w der lag dan den knoop ZONDAG 4 MAERT 1855. MGENSÏEN JAERGANG. - 445. De geheyme diensten van den yzeren weg van Luxemburg. (2,500,000 franks.) Wachten wy liel af VAN DENDERMONDE NAER AELST. AELST, de.\ 5 Maert 1855. Verschuyving der wet op landbouw-ondérwys. het S3P BELAAGRYK NIEUWS YZEREN WEG. STATIE AELST. VERTREKUUR VAK DEN 1 NOVEMBER 1854. I« T'ti 7 urm 45 minuien des morgeus nner Dendermonde Goud, Brugge, (kistende, Korlr\k, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Calais. 2° ten 9 uren ','0 min. des morgens naer Dendermonde, C.end, Mecheli n, Brussel, Antwerpen, l.euveu, Thirnen, Luyk, Verviers, Landen, St. -Truyën,en Hasselt 2° Ten 12 uren 00 minuten roor middag, naer Dendermonde, Gend, Brugge, Oostende, Korlryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Calais. 4° Ten 2 uren 15 ni. namidd. naer Dendeimonde, Mechelen, Brussel, Antwerpen, l^uven, Thieuen, Luyk, Vervier, Landen, St. Truyën, Hasselt, Aken en Keulen. 5° 7en 5 uren 15 minuien des nrovds, naer Dendermonde, Mechelen, Brussel, \ulwerpen C.end, Brugge en Ostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel en Calais. 0° Ten 8 uren 15 minuten des avonds naer Dendermonde, Gend. Mechelen, Brussel, Antwerpen. Leuven. Thieneu, Luyk, Verviers, Aken en Keulen. 1» Ten fi nr. 25 tn. 's morgens.21 Ten 8 uren 20 minuten 's morgens. —3° Ten 10 uren 10 minuten 's morgens. 4° Ten 12 uren 4(> minuten 's middags. 5° Ten 4 uren 10 minuten 'savonds.—6° Ten uren 45 minuien 's atoisds. Zullen te Gvsegrm stillestam de volgende konvoyen vertrekkende van AKLST, ten 7 uren 45 minuien, ten 9 men 3 minut. 's morgens, ten 12 uren ten 2 uren 15 minuten hi ten 5 uren 15 m. s' avonds* Van DLNDLRMCD DEten 6 uren 25 minuten, 'en 8 uren 20 minuten 'smorgens, ten 10 uren 10 min. voor m. ten 12 u. 40 m. namiddag, ten 4 uren 10 m. en ten 6 ur'-n 45 min. des avonds. Voor alle rigtingen moet men te Dendermonde van konvov veranderen. Dit bind vcrschynldos Zaterdags in <lcn namiddag'onder dedagteekening van den daerop volgenden Zondag.Den prys der inschryving, by trimester, is bepaeld op 1 lr. 50 e., dien dei annoncen op 20 een timen den drukregel. DEN DENDERBODE Gelyk wy in ons laelste Nr zegden, is eene gansch onvoor ziene ontknooping de beraedslaging over liet landbouw- ondérwys komen sluytei; Er was in de kamer veel gerede neerd, veel geklapt, de gedachten en denkbeelden zyn gezift en herzift, ontwerpen van alle slach hebben eikan deren ontmoet, immers de beraedslaging heeft lang geduerd en daerby veel geld gekostEn wat is den uytslag Eenen blaes, eenen dooden NIET'T is liier de gelegenheyd van te zeggen Zv p.sten eenen groolen plas en lieten de zaek gelyk zy was. Het was moeyelyk te zeggen wat de kamerheeren wilden, want 't was eene algemeene verwarring gelyk ten tvde van babelstoren men gevoelde zich genegen om den schat- pligtigen te ontlasten van al de nuttelooze sommen die hun Voor de ongerymde boerenseholen afgeperst worden, maer weynige hebben den moed gehad zulks te verklaren, en daermeê is de volkstergende geldverspilling behouden gebleven. 'T is aldus dat de overgroote sommen zullen blyven gevraegd worden 0111 zc naer 't hoofd van eenige gunstelingen der Rogiersparty ie werpen. En hoe is dien liberalen toer gespeeld geweest T was ditmael Meester Tesch, die den voorschool had aengedaen, 0111 met de liberale kroesen te spelen. Voor wendende dat de kamer het niet eens was. dat de beraed slaging zoodanig verward was, dat liet onmogelyk was er ivt te geraken, deed hy den voorstel de zaek te versehuyven. Zie hier in welke bewoordingen Ik stel voor het wetsontwerp te versehuyven, tot dat de aengegane overeenkomsten betrekkelijk de bestaende scholen zullen eyndigen T is aldus dat M. Tesch eenen liberalen dienst bewyst aen zyuen ouden makker Rogier, maer 't is ook eenen middel om het land nog gedurende verscheyde jaren te verbinden lot nuttelooze uitgaven, die aen't zelve den bietsten druppel bloed zullen aftappen. En dit alles ge schied met eene onbeschaemdheyd die men maer moevelyk begrypl maer die den eerlyken burger doet zuchten mi lyden Als dezen lameusen voorslol 111 de kamer geworpen wierd, vraegde MMalou vooi' hoe lang deze verbindtenissen aengegaen waren? Den minister van't inwendige ant woordde dal de overeenkomsten gesloten waren voor eenen terrnyn van S3 jaren, te beginnen van 1849, en dat er dus nog OS jaren moesten verloopen 0111 aen 't eynde te komen 'T is dan wederom aen den vremdeling Rogier dat het l uid dees koslelyk presentje verschuldigd isIs hel niet te beweeuen dal de nationale vertegenwoordiging in haren schoot geen groot getal leden genoeg vind die den moed hebben 0111 eenen akt van geregtighevd daer te stellen en 't land te verlossen van eene zoo onwettige als onregt- veerdige geldverkwisting Het doet ons wel genoegen dat er onder de 5S$ die Imnne stem gegeven hebben ten voordeele dezer ongelukkige beslissing, maer twee eonser- vatenrs gevonden worden, maer nietleniiii zien wy met hertzeer dal het liberatersstelsel van volkspluyming blyft voortduren. Het zvn dus nogmaels de liberators die den budget van 't inwendige voor verscheyde jaren bezwaren, en dit andermael nvt partygeest, dit is Ie zeggen om hunne vriendekens le begunstigen. Dit bewyst andermael dat. die mannen er geene graten in vinden 0111 de grondwet te schenden, om de slaetspenningen tn verkwisten, en onder den neus van het iivtgeputte volk le lagchen, als zv maer hun doel konnen berèvken. Welk zal dan den uytslag van die liberale stemming zvn? Men kan dit geinakkelvk begrypen dien uytslag beant woord teenemael aen den wenscli der liberaterspartv en der intrigue van de nieuwe politiek van 12 augiisty, die, door eene stemming der kamer, zocht te doen bekrachtigen de willekeurigheid en onwettigheid die Rogier in 1849 gepleegd luidWy zullen dus, gelyk de iiberalers het wenschen, blyven onder liet beheer van een onderwvs dat door de wet niet ingerigt en bvgevolg openlik strvdig is tegen de letter en den geest der grondwet. Wy zullen dns blyven onder liet beheer van een ondenvys dat onder alle betrekken slecht, onvruchtbaar en volks- ruinerend is, van een onderwys dat door de kamer zelve is afgekeurd en onder den.openbaren spot bezweken is En ons geld zal dienen 0111 aen de opkomende jeugd de goddelooze leeringen der francmacons in te planten, om de liberaterspartv regt te houden en de logiën le bevolken Belgen, oordeelt nu hoe gy beschimpt word Daer het publiek zoo veel spreekt over de gelden die in Belgiën zouden tiylgedeeld zyn, 0111 voordeelen van 't belgiscli gouvernement voor den yzeren weg van Luxemburg te bekomen daer men zelfs zegt dat die uytgedeelde gelden tot eene kapitale som van twee millioenen 500 duizend franks beloopen, hebben ivy ons de moeyle gegeven de stuks te overzien die door 't gouvernement op het bureel der kamer zyn nedergelegd, en waerin ivy aerdige zaken ontdekt hebuen. In eenen brief door M. Lyal, eenen der sticliters-bestuerders van gezegden yzeren weg aen de actionnarissen, in december lest, geschreven, vind men onder andere de volgende zinsnede 'T is omdat ik genevgd ben te besluyten dat de onder- neming emstiglyk gecompromitteerd is geweest door de handelwyze van den bestuerraed, dat ik de noodzake- lykheyd gevoel 11 eenige korte opmerkingen te maken nopens onze gemeeue belangen. De voorname punten waerop ik byzouderlyk uwe aendachl inroep, zvn de volgende 2" Op liet gebruyk van 1© duyzend ponden sterlings (2,500,000 ff.) ter betaling van geheyme diensten (gelyk de rekening van liet besturend komitevt bevat) naer men zegt, bewezen aen de maefschappy, in een vremd land, door onbekende persoonen. Het gebruyk van die 2,500,000 franks ter betaling van geheyme diensten IN BELGIËN moet elkeen vremd voor- komen, in de uylgaven van eene handelsonderneming. Onder de voordcelen die men ons wilt verzekeren door dien middel te iveeg gebragt, is de waerborg van 4 ten <i honderd VAN 'T GOUVERNEMENT bekomen op hotte verbruyken kapitael voor den yzeren weg van Namen naer d Arlon. Dit geivaerborgd kapitael beloopt 93 millioenen 5©© duizend franks. Achtervolgens eene vergadering den 19 december J833 te Londen gehouden, ivierden nieuwe bestuerders gekozen, welke in augusly 1854 geïnstalleerd zyn. Zv deden verslag aen de maetschappy den 16 december 1854, en voegden er de rekening by van de actiën die op verschillige lydslippen gemaekt waren 0111 het kapitael voor de onderneming samen te krygeu. In deze rekening vind men het volgende Opvorming van 5000 actiën van 10 ponden sterlings, betaeld voor geheyme diensten. Dezen artikel is van de volgende bemerkingen vergezeld Omtrent dit tydstip (17 janrv 1849) beval den be- sluerraed de opvorming van 3000 actiën, ingeschreven als betaeld. Die actiën wierden naer Brussel gezonden <1 aen M. J. Aschwel, om afgeleverd le worden aen ver- scheydene invloedhebbende persoonen in Belgiën met a inzigl zich van limine ondersteuning te verzekeren. Maer in die zelfde vergadering, is den oud-presideut van den eersten bestuerraed, sir William Magnay, opgeslaen om aen M. Lyal te antwoorden over T geen belieft -de gelden in Belgiën uitgedeeld. Hy heeft zich uylgedrukt als volgt Dat hy zich verpligt zag eene iiytdrukking te beant- 0 ivoorden van M. Lyal. Dc 3©,©05© actiën die figureren als fonds voor geheyme diensten, zyn door den spreker aengedtiyd als omkooping (bribery).... Den redenaer ver- stoot die aentyging. Gedurende twee of dry jaren zyn er agenten gebruykt geweest in Belgiën. Dn diensten der DRUKPERS envan INVLOEDHEBBENDE PERSOONEN zyn gevraegd geweest met inzigt 0111 bel belgisrh gouver- nement tot het toestaen der waerborg van de actiën te be- willigen. Deze zending heeft meer dan twee jaren ge- duerd, en den spreker verklaert van wega het bestuer, dat niet een lid van het ugtvoerend komiteyt liet minste deel nvt die gelden genoten heeft. Eenen aetionnaris snauwde met driftighevd den pre- sident toe Zult gy 011s eene lyst geven der persoonen die van de gelden gedeeld en van de diensten die zv bewezen hebben Den president geeft geene antwoord en hier eyndigen de beraadslagingen nopens de 3,50343,©©© franks die in Belgiën zouden uylgedeeld zyn 011] de diensten der drukpers en den invloed van hooggeplaetste persoonen te erlangen, ten eynde van 't gouvernement en van de kamers de waer borg te bekomen der intresten eens kapitaels van over de 33 millioenen franks Zoodan, den president van het bestuer, sir William Magnay, verklaert openlyk dat die groote som van 39 mil lioenen ;»05« duyzend franks in Belgiën is besteed ge worden wy zullen niet zeggen 0111 bribery te doen of om te koopen, maer om zekeren invloed werkstellig te maken. Deze openbare verklaring, gedaen door eenen persoon die belang had in deze omstandigheid te zwygen, compro- metteert Belgiën in den hoogstel) graed zy werpt verden kingen van omkooping op de drukpers, op de ministers, op de leden der kamer, en in 't algemeen op al de liooge amblenaerSwant men lette er wel op, 111 de ronddeeling dier sommen zondert den president niemand in Belgiën uyt, zyne uvtzondering slaet maer alleen op de leden des bestuers van den luxemburgsclien yzeren wegOns dimkens, is dit een allergrofste feyt voor't land,'t is een vermoeden 't welk by den vremden veel opziens zal baren daerdoor word het hoogst noodig dat de zaek opgeklaerd worde, en, zyn er pligtigen, dat zy ontdekt worden. De kamers gelyk het gouvernement hebben 't allergrootste belang dat dit alles aen den dag kome, want anders zullen dc vermoedens vail bribery of omkooping op de algemeen- lieyd blyven wegen. De drukpers heeft liet zelfde belang dat alles klaer kome dit zyn den wenscli en de uytdrukke- lvke vraeg van den Journal de Bruxelles, de Emancipation en den Observation-, die ivel weten dat zy in den bribery niet gedeeld hebben. Wy zien in de documenten dat er op 24 febry lest te Brussel eene vergadering moest gehouden wordende dagbladen der hoofdstad zeggen dat deze vergadering geene pluris gehad heeft, omdat de bestuerders die het bureel moeflon uitmaken en van welke eenen moest voor zitter zyn, te Londen zyn moeten blyven, eenige uyt hoofde van ziekte, andere omdat de belangen der inaëtscliappv zulks vereyschlen de vergadering is bepaeld op 10 maert. Wy wachten dus af of deze aengekondfgde vergadering zal plants hebben, en of den bestuerraed de lyst zal publiek maken van al de gazetten en persoonen die deel uvl die gelden voor geheyme diensten zouden konnen ge noten hebben. T is te hopen dat die lyst maer eene uitvinding zal zyn van wege de cngelsche bestuerders, echter is het te vreezen dat een zeker deel verstrekene muntolie haer uitwerksel zal gehad hebben dit ware niét veel te verwonderen, als men dagelyks ziet hoe ligt men te werk gaet met den budget en boe gcmakkelyk er overgroote sommen ten laste van den slaet aen de compagniën van Vzeren wegen loegestaen worden. W y zullen een oog in '1 zeyl bonden om onze landge noten met den uitslag dezer zaek bekend te maken. De kamer komt eenen akt van vryheydsliefde daer te stellen die aen geheel 't land het grootste genoegen zal baren. Men weet dat den vryheydsüater en moeyal Rogier door zynen kalkoenentroep eene wet bad doen stemmen, waerbi'de jongelingen, die hunne studiën inde kollegiën geëindigd hadden, een examen moesten ondergaen voor eenen gouvern»mentsjnry, vooral eer zv als iinivcrsitevts- leerling en bv gevolg tot hoogere examen's aenveerd wierden. Nu was het op tapyt gekomen dat den minister van inwendige vraegde dat het gouvernement het pro gramma der leertakken voor hel examen van universiteyts- leerling niogl verminderen, al wederom, gelyk men gevoel!, gouvernementele nioeyaldervMaer, door een onver- staeubaer mirakel, dooreen wonder der wonderen, is M. Verliaeghen eensklaps opgesprongen, en heeft eenen voor stel geduen 0111 die vryhevdskrenkende schandivct teenemael af te schaffen De kamer is niet slinks gevallen, zy heeft M. Verliaeghen by zyne ivoorden genomen, zynen voorstel ondersteund en den zelfden in eene eerste stem-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1