ZONDIG Id JULY 1855. NEGENSTEN JAERGANG. - N' 163. AELST, den 14 July 1855. DE LIBERATERSGAZETTEN. VAN DENDERMONDE NAER AELST. De kleynmoedigheyd verblind somtyds. Eene ernstige waarschouwing. l YZEREN WEG. STATIE AELST. VERTREKUREN -VAN DEN A JULY 1858. 1° Ten 7 uren 45 minuten des morgans jiaer Dendermonde Gend, Brug^, Oostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Calais. .2° ten 9 uren 30 min. des morgens noe/'DendermoBde, Genf^Mechéien. Brussel, Antwerpen, Leuven, Thienen,'Luyk, Verviers, Landen, Sl. -Truyên,en Hasselt. 3° Ten 12 uren 00 minuten roor middag, na-er Dendcrnjonde, Gend, Brugge, Oostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Calais. 4® Ten 2 urenA5 m. natnidd. nner Daniennonde,'Mechelen, Brussel, Antwerpen, Leuven, Thienen, Luyk, Vervier, Laqden, St. Truyen, Hasselt, Aken en Keulen. 5° 7 en 5 uren -30 minuien des avonds, nner Dendermonde, Mechelen. Brussel, Antwerpen Gend,Brugge en Oslende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel en Calais. 6° Ten 8 uren 15 minuten des avonds narr Dendermonde, Gend, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Leuven,Thienen, Luyk, Verviers, Aken en Keulen. CLIQUE SLUM. 1® Ten 6 ur. 15 m. 's morgens»2° Ten 8 uren 20 minuten 's morgens. —3° Ten 104 uren 10 minuten 's morgens. 4° Ten 12 uren 40 minuten 's middags. 5° Ten 4 uren 10 minuten 'savonds.6° Ten 6 uren 45 minuten 's avonds. Zullen te Gysegem slillestaen de volgende konvoyen vertrekkende van AELST, ten 7 uren 45 minuten, ten 9 uren 30 minut. 's morgens, ten 12 uren ten 2 uren 45 minuten en ten 5 uren 30 m. s' avonds- Van DENDLRMONDE ten 6 uren 15 minuten, ten 8 uren 20 minuten'smorgens, ten 10 uren 10 min. voor m. ten 12 u. 40 m. namiddag, ten 4 uren 10 m. en ten 6 qren 45 min. des avonds. Voor alle rigtingen moot men te Dendermonde van konvoy veranderen. Dit blad verschyntdes Zaterdags in den namiddag onder de dagteekening van den daerop volgenden Zondag.—Den prys der inschryving, by trimester, Is bepaeld op 1 fr, 50 c., dien der annoneen op 20 centimen den drukregel. DEN DENDERBODE Wy vernemen dat eenen verstandigen maer nog jongen staetsman, welken met de voortreffelykste gevoelens be zield is, zou gezegd hebben dat hy verschrikt was omdat in zekere distrikten van 't land eene zoo krachtdadige en zegevierende terugwerking tegen de liberaters-factie ontstaen is. Was ons de eer te beurt gevallen dat dezen jongen staetsman zulks aen ons gezegd had, wy zouden hem dadelyk hebben geantwoord dat men zou moeten verschrikt zvn over zyne versclmktheyd, en dat hy niet zeer wel den topstand des lands en de magt der liberaters- factie moet kennen, om niet te weten dat die magt nietig, volstrekt nietig is, wel te verstaen a!s het gouvernement en de conservateurs haer geene toegevingen doen. Als dezen achtbaren staetsman zegt dat hy verschrikt is de liberaters-factie aldus verpletterd te zien, is hy mis schien bevreesd dat dien verderflyken haspel den oproer zou aenblazen of welligt zelf de wapens opnemen? Dat hy zich gerust stelle'en teenemael van zyne vrees afzie, noch hy, noch 't land heeft iets te vreezen; want moest de libe- ratersfaclie zich met oproerige inzigten in de straten ver- toonen, men zou er overal kort regt over doenMaer zy zal zich daer wel van wachten, zv weet al te wel dat hare poogingen eenen slechten uytval zouden hebben indien er geschreeuwd en getierd word,'t zal slechts in de francmaconshollen, in de klubsen en in hunne omgekochte gazetten zvn, en geenzins daer buyten. Ten anderen, liet volk zal zich door de liberaters-franmaconsfaclie niet meer laten foppen, integendeel 't is vermoeyd van al die kunst grepen en slechte middels die het heeft zien gebruy- ken en die ons voorheen zoo gelukkig Belgien op den rand •des afgronds gesleept hebbenDaerom, en hiervan zyn de moortelgasten overtuygd, het volk zal de liberaters- factie in toom houden, en zoo lang als 't volk zich niet beweegt zal die factie zich wel gesloten houden.... Maer wat er vooral noodig is om 't volk in deze gevoelens te bewaren, dit is een spaerzaem, regtveerdig, vaderlyk en volksminnend bestuer. Wy moeten aen den staetsman in kwestie nog doen op merken dat de vrees eene slechte raedgeel'ster is, voorna- melyk in een gouvernement, want zv moedigt de booze aen en dwarsboomt het goed dat men aen den staet zou konnen bewyz.cn. By voorbeeld indien men uyt vrees niet durft handelen tegen ongetrouwe ambtenaers die het oppergezag durven miskennen, dit is slecht besturen, 't is de weerdigheyd van den staet comprometteren'T is het zelve als me», uyt bevreesdheyd, in het staetsonderwys persoonen laet die, in plaets van zich bezig te houden met goede grondstellingen aen hunne leerlingen in te planten, den tyd doorbrengen in schandalige en godslas- terende schriften uyt te geven, waerin alles wat onzen godsdienst het heyligste heeft op de eerloosste wyzc aen- gerand en bemodderd wordIndien men uyt vrees zulke toegevingen aen 't kwaed doet en zulks straffeloos laet gebeuren, wy aerzelen niet te zeggen dat zoo een bestuer zeer te betreuren is en de jammerlyks te gevolgen van zyne vreesachtigheyd zal over 't land trekkenDoch wv hopen dat wy in onze eygene vrees zullen bedrogen zyn en dat het bestuer alle kleynmoedige vreesachtigheyd zal vervangen door eene prvsbare krachtdadigheyd die de klubsgasten zal doen achteruvt zien. teyt en onafhangelykheyd is, hoe is het mogelyk dat men in het staetsonderwys leeraers dulde die, in openbare schriften, de godsdienstige gevoelens der Belgen aenranden, verderven en poogen te vernietigen Hoe is het mogelyk dat men de verarmde burgers hun geld blyve afpersen om die openbare bestryders en aenranders van godsdienst en zeden met ryke jaerwedden te verëeren Hoe is het verstaenbaer dat het gouvernement, met koel gemoed, konne zien dat de opkomende jeugd, op welke het toeko mende des vaderlands berust, aldus in geloofsverzaking, in godsdiensthaet en boosheyd worde opgekweektDit zyn vragen die wy niet konnen oplossen, maer evenwel achten wy hoogst noodig dezelve ter overweging te geven aen wien het behoort, omdat er al wederom eenen leeraer der gendsche Universiteyt een werk komt uyt te geven, welk werk eene aeneenscbakeling is van kettersche dolingen en waerin de Godheyd van Christus en de Veropenbaring of revelatie schaemteloos geloochend worden. Misschien zal iemand ons zeggen dat de drukpers en de openbaermaking der denkwyzen vrv zvn wy zullen zeg gen ja, het staet een ieder vry deze of gene denkwyze te belyden, deze of gene denkwyze door schriften af te kondigen; maer het staet ons ook vry tegen schandige en volksverdervende ketteryën te protesteren; het staet ons ook vry de ouders te vermanen opdat zy hunne kinderen aen die grvpende wolven zouden ontrukken; liet staet ons ook vry van hel gouvernement te evsschen dat het onze penningen niet blyve besteden 0111 gasten te onderhouden die 't ongeluk van"'t land bewerken en Gods vermaledyding over 't zelve gedurig neertrekken; het staet ons vry, aen 't gouvernement te zeggen en te herhalen dat het" zyne grootste vyanden voed, koestert en streelt en dat zulks onmogelyk kan blyven duren. Den lieydensehen wysgeer Plato leert in zyn boek der wetten; 1 Dat dezen die den godsdienst cc vernietigt, de grondzuylen der maetschappy vernietigt. (1) Dus, als een gouvernement zyne onderdanen geld afperst om godsdidnstvernietigers in eere en in bediening te hou den, zal het zelfs ee-st onder de slagen dezer laetste ver pletterd wordenWy hebben deze regelen geschreven 0111 ons bestuer te waerschouwen, en zyn nu gerust onze pligt gekweten te hebben Over eenige jaren, ter gclegenfceyd van de ïiieuwjaer- wensclien door onze wetgevende overheden aen koning Leopold toegestiiera, sprak onzen verstandigen vorst onder andere de volgende merkweerdige woorden uytBelgitn heeft voor zyne nationaliteyt en zyne onafhanglykheyd cc niets te vreezen, zoolang deszelfs bevolking hare gods- dienstige gevoelens llyft beu-aren. Nu, als het opperhoofd van den staet, welken zelfs in godsdienstige gevoelens met die der Belgen verschilt, do overtuyging heelt en openlvk uytdrukt dat den katholyken godsdienst den voornaenisten steunpilaer onzer nationali- Als men de dagbladen der liberaters onderzoekt, men moet verwonderd zyn dat in een land van godsdienst en zedelykheyd, gelyk Belgiën, men dagelyks zoo veel schan dalen in de drukpers ontmoetEn inderdaed, de ga zetten die door de liberatery ondersteund worden, worden slechts gedrukt om den godsdienst aen te randen, 0111 de zedeloosheyd te beschermen en 0111 kwaeddoeners te ver dedigen. Wy willen hier niet spreken van die walgelvke schriften, die tevens naer oproer en socialistische gewelde- naryën trachten, maer wy zullen hier nogmaels een woord reppen over dit trouwloos blad 't welk, onder den dek mantel van eenen geest van orde en zedelykheyd, alleen ademt 0111 den godsdienst aen te randen en de goede ge voelens des volks te misleyden, blad, '1 welk ongelukkiglyk in vele eerlyke en zedelyke familiën gelezen word, Lot ergernis van andere. Dat men er de proef van doe, geenen enkelen dag gaet er voorby zonder dat dit trouwloos blad den godsdienst, de gees- lelykheyd, en voornamelyk de bisschoppen en 't hoofd der H. Kerk aenrand 't is waer dit blad doet zulks met geine- tene en- in schyn gematigde woorden en onder eenen bedriegelyken vorm, maer 't is juyst daerom dat deszelfs lezing zoo gevaerlyk is. Wy aerzelen niet te zeggen dat vele boeken die in den index staen zoo gevaerlyk niet zyn voor den godsdienst en de zedelykheyd van 'tvolk dan de Indépendunceniet alleen doel zy hare trouwelooze taktiek spelen voor 't inwendige des lands, maer zelfs in en voor vremde landen 't zy onder vorm van briefwisselingen of anderzins. Noglans het is waer, gelyk het bekend staet, dat vremde gouvernementen of 0111 beter te zeggen vremde ministers briefwisselingen voor de Indépendunce fabrikeren 0111 door dit blad hunne denkwyze in andere landen en zelfs in hunne eygene te doen aennemen, door de afkon diging van artikels die zy in hunne eygene landen niet zouden mogen noch durven bekend maliën. 'T is aldus dat het gerucht loopt dat het ministerie van Piemont de brief- (1) Itaquc omnis Immanje societali^ fuodnmentum convellit, qui Reli- gionem convellit. (Plato, lib. de leg.) wisseling maekt die door de lndépendance dikwils afge kondigd word, en waerin de zaek van Mazziai verdedigd en 't roomsch gouvernement en den H. Stoel aengerand worden De russische zaek word door de lndépendance met den zelfden iever verdedigd. Is 't omdat zy er profyt uyttrekt of enkelyk omdat het haer aengenaem is een gouvernement te verdedigen welks byzonder doel is den katholyken godsdienst te vervolgen en de scheuringen uyt te brëyden? In den winkel der lndépendance worden dagelyks dry verschèydene uytgaven getrokken eene voor 't inwendige van ons land en twee andere voor 't uvtwendig. De rol die d'lndépendance ten opzigte van Vrankryk speelt is ook hoogst bekeurlyk De gevoeligheyd van dit gouvernement kennende, kondigt zy meermaels briefwis selingen uyt Parys af, waerin het gouvernement door onnauwkeurige feylen aengerand en verdacht gemaekt word, en dit iiiettegenstaende zy byna dagelyks leugenstraffingen ontvangt. Maer daerin ligt juyst de trouwloosheyd dat namelyk daerdoor Belgiën gecompromelteerd word, vermits zy zou doen gelooven dat er hier broeynesten bestaen die middels zoeken om het bestaende order in Vrankryk omver te werpen. Doch de lndépendance kondigt die briefwisse lingen des te liever af omdat zy, in haren afkeer voor den katholyken godsdienst, niet kan verdragen dat den keyzer der Franschen dezen godsdienst beschermt en krachtdadige maetregels neemt tegen de oproermakers en Mazzinigasten. STELLIGE DAEDZAKEN. Om daedzakelyk te bewyzen hoe leugenachtig en laste rend de lndépendance te werk gaet, zullen wy een feyt aenhalen 't geen al te schandelyk is om het stilzwygend voorby te gaen. Zie hier waervan kwestie is Den 11 juny lest vervatte zyeene briefwisseling uyt Genua, waerin gezegd word dat te Fermo (Pauslyke staten,) de a doodstraf was uytgevoerd van vvf jongelingen. De vyf ter doodgebraglte hadden sedert zes maenden in de gevan- 0 genis geweestzy waren beschuldigd kennis gehad te a hebben van eene politieke moord in 1849 begaen, maer a er bestond geen overtuygend bewys van medepligtigheyd. cc Deze strafuytvoering heeft eenen algemeenen gruwel 1 onder de bovolking veroorzaekt Zie daer hoe de lndépendance dezen Mazzinischen roman met de trouweloosste gretigheyd afgeeft. Maer zie nu de waerlieyd gelyk zy uyt het onderzoek en uyt de proces stukken klaerlyk gebleken is. De vyf jongelingen waren vyf kerels meer dan oud genoeg om te weten wat zv deden. I11 justicie zyn zy pligtig be vonden geweest van vrywilligen doodslag met voorbedachten rade, begaen uyt afkeer tegen de priesters, op den persoon van den eerw. hoer Michel Corsi, kanonik te Fermo, eenen ouden gryzaerd van een zachtaerdig karakter, van geheel de wereld geëerd en bemind om zyne onuytputtelyke liefda- diglieyd, en ten anderen van een voorbeeldelyk en aller- slilstë leven. Eenen dezer vyf booswichten deed de volko- menste bekentenissen van zyn schelmstuk en legde op de klaerste wyze uyt dat zy alle vyf de moordenaers waren En indien de voorafgaende gevangzitting der betigtte zoo lang geduerd heeft, 't was juyst om ze niet ter dood te veroordeelen zonder al de klaerste en onwedersprekelykste bewyzen van hun schelmstuk bestatigd te hebben. Maer 't is aldus dat de lndépendance, in haren dweep zieken li act tegen de Katholyke Kerk, de zaek van moorde naers verdedigtMogten de weldenkende mensehen dit wel begrypen en eens voor goed zien wat gevaer de lezing van dit verdervend blad oplevert, zy zouden zich verhaesten het zelve buyten hunne familiën te verbannen... In de zitting van den provincialen raed van Oost-Vlaen deren, is Dynsdag eenen voorstel gedaen van groot belang voor de gemeenten der Vlaenderen. 51. H. Dellafaille heeft voorgesteld de bestendige depu tatie van den provincialen raed te belasten met bv het gouvernement en by de wetgevende kamers aen te dringen, om de gemeenten te ontlasten van de ruïneerende wet. die de comnninen dwingt de armen en ledigloopers in de bedelaershuyzen te onderhonden. Dit vraegsluk, 7.00 men weet, had reeds de kamer bezig gehouden, en nu, indien de provinciale raden aendrinyen op eene verandering in de bestaende wetten, mag meifde hoop voeden van, in den loop van het aenslaende jaer, eene betere wet tc zullen bekomen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1