ZONDAG 29 APRIL 1855. NEGENSTEN JAEBGANG. - N' 451 AELST, den 28 April 1855. Eene vergadering van francmaeons. Ean die vergadering gevolgen hebben Wat kan er van komen Redevoering van M. De Decker. VZEREN WEG. STATIE AELST. VERTREKUREN VAN DEN 1 NOVEMBER 4853: •1* Ten 7 uren 45 minuten des morgens naer -Dendermonde Gend, Bruggtf, toostende, Kortrvk, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Galais. 2° ten 9 uren 30 min. des morgens naer Dendermonde, Gend, Mechelen. Brussel, Antwerpen, Leuven, Thienen, Luyk, Verniers, Landen, Si.-Truyen,en Hasselt. 3« Ten 12 uren 00 minuien voor middag, naer Dendermonde, Gend, Brugge, Oostende, Korlryk, Mouseron, Doornyk, Ryssel, Galais. 4° Ten 2 uren 15 in. namidd. nr/er*Dendeimonde, Mooheten, Brussel, Antwerpen, Leuven, Thienen, Lu-yk, Vervier, Landen, St. Truyên, Hasselt, Aken en Keulen. 5° '1 <ii 5 uren 15 minuten des avonds, naer Dendermonde, Mechehfn, Brussel, Antwerpen Gend,Brugge en Ostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel en Galais. 0° Ten 8 uren 15 minuten des avonds naer Dendermende, Gend, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Leuven, Thienen, iLuyk, Verviore, Aken en Keulen. VAN DENDERMONDE NAER AELST. 4® Ten fi ur. 25 in. 's morgens.2"» Ten 8 uren 20 minuten 's morgens. 3° Ten 10 uren 10 minuten 's morgens. - 4° Ten 12 uren 40 minuten rs middags. —5° Ten 4 uren 10 minuten 'savonds.6° Ten (i uren 45 minuten 's avonds. Zullen te Gysegem slilFestaen de volgende konvoyen vertrekkende van A FAST, ten 7 uren 45 minuten, ten 9 uren 30 minut. 's morgens, ten 12 uren ten 2 uren 15 minuten en ten 5 uren 15 m. s' avonds- Van DKNDLRMONDE ten 6 uren 25 minuten, ten 8 uren 20 minuten ^morgens, ten 10 uren 10 min. voor m. ten 12 u. 40 m. namiddag, ten 4 uren 10 m. en ten 6 nren 45 min. des avonds. Voor alle riglingen moet men te Dendermonde van konvov veranderen. CU!QUE SUUM. Dit blad vcrscliynldes Zaterdags in den namiddag onder de dagteekening van den dacrop volgenden Zondag.Den prvs der inschryving, by trimester, is bepaeld op 1 fr. 50 c., dien der annoncen op 20 centimen den drukregel. DEN DENDERBODE Men verzekertzegt een brusselscli blad, dat de francmagonnery zich op 26 jiinv te Brussel gaet veree- nigen, 0111 bare onderaerdsehe vertegenwoordiging te stellen tegenover de nulionale vertegenwoordiging, en aen deze de met te geven. Om wel de gewigtigheydwaa de algemeene vergaderingen der francmagens te begrypen, boeit men zich slechts de fameuse vergadering te«rrinnerim van 24jtiny van verleden jaer, in welke vergadering er, onder voorzitterschap van AI. Verbnegben, dc meest rcvolntionnaire, de meest grond- wetscheudende en antinationale redevoeringdoor den moortelbroer Bourlard'is nvtgedonderd. De redevoering van broeder Bourlard, nytgesproken in naem der verga- Bering, is aetizien en gebleven als de oliiciele uyldrukking der ontwerpen van <ie francmaeons was eeuen wezen- lyken oproep tot ongehqorzaemheyd aen dc wetten, 't was eene klaer afgeteekende tiylnootliging tot wederspannigbeyd aen het gouvernementeel en wel gevend gezag. Dit stuk is afgekondigd geweest in de gazetten, alle openbaerheyd is er aen gegeven, met een woord, de. uytdaging was duydelyk -en blykbaer voor iedereen. Dat men zich daerbv de fameuse vergadering in 't ge- beugen roepe, die den 24juny 1846, op het stadhuys te Brussel, onder den titel van liberael kongres, heeft plaets gehad, welke samengesteld was nyl, afgeveerdigde of franc maeons der versciiillige logiën des lands, en voorgezeten door broeder De Facqs, als toen Groot-meester der Bel gische vrymetseiary, dal.meii zich die Vergadering errinnere •en overwege boe zeer zy zich beeft doen onderscheyden door een bnytensporig fanalismus van onverdraegzaefnlieyd en hnet tegen de katbolyken en tegen de geestelvkheyd, liaet en onverdraegzaemkeyd die men zoekt onder iict volk te verspreyden, om inzigten te verwezenlyken die gehikkiglyk maer al te wel gekend zyn. Doch 't was hier dal men namelvk de trouweloosheyd kon afmeten van de middelen die deze rampzalige secte gebruykt om 't volk te verleyden, want al fanatieklyk en brntaellyk alle tusschen- koms't der geestelyken in het stactsondcrwys te verstooten, 'heeft de secte eenen wensch geuyt die haren berekenden arglist in zyn volle daglicht stelt. Zie hier dien wensch, liv is curieus Het liberael kongres drukt zt/ne u-enschen uyt voor de ontslaving, door alle wettige middels van de leegere geeste- lykheyd, die bukt onder den slag cener aenlwudende 6e- clreyging van afstellingen welkers burgelyke constitutie straffeloos overtreden word Zie daer iioe zeer de laster- en logentac! liet geliefkoosde wapen is der secte Waer zyn de leden der geestelykheyd die zich beklagen gedurig te moeten bukken onder den slag eener aenhoudende bedreyging van afstelling Waer zyn de bewyzen van, die hnlelyke lastertael Of is liet misschien genoeg van, door een schandig liegen en bedrie gen de zoogenoemde leegere geestelykheyd, die hoogst aen hare oversten verkleefd is, dwaeslyk te poogen niisloyden en tegen liet bisschopschap, dat hier den steunpilaer is van den godsdienst, op te maken? Ja, voor de secte zvn dergeiyke middelen goed, tnacr of die middelen treffelyk of wettig zvn, dit is eene andere kwestie. Echter weet men maer al te wel dat. zy uytsliiy- telyk strekken om het volk tegen de bisschoppen cn andere geéstelyke oversten op te winden en te verbitteren en aldus oproer en tweedragl. in 't land te verwekken. Wc! wetende dat de geestelykheyd den steun is der maelscliappy en eene waer borg van goede versland houding onder 'tvoik, zoo gebrnyken dc sectarissen alle intriguen om de geestelvk- iioyd hare popuiariteyt te doen verliezen en ze te schand vlekken, hopende daerdoor gemakkelyker tot de verwezen- ivking hunner inzigter van vernieling en niaetschappelyke regenngslooslieyd te komen en aldus Relgiën en deszelfs godsdienst te verderven Het brusselscli blad, 't welk de Ivdiiig van die aenstaende vergadering geeft, neemt die vergadering van francmaeons niet voor ernstig, en zegt dat zy toch met al hunne oproe rige intriguen niet zuilen 'gelukken. Wy gelooven het voor den oogenblik, omdat het volk niet genoeg bedorven is om te doen vreezen dat de francmaeons hetzelve tot wanorders en geweldenaryën tegen liet gezag zouden kennen bewilligen maer liet blyft niettemin waer dat die uytdagende vergaderingen een pligtig doel hebben, daer zy tot niets anders strekken dan om tol ongelioorzaemheyd aen de wetten op te hitsen, om onze instellingen te onder- mynen, en om op de puynen der omgeworpene mael scliappy liet vaendel der goddeloosheyd te planten M'ord er daerin niet tydelyk voorzien, de uytgestrektlieyd van 't kwacd zal op 't eynde hulpeloos wezen 'T was ook door ccn francinaeonskongres dat de uyt- bersting der groote fransche revolutie van de jacobyns is voorbereyd geweest. Dit kongres 't welk den 15 febry'1785 te Parys gehouden wierd, had voor doel al de francmaeons van Europa aen te sporen elkander te verstaen en geza- mentlyk te werken men vind er de omstandigheden van in de documenten die in het maconniek dagblad van Vionne, handschrift voor de moortelbroers. 2de jaer, 2de aflevering, gedrukt zyn. De logie der Negen Zusiers was in dit kongres vertegenwoordigd door Garat, Brissot, Bailly, Camille Desmoulins, Condorcet, Danton etc. De logie van den Yzeren Mond was er vertegenwoordigd door Goupildeze der Twee-en-twintig door Sieyesliet was in deze laetste dat er met de grootste vlyligheyd aen de afschaffing van liet koningdom en de vernietiging des katliolyken gods dienst gewerkt wierd. 'T was aldus dat dc vrymetseiary de eerste fransche revolutie voorbereydde, de menigte tot oproer aenstookte, verklaerde dat de oproerlingen dc natie uytmaeklen, en zichzelve als tolk der zoogezegde natie aenstelde. Terwyl zy de menigte in de schandelyksle buytensporiglieden stortte, waren andere leden der vrymetseiary gedurig bezig met Lodewvk XVI arglistiglvk te misleyden, zy deden hem de warmste protestatiën hunner getrouwheyd dan niet hem de niagt der revolutionnairen en de onniagt des koningsdoms onder de donkerste kleuren af te schilderen, ■dan door het verleydend vooruylzigt van de versterking des vredes en des troons, gelukten zy er in hem d'eene toege ving voor en de andere na af te persen, welke toegevingen op niets anders uytkwamen dan op eenen volledigen afstand van de koninglyke magt. Volgens de omstandigheden, beurtelings de bedreyging of de vleyerv gebruykende, deden zy de ministers altreden om ze, volgens hunnen sniaek, te vervangen, zy maekten zich meester van alle besturen, zy vervulden met lmnne creaturen de bureelen der verschillige ministeriele departementen, immers de de francmagous spanden alles in om liet beheer te hebben over het gezag van den staet, over de uvtvoerende en wet gevende magtén. over de revolutiemakers der straten, en welhaest riepen zy dc regten des volks uyt, sleepten den góeden koning naer de gevangenis, waer hy niet nvt kwam ten zy om naer liet schavot geieyd te worden Aldus verwezeulykte zich den wensch dien de vry metseiary heymelyk in liet kongres van 1785 geuyt bad. 't geen men in Vrankryk gezien heeft, hoeft men bier te vreezen, want men ziet dat de francmaeons hier de zelfde middels gebrnyken welke dan ook tot de zelfde uytwerksels zuilen geleyden. Mogt men dit wel verstaen als liet nog tvd is By de opening der kamer, lieeft M. De Decker, minister van 't inwendige, de gcdragslvn van liet nieuw kabinet onbewimpeld doen kennen. Bedaerdlieyd, overeenkomst en vreedzaetftheyd stralen bvzonderlyk in die gedragslyn door, en bewyzen dat het ministerie niet goedheyd en geduld de verwarring en verdeeldlieyd, die in 't land heerschen, zal zoeken te heelen. Dit kan eene wyze en allerprysbaerste staetkimde zyn, eene taktiek die de boste nytslagen kan opleveren maer valt te weten of de liberutersparty, die nu in byna al de steden en gemeenten van Belgiën hare agenten aen 't lioofd der besturen geplaelst lieeft; die nu meest al de gouverneurs en distriktkommissarissen voor creaturen heeftdie met een woord, over geheel 't land hare verpestende principen en leeringen verspreyd lieeft en nog gedurig verspreyd, valt te weten, zeggen wv, of die party zich zoo selfens'zal genegen toonen om volgens de inzigten van het bedaerd en vreedzaem ministerie te werken en of zy niet eerder alie middels zal aenwenden om, zoo niet openivk, ten minsten bedekteiyk juyst liet tegenovergestelde te doen van 't geen de nieuwe ministers begeeren, in afwachting naer eenen beslissenden oogenblik om liet bedaerd, verzoenend en transaktionneel ministerie onder zyn stelsel van bedaerd lieyd, verzoening en transactie te verpletteren en te begraven. En dit zal des te gemakkelyker zyn, omdat de liberaters- party de elementen in handen heeft die zy door eene acht jarige wel berekende verstandhouding en eene waeriyk te bewonderen standvastigheyd voorbereyd heeft om er zich als bolwerken tegen alle aenvailen van te bedienen. 'T zal verloren gezegd zyn dat de gouverneurs, distriktkommis sarissen, burgemeesters, schepenen, secretarissen en al de ambtenaers die door de iiberaters geplaetst zyn, zich met geene kiezingen mogen bemoeyën, die mannen zullen het gevaer zien waerin hunne weldoende party verkeert, zy zullen de spoorslagen der liberaterskopstukken gevoelen", zy zullen ontwaren dat litin den grond van onder de voeten gaet weehslibberen, immers zy zullen zien dat bet om ieven of om dood te worstelen is, en in dien wanhopigen oogenblik konnen zy wonderen van moed en kracht uyt- werken, waertegen de conservateursparty met hare gewoón- lyke bedaerdlieyd en dadelyke ontmoediging zou te kort schietenMen kan ons van overdrevenlicvd beschul digen zoo veel n'ien wilt, doch eene zaek is zeker te weten dat liet, niet genoeg is te overwinnen, maer dat men van de overwinning moet weten gebruyk te makenOnder- titsschen zie hier de redevoering van M. De Decker, wv onderwerpen ze aen de beoordeeling onzer landgenoten M. DE DECKER Het lot stand komen van hel nieuw ministerie is hel logiescli gevolg van den toestand van het land. Hel land en de kamers hellen naer eene bedaerdere denkwyze. Een ministerie welk zich op de exclusieve denkwyze zou willen vestigen, zou de uitdrukking der algemeene denkwyze niet zyn. en zou geene duerzame meerderheyd in de kamers verwerven. Den onderstand der bedaerde mannen van alle denkwvzen is, in de tegenwoordige omstandigheden, de eerste conditie van liet bestaen van een ministerie. Den inwendigen toestand van ons land en onze huytenlandseht betrekking, maken de bedaerdlieyd hoogst noodzakelyk. Wv gelooven dat den zaraeaslel van het nieuw ministerie aen de dubbele iioodzakclvkheyd van bedaerdlieyd eu van vrede beantwoord. Den weg dien wy voor ons uytwendig politiek moeten volgen, is door de grondbeginselen van ons openbaer regt aengeivezen! Wy begrypen alles wal onze onzvdighcyd ons oplegtmaer, wy willen er ook de voordeden van behouden. Wy zullen met voor- zigtigbeyd, maer ook met kragtdadigheyd, als hei noodig is, weten Ie volbrengen de pliglen die de traktaten ons opleggen, maer wy zullen ook ouzo 'nationale wecrdiglieyd doen eerbiedigen, en onze Oiiafbangiykiieyd handhaven. Voor bel inwendig politiek, willen wy, dat onzen toestand wel gekend zy. Wy willen regtzinnig eene transakiie, of overeenkomst, tusschen alle bedaerde denkwvzen wv zullen deze transakiie weten in uerkzaemlieyd te stellen met billykbeyd en kragldadighevd hierop zyn wy trotsch. Ten dezen eynde, zal bel gouvernement vremd blyveu aen de worstelingen der partvscbappen, cn zal zich buyteti baren invloed stellen. De agenten, of foncliónmirissen van bet gouvernement, in welken graed zy zicli bevinden, zullen moeten onparlydig zyn, met lipt algemeen welzyn bezorgd, en vremd aen allen boegeuaemden geest van partyschappen. Wy zullen onze akten met onze grondstellingen welen in overeenkomst te brengen. Onze beslissing is vast genomen van aen de kiezimmn hare volle vryheyd te laten, vryheyd die aen de kiezingen een"karakter van openbare belooning geeft; wy willen alle politiek uyt de administratie bannen. Wy willen ons niet aeiibieden als hervormers; wv hebben liever bet bedaerd en opregl politiek van liet Nationael Koicres van 1850 Ie volgen. Om de reeks van organieke wellen te volle digen, zullen wy een ander ontwerp van wet op de openbare liefdadigheid voordragen. Ons verlangen is eene meerderheyd Ie verwerven voor dit ontwerp, welke zon groot is als deze die de wel op hel la»er onderwys, en de conventie van Antwerpen beeft aerigenomen. Wv willen aen de liefdadigheid de vryheyd verzekeren,* maer onder toezigl en controle van de wettige overheid. Wy zullen de lusscbenkomst van hef gouvernement maer toe laten, daer waer zy door de noodzakelykheyd zal verreglveerdi-d zyn. Dc kivestiën van sloffelyk belang hebben op onze dagen, eene belangrykheyd verworven, die men niet kan ontkennen. Wy zul len die, vraegstukken zorgvuldig onderzoekenmaer, onze over- ttiyging is dal zy door geene exclusieve grondstelling kunnen op-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1