ZONDAG 18 MAERT 1855. NEGENSTEN JAERGANG. - N' UL VAN DENDERMONDE NAER AELST. AELST, den 17 Maeut 1855. DE mSBRUYKEN. Het zal toch licht worden. Welke politiek word er gevolgd Van wie is er nog gesproken PILLEKENS. YZEREN AVEG. STATIE AELST. VERTREKUREN VAN DEN 1 NOVEMBER 1854. 1" Tm 7 uren 45 mimilen dos morgens nncr Dendermonde Gend, Brugge, Oostende, Kortrjk, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Calais. 2Ö trn 9 uren 30 min. fles morgens noer Dendermonde, Gend, Mechel»*n. Brussel, Antwerpen, l.euven, Thieuen, Luyk, Verviers, Landen, St.-Trtiyën,en Hasselt 3* Ten 1*2 uren 00 minuien voor middag, naer Dendermonde, Gend, Brugje, Oostende, koriryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Calais. 4» Ten 2 mren 15 namidd. naer Dendeimonde, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Leuven, Thieuen, Luyk, Vervier, Lauden, St. Truyen, Hasselt, Aken en Keulen. 5° 7en 5 uren 15 minuien des aronds, naer Dendermonde, Mechelen. Brussel, Antwerpen Gend»Brufj^e en Oslende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel en Calais. (jo Ten 8 uren 15 minuten des aronds naer Dendermonde, Gend. Mechelen, Brussel, Antwerpen, Leuven, Thienen, Luyk, Verviers, Aken en Keulen. 1« Ten G ur. 25 's morgens.2» Ten 8 uren 20 minuien 's morgens. 3° Ten 10 uren 10 minuten 's morgeus. 4° Ten 12 uren 40 minuten 's middags. 5° Ten 4 uren 10 minuten *-avonds. 6" Ten (i uren 45 minuten 's avonds. Zullen le Gvscgem stillestnen de volgende konvoyen vertrekkende van AF.LST, ten 7 uren 45 minuten, ten 9 uren 30 minut. 's morgens, ten 12 uren ten 2 uren 15 minuien en ten 5 nren lom. s' avonds* Van DLNDLRMONDL ten 6 uren 25 minuten, ten 8 uren 20 minuten'smorgens, ten 10 uren 10 min. voor m. ten 12 u. 40 nt. namiddag, ten 4 uren 10 m. en ten 0 nren 45 min. des avonds. \oor alle rigtingen moet men te Dendermonde van konvoy veranderen. Dit blad verscliynl des Zaterdags in den namiddag onder de daglcekening van den daerop volgenden Zondag.Den pi ys der inscliryving, by trimester, is bepaeld op 1 Ir. 50 c., dien der annoneen op 20cenlimen den drukregel. DEN DENDEBBODE AVy hebben, eenige weken geleden, gesproken over de opeenstapeling van winstgevende plaetsen, waervan in de kamer was gehandeld geweest, ten laste van zekeren pre sident, welken, om de eer die by beeft eene academie van geleerden voor te zitten, eene jaerwedde geniet, die met nog veel andere jaerwedden eene opeenstapeling van jaerwedden ten laste van den stael daerstcit. Die zelfde misbruyken van plaetsopeenstapeling zyn in den Senaet, ter zitting van gelaekt. Zie hier wat den achtbaren baron D'Anethan er acngehaeld beeft a Als wv een bygevoegd krediet voor den budget van 'l inwendige gestemd hebben, heb ik de vryheyd geno- men te vragen of de sommen, bestemd voor de genees- kundige Commissiën, niet gedeeltelyk dienden om eenen ambtenaer te betalen, welken ambtenaar, volgens men ons zegde, eeniger wgze de fonctiën der geneeskundige Commissiën overweldigde Den eervollen seriateur Seutin heeft de aenwyzing der misbruyken volgender wyze voortgezet i Op de dikwils berbaelde aendringingen van bet bureel der academie, beeft bet gouvernement aen den president eerst 500 franks tocgestaen onder voorwendsel van bureelkdsten, en vervolgens nog 500 franks, die men beden voor representatiekosten wilt doen doorgaen, ter- wyl er noyt kwestie van die bestemming is geweesl Dit is zoo waer, dat gedurende tien jaren bet meestendeel der academieleden 0111 niet te zeggen alle niet wist dat den president eene schadeloosstelling geniet; ook zoo- hacst dit leyt gekend is geweest, beeft bet een gevoel gebaerd van verwondering en hertzeer, OM NIETS MEER TE ZEGGEN. Ziedaer al wederom een liberael kopstuk 'twelk aen den schandpael van bet parlement gehecht word 0111, spyts de grondwet, hem toegelegde gelden ontvangen te hebben. Dit doet waerlyk veel eer aen de liberatersparty, zy ver dient er over gecomplimenteerd te worden, doch 't is de eerste mael niet dat zulks haer le beurt valt. Maer 't geen nogal vremd voorkomt, is de onvoorzigtigbeyd en zelfs den drift die M.'Piercot aen den dag gelegd heeft 0111 eene zoo slechte zaek, eenen zoo ongrondwettige!) akt te verdedigen en met eene zoo schandelyke geldverkwisting te doen goed keuren. liet is waer, hv moest de akten van zyn departement voorstaen, maer als zy toch zoo bitter slecht zyn en als by bet zeil' niet is die ze daergesteld beeft, hv zou er zich hebben kounen over verscnoonen, ze verwerpen en aldus bewyzen dat deze onder zyn ministerie hebben opgehouden. Want wat moet men denken van een gouvernement '1 welk, al ongrondwettige aklen te plegen, liet geld der verarmde schatpligtigen op eene zoo roekelooze wyze verkwist, en dit0111 den zak te vullen vaneenen ryken plaetsopeenstape- laer Zou men niet moeten zeggen dat zulk gouvernement geen lioegenaemd vertrouwen verdient Ja, men zou dit moeten zeggen, maer met dit alles Ivden de ongelukkige contribuabelen en gaet men altyd voort met bun den laet- sten druppel zweet nyt te persen.... Wanneer zal toch dit ongelukkig stelsel van ongeregtigheyd eens verdwynen, en zal de natie verlost worden van die bloedzuygers die 7.00 gretig op den zoo vreeslvk gezwollen budget zitten? Wanneer dit zal gebeuren Dan alleen, als de kiezers afge- veerdigdeu naer de kamer zullen zenden die liet mandaet van volksvertegenwoordiger liuyten alle parlvën en sleebis tot welzvn van 't vaderland zullen waeriiemen. T is altyd het zelve dat wy zeggen en herhalen, omdat daeruvt alleen de verbetering van 's lands toestand moet voortspruylen.... 'T is immers met zich zoo veel creaturen le maken ten koste van den budget, dat de liberatery 't land in eenen zoo betreiirlyken toestand gedompeld beeft. Talie, causam, neem de onrzaek van 't kwaed weg, en 't kv.aed zal van zelfs moeten ophouden. de 2,300,000 FRANKS die zouden uytgedeeld geweest zyn aen ojienbare ambtenaars (publiek-men) van Belgiën, om hunnen invloed le verkrygen ten eynde de waerborg der intresten van de kapitalen te doen doorgaen. Maer geene uytleggingen zyn gegeven geweest over dien 7,00 rykbetael- 1 den invloed, en dit om reden gelyk men gezegd heeft, dat bet geregt van Brussel zich de zaek aengetrokken heeft, en dat den lieer procureur-generael een streng onderzoek over die tameuse aenlyging doet. Om deze redens zullen wy bier niet dieper ingaen, maer ver hopen dat, voord'eer van 011s land, de zaek zal opgeklaerd, en de ware pligtigen gekend en gestraft zullen worden. Dit alleen is den middel om de bribery's of omkoópingen, als zy gepleegd worden, naer verdiensten te behandelen en te doen ophouden. Wy vernemen dat er le Brussel eene vergadering van actionnai'issen der maetschappv van den Liixenibiirgsebcn yzeren weg beeft piaets gehad. Men beeft er geklapt over 'T is 1111 wel het oogenblik deze vraeg te doen, want sedert dat bel ministerie De Brouckere-Piercot 's lands bestuer heelt afgezegd, moet men verwonderd zyn van 't geen men hoo' t over de opvorming van een nieuw ka binet.... Men stelt namen vooruyt die moeten getuygen dat den polilieken toestand van 't land niet wel begrepen word, of ten minsten, dal men er slecht over onderl igt is en de gesteltenis van de meerderhevd der denkwyzen niet kent. Alen heeft gesproken van AI. Tesch, die zou aengewezen geweest hebben om een nieuw ministerie te kiezen. Alaer wie is dien Al. Tesch Welke rol beeft by gespeeld Is by niet een kopstuk geweest der onvaderlandsche en volks- tergende politiek van 12 August v Zou men weldenken dat die haielyke politiek nog lang zou hebben konnen be- staen zonder eene terugwerking zoo binnen als buyten liet land te veroorzaken, terugwerking die beklngelyke gevol gen voor onze onafbanglvklieyd zou hebben konnen te weeg brengen Zou men wel konnen vermoeden dat Belgiën reeds zoo leeg geilaeld is, dat de voorstaenders van Alazzini, Kossuth, Ledrii-Rollin, zouden gevraegd worden 0111 er de bestuerders van te zyn Alen moet niet denken dat wy overdreven zyn, men hoeft maer al de gazetten derlibe- ralers te lezen en men zal zien dat al de ukten zoo binnen als buytenlandsche, die tegen den godsdienst, legen de gouvernementen en tegen de grondslagen der samenleving gerigl. worden, in die gazetten goedgekeurd en toegejuyeht worden. In Piemont word eene wel van strooperv tegen de goe deren der kerk besloten, dit eeniglyk uyi haft en afkeer legenden godsdienst; welnu, die schandaleus» strooperv word door de liberatersgazetten bewierookt. De fanieiisc Indëpendance aen 't hoofd beeft geene uvlgezochte bewoor dingen genoeg om den lof der Picmiiiilescbe kamer le verkondigen, en geene scheldwoorden bard en beledigend genoeg, 0111 de achtbare algeveerdigde, welke zich tegen deze stroopery verzet liebbeu, te schandvlekken.... Dell. Kerk veroordeelt den stroopakt door den mond van Pius IA, eb wel, de Indëpendance is schaemteioos genoeg om den 11.'Vader aen le randen en op de snoodste wyze te beledigen... E11 noglans den oud-minister van 12 Angustv behoort openbaerlvk aen die party toe, 't is eenen der hardnekkigste aenbangers van die drukpersEn zou Belgiën noginaels veroordeeld worden om onder dit godde loos dwangjok te bukken Wy konnen het niet gelooven nocli aennemen. 'T geen wy zoo even gezegd hebben over Piemont, moeten wy ook zeggen over 'tgeen in Spanje gebeurt. Ofschoon in Spanje de geestelyke goederen op de nvtdruk- kelykste wyze door een konkordaet gewaerborgd "zyn, de liberale spaensche kamers bekreunen er zich weynig inede, en in hare goddelooze dwingelandy besluyten zy die goe deren te rooven. Alaer als men ziet dat dërgelvke stroope- ryën in Belgiën door de liberalers toegejuyeht en goed gekeurd worden, wat zouden wy te vreezen 'hebben indien 't land andermael door zulke partymannen moest bestuerd worden Dat bet zelfde lot ons bier zou ten deele vallen... 'T is waer men zou geene beyligscbendende band op de kerkgoederen konnen leggen, er zyn er zoo weynig, dat bet der moeyte niet weerd zou zyn; maer men zou waer- scbynelvk liet geheym plan van Erère, van Tesch, van de Haussy etc. doen uvtvoeren, van namelyk de bospicen en weldadiglieydsbnreelen van hunne goederen te berooven en deze in eenen bundel te binden waerover liet ministerie alleen zou mogen beschikken Alen beeft nog gesprokén van Al. Delfosse om een minis terie samen le stellen. Als men zulke opinie ziet opryzen, zon men 't arm Belgiën niet moeten beklagen? Zou er eenen liberaler-orangist aen 't hoofd zyns bestuers moeten komen? Alaer, zegt men, Al. Delfosse is een gematigd man, een man van verzoening, een man van gekende politieke onverschillig- Iieyd, die niet wilt dan liet algemeen welzvn... M. Delfosse een gematigd man een onpartydig man Dat men ons eene stemming aenwvze waerin liy nyt onverscliilligheyd en met onpartydigheyd gehandeld beeft. Alen beeft bet nog laetsl gezien, als by president der kamer voor den tegen woordige!] ziltyd gekozen was, heeft hy niet verklaerd, zonder reden, zonder de minsle noodzakelykheyd, dat by liberael was en liberael zal blyvon Zyn ïanatismus had hem zoo verre gedreven, dat by, zonder goede redens, de conservateursparty, aen wie by zvne herkiezing verschul digd was, kwam in 't gezigt spuwen. Is dit niet bandelen als roekcloozen liberater-orangist, die in alle gelegenheden onze revolutie komt veroordeelen E11 0111 AI. Delfosse nog beter te, leeren kennen, boeven wy maer te overwegen boe hy, door eene onbegrypelyke beerschzucbt, en met een fanatiek liberalers inzigt, Al. Vilain \1I1I het voorzit terschap der middensectie, dat hem toekwam, beeft afge- nomen, omdat de middensectie zich moest bezig houden met liet vryhoydsmoordend wetsontwerp der giften en be zetten ten voordeele der armen Als men dien libera tersgang ziet die gedurig bet politiek bestacn van Belgiën beheersebt, zou men niet moeten vra gen waer de elementen der revolutie van 1830 naer toe zyn? aerom moeten de 'rollelyke, geleerde, met ziel en lig- cliaem aen onze instellingen verknochlte mannen, die bun even, limine fortuyn en alles gewaegd hebben om de revo lutie legen den dwingelandigen Nassau te bewerken, waer- 0111 moeten die achtbare mannen piaets maken voor oran gisten, \oor mannen die aen onze instellingen, aen onze grondwettige^ vrybeden vyandig zyn, voor mannen, met een woord, die altyd de warmste aenbangers van 't "eval- len gouvernement geweest hebben Welk is de reden van die politiek y dagen allen oordeelkundigen nvt zulks voordeeliglvk nyt te leggen Den vremden zelf moét oyei den polilieken gang van Belgiën verstomd staen [V 1S l"'1 '"el l« vreezen dal er eenen dag zal komen op wcUen wy zonder de .minste achting zullen zyn en dat men geen liet minste cas van ons politiek bestaen zal maken /.ou du liet lol zyn 'twelk aen ons moedig lXMgien beschoren is y aerzelen niet te verklaren dat wy veel te vreezeu hebben indien wy in de onbegrypelyke onrust blvven van wederom onder de liberalersdwingeiandy le zullen vallen. En wal is die liberalersdwingeiandy Niets anders dan bet gouvernement overgeleverd of afgestaén aen de fraucma- ^'onslögicn, die broeyneslen van wanorde en tweed ra rrt Dit scliynt ons zoo waer, dat, moest men een overziet doen van al de mannen die aen deze party belmoren, men zou bevinden dal zy alle moorlclbroers zyn.... En Ime zie- men dan niet dat bet francmayonnismus geene andere in zigten heelt dan den katbolvkcn godsdienst te verdelen Hoe ziel men dan niet dat die serie, om haer doel Ie be reykeu, geen boegenaemd politiek onhevl in agt neemt dat zy gedwee de regeringsloosbeyd zou zien aenknniiui' en Z.ells bet verlies onzer nationale ona'fbanglykhevd zou lalen volvoeren, als zy maer, door bare slagen," deii Gods dienst onzer vaderen zou konnen verdelgen of deszelfs beylzanien invloed op de volkeren verlammen. .-. Hel Verbond ran Aeist willende de dombevd zvner zeeverartikels bet hoogste mogclyk doen slvgen, 'komt in N1 van Zondag iets vertellen, Twelk ons waerlyk beeft doen sehokseboiideren van compassie. Met prulbla'die zet zoo maer serieus weg dat bet, na den 2 december, de poli tiek van vryhevdsverradery der Emancipation en andere katholieke dagbladeren aen de verontuaerdiginr, vaii liet land overleverde O gv onnoozelen sukkelaer met uwe 4/ 1/2 mscbryvers wal zond gy aeu de vcrontwaei- diging mui t land overleveren, ten zy uwe eygem* webm-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1