenaers te verlioogen, als hy komt zeggen dat den budget van inkomsten reeds niet méér toereykend is om de gestemde uytgaven te betalenMen moet, ambtenaer zyn om zoo iigtzinnig te spelen met de penningen die de uytgeputle contribuabelen met zoo veel moeyte byeenscharen daer voor moet men ambtenaer zyn, die sedert de revolutie altyd hooger en liooger is geklommen en altyd vetter en vetter nvt den budget is betaeld geweest. 'T is aldus dat men byzonderlyk aen zichzelven denkt, en in plaets van 's lands belangen te beliertigen, met zyne eygene alleen bezig isWanneer zal 't land of zvne sclialkist toch eens eenen minister hebben die niet onder de geldzuchtige sterre van d'ambtenaers geboren is en eene ontfermende oog zal slaen op de natie die onder de lasten staet te bezwyken Alen zou zeggen dat deze die ons besturen, altyd slapen en noyt wakker worden van 'tgeen er rond ons gebeurt, men zou zeggen dat zy het dreygend gevaer niet gevoelen Indien de politieke krisis voortgaet, indien eene mogend- lieyd, welke, volgens hare gewoone trouwloosheyd, in de onzydigheyd blyft. waerdoor onze bestuerders in slaep gewiegd zyn, gedwongen word kaert op tafel te spelen, waer zullen wy 'I geld halen om ons ryk uytgedoscht leger te doen marcheren? Want men moet het wel weten, als men ons zal noodig hebben, zal men ons wel vindenen zeggen Allons belgisch gouvernement, dit spel van onzy digheyd is uvt, het leger waeraen gy jaerlvks zoo veel millioenen besteed, moet ook helpen om de vleugels te korten van dien die alles wilt inslokkenWaer zullen wy dan den hoop millioenen halen om ons materieel, 't geen au grand incomplet schynt te zyn in goeden staet te stellen? Is het dus niet vuriglyk te wenschen dat het gouvernement en de kamers den bekommerlyken toestand onzer financiën in ernstige aendacht nemen, dacdzakelyk aen gespaer- zaemlieden denken, en zoo ligtelyk over die groote nutle- looze uytgaven niet meer stappen Ja dit is vuriglyk te wenschen, want het zal voor de schatpligtige niet zeer aengenaem zyn nog meer hunne contributie-billetten te zien verzwaren; ais men moeyte heeftom televen, gelykt het voor zeker aen elkeen niet zynen lactsten druppel bloed te laten aftappenDoch als men tot gepraemde leeningen moet overgaen, gelyk het te vreezen is, dat men noyt vergete dat eenen verkwister die altyd ontleent, met. groote stappen nadert tot den dag der bankroet, en dat alsdan geheel zvri buys met zyn krediet invalt en met deszelfs val zynë onafhanglykheyd en zyn bestaen medesleept liet schynt dat onze tegenwoordige ministers als besmet zyn met de ministeriele erfzonde van Rogier, 't is te zeggen niet dien geest van verkwisting, die den val van Rogier veroorzaekt heeft. Alen zou zeggen, men gevoelt het zelfs dat de tegenwoordige ministers eene door Rogier afgeteer kende gcdragslyn ontvangen, van welke zy zich geenen halven duym mogen verwyderen, onder straf van met de kalkoenenzweep overgeesseld te worden. Alen gevoelt het snoerken waermede Rogier of Erère trekken telkens dat zy den tegenwoordige!) minister van 't inwendige willen doen flikkerbeenen of armslaen, want't is niet anders mogelvk dat AI. Pierrot zoo gelrouwelyk, zoo slavelyk, zoo precies de handel- en bestuerwvze van liet afgedankt klubsministerie Rogier-Frère konnc volgen. En waervan is er wederom kwestie? Ziet hier, lieve landgenoten, wat er op handen is Alen weet met hoeveel tegenzin, met hoeveel afkeer Y land de inrigting van de dwaze boerenscholen heeft bejegend; men heeft gezien dat verscheydene van die gestichten onder de algemeene verachting en onder dz.ii spot van het publiek bezweken zyn, dit niettegenstaénde de verpletterende geld sommen die den uytlander er aen verkwist heeft. Nu, denkt gy dat den tegenwoordigen minister door die lessen van ondervinding geleerd heeft? Gy bedriegt u, den man kan er wel door leeren en hy zou er moeten door leeren, maer hy mag niet, want ziet hv komt aen de kamer een wetsont werp voordragen strekkende om eene hooger boerenschool door 't gouvernement en ten koste der lasleubetalers in te rigteriIn deze hoogere boerenschool zou men alle Iwoge bespiegelingen leeren en zelfs professors maken van boerenhandel,'alles onder't bestuer van geleerde die veel kennis hebben van sterre- meet- aerdryks- scliey- genees- en vroedkunde, immers die verstand hebben van alles uytge- nomen van den boerenstiel De boerenscholen hebben tot nu toe 8ö® duyzend francs verslonden, eiken leerling heeft, door een genomen, aen de lastenbelalers de somme van thOOO franks gekosten wat nut heefter den landbouw uytgetrokken? Geen hoegenaemd, geen liet minsteEn nogtans wilt liet ministerie slavelyk blyven voortgaen met dit halelyk geldverkwistend en be- lagehelyk stelselWord het nog geenen tyd dat die dwaze iiberatery volkomen afgeschaft word, of moeten de Belgen voortdurend blyven gepluymd worden Daerop heeft onzen vverigen afgeveerdigden, AI. De Ruddere, in de kamer regtuyt geantwoord door de afschaffing te vragen van geheel liet landbouwkrediet en van de boerenscholen, ter uytzondering van liet deel dal bestemd is voor de buertwegen. Zie hier onder andere wat Ai. De Ruddere gezegd beeft, wy roepen er de aendacht onzer landgenoten op in De ondervinding heeft bewezen dat het gouvernement a eene slechte onderneming, eene slechte spekulatie heeft ge it daen met de boerenscholen op te regten. By de 800,000 fr. ii zgn voor die scholen besteed, en de ugtslagen die men. be lt komen heeft, moeten het geld doen beklagen welk men nutte- ii loos heeft verkwist, en welk men zoo goed had kunnen a besteden. Tot hiertoe, hebben de landbouwscholen byna a zooveel professors als leerlingen gehad, en wat meer is, het grootste getal der leerlingen, welke zich naer die scholen begaven, hadden het voornemen gevormd om, by hel ver is laten van die school, ook professors te worden. ii En nu, wat gaet men met die jongelingen doen Zullen ii zy nu die zoogezegde wetenschappen welke zy in dat ojji- cieel onderwijs geput hebben, kunnen te,n nutte gebruyken, n en beschikken zy hiertoe over de noodige kapitalen Ik is twyffele er sterk aen. a in de beraedslagingen over den budget van het inwendig, hebben wy kunnen zien, dat wy in onze financiën het niet ic zeer breed hebben eh wel, er is hier eene groote spaer- is zaemheyd te bewerken, liet geld, welk men nu wilt ver is kunsten en welk altyd zonder vruchten zal blyven, zou kunnen gebruykt worden om een deel van den deficit ii te dekken. Als men deze waerheden hoort, is men niet te regl verontweerdigd dat de iiberalersministers zoo koppig blyven en zich zoo doof toonen aen de jammerklagten van 't volk, 't geen reeds zoo lang bid en smeekt om zyne druk kende lasten te zien verminderen Ja die verontweerdiging is reglveerdig, en de volksvertegenwoordigers die dees schandelyk stelsel van verkwisting blyven ondersteunen, dragen eene groote verantwoordelykheyd en mogen zich, benevens de ministers van die bedroevende bloedzuygery pligtig achtenAVy konnen de kiezers niet genoeg aensporen zich overal, door geheel Belgiën, in kiesmaet- schappvën op te vormen om, als den tyd zal gekomen zvn, die afgeveerdigden door een pligtig vonnis te veroordeelên. Dit is den eenigsten middel om aen die onbegrypelyké geld- verkwislingen een evnde te stellen SAMENZWEERING BER FRANCMA£ONS. In de bedekte kuypcryën der francmafons moei men twee soorten van samenzweeringen beschouwen t" tegen den katho- lykeii godsdienst2" tegen de onafhanglykheyd van 't land. Langs alle kanten randen zy den godsdienst aen, geene middels ter zyner verdrukking of vernietiging worden gespaerd. Den Uien Public van Gend heeft onlangs de redevoering afkondigd die eenen advokael-generael by liet hof van Gend in de gendscbe logic, La Fidéliic, uitgesproken heeft op 2 july 1846, toen hy Venei-a belen dier logie gekozen wierd. De uitgestrektheid van dit snik lael ons niet loe het zelve geheel mede te deelen, echter konnen wy liet in twee woorden kenschetsen. 'T is eene van die ultra- vollairiacnsche uitbreidingen, waervan de ma?onuieke jaerhoeken ons sedert eenigrn lyd de schandaligste stalen opleveren, en waervan de manifesten der moortelgasten Rourlard en Verliaeglien maer flauwe copyën zyn. 'Zie hier eene zinsnede uvt de redevoering van den advokael-generael i< De veelkoppige monikkenailder zoo dikivils verpletterd ii bedreygt ons wederom met zyne afschuwelykc koppen ic Vruchteloos vlevdden wy ons met de 18c eeuw den EERLOO- ic ZEN (den godsdienst van J. C.) verpletterd te hebbenden

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1