ZONDAG 17 JUNY 1855. NEGENSTEN JAERGANG. - Nr 459. VAN DENDERMONDE NAER AELST. AELST, den 10 Juny 1855. BE TERUGWERKING. Eene uytdeeling van decoratïèn DE KIEZ1NG TE AELST. YZEREN WEG. STATIE AELST. VERTREKUREN VAN DEN I NOVEMBER 1834. 1» Ten 7 uren 45 minuien des morgens nner Dendermonde Geud, Brugge, Oostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Calais. 2« ten 9 uren 30 min. des morgens naer Dendermonde, Gend, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Leuven, Tliienen, Luyk, Yerviers, Landen, St.-Truyen,en Hasselt. 3° Ten 12 uren 00 minuten roor middag, naer Dendermonde, Gend, Brugge, Oostende, Kortryk, Mouscron, Doornvk, Ryssel, Calais. 4<» Ten 2 uren 15 in. namidd. naer Dendennonde, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Leuven, Thienen, Luyk, Vervier, Landen, St. Truyën, Hasselt, Aken en Keulen. 5° 7 en 5 uren 15 minuien des avonds, naer Dendermonde, Mechelen, Brussel, Antwerpen Gend,Brugge en Ostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel en Calais. 6° Ton 8 uren 15 minuten des avonds naer Dendermonde, Gend, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Leuven, Thienen, Luyk, Yerviers, Aken en Keulen. GüïQUE SLTM. 1° Ten 6 ur. 25 m. 's morgens,2° Ten 8 uren 20 minuten 's morgens. 3° Ten 1(V uren 10 minuten 's morgens. - 4° Ten 12 uren 40 minuten 's middags. 5° Ten 4 uren 10 minuten avonds.6° Ten O uren 45 minuten 's avonds. Zullen te Gysegem slillestaen de volgende konvoyen vertrekkende van AELST, ten 7 uren 45 minuten, ten 9 uren 30 minut. 's morgens, ten 12 uren ten 2 uren 15 minuten en ten 5 uren 15 m. s' avonds* Van DENDERMONDE ten 6 uren 25 minuten, ten 8 uren 20 minuten'smorgens, ten 10 uren 10 min. voor ra. ten 12 u. 40 m. namiddag, ten 4 uren 10 m. en ten 0 nren 45 min. des avonds. Voor alle rigtingen moet men te Dendermonde van konvoy veranderen. Dit blad terschvnldes Zaterdags in den namiddag onder de dagteekening van den daerop volgenden Zondag. Den prvs der inscliryving, by trimester, is bepacld op 1 ir. 50 c., dien der annoncen op 20 cenlimcn den drukregel. DEN DENDERBODE Heeft de stad Gend, gedurende lange jaren, onvader- landsche gevoelens getoond, en, bedrogen door de liberale- orangistische intriguen, geweygerd met de groote meer- derheyd der Belgen samen te werken, zoo komt zy heden, door ëeuen gelukkigen inkeer tot haer zelve, zich weerdig toonen van de eerste stad der Vlamingen te zyn, welke eene bevolking bevat die zoo wel lot het oud en heylzaem geloof dan tot de beroemde vaderlandsliefde onzer Belgische voorvaders terugkomt, en die, in plaets van de laetste in politieke denkwyze te zyn, zich aen 't hoofd der beweging stelt om eerie terugwerking voor te bereyden tegen den verdervenden en boozen geest der liberaters-magonnieke factie. De magonnieke liberatery gevoelt dat den godsdienstigen grond onder hare voeten wegslibbert en dat haer ryk met schroote schreden tot zyn eynde nadert. Hare kuyperyën, hare bedreygingen,deatnvallen harer verderllyke drukpers, hare beschimpingen ontroeren niemand meer, het volk trappelt die vreesachligheyd met de voeten, het laet zich aen 't ellendig menschelyk opzigt niet meer gelegen en toont zich openlyk verkleefd aen den godsdienst zyner vaderen, het schaemt niet meer zieh katholyk te verklaren eu openbare akten van godsvrucht te beoetfenen. De roemvolle betooning waerin de stad Gend zoo deftig uvtgeschitterd heeft om namelyk de gelukkige gebeurtenis te vieren die de H. A'ei k verblyd, en waervan vele vremde bisschoppen getuygen zyn geweest, deze betooning bewvst genoeg welke thans de gevoelens zyn der bevolking dier stad, en mag gehouden worden als eene treffelyke getny- genis dat de Gentenaers het magonnink hberalismus ver- foevën en voortaen dit ontëerend jok hebben afgeschud. Voor wat den politieken grond aengaet, dezen ontsnapt gelykeiyk aen 't magonniek liberalismus, want de eene nederlaeg verbeyd de andere niet. De stad Gend schittert al wederom uyt en maekt 't land verbaesd. De kiezels hebben onbetwistelyker wyze doen zien dat zy geen gemeens meer willen hebben met 't geen van de francmagons- en liberaterklubsery uytgaet, zy hebben getoond dat zy hunne vrvheyd hebben weergenomen en in staet waren den noodigen geestdrift in hunne vaderlandslievende gevoelens te printen. De Iiberaters-factie gevoelt dit, zy durft zich in vollen dag niet meer toorien. Den Yenerabelen eener logie heeft gepoogd eene vergadering byeen te roepen om eene Iyst van kandidaten op te vormen maer den Venerabelen heeft nauwelyks een dozijntje aenbangers konnen te samen brengen, en dan nog sloop den eenen vóór en den anderen na tot den laetsten toe stillekens weg, zoodanig dat den Venerabelen gedwongen was te verklaren niet aen de vergadering, maer aen de muren, dal de zitting opgeheven was en dat de liberale associatie zich met het opvormen «ener kandidatenlyst niet kon bezig houden Dit is 't geen den Grooten-öosten en de andere logiën des lands, en byzonderlyk die van Luyk, tot groote woede beeft vervoerd. Men ziet zulks uyt een artikel door den liberalen Journal de Liége afgegeven, waerin de moortel- broers van Gend duchtig gehekeld worden. Zie hier hoe deze woede zich uytdrukt Ik ken geen schouwspel dat vreedelyker te betreuren is, i dan dit 't geen op dit oogenblilc door de liberalen van Gend gegeven word. In pluets van trolschelyk hun vaendel op te steken in 't gezigt van de Meesters der duysternissen (de Jesuiten) DÉ LIBERALEN LEGGEN HUNNE MAGT NEDERHet liberael bloed is in hunne -% aders gesteven, hunne herten kloppen niet meer, men schynt er te willen in slacp vallenZie daer een hoogst be- treurlyk gedrag, eene droevige verlating der politieke pligten. "f is aldus dat Broeder Frèrc den Venerabelen op de duymen klopt en hem doet doorgaen als eenen lafliertigen, voor een wezen zonder bloed in de aders, eyndelyk voor eenen ellendigen die een betreurensweerdig gedrag boud.... Dit is een goed teeken, want hetjbewyst dat de sectarissen malkanderen door liet slyk slopen en dat de tweedragl by huil is ingeslopenMogte zy dit ryk van verderf ganseh vernietigen en den Groolen-Oosten die reeds zonder meester is, doen-vallen even als al de andere logiën die hv bestuert, dan zou Belgiën betere dagen mogen verhopen.... Eenen stortvloed van decoratiën komt op een groot getal tegenwoordige en gewezene senateurs neder te vallen. Niets is gespaerd, van de hoogste lot de leegste graden zyn verleend, al de denkwyzen hebben ook hare beurt en haer aendeel gehad de oude patriotten en mannen des kongres van 1830, gelyk de liberalen en oude orangisten, deze die uyt de vergadering zyn zoo wel dan deze die er nu nog in zyn zonder dat zy, sedert den tyd des konings opge houden hebben er deel van te maken. En wat er nog al bcvremdend voorkomt, is dat voor alle de zelfde formule van verdiensten is gebruykt. Voor allen is den considérant VOOR DE GROOTE DIENSTEN AEN 'T LAND BE WEZEN 'T is nog al moeyelyk de juyste beteekenis van deze formule te begrypen, als men ziet dat zy toegepast word aeii zoo veel verschillige politieke opiniën als men ziet dat deze die de revolutie bewerkt hebben, op den zelfden rang geplaetst worden dan deze die ze altyd tegengewerkt hebben eu getrouwe aenhangers gebleven zyn van het gevallen koninglyk stamhuys der Nassauwers als men ziet dat deze die eene denkwyze van onverdraegzaemheyd en uylsluyting belyden, behandeld worden gelyk de conser- vateurs en voorstaenders onzer grondwettige vryheden eyndelyk als men ziet 4at deze welke maer zeer weynig gedaen hebben voor den staet het zelfde deel of nog een grooter deel gehad hebben dan deze welke niet opgehouden hebben zich voor 't welzyn des Vaderlands ten beste te geven. "f is waer, dit is eenen middel om alle man te vreden te stellen, maer is het niet te vreezen dat die tevredenheyd zoodanig zal verzadigd en algemeen gemaekt worden, dat zy welhaest zal versleten zyn en geen elfekt meer zal doen Is het niet te vreezen dat de decoratie eyndelyk maer een zyden lintje meer zal zyn zonder konleur, of welks kouleur zoodanig zal verdoofd zyn, dat het geene onderscheyding meer zal opleveren Het lot welk men, volgens ons, aen de koninglyke orde voorberevd, is de minachting, als men voortgaet met deszelfs teekens aen alle knopgaten te hangen. Maer, zal men zeggen, 'tis eenen middel van verzoening, er mag geen onderscheyd meer gemaekt worden de oude orangisten moeten behandeld worden gelyk de patriotten en de stichters onzer nationaliteytmen mag geen verschil meer maken tusschen eenen conservateur en eenen socialist, tusschen eenen liberater-francmacon en eenen katliolyken, tusschen eenen vriend en eenen vyand; er moet eene algemeene mengeling gedaen worden, en dit zelfs zonder te zien of de kwade stotie de goede niet zal bederven Doch wv vreezen dat er aen die politiek van verzoening of liever van toegevingen het volgende vers van .den Psalmist zal moeten toegepast worden Cum lus qui oderunt pacem, eram pacificus cüm loquebar illis impugnabant me gratis— ik was vreedzaem met de vyanden van den vrede en hoe meer ik den vrede scheen te wenschen, hoe meer zy my vervolgden Eene decoratie die haer kouleur en onderschevding zal behouden, is het yzeren kruys, de orde van 't patriotiek kongres die orde zal altyd de principen van. dien tvd errinneren en met trotschhcyd aen de nakomelingen de mannen aenwyzen welke Bclgiëns nationaliteyt gestigt hebben, welke aen Belgiën die schoone grondwet, en de godsdienstige en politieke vryheden hebben geschonken, waertegen de magonnieke liberaterssecte zoo veeld geweld gebruykt om ze te vernietigen. Indien wy hier deze kritische bemerkingen neersehryven, 't is geenzins uyt hekelzucht, of omdat wy het ministerie niet goedkeuren integendeel 't zyn hoogst vriendelvke en welgemeende waerschouwingen alleen gedaen om de nieuwe ministers te wapenen en hun het toekomende min moeveivk te maken. Dat zy het wel weten indien zy door veel goedheyd, door veel heusehheyd, door veel verzoeningsgeest door veel toegevingen de francmagonsparty meynen te bedaren en tot betere gevoelens te brengen, zy bedriegen zich, want die party beeft eenen eeuwigen en "doodelyken liaet gezworen tegen de principen die onze ministers be lyden, en tusschen 't goede en 't kwade kan noyt overeen komst gemaekt worden. Eenen man had uyt medelyden een bevrozen serpent opgeraept, het in zynen boezem verwarmd en tot liet leven ternggebragtmaer nauwelyks had het venynig dier zyne vorige krachten herwonnen, of het ver scheurde zynen weldoener en verzadigde zich met dezens bloed Gelyk men gemakkelyk gevoelt, slaen deze bemerkingen in 't geheel niet op onze geachte f n allerverdienstelykste Senateurs, de heeren Graef J. B. D'hane- de Steenhuyse en Baron Hypp. Dellafaille, welke in de koninglyke orde zyn verheven den eersten tot Kommandeur, en den tweeden tot Officier. Zyn er immers mannen over welke Z. M. den koning redens heeft van te vrede te zyn, het zyn voorzeker onze twee achtbare Senateurs, want "sedert ettelyke jaren hébben die heeren gedurig in verdiensten voor God-en Vaderland toegenomen en worden derzelver namen overal met eerbied en bewondering uytgesproken. Den dag van dyndag is, zoo als het te voorzien was, wederom eenen dag geweest van eer voor ons arrondis sement, en van veelbeduydende goedkeuring voor onze twee geachte senateurs, de heeren Graef J. B. D'hane-De Potter en Baron Hypp. Dellafaille, welke, om zoo te zeggen, met eenparigheyd der aenwezige stemmen zyn herkozen. Van 1483 kiezers bekwam M. D'hane 1456 en M. Dellafaille 1427 stemmen, immers eene grootere meer- derheyd dan in 1851. Is dezen uytslag eervol en roemryk voor onze twee eerbiedweerde mannen, welke de pluym van den senaet uytmaken, by is ook eervol en hoogstpryzensweerd voor de kiezers, omdat zy de groote verdiensten en edele hoedanig heden van MM. Dellafaille en D'hane zoo schitterend hebben weten te beloonen, omdat zy de voortrelfelyke vaderlandsliefde en ganseh batelooze zelfsopolfering dezer ware volksvrienden naer weerde hebben weten te schatten. Doch, is dezen uytslag eervol en roemryk voor onze heeren senateurs, is hy eervol en hoogstpryzensweerd voor de heeren kiezers, hy is allertroostelykst en vol bedicdenis voor onze geachte vrienden en voor ons zeiven, omdat wy zoo gelukkig zyn geweest zulke uytmuntende mannen aen de kiezers te mogen voordragen en hun vry verzekeren dat onze kandidaten, bezield met die ware principen van vaderlandsliefde en verknochthevd aen onze nationale instellingen, slechts de pligten van voortrelfelyke volksver- beelders beoogen. Ontvangt dan, kiezers, onze grondbertige dankbetuy- gingen om zoo wel aen onzen oproep beantwoord te hebben, ontvangt, de welgemeende dankbetuygingen onzer achtbare senateurs, voor de onweerspreekbare blyken van vertrouwen die gy hun komt te geven ontvangt die dankbetuygingen, zeggen wy, met gevoelens gelyk aen deze welke dezelve uytdrukken, zy komen uyt edelmoedige herten die geen ander doel hebben dan den bloey van godsdienst en zeden, het geluk en welzyn der kiezers, 't behoud en welstand van ons geliefde Vaderland. KIEZINGEN VAN 12 JUNY IN T ALGEMEEN. Als wy eenen algemeenen oogslag werpen op de afge- loopene kiezingen, dan hebben wy de grootste redens om ons over derzelver uytslag te verheugen. Al de senateurs der bewarende party zyn overal herkozen, nergens ten zy te Alh, heeft de uytteerende klubsparty de worsteling durven wagen, omdat zy voorop van hare nederlaeg ver zekerd was. Is er te Alh eene worsteling geweest, om den achtbaren Prins de Ligne te verwyderen, dit is slechts eene wanhopige doch nultelooze pooging der klubsgasten ge weest, omdat zy bemerkt hadden dat de conservateurs, in 't gedacht dat er geene mededinging was, verwaarloosd hadden naer do kiezing te komen. Maer niettemin is den Prins de Ligne met eene deftige meerderheyd gekozen, en is M. Van Leempoel, die door de klnbisten onderstenud wierd, zoo zacht als eene versche ldotte leem, die uyt den eenen natachtigen poel kond, uyt den kiesketel gehaeld. 'T was waerlyk eene benedictie te zien hoe malseh dien liberalen kandidaet gekookt was, en hoeveel vet die duch tige afkoking op den kiesbouillon gelaten had. Te Gend had de liberatersparty zich niet durven toonen de kliekmannen hebben gedwongen geweest hunne dry kandidaten MM. Kerkhove, Vischpoel en Grenier in groote anchovispotten op te leggen. Doch daer deze heeren niet zochten zich gewillig in potten te laten steken, hadden zy

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1