ZON'DAij 1 APRIL 1853. NEGENSTEN JAERGANG. - W 448. VAN DENDERMONDE NAER AELST. AELST, den 51 Maert 1855. HET LOT VAN BELGIËN. En wat is er nog droeviger? Is dit wel waer ALTYD VRElfDELINGEN YZEREN WEG. STATIE AELST. VERTREKUREN VAN DEN I NOVEMBER 1834. I" 7Vw 7 «run 45 minuten des morgans nner Dendermonde (lend, Brug{»e, OoHlende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Calais. '2° ten 9 uren 30 min. ties morgens nner Dendermonde, O.end, Mechelrn, Brussel, Antwerpen, LeuYen, Thicnen, Luyk, Verviers, Landen, St. Truvên, eu Hasselt 3° Ten 1*2 uren 00 minuien roor middag, naer Dendermonde, Lend, Brugge, Oostende, kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Calais. 4° Ten 2 uren 15 wi. namidd. noer Dendemionde, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Lemen, Thicnen, Luyk. Vervier, Landen. St. Tniyen, Hasselt, Ak«n «mi Keulen. 5° 'In 5 uren 15 minuien des aronds, naer Dendermonde, Mecliel'-n. Brussel, Autwerpen i.end,Bnipj;-,e en Oslende, Kortryk, Mouscron, Doornyk. Ryssel n Calais. (j« Ten 8 uren 15 iniuul-n des nronds naer Dendermonde, Lend, ileck.elen, Brussel, Antwerpen, Leuven. Thienen, Luyk, Verviers, Aken en Keulen. CLIQUE Sl'l.'M. orRcns,2"> Ten 8 uren 20 minuten's morgens. 3° Ten ID 4° Ten 12 uren 40 minuten's middags. 5° Ten 4 6° Ten (i uren 45 minuten's avonds. 1° Ten fi ur. '25 tn. 's uren 10 minuten's Uren 10 minuten 's Zullen te Ovsegeni stillest am de volgende konvoven vertrekkende van AFjLST, ten 7 uren 45 minuten, ten 9 uren 30 mi nut. 's morgens, ten 12 uren ten 2 uren 15 minuten en ten 5 uren 15 m. s' avonds- Van DENDKUMO'DEs ten 6 uren 25 minuten, ten 8 uren 20 minuten 'smorgena, ten 10 uren 10 min. voor ra. ten 12 u. 40 m. namiddag, ten 4 uren 10 ra. en ten 0 ur<-n 45 min. des avonds. Voor alle rigtingen moet men te Dendermonde van konvov veranderen. Ilil blad verscliyni des Zaterdags in den namiddag onder de dagteekening van den daerop volgenden Zondag.—Den prys der inscliryving, by trimester,' is bepaeld op t li. 50 e., dien der auuonceu op 20centiincn den drukregel. BEN DENDBBBOÜE Sedert eenige jaren word Belgiën in zyn bestner zoo geweldig geslingerd en geleurd, dat men zou beginnen te wanhopen, ware het niet dat de ware vaderlandsliefde moed geeft tot den bietsten adem. Zoodanig is ons vader land verscheurd door de intrigueii en kuyperyën der liberaters-franemacoiis, dat het by den vreinden eene treurige reputatie heeft en in zyn inwendig bvna niet meer te samenhangt. Door hun aenzyn aen 't gouvernement en aen al de hoo- gere besturen, hebben de liberaters zoo zeer den geest der bevolking misleyd en bedorven, dat men ten grooten deele de godsdienstige, zedelyke en patriolieke gevoelens der Belgen heelt zien verdwynenEn nogtans zyn byna al de openbare ambten door de aenhangers der secte inge nomen; sedert dat het gouvernement in d'handen gevallen is der liberaters, word er niet eeiie benoeming meer ge- daen zonder dat men voorop verzekerd zv dat den titularis de principen der liberaters-magonnieke secte belyd. Gou verneurs, distriktkommissarissen, magistraten, burgemees- Iers, schepenen, notarissen, immers al de plaelsen welkers benoeming van 't gouvernement afhangt, worden slechts gegeven aen kandidaten die bewvzen van verkleefdlieyd aen de secte gegeven hebben. Ook heeft de maconnieke actie verbazenden voortgang gedaen, want in 't algemeen denkt men dat er geenen middel is eene plaets of eenige gunst te bekomen als men aen de secte niet toebehoort'T is aldus dat die party, allervvandigsl aen ons politiek bestaen, Relgiën beroolt van zyn pali iotismus en van zynen geest van onafhanglykheyd en nationaliteyt. Doch wat er vooral beweenlyk is, is dat dien staet van zaken door velen niet wel begrepen word, en dat men niet algemeenlvk genoeg gevoelt wat al kwaed de secte aen 't land doet, en in welk gevaer zy hetzelve brengt. Men onderstelt dat bet eene politieke worsteling is tussclien twee partyën en dat er slechts eene fusie of ineensmelting noodig is om bet kwaed te doen ophouden en 't gevaer wecii te nemenAlaer die fusie of ineensmelting is eene volstrekt onmogelvke zaek Het goed kan met het kwaed niet samengesmolten worden. Den geest des kwaeds is eenen on.vijrzoenlyken en daerby eenen onvermoevelyken geest; hv is gedurig weikzaem om zyn doel van verderf en verleyding te voltrekken; en als liy zich somtvdsverzoe nend of bereyd toont om eenige toegevingen te" doen, 't. is dan dat men meest op zvne hoede moet zyn, want zulks toont by 0111 des te beter te konnen mislcyden en gemak- kelyker zvne ontwerpen te konnen verwezenlyken. Wat er nog droeviger is is dat in de kanier, onder deze welke ons politiek bestaen moeten bewaken, men ook moet vermoeden dal den waren toestand van 't land niet al te wel begrepen word. Men is er in staet om bet lyden des lands wel te kennen om middelen tegen dit lyden te gebruyken, en evenwel men schynt er zich niet zeer ernsliglvk mee bezig te bonden. Nog onlangs Ivdens de ministeriele krisis, in 't oogenblik dat er middel was om die kwael te genezen en alle voor- gaende misslagen te herstellen, wierd door het opperhoofd van den staet ecu treffelyk man gevraegd om zich te belas ten een nieuw kabinet op te vormen, om het verward bestuer in orde te stellen, om den kwaedaerdigen geest die erin heerschte te verdrvvendien man, aen wie niemand groote talenten, ryp verstand, gekende ontbaetzuehtigheyd en beproefde regtschapenheyd kan ontkennen, en die nu door de ondervinding geleerd, in staet was de verhevenste zending met eer en allerbesten uytslag te volbrengen en 't land uvt de schandelykste slaverny te verlossen, dien man heeft den toestand niet wel begrepen en gedacht dat den oogenblik niet dringend was om aen het bestuer der zaken te komenEchter ontbreken de elementen niet om een kabinet samen testellen nvt weldenkende, bekwame en patriolieke leden; maer aen die mannen word niet gedacht, zy worden ongelukkiglyk ter zyde gelaten Én toch, was Relgiën zoo gelukkig dezelve aen zyn bestuer te hebben, liet ware zeer gemakkelyk den magonnieken draek welhacst te verpletteren, het zaed der tweedragt te doen verdroegen, en in de bevolking de goede politieke en godsdienstige gevoelens, waerdoor zy altyd bezield is geweest, te doen herleven Ja, dit is waer, en zoo waer, dat de liberatery en de logiën het maer al te wel gevoelen en er zeer beducht over zyn. Men ziet dat zy alles aenwenden om het bestuer in d'handen der «ectc te behouden. En inderdaed, is het mogelvk eene meer belagchelyke eene halelykere komedie Ie spelen dan deze die M. H. De Brouckere en z.yne aen hangers nu gedurig spelen 'T is nu de vierde mael dat zy veynzen hunne portefeuilles te verlaten, en als men ze huil heeft afgenomen, keeren zy op hunne teenen terug 0111 wederom aen te grypen 't geen zy schenen losgelaten te hebben. Den ieaerom is gemakkelyk te begrvpenzy weten immers maer al te wel dal, als 't kabinet en't gouverne ment andere principen zullen by treden, eenen anderen weg zullen inslaon, de liberatery en 't francmagonnisrmis welhaesl in Relgiën zullen verteeren; zy gevoelen dat de natie welhaest zal verlost zyn van die schandige laktiek van verderf en dat een nieuw tydstip van rust, eer en na tionale versterking voor '1 land zou beginnen'T is dan volstrekt noodig dat den staet van zaken evndige, want als men het bestuer der verscliillige departementen in oyerzigt neemt, men ontmoet byna overal niets anders dan misbruiken en buitensporigheden. DE FINANCIËN' worden op zoo eene wyze besluerd, dat het te kort gedurig aengroevt, en nieltegenstaende worden er nog gedurig kredieten bygevoegd en de uitga ven vermeerderd. IN 'T INWENDIGE weet men hoehetgaet sedert dat den lameusen vremdeling Rogier die lange litanie van verkwis tingen heelt opgemackt, die zonder 't minste nut zyn voor 't land en slechts uitgevonden om creaturen en vriendekens te maken, immers om de party te versterken. IN DE JUSTICIE heeft men een voorbeeld van 't geen er in dien winkel omgaet, als men de twee wetsontwerpen over de giften en legaten en over de weldadighevdsbureelen naspeurt. IN DE OPENBARE WERKEN hoeft men maer na te zien hoe liet bestuer van den yzeren weg gaet, 0111 't overige te beoordeelen. IN DE BüA IENLANDSCHE ZAKEN is liet om even eomprometlerend; want word den vrede niet gesloten en gaet den oorlog voort, dan zullen er voorzeker vraegstuk- ken van groot aenbelang te verhandelen zyn. Dan zou het, voor 's lands geluk en welzyn, niet alleen ivenschelvk maer 't zou van de dringendste noodzukclykelykheyd 'zyn dat eenen bekwamen, ondervindingsryken en opregt "vader- landslievenden minister aen 't hoofd van dit departement zou staen. Men heelt reeds in de kamer gezien wat onge paste ja zelfs onbeschofte debatten er hebben plaets gehad en de onstaelkundige wyze op welke deze door het hoofd des departements van buytenlandsche zaken zyn ontliaeld geweest, en waerdoor 'tgouvernement en 't laiid zeer ge- vaerlyk zouden konnen gecom promet teerd zyn geweest. En die belangrvke zaek schynt nogtans niet begrepen te worden door deze die de zaken lmy ten 't land besturen. Het schynt dat zy niet gevoelen of niet willen gevoelen hoe zeer het noodz'akelyk is voor 011s van in goede verstand houding te leven met de souverevnen en gouvernementen die aen ons land grenzen; niets is echter zoo eenvoudig en' zoo gemakkelyk om begrypen dan dat men niet straffeloos eenen magtigèn gebuer kan blyven tergen, beledigen en uytdagenDe kanne gaet immers zoo lang te water tot dat zv eyndelvk eens breekt, en als de kanne gebroken is, dan ligt inen te passen, te meten en vruchteloos te zeggen: Zoo is geweestmaer 1111 is 't anders Volgens de brusselsche dagbladen, heeft den koninc zondag lest den liiylenant-generael baron de Rudberg, aide-de-camp van den russischen keyzer, ontvangen, gelast met eene byzondere zending by Zvne Belgische Majesteyt. Deze zending bestaet, naer alle ivaeisclivnlykhevd, in liet aenkondigen der dood van keyzer Nicoiaes en der troon beklimming van keyzer Alexander II. Volgens 't gebruvk, voegen die dagbladen er by, zal er eenen buvtengoivoonen belgisrltrn gezant lol den nieiiiven russischen souverevn gezonden worden 0111 hem het dobbel kompliment van deelneming m de dood zyns vaders, en van gelukwensching over zvne troonbestygiug af te leggen. Nu, ofschoon dit al wederom geld moet kosten, dit is wel, de hoflelykheyd en goede verstandhouding met vremde souverevnen hebben ook hare weerde, maer wie zal men met deze buytengewone zending van eer belasten Eenen Belg Lenen vaderlander Ja, gy zyt er wel mede, als gy zulks denkt; onzen minister van buytenlandsche zaken is 1.111 een gansch ander gedacht, 't moet al wederom eenen vremdeling zyn, t zal jenerael Chazal zyn aen wie deze eer gaet te beurt vallen, juyst als of er in geheel Belgiën niet eenen inboorling Ie vinden ware in staet van eenige zending met iveerdigheyd te bekleeden. In deze omstandigheyd dat liet slechts eenen akt van wederkeerige beleefdheyd geld, kan men voorzeker de noodzakelykheyd niet vinden er eenen vremdeling meê te belasten; Belgiën kan onbe- tivistelyk schitterende namen vooruytzetten en in zynen edeldom mannen vinden die ruym zoo bekivaein zyn om die zending met eere te volbrengen, als den vremdeling waervan kwestie. Doch al die wankelbare schreden die M. t<e Brouckere stelt, doen veel kwaed aen 't land en (inteert hetzelve in d'oogen van den vremden die er moet uit besluiten dat, als wy onbekwaem zyn ons zelve te doen vertegenwoordigen, wy nog min bekwaem zyn ons zelve te besturen, en dat wy de vrenidelingen voor het beleed onzer zaken niet konnen missen. i is nog aldus dat Belgiën do vernedering moet onder gaan van te Parys door eenen franschman vertegenwoor digd te zynWy konnen de reden niet begrypen om welke eenen zoo gewigligen post aen eenen vremdeling, gelvk rirmm Rogier, toevertrouwd blyft. Men houd er zich 111 alle kanselaryën mede bezig, en men vraegt zich of Relgiën dan toen zoo verstompt is, dat het eenen vrem deling, Lu-min Rogier, moet gebruyken om by 't fransch gouvernement zync belangen te behertigen. Men vind die handelwyzc in Yrankryk zoo veel te aenstootelyker en te belagchelyker, omdat den vremdeling Rogier in geenen geur van hevligheyd bv den keyzer staet. Maer met dit alles word er oneyndig kwaed aen 't land toegebragt. Zvne eer verkrenkt. zvne nationale gevoelens verdoofd, liet geweten zyner zelfsweerde verzwakt, zyn gezag miskend, immers t is al moest den vergiftigenden adem der vremdelings- zuclit ons land doen verkivynen, en het langszanierhand eene politieke of nationale dood doen stervenHebben de Belgen nog niet genoeg geleerd sedert dal de tivee Rogiers alhier zyn komen nestelen WAT ZAL ER VAN KOMEN? In de zitting van 20 Maert heeft M. Van der Donckt verslaggever der commissie, belast met de petitiën te onder zoeken, besluytselcii aen de kamer voorgedragen nopens de benoeming des burgemeesters van Bambrugge. Zie hier hoe den lieer verslaggever zich uitgedrukt heeft n Mynlieeren, by petitie gedagteekend uvt Bambrugge don PJ Jaury 800, verscheyde kiezers en' andere inwoo- <1 ners dezer gemeente dragen aenmerkingen voor legen de benoeming des burgemeesters dier gemeente, welken buytm den rued is benoemd, en vragen dat er zulke he it uoemingen niet meer gedaen worden. De petilionnarissen brengen bv dat den benoemden burgemeester eenen door 't geregt gestraften persoon is 11 dal liy den 14 October 1854 door bet vredewet van Herzele is veroordeeld geweest tol eene boctiAaiHtj fr 0 voor grove beledigingen. De expeditie van dit vonnis is bv den dossier gevoegd 2Dat hv om zoo Ie zeggen vrêmd aen die gemeente a is waer h v nauivelyks tivee a dry jaren woont. 3° Dat er zich' in den gemrënteraed meer dan eenen 11 persoon bevind bekwaem 0111 behoorlik de plaets van burgemeester te bekleeden, en dat, onder zedelvk betrek den bietsten der leden den voorrang ve-'diend'e op den it tegenwoordigen burgemeester, en evndelvk dat de "oede 11 trouw der bestendige deputatie is misleyd geweest Uwe Commissie, MM., in tegenivópj-diglievd der aen geliaelde en door de petitionnarissen allerklaersl beive /.ene fevten, feyten die zoo ernstig zvn en zoo grootelvks it onze gemenntevrylieden en onze grondwettige ivaerhor- gen rak n, beeft geloofdergenoegzaom gegrondde redens

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1