ZONDAG to APRIL 1855. NECENSTEX JAERGANG. - W 450. VAN DENDERMONDE NAER AELST. AELST, den 11 April 1855. DE TOEGEVINGEN. Daedzakelyke waerheden. Welhe zyn de vruchten Wat houd er hun tegen DE VERZOENING YZEREN WEG. STATIE AELST. VERTREK UREN VAN DEN 1 NOVEMBER 1834. 1° Ten 7 vren 45 minuten des morgens voer Dendermonde Gend, Brugge, Oostende, Kortryk, iVlouscron, Doornyk, Ryssel, Calais. 2° ten 9 uren HO mindes morgens naer Dendermonde, Gend, MecheLn. Brussel, Antwerpen, Leuven, Thienen, Luyk, Verviers, Landen, Sl. Truyën, en Hasselt 3° Ten 12 uren 00 minuien roor middag, naer Dendermonde, Gend, Brugge, Oostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Calais. 4° Ten 2 «ren 15 >n. namidd. naer Dendeimonde, Mechelen, Brussel, Antwerpen', Leuyen, Thienen, Luyk, Vervier, Landen, St. Truyën, Hasselt, Aken en Keulen. 5° 7en 5 uren 15 minuien des aronds, naer Dendermonde, Meeliclen. Brussel, Antwerpen Gend,Brugge en Ostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel en Calais. 0° Icii 8 uren 15 minuien des aronds naer Dendermonde, Gend. MecheLn, Brussel, Antwerpen. Leuven. Thienen, Luyk, Verviers, Aken en Keulen. 1° Ten fi ur. 25 m. 's morgens.21 Ten 8 uren 20 minuten 's morgens. —3° Ten lO men 10 minuten 's morgens. 4° Ten 12 uren 40 minuten 's middags. 5o Ten 4 45 minuten 's avonds. uren 10 minuten 'savonds. 6" Ten (i uren 1 Zullen te Gvsegem slillestaen de volgende konvoyen vertrekkende van AELST, ten 7 uren 45 minuten, ten 9 uren 30 minut. 's morgens, ten 12 uren ten 2 uren 15 minuien en ien 5 uren 15 m. s'avonds* Van DLNDKKMO^DK ten 6 uren 25 minuten, ten 8 uren 20 minuten'smorgen?», ten 10 uren 10 min. voor m. ten 12 u. 40 m. namiddag, ten 4 uren 10 m. en ten fi urrn 45 min. des avonds. Voor alle rigtingen moot men te Dendermonde van konvov veranderen. Dit blad verschvni des Za van den dact'op D bepaeld op I l'r. 50 d t erda^s in den namiddag onder de dagteekening ituktg. l>en prysder inschryving, by trimesler, tnnoneen op 20 centimen den drukregel. DEN DENDERBODE In politiek, is toegeving een woord dat dikwils slecht verstaen word eu onverwachtte uytwerksels heeft. Als de toegevingen zoo verre gaen, dat zy zelfs de principen slagt- ofleren, dan worden zy onrustwekkend. Het zyn de toege vingen slecht begrepen en gedaen die aen Belgiën zeer veel kwaed hebben berokkend; het zyn die toegevingen welke uyL het oog'hebben doen verliezen de oorzaken en de uyt werksels der revolutie van 1830; het zyn de toegevingen die den geest dei' nieuwe grondwet aengedaen hebben en die min ol meer de vryheden en franchises verlamd hebben waermede dit verdrag ons begiftigd had; het zyn de slecht begrepen® en slecht verleende toegevingen die in Belgiën den geest van ongodsdienstigheyd en zedelyk verderf heb ben doen ontstaén en heerschen, en die in de ambten en plaetsen een persontieel gesteken hebben, 't welk zich min geneert om zyne pligtcn te miskennen dan om fanatiekelyk de secte Ie dienen waervan dit personneel grootendeêls den byzondersten agent is. De toegevingen zyn een der groote middels waerdoor de liberatery liaer doel bereykt... De liberatery vraegt er gedurig maer doet er noy't; zy schreeuwt tegen d'onverdraegzaemheyd, tegen 't absolütis- mns, zy stelt zich in woede en briescht tegen deze welke de ware grondstellingen verdedigenMaer al die woede al dit geschreeuw en gebriesch zyn maer middels om eenige toegevingen of gunsten voor hare leering en politiek af te persenEn alle middels zyn goed voor de liberatery zy gebruykt beurtelings klagtcn, smeekingen, woede of bedreygingen; zy vraegt veel, zy houd niet,op van aen te dringen en verlaet het worstelperk niet, maer zv is eynde- 'yk met een weynig te vreden, omdat zy rekent met'meer aenhoudendheyd terug te koeren om het overige te ver- krygen. Reeds van in den tyd des kongres heeft men de intriguen en kuypervën der liberatery gezien; 't is door slecht be- grepene en gedane toegevingen uyt liefde voor eene alge- ineene overeenkomst, dat in die vergadering den godsdienst zyne volle vryhevd niet bekomen heeftAls, bv voor beeld, voor het sacrament des houwelyks, is de afeoriderin» of afsehevding van het burgerlyk kon'trakt niet toegestaeip 'I welk op eene ernstige wyze de godsdienstige vryhevd verkreukt. Later zyn het de toegevingen zonder goede redens, zon der noodzakclykheyd gedaen, die het fameus staetsonder- wys ingevoerd hebben hetwelk nog dagelvks zoo veel kwaed aen de goede leeringen doet. liet welk het hert en den geest tier jongheyd bederft, hetwelk een allergevaer- lykst nageslacht opkweekt, en .daprby verpletterende geld sommen verslind die door de katholyken ten grooten deele betaeld worden 'T is nog ter gelegenhevd van dit onderwvs dat men klaerlyk de verderllyke rtevgingen ziet der liberaters- trancmaronsparly, die hare onverdraegzaemheyd zoo verre dryft, dat zy geen de minste overeenkomst met de geeste- Ivklieyd wilt treilen 0111 eenig godsdienstig element in de staetsscholen in te voeren. Vt y zonden hier nog vele andere toegevingen kunnen In brengen die, om welstaenswille, gedaen zyn geweest, t-11 door welke onze godsdienstige, bnrgerlyke en polilieke vryheden veel geleden hebben. Die toegevingen maken de secte zoo stout en ondernemend, dat zy voor geene be proeving tenigdcynst om hare ontwerpen' van vernieling tegen den katholyken godsdienst te verwezenlyken. 'T is aldus dat den bietsten minister van juslicie, 't werk zyner liberaters-voorgangers voortzettendetot schande van Belgien, zyne twee wetsontwerpen op de liefdadig- lievd- en armbnreolcn heeft durven voordragen, in welke ontwerpen de vryhevd van testamenten te maken of bezet ten tedoen,tcn voordeele der armen, zoodanig is geketend, dat het oninogelyk ware zulk een voorbeeld in de meest verdrukte en meest despotieke landen te vinden En 1 nogtans wv vreezen dat dien zelfden beweenlyken geest van toegeving nog den moed zal benemen om die twee I rampzalige ontwerpen te verstoolen, maer dat door eenige verzachtingen dit maconniek werk van ongeregtighevd zal j regt blyvenWare 't land zoo ongelukkig, het kwaed zou onherstelbaar worden eu 't zou op zynen aenstaenden ondergang moeten rekenen. Welke de vruchten zvn? die zyn zoo klaer als het dag licht door de daedzaken afgeteekend. 'T is aen die toege vingen en verlating van de goede en standvastige principen van vaderlandsliefde, zedelykheyd en godsdienst dat het 'yden van 't land grootendeels moet toegeschreven worden, dat het maconniek liberalisnius zoo veel kwaed doet, dat de maetschappelyke banden verbroken worden, dat den geest,van nationalitevt verzwakt, dat de vaderlandsliefde verkoelt, dat de tweedragt overal lieerscht, dat de goede verstandhouding verdwynt, en dat ons politiek toekomende zich onder de akeligste kleuren opdoet. Voor wat de amblenaers aengaet die door het ministerie Rogier-Frère benoemd zyn, en die fanatiekelyk de franc- maconsparty gediend hebben, de Indépendance van Rogier en den Observqtmr van Verhaegen, eysschen hunne afstel ling. Zie hier hoe deze twee mayoiinieke bladen zich uyldrtikken Indien het nieuw ministerie gelooft dat er onder de politieke agenten van 't gouvernement mannen zyn die <1 geen vertrouwen inboezemen, welkers denkwyzen en voorgaende politiek geene genoegzame waarborgen van verkleefd heyd aen zyn politiek stelsel opleveren; indien <t 't kabinet geloolt deze te moeten vervangen door mannen die met de zienwyze en principen der ministers over- it eenstemmen, 't zullen wy met zyn die dezen maetregel zullen afkeuren of laken. Alles 't geen wv in dit artikel zien, is dat de ambtenaers waervan deze twee liberatersbladen spreken, niet zeer gene gen zyn otn hunne demissie te geven; zy zullen schynbaer het ministerie aenkleven, zy zullen in hunne plaetsen blyven en veynzen de nieuwe ministers getrouwelvk ie dienen." Maer zal men op hunne woorden en beloften mogen reke nen Deze en gene ambtenaers hebben akten daergesteid die duydelyk de zedeloosheyd hunner principen en eene algeheele verkleving aen de Iraucina^oiissecte bewyzen, immers ambtenaers die door schriften en werken schan- dael verwekt hebben, mag men zich aen zulke mannen gerustelvk toevertrouwen, mag men ze in hunne ambten behouden Men zal het wederom zien, gelyk wy hooger zegden, dat de toegevingen oneyndig veefkw'aed doen. dat de liberatery er zal gebruyk van maken en in de vuyst met de al te groote goedaerdigheyd der ministers lagchen 1 Wy hebben het al tyd gezegd en herzegd de baetzncht is eene der \oorn;ienisle redens om welke eene menigte mannen j-ich onder de secte der liberaters geëngageerd hebben.'T is den drift oth de winstgevende plaetsen in te nemen en aldus hunne zakken te vullen, 'tis den drift naer volksruiDerende suhsidien, die er velen heeft aengeprikkeld om zich onder het libcratersvaendel te scharen, en tegen de zedelyke en stolfelyke belangen des lands ten stryde te tresken. Voor lieden willen wy slechts van de eerste gewagen, omdat van den oenen kant, de liberatersbladen 111. t algemeen er zoo veel lawyt van maken en 't nieuw minister ie scliynen uyt te dagen dezen of genen niaetre**el tegen zommige ambtenaers te nemen en van den anderen kant. omdat een paer coiiservateursbladen zich onbedach- telyk tegen alle afstelling komen verzetten, juyst als of zy voor allen noodzakelyken maetregel bevreesd waren en dat het nieuw ministerie die onbezonnene vreest moest deelen. Indien dan de groote liberaterskopstukkendie in kiezingen, 111 benoemingen, en in meestal hunne werkingen uytsluytelvk den vuygslen partygeest hebben voor levddraed gehad en zich op de allcrsiavelvkste wyze aen een bestuer van onregt en geweld verknocht hebben, indien de kop stukken, die in geener voege hunne akten bv dees ministerie 'kennen versehoohen noch vciTcgtveerdigen', hunne demissie 1 niet ge\en, wat hond er Inin tegen Is het de genegenheyd voor de tegenwoordige ministers? Is het de overtuvging dat het nieuw gouvernement hunne principen deelt? Voorzeker neen, elkeen is van het tegensti vdige overtuygdWat is dan de reden om welke zv hunne demissie niet geven9 Wy kennen er geene andere dan omdat zv nvt heb- of'baatzucht aep hunne plaetsen houden, waeraen zv 'door de laekbaerste verslaving aen eene scharidpolitiek, door onedele middelen enz. geraekt zvn. Ku, in politiek is de geld- of hebzucht eenen der schade- lykste drillen die men kan uytdenken, en hoogst gevaeilyk word liy, als hv zoo verre gedreven i\'ord dal men berevd is altyd zyn voorgaende te verloochenen en alle soorten van meesters te dienen om dien schandclyken drift te voldoen. Als de baet- of hebzucht in eenen ainbtenaer den heerscheiiden drilt is, dan word dien ambtenaer den geessel der gene die hv moet besturen, hy word eene ware ramp in 't gouvernement't geen hy ontëert, 't geen hv zvn gezag, zyn krediet, zyn vertrouwen doet verliezen, immers dien ambtenaer inae'kt het bestuer hatelyk en trekt er alleugskens de vernialedyding des volks op. En hoe zoo? Omdat de baetzncht zeer dikwils de oorzaek is van d'onregl- veerdigheyd, welke meest altyd de zedeloosheyd naer zich sleeptAls deze twee geessels te samen vooruytgaen, t is oninogelyk dat er rust, vrede of eeudragt onder de onderdanen heerschen, want deze worden dan hetspeeltuyg van verdrukkingen, geweld en kwellingen die natnelyk voor een braef en vry volk onverdraeglyk zynWy hebben iotmers genoeg gezien eu ondervonden wat er al gedaen is door kale ambtenaers die alles aengewend hebben 0111 tot groote winstgevende plaetsen Ie komen wy hebben genoeg gezien en ondervonden dat zy, om in hunne plaetsen te blyven, hunne geadministreerde!! gezweept en gepynigd hebben en daerdoor niet weynig bygedragen 0111 aen hunne oversten den algemeenen afkeer èri den udksvlpek op den hals te halen, dit is te wel gekend, dan dat het noodig zy hierover uyt te wydenZeggen wy dan ten slotte dat al de ambtenaers die de liberaterspolitick der fl ancmacons- party met overdrevenheyd en buytensporigen yver gediend hebben, bv een gematigd bestuer geen vertrouwen konnen verdienen en dat den roep des volks hierin moet voldaen worden dat zy namelvk de vruchten inzamelen die zy gezaeyd hebben te weten de afzetting van hunne ambten en verwydering uyt alle bestuer. Al de groote en kleyne liberatersbladen benevens de republiekaeusche en revolutionnaire tolken wedyveren se dert eenige dagen om op eenen schimptoon tegen den verzpeningsgeest der zoogenoemde klerikalen uyt te vallen. 'T is al wederom een ordewoord dat uyt de francmacons- logiën is gekomen, en zoo hoort en ziét men niets anders dan spotswyz.e klerikale verzoening alhier, schimpswyze klerikale verzoening aldaer, veraehlingswyze klerikale ver zoening alginter endezoovoorts vele andere vieren en vyven die alle op eene verbitterende uytdaging uylkomen, nét als of de liberaters-revolution- nairen- republiekanen hier in 't land de regters waren over levenden en dooden. E11 waerom- al die onbeschofte aenrandingen Waerom al die yuyge schimpredens Waerom al die onbeschaemde uytlartigen Wei omdat den liberatershaspel onder het gewigt zyner eygene misdaden is gevallen, en omdat den nydigen spyttoon alleen 't erfdeel is van dezen die zich- zelven, door zyne misslagen en ongeregligheden, ten gronde geholpen heeft. Men zegt nog al gemeenlyk dat, als eenen misdadiger veroordeeld is, hy vier-en-twinlig uren aen "zich heeft oin zynen regter te vervloeken en Ie vermaledyden; maer wv vragen het, is de zoogezegde klerikale verzoening hier den regter of de oorzaek van de veroordeeling der francmafons- party geweest? In 't geheel niet; integendeel,'t is dien meermaals al te verre gedreven en volgens ons o'ngepasten verzoeningsgeest die eene groote oorzaek is geweest dat den liberatershaspel zoo lang aen een gehangen, ja wat meer is, dat hy oyt den kop opgestoken heeft. En toch, wat is er nu van die verzoening Wie vraegt er nu die verzoening Wie loopt er achter Wel niemand van de'ware conservateurs kan zich immers in politiek verzoenen met een slacli van volksken, 't welk alles voor zich alleen wilt hebben, 'I welk principen belvd die slryd -n tegen vryheyd, godsdienst en vaderland, 't welk gediirig, uyt woede en razende spyt, zyne misslagen en schaudanten op een ander wilt sciuiyve», 't welk met een woord, niet anders zoekt dan de Belgen gelyk eene troep i ^dele dieren voort te zweepen, ze onder een slavenjuk fc doen bukken, dezelve uyt te pullen, eu ze, na hun den hu lsten druppel zweet uytgeperst te hebben, te verraden en te leveren'Waer is den beredendeu vaderlander, waer

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1