ZONDAG 1 JULY 18:15. r JiEGENSTEN JAERGAKG. Nr ffil. AELST, de.vi 50 Juxy 1855. Oen oorlog in den Oosten. De Proiundis der francmacom EEN SCIIAADAEL. YZEREN WEG. STATIE AKLST. VERTREKUREN VAN DEN I JULY 1855. 1° Tm 7 uren 45 minuten den morgens nnrr Dendermonde Gend, Bnij;«e, Oostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Calais. *2° ten 9 vrcn 30 min. dos morgens nner Dendermonde, Gend, MecheLn. Brussel, Antwerpen, Leuren, Thienen, Luyk, Verviers, Landen, St. Truyen, en Hasselt 3° 'I'en 12 urm 00 minuten roor middagnner Dendermonde, Gend, Brugge, Oostende, Kortrvk, Mouscron, Doornvk, Ryssel, Calais. 4o Ten 2 urch 45 namidd. naer Den lei monde, Mechelen, Brussel, Anlwrrpei Leuven, Thienen, Luyk. Vervier, Landen. St. Truyen, llasseli, Aken en Keulen. 5» 'I en 5 uren 30 minuten des avonds, naer Dendermonde, Meclielen. Brussel, Antwerpen Gend, Bni;;;rt« en Oslende, Kortryk, Mouscron, Doornvk, Ilyssel en Calais. fio Ten 8 ur-pn 15 minuten des nronds naer Dendermonde, Gend, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Leuven. Thienen, Luyk, Verviers, Aken en Keulen. XTRQttE hl'I'M. VAN DENDERMONDE NA EK AELST. 'fen Ti ur. 15 's morgens,2"" Ten 8 uren '20 minolen 's morgens. -3s Ten 1B» uren 10 minuten 's morgens. 4° Ten 12 uren 40 mintOen 's middags."5«> Ten kt uren 10 minuten avonds.—*6" Ten 6 uren 45 minuten 's avonds. /uilen te Gvse»em stfllestaen de volgende konvoyeni vertrekkende* van AELST, ten 7 uren 45 miimlen, ten 9 uren 30 minut. s morgens-; ten i 2'-uren -ten 2 uren 45 minuten en ten 5 uren 30 m. s' avonds* Van DENDERMONDE ten Ti uren 15 minuten, ten 8 uren 20 minuten 'smorgens, ten 10 uren 10 min. voorin, ten 12 u. 40 m. namiddag, te» 4 uren en ten' '6 ur< n 45 min. des avonds. Voor alle riglingen moet men te Dendermonde van konvov verouderen. I>it blad verschynt des Zaterdags in den namiddag onder de dagteekening-; van den daerop volgenden Zondag.—Den prys der inschryving, by trimester, is bepaeld op 1 fr. 50 c., dien der annoncen op 20 centimen den drukregel. WMM DENDERBOJ>E F is voor den godsdienst een troostvol schouwspel te zien welken uytinuntenden geest in 't fransch leger heersclit onder betrek der gevoelens en beoltening des godsdienst. .Indien wy daedzaken en bewyzen wilden bybrengeu die beloonen dat den godsdienstigen geest algeraeenlyk in de frainse.he zakenisdngeplant en er buytengewoon veel veld wint, wy zouden er wekelyks ons blad geheel meó opvullen, man die bv/.ondere bewyzen en daedzaken zoo menigvuldig zyude, vinden wv ons genoopt onj bv algemeene bemer kingen te houden. Echter konnen wy den nyttrek van eenen brief onlangs door den eerw. pater Gloriot geschreven, niet stilzwygend voorbvgaen, omdat hy te zeer aen 't lierte spreekt en aen alle ware Belgen genoegen zal doen. Zie bier hoe den uylti ek van don brief van pater Gloriot luyd Terwyl men mv oonige oogi-nblikken ruste laet, zal ik nog een woord zeggen over de godsdienstige gesteltenis van liet leger, over de vertroostingen die ons ambt ons oplevert, en over de voordeden die den godsdienst uyt dezen oorlog zal trekken De gesteltenis van 't leger is nytmuntend ik zou liet volgeeru overal verkondigen en aen Vrunkrvk doen kennen 't geen liet misschien niet weet, 't is le zeggen dat bet leger veel beter dan alle andere klassen der fransdie samenleving de godsdienstige overleveringen beeft weten tc bewaren ons heylig ambt word overal zeer wel.ontliaeld het is klaerblykend voor iedereen dat den priester bemind, geëerbiedigd en door allen, zoo door ollicieren als door simpele soldaten, hoogst geacht wordAlle geesten verzoenen zich met God en de herten volgen liet Yoltairianismus zal schoon le doen hebben, liet zal er met zynen spotlach niet in gelukken de eendragt te vernieligen die tusschen den priester en den soldaet gevormd is. Ik mag u zeggen t dat er in de hospitalen niet eenen soldaet sterft zonder godvruchtiglyk de 11IISacramenten te ontvangen Kenen kolonel onlangs gestorven, zegde mv op 't oogen- blik dat ik by hem kwam Ah Mynheer den aelmoes- senier, wat bedank ik 11 omdat gv u ter dezer uer gede- rangeerd lielitik geloof dat ik zou gestorven zyn van de vtik-s die ik gevoelde van le sterven zonder my met God verzoend le hebben. Gedurende de dry laetste dagen van -n zyn leven hield bv aenhoudend in zyne slinke hand (want zyne regie was afgezet) een kruysbeeld dat eene zuster a van liefde hein gegeven had. Het ware te wensdien dat de daedzaken, die in den fa- meuseH oo'stersclien oorlog plaels hebben, eenig ellekt konden te weeg brengen op de andere legers van Europa, en dat men overal eens wel gevoelde dat men kan dapperen soldaet zyn en ter zeiver tyde goeden katholyken die zynen godsdienst beoefent. Dat men by ons voornamelvk de daedzaken wel overweg» die zoo gelukkig't fransch leger onderscheyden, en dat onze ollicieren er zich naer spiegelen. Maer wat willen wy zeggen, zoolang het helseh niagonnis- inuA in ons land zai heersehen, zullen wy zoo gelukkig niet zyn die heylzanie veranderingen le zien 't is die ramp zalige seete die hier alles verderft en die 't land tot een ongelukkig cynde zal brengen als er niet krachtdadiglyk in voorzien word wat kan men immers doen, wat kan men verhopen als godsdienst en zedelykheyd grootendeels afwezig zyn? Volstrekt niets, want daer waer men nodli gods- dienstnoeh zedelykheyd vind, zal men ook geene dapperlieyd vinden. Vraegt het maer aen den fransehen soldaet, rond wiens hoofd de ballen en boniben der Russen gedurig snoeven, waer zynen onvergelykelvken moed zyn zou, indien hy de hulp des priesters en de gcruslhevd van geweten niet had... en gy zult hooren wat hy u zal antwoorden. Het publiuk komt al wederom een droevig drama bv te ■woonen Eenen advokaet van Brussel, M. Stevens, die aen <le secte der francmagons verbonden was, is dezer dagen te Geerardsbergen, op het oogenblik dat hy zich bereydde om naer Brussel terug te keereii, snliictelyk overleden. Volgens een gendsch dagblad, was iiv eenen der voor naamste dignitarissen of opperhoofden der belgische Iranc- magons. De geestelvke begravenis is aen den overledenen moeten geweygerd worden de sciiielyke dood is misschien de oorzaek geweest dal dien ongebikkigen den eed aen de secle gedaen, niet heeft konnen wederroepen om in den schoot der Kerk terug te kêeren de geeslclykheyd is dus verpligt geweest de gewydde aerde eu de gebeden der Kerk i te weygeren aen hein die, tydens zyn leven, de Kerk ver- i stooten heeftMaer de magonniekc drukpers getroost er zich overden Observatsur zegt dat da advokatenorde an de leden der verschillige francmaconslogiën van Brussel hunne laatste hulde zyn komen bewijzen aen den treffelyken man, op teien het graf zich ging slugtenDroevige vertroosting voor die ongelukkige ziel, welke voor den eeuwigen Regter heeft moeten verschynen met de beweenelyke vlek van een' der kopstukken geweest te zyn der secte, die eenen eeuwigen hart aen Zyne Kerk gezworen heeftEene redevoering is op het graf ny.tgesproken door M. Vei-haeghen, tydelyken grootmeester van de Belgische francmagons. Voor de curieuslieyd zullen wy eene zinsnede nyt die fameuse redevoering geven, zy schetst getrpnwclyk de leerstelsels der secle, die bewyst, dat zy geen geloof heeft, dat zy alles loochent, dat zy zich in 't slyk des heydendorus wentelt en toevlugt moet nemen tot de belagchelyksle praeljes der fabelkunde om iets te konnen zeggen wat met baren eeredienst in betrek staet. Zie hier wat Verhaeghen zegde Aenveerd, EDELMOEDIGE SCHIMMEN, deze laetste i buide aen uwe gekeugenis bewezen ontvang den i vaerwel van deze die gg gelaten hebt op den oever eener wereld die gg voor altijd komt te verlaten 'T is waerlvk spytig dat liet bootje van Caron niet bestaet gelyk men in de oude lyden aen de heydeneu wys muekle en dat deu ingebeelden sehipper-overzeiter daer niet gereed stond om de bezweeringen van den spreker te beant woorden, maer 't is te vreezen voor de ongelukkige ziel dat de aenroeping van 't opperhoofd der francmagons zonder uytwerksel zai blyven op Hem die de magl heeft te oordeelen over de levende en de doodeBeter had liet geweest voor den ongelukkigen Stevens de gebeden der Kerk en eenen goeden De l'rofundis te verkrygen na regtzinniglyk en met eeu waer leedwezen de dnyvelsche dwalingen der francmagoussecle afgezworen te hebben Maer als men ziet wat er al omgaet in die ellendige secte, als men ziet dat zy tot fabels moet toevlugt nemen oui zich te konnen regt houden en niet te vallen, hoe kan men verstaen dat beredeude uieusehen zich daeraeu konnen verbinden 'T is den duyvel, moet men zeggen, die hun 't verstand beneemtMaer als men van den anderen kant ziet dat die rampzalige secte ook als politieke party durft optreden, en dat er zich gelegenheden opdoen dat men luier toegevingen doet, wat moet men dacrvan zeggen? Deze laetste vraeg konnen wy niet beantwoorden al studeerden wy 20 jaren lang, en daerom eyndigeu wy dit artikel met kortaf te zeggen Bonis nocet quisquis pepercerit malis, De kwade toegeven is de goede benadeeligen WA ERA EN MOET 'T VERVAL DER LIBERA TERS OPINIE TOEGESCHREVEN WORDEN Dal de libera tersopinie geheel '1 land door inorkelyk vervalt en afkeer verwekt, dat die politiek van schande onder de algemeene verachting bezwykt, dat al wie zich nog eenigz.ins eerbiedigt de rangen der liberatersbeude verlaei, dit hoeft niet bewezen ie worden, dit ziet men klaerlvk, dit ondervind men dagelyks langs om meer. Doch, daer er geen uytwerksel zonder oorzaek is, scltvi t hel ons van belang de oorzaek van die spoedige vervulling in 'l kort te onderzoeken len eersten omdat de libe'ralersbladen'die oorzaek al ze te bekennen, te veel bewimpelen en nog aenhoudend daerdoor het publiek zoeken le bedriegen en te misleydeiiten tweeden opdat onze vrienden er zouden prolyl uyt trekken en de akten dezer ongelukkige politiek, tot welzyn des lauds, her vormen. De liberalersbladén zeggen dat den toestand waerin de liberale party zicli nu bevind, slechts eene vourluopige krisis is die van geeneu duer zal zyn, eu dat de verzwakking der liberale denkwvze toe le scliryveu is, van den eenen kant, aen de biiyteulaiidscbe aengelegenliedeu, eu van den anderen kam aeu ecnige misslagen begaeu door mannen die het liberalismus by het slaetsbcniud vertegenwoordigd hebben. 9 Dat de boyteulandsclie aengelegenheden veel hebben byge- dragen om de liberalery te krenkep en ze by 't publiek iu baet, schande, afkeer en verfoeying te brengen, dit is waer, daeriu stemmen wy overeen want als men overweegt wat er in Spanje, in Piêmont eu andere streken van Italiëu, iu Iluslaud enz. duor de liberaters gepleegd word, is 'l, om zoo te zeggen, omnogelyk dat al wie nog eenig gevoel van eer en zelfswcerde bezit, zulke denkwvze blvve aenhangen. Eu inderdaed wie zou geeneu afschrik hebben van 't geen er in Spanje omgaetDe liberaters bestelen en rooveu de geestelvke goederen; door dit slecht voorbeeld moedigen zy de dieven en baenslroopers aen, zy verlammen de werkingen der gezagvoerende magl, zy verbreken alle maet- schappelyke banden zy blazen liet vuer der regerings- loosheyd aeu, zv verarmen en bederven 't volk, zy pulten 'de schatkist uyt en maken dit land zoo ongelukkig, dat er nog vele jaren zullen «nodig zyn om het uyt zynen poel vau rampen te verlossen, wel ie verstaen, als bel nog mogelyk is. Iu Piemont spelen de liberators de zelfde rol kloosters, kerken eu andere geestelvke gestichten uylplunderen, de bestolene religieusen met geweld verjagen, mishandelen eu lasteren, bisschoppen die hunne pligteu kwylen, aengrypen, in kerkers werpen of verbannen, alle trelfelykë ambtenaers brutaellyk uyt hunne fonctieu stooten, de openbare denkwyze misleydcn en bedriegen, scbaemleloos de konkordalen met den II. Stoel aenge- gacu, verbreken, de niyneedigheyd en slechte trouw door 't voor beeld aenpredikeii, immers in Piêmont en andere streken van Ilaliën moordeuaers van sduvereyneu en prinsen der kerk opkwee- ken, aenstuwen en voor hunne lafhertige boosheden bezoldigen, zitdaer wal er iu Piemont en andere streken van ilaliën door dé liberaters gedaen word. In Rusland en andere gewesten waer dit gespuys meester is, ziet men de zelfde baldadigheden plegen, aenmoedigen en verde digenen 't belgisch volk zou niet begrypen dat die libera tersbeude hier'l zelve zou doen als zy sterk genoeg zou zvri? Allons done! liet volk begint klaer le zien, liet volk heeft, bv ondervinding, geleerd dat bet zeilde lot aen Belgiën beschoren was, had liet niet lydelyk pael en perk aen die overweldiging gesteldDit is dus de eerste oorzaek van 't verval der libera- tersopinie in Belgiën. II Wy zien met eene zekere verwondering dat de klubsbladen belyden dal hunne mannen misslagen bedreven hebben wy zien dit mat verwondering, omdat liet schier een mirakel is de frant- magons-liberalersbladeu eenen misslag le zien belyden. Doch zyn niet eenige kleyne misslagen die door de acuvoerders der logiegasten bedreven zyn, 't zyn groote, onvergeeflyke en hoogst schandige misslagen zoo als verdrukking onzer grondwettige vryhcdeu, verkrenking van burgerlyke regien, hardnekkige ver volging legen godsdienst en priesters, verderving van 'l volk uytpntling, ja allerjammerlyksle uytpulting der schatkist, verar ming van 't volk, 't welk onder den last der contributiën en ongeregtige wetten bezwyktImmers de politiek der liberaters is eene aeneenschakeling van ouheylspellende akten waerdoor de vaderlandsliefde moet verflauwen, waerdoor onze nalionalitevl ondermynd word, en waerdoor 'l land moet ten gronde gaen, ais het nieuw ministerie zich niet vcrbaesl en bevlytigt om ze le hervormen Heeft de libcralersdrukpers hiertegen iets in te brengen, dal zy spreke, wy zullen onze pen eens scherpen en in byzonderen uytlcg treden nm de tweede oorzaek yan 't verval der liberaters- opinie wyd eu breed te omvouwen. Wy wachten naer antwoord wy zyn gereed Onder dit opschrift deelt de Union van Soignies een strafbaer feyl mede, 't welk wy iianwelyks zouden geluoven, ware het niet dal de Union er de bewyzen kan vau bybrengen. Zie hier de zack Te Sl-Peelers-Capelle by Engliien sterft onlangs eenen persoon] aen welken degceslclykheyd dier gemeente,bytgewetenspliglenop bevel liarer hongerc overlieyd gedwongen Is de geestelvke be graving eu de gewyde aerde te weygeren. Doeli den burgemeester en eenen der schepenen vau Sl-Peclois zich stellende niet alleen boven hel gezag der kerk, des bisdoins en (les pastors, maer zelfs boven hel gezag der wet, boven het gezag der constitutie be- sluyten dat den overledenen de gewyde aerde weerdig is en'ver- eenen hem de schoonste pluels in 't midden van''t kerkhof, niellegenslaeiide er eene afgezonderde plaets op liet kerkhof bestaet, waer de overledene, die de Kerk verstool, moeten be graven worden. En wal er meer van is, om aen dien akt een karakter van schandigere aenraiidiug te geven, waren er gendar men van Enghien gerequireerd om gewapende hand le leenen aen de aenvoerders van die strafbare wetscliending. Zie daer met welken burgemeester en schepen devervallene politiek der liberaters de gemeente St- Peelers begiftigd heeft..*... Is hel uiei hoogst le betreuren dal persooneu die in alles 't voor beeld van eerbied voor de de wetten moeten geven, zich door de blinde driften laten vervoeren en de eerste zvn om de -e- In-yligdsle weileu met de voeten te treden? Ja d'it is ie be treuren, maer dit betreuren is niet genoeg, de hoogere overheid moeien zulke akten bestraffen en ze des le strenger beslr illVn omdat zy gepleegd zyn door persooneu welke gehouden zvn .'r de gevolgen van le kennen. Wy hopen dus dat de justitie aen de ince- dieude klagt volle gevolg zal geven en dal de pligtige vourbëel- diglyk zullen behandeld wordeu. Nadat de jusiieie over de zaek zal beslist hebben, zal do pligi des gouvernemenls beginnen en ons dunkens, ware eene onmiildclyke afstelling van de hoogste j mudzakelykheyd, want met zulke wereldlyke overheden is bet - vtftir de geeslelyke overlieyd onmogelyk te leven.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1