ZONDAG 8 APRIL 1853. NEGENSTEN JAEKGANG. Nr 449. VAN DENDERMONDE NAER AELST. AELST, den 7 April 1855. De Provincie-Gouverneurs. Zy n er bewijzen van dit gezegde De batteryën zyn in 't werk. Zyn wy ook van dit gedacht YZEREN WEG. STATIE AELST. VERTREKUREN VAN DEN I NOVEMBER 1834. 1° 7Vw 7 urm 45 minuten des morgeus nnor Dendermonde (iend, Bruggé, Oostende, Korlrxk, Mouscron, Doornyk, Uysscl, Calais. '2° h-n 9 uren HO min. des morgens naer Dcndermoude, C.Pnd, Mrchol- n. Brussel, Antwerpen, Leuven, Thirnen, Luyk, Verviers, Landen, St. Truxên.eu Hasselt 3» 7en 12 uren 00 minuten roor middag, naer Dendcrnioiide, tiend, Brnj^e, Oostende, korlryk, Mouscron, DoornxL, Byssel, Calais. 4<> Ten 2 «realo m. namidd. naer Deudeimonde, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Leuven, Thienen, Luyk, Vervier, Landen, St. Truyen, Hasselt, Aken en Keulen. 5° 7en 5 uren 15 minuien des uronds, naer Dcndermoude, MeclieD-u. Brussel, Antwerpen tiend, Brup^e en Ostende, Korlryk, Mouscron, Doornyk, Hyssel en Calais. (i° Ten 8 uren 15 minuten des aronds naer Dendermonde, tiend. Mpc!>eleu, Brussel, Antwerpen, Leuven. Thienen, Luyk, Verviers, Aken en Keulen. 1" Ten 6 ur» 25 m. 's morgens.2° Ten 8 uren 20 minuten 's morgens. —3° Ten 10 uren 10 minuten 's morgens. 4° Ten 12 uren 40 minuten 's middags. - 5° Ten 4 tiren 40 minuten Savonds.— 6° ten (i uren 45 minuten 's avonds. Zullen te f.vsegem stillestaen de volgende kouvoyen vertrekkende van AELST, ten 7 uren 45 minuten, ten 9 uren 3l) miuut. 's morgens, ten 12 uren ten 2 uren 15 mintilcn en ten 5 uren 15 m. s' avonds* Van DLNDI.BM0 »ÖE ten 6 uren 23 minuten, ten 8 uren 20 minuten'smorgens, ten 10 uren 10 min. vonriti. ten t2 u. 40 m. namiddag, ten 4 uren 40 m. en ten- Ti uren 45 min des avonds. oor alle Hgtingen moet meti te Dendermonde van konvov veranderen. Ol'ÜJl'Ii MTH Dit blad verschvni tics Zaterdags in den namiddag onder de dagteekening van den (hierop volgentien Zondag*Den prys der inselirvving, by trimester, Hfrbepaehl op 1 Ir. 50 e., dien der annoncen op 20 een timen den drukregel. BEN BENBEMBODE De gouverneurs zyn agenten van het ministerie die in "t besluer posten van de grootste aengrlegenheyd bekleeden. Zonder hun konnen de ministers niet behoorlyk hunne fonctiën doen liet zyn de gouverneurs die geheel de administratie bewaken, die liet hooger gezag toelichten, die beriglon geven en zorgen dat de gouvernements- hesiiivten uytgevoerd worden. Als deze agenten aen hunne pligteu te kort Idyven, als zy onnauwkeurige inlichtingen geven, als zy slecht uytvoeren 't geen door 't gouvernement bevolen word, het besluer iyd er door, en den Slaet zoo wel als de inwooners lydon mede. Hieruyt ontstaen kwel lingen, onregtveerdigheden en ontevredeniieyd onder 't volk; maer op 'I evnde der rekening is het den Staet die er meest door Ivd. Het is dus in 't belang van 't ministerie getrouwe, verstandige en gewetensvolle gouverneurs te hebben, gelyk het in 't belang is der onderdanen dat die liooge ambte naren onpartydig, regtveerdig, onbesproken zyn, dat zy slechts de belangen en 't welzyn van den Staet en der bevolkingen beöogen. Als men gouverneurs aentreft die met andere gevoelens bezield zyn, dan mag men ze aenzien voor gecssels der provinciën, welke met eenen dat zy het volk kwellen en zweepen, bet hooger besluer liatelvk en verachtelyk maken. Als men nu de akten der gouverneurs, welke liet mi nisterie Rogier-Erére benoemd beeft, onderzoekt, mag men wel zeggen dat den party- en kwelgeest by die ambtenaers geenen toegang vind Mag men wel zeggen dat het alge meen welzyn eu de liefde tot een regtveerdig en onpartydig bestuer hunnen eenigën leyddraed is? Deze vragen hebben wv meermaels door daedzaken beantwoord meermaels hébben wv gezegd Onderzoekt de benoemingen der ambtenaers in vele gemeentens die onder liet bestuer van M. De Jaeglier slaen, en gy zult bevinden dat den ongeluk kigst™ partygeest er doorstraelt. De achtbaerheyd, de bekwaeinhevd, de popnlarileyl, en in 't algemeen de ver- dienstelvkheyd zyn in die benoemingen op den achtergrond geselioven geweest, lerwyl ellendigen partygeest, ver- slaefdheyd aen de maeonnieke secte, blinde gehoorzaemlieyd aen een ongodsdienstig en volkshatend stelsel van liberalery dikwils den voorrang hadden Ja, zoo verre is liet lanatismus somtyds gegaen, dat zelfs de wetten zyn miskend geweest 0111 liet ordewoord en den geest der secte te voldoen De kamer der volksvertegenwoordigers heeft onlangs twee zulke famonse akten van M. De Jaeglier aen 't land gedenonceerd. Wv hebben reeds de benoeming buyten den raed acngestipt van den burgemeester van Bambrugge, iivtzondering die in geeher voegen noodzakelyk was, en welkers keus gevallen is gelyk dén lieer verslaggever der volkskamer lietop de reclamatie der inwooners van Bambruggein volle kamer gezegd heeftop eenen door de juslicie veroordeelden persoon vremd aen de gemeente waer liy slechts sedert twee a dry jaren woont, terwyl er in den gemeenteraad meer dan eenen persoon te vinden is bekwaem 0111 behoorlyk de plaels van burgemeester te bekleeden, en onder zedelvk betrek o den laetslen der leden den voorkeur op den tegeinvoor- digen titularis verdiende. De commissie der petition beeft de aenvraeg der inwoo ners van Bambrugge naer den minister van 't inwendige doen verzenden met verzoek van uytleggingen. Doch den heer verslaggever der commissie heeft die conclusiën dooi de volgende aennierkingen doen voorgaen ln legenwoordigheyd der aengehaeldc en door dc petiti- <t onnarissen allcrldanst bt.wezcne feyten, feyten die zoo 0 ernstig zyn en zoo grootehjks onze gemeentevryheden en onze o grondwettige iraerhurgen raken, lieefl, de commissie geloofd er genoegzaem gegrondde redens in te zien om u roor te stellen hunne, petite naer den minister van t inwendige te n zenden met vraeg van uytleggingen. Deze conclusiën zyn door de kamer gestemd geweest zonder den minsten togenslarid zoodal dit eene klare veroordeeling is door de wetgevende magt tegen M. De Jaeglier uytgesprokeiiWy zyn nieuwsgierig te welen hoe liv zich zal verdedigen. Zie hier nog een ander feyl ten laste van M. De Jaeglier, in zyne hoedanigheyd van president der bestendige depu- i talie en besturende de werkingen van dit korps. 'T is eene dobbele beslissing door de deputatie van Oost-Vlaenderen I genomen betrekkelyk eene gemeentekiezing die leSt-Denys- Boucle, by Audenarde, plaels gehad heelt. Zie hier de zaek: I11 de ïuueud October lest, moesten vyf raedsleden ge kozen worden by de eerste stemopneming bekwamen vier de volstrekte meerderlieyd, zoodat den vyfden te kiezen bleef. Men had onregeimatiglyk te werk gegaen met te balloteren tusschen vyf kandidaten die hel zelfde gelal stemmen bekomen hadden en met niet te balloteren tussclien'de twee oudste. De bestendige deputatie besluyt dat, ter oorzaek dezer onregclmatigheyd, de ballotering en de kiezing nietig zyn en doel tot eene tweede ballotering overgaen. Maer in plaets van te doen balloteren tusschen de twee oudste, gelyk de wet het voorseliryft en gelyk de voorgaende beslissing der zelfde bestendige deputatie bevolen heeft, word er gebal loteerd tusschen de vyf kandidaten, en 't is juyst den jongsten kandidaat die gekozen is Gelyk men kan oordeelen, wierd er tegen die kiezing gereklameerd maer dit mael verandert die zelfde deputatie van gedacht, strykt een ander vonnis en de kiezing word goedgekeurdO111 dit vremd vonnis te stryken geneert de deputatie zich niet klaerblykelyk den art. 42 dei- gemeentewet van 30 Maert 1836 te overtreden en te zon digen tegen de schikkingen van art. 56 der kieswet, en tegen eene beslissing der kamer die duydelyk verklacrd heeft dat, in zulk geval, den serntin van ballotering moet vernietigd worden en men moet overgaen tot eene tweede ballotering tusschen de twee oudste, en niet tot eene gebeele herkiezinggelyk nog luyd een koninglvk besluyt van 25 november 1859. Ziedaer een vonnis der deputatie voorgezeten door M. De Jaeglier, 't geen op de klaerblykendste wyze eene onreglveerdigheyd heeft bekrachtigd en willekeuriglyk aen twee kandidaten dezer gemeente een verworven regt ont nomen. 'T is aldus dat de kamer liet beoordeeld heeft. Zie hier de beweegredens waerop de commissie der petitiën de verzending naer den minister staeft en welke beweegredens door de kamer aengenomen zyn a Het is klaerblykend dat de deputatie bare magt te 1 buvten gegaen is met scrutin van bullolering te vernie- tigen en eene nieuwe kiezing te bevelen zy heeft de gekozene kandidaten beroofd van een regt dut zy in de a eerste stemming bekomen hadden en waervan niet eene a magt kun kon berooven. Dees tweede vonnis nvtgesproken tegen M. Dc Jaeglier is duydelyk, en stellig liet onregl is er klaerlyk in aengeduyu. Te St-Denys-Boucle zegt men dat de liberaters-maconnièke intrigue daerin eene rol gespeeld beeft, 0111 de twee oudste kandidaten aen 't kant te zetten vermits die te veel katholyk of conservateur waren. Ziedaer het bewys, gelyk wy hooger zeggen, dal het liberators lanatismus niet terugdeynst voor een oni-egt of voor eene miskenning der wet als de party er kan mee gediend wordenMaer ook hoe zeer is 't land te beklagen als het aen 't hoofd zyner provinciën zulke ambtenaers moet duldenEen land dat zulke zaken verdraegt, gaet reatstreeks naer zvnen ondergang Het nieuw ministerie was nauwelyks twee dagen definitief benoemd, of de woede en ruzernv der maeonnieke drukpers wierden ontketend de spytigste afgunst en dc ellendigste nydigheyd, gepaerd met eene walgolyke dobbellierligheyd en toomelooze boosaerdigheyd stappen vooruyt en wei-pén mot volle grepen alle slach van versmadingen en I10011 naer 't hoofd der nieuwe ministersGeene beledigingen zyn te groot, geene walgelyklieden zyn te vuvl, geene beschimpingen zyn te bitier, geene aentygirigén zyn te eerloos om er dc nieuwe leden van het kabinet iiieè te verwelkommen immers de snoodlievd van die drukpers gaet zoo verre, dal den Journal de Liège, gazette van Frère, het nieuw ministerie vergelykt aen een katoenen hemde met een batisten voorstuk, aen eenen bael oud papier waerin eenen schooneu kerkboek vergeten is gebleven, aen eene oude gepoetste leers waervan den zool teenemael versleten is enz. enz En waerom al die onedele smaedredens uytgebraekt tegen ministers die nog niet eenen ukt hebben dgergssteld Waerom die menschel) veroordeeld vooraleer zy de minste redens gegeven hebben Is 't omdat zy in den verderflyken broeynest der franc- niaeonsseele niet zyn opgekweekt? Is 't omdat zy zich aen den smeerwagen van Rogier-Frère niet hebben willen laten spannen Is 'I omdat zy de kalkoenzweep van Verhaeghen niet gevreesd hebben Is 't omdat zy zich met lyf en ziel niet hebben willen leveren aen eene vaderlandshatende koterie die 't land gepluymd heeft en 't zelve zou willen villen en inslokken Is 't omdat zy niet hebben willen medewerken om den kalholyken godsdienst, by de liberaters-francmacons gekend ouder den naem van EERLOOZEN, te verplettéren Is't omdat zvmaer't is al genoeg ge'is't; vele conservateurs zullen die vragen met ja beantwoorden, en zeggen dat er geene andere redens konnen bestaen om'een ministerie, welks werken nog niet gekend zyn, op eene zoo snoode wyze aen te randen, en spyts het openbaer gevoelen van redelykheyd en betamelykheyd, zoo onregtveerdia te behandelen. Rondnvt gezegd, NEEN, wy zyn van dit gedacht niet, ten minsten met geheel van dit gedacht, wy zien in die onty- dige, misplaetsle en gansch onredelyke aenrandingen al wederom schalke streken van het doorslepen sectegebroed, hetwelk zeer dikwils met verkeerde middelen zyn oogwit zoekt te bereyken en inderdaed bereyktOver eeni"e dagen zat eenen liberalerslosbol in eene herberg over poli tiek te klappen en zrgde onder andere Ja wy hebben nu een klerikael ministerie, doch wy hebben ook een libe- rael ministerie gehad, 'twelk ons veel beloofd beeft maer weynig gegevenVan een klerikael ministerie hoeven a wy toch niet benauwd te zyn, want als wy willen, konnen wy er alles van krygen door de vrcesaenjaging, door het met geweld op 't lyf te springen en het te regt of ten 011 regie te bevechten eu als eenen geleenden zak te han- v delen. Zie duer eensdeels wat wy in de schandige taktiek der liberaterspers zien zy zoekt de nieuwe ministers den schrik aen te jagen door geweldige en verdobbelde slagen htm gezag te verkreuken, hunnen moed te doen verflauwen, hun eenen afkeer van 't bestuer te doen krygen en aldus de liberalers weer aen 't schotelken te helpenMaer van den anderen kant vinden wy nog eenen anderen waerom voor de onredelyke handelwyze der maeonnieke liberaters persEn welk is dezen waerom Luyster, geëerden lezer, en welligl zult gv ons gelyk geven. Als de liberalery aeii 't roer gekomen is, is zv begonnen met vele deflige en aen limine grondbeginselen getrouwe ambtenaers al' te stellen, en ze te vervangen door gasten die een streng noviciaet in de klubsen en logiën gedaen hadden, door gasten, op welkers verslaefdheyd, blinde gehoorzaemlieyd en gekende stoujigheyd zy mogl -ekenen. I11 dezen zin zyn ine'est al de nieuwe benoemingen in steden en dorpen gedaen, zoodat den liberatershaspel, in zvnen samenhang genomen, nog maer weynige bressen heeft ge leden. Nu, door de onlydige eu buylensporige aenr.nidnmen wilt de maeonnieke drukpers de nieuwe ministers bevreesd maken en voor welkdanige afstellingen het ook zv, doen terugdeynzeii; die drukpers zoekt aldus hare aenhamvrs in positie te houden 0111 hare cygene belangen voor te slaen om hare party niet gansch en geheel tèn gronde te laten storten want als een groot getal beëedigde slaven der liberalery zouden gekortvlerkt of magteloos gemaekt wor den, de liberatersbhideu zouden geenen aftrek meer heb ben, de slechte leningen zouden, even als slecht zaed verdroegen, en al de moeylens die den francmocönshaspe'l tot 1111 toe heeft aengewend om de bevolkingen te verleyden en te bederven, zouden vruchteloos wordenOverigens hebben wy meermaels ondervonden dat, als er voor do liberalers kwestie is iets te verliezen wat zy bezitten zv overgroot lawvt maken, hunne schaemtelooshevd verdob belen en zaken eysschcn die zyzekerlvk weten niét Ie zullen bekomenOudertiisschen word de aendacht afgekeerd van 't geen zy vreesden te verliezen en aldus blvveif zv hel behoudenDeze taktiek word niet genoeg begrepen en 't is door soorlgelyke looze streken dat zv meermaels zoo wel de kamers dan d'openbare denkwyze bedriegen of begoochelen. 0 Wy durven het aen de liberators nogmaels zeggen dal zy gelukkig zyn met ons niet te doen te hebben.Nvant al dit

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1