ZONDAG 29 JULY I8& XEGEXSTEX JAERGANG. - N' 465- AELST, den 28 July 1855. PROFESSOR LAURENT. Ren Messager de. Gand en de Patatei's YZEREN WEG. STATIE AELST. VEItTREKUREN VAN DEN '4 JULY 485fi. 7Vw 7 wrcw 45 minuten des morgens nner 'Dendermónde Gend, Uruftf»r, ■Oostende, KotinL, Mouscron, Doornyk> Ryascl, Calnis. 9 uren 30 min. des morgens naei Dfehdermoude, flrnd, MècheFn, Brussel, Antwerpen, Leuven, Thienen, Luyk, 'Vertiers,'Landen-, St. •Truyën.en lWisselt 3* Ten: 12 uren 00 mi nu ten'r oor middag, nacr' Üéndermonde, Gend, Brujjfje, Oostende, Kortryk, Muuscron, Doornyk, Ryssel, Galais. 4° Ten 2 ureii&S in. namidd. naer üen'leimonde, Mechelen, Brussel, Antwerpen., Leuven, Tliiencn, Luyk, Vervier, Landen, St. Truyën, Hasselt, Aken en Keulen. 5® Ten 5 uren 30 minuten des avonds, nner Drndirmonde, Mechelru, Btmsel, Antwerpen tiend,Brugge en Ostende> Koftrykj Muuscron, Doornyk. Ryssel en Cnlais. 6° 7eii 8 uren 15 minuten des avonds naer DentNriuonde, Gend. Ylechêlr-n, örussel, Antwerpen, Lrtiven, Thienen, Luyk,'Verviei %f'Aken en Keulen. VAN DENDERMONDE NAER AELST. 1» Ten 6 ur. 15 m. 's morgens.Ten 8 uren 20 minuten 's morgens. i—3® Ten'10 uren 10 minuten morgens. 4° Ten 12 uren 40 minuten middags. 5° Ten 4 uren 10 minuten 'suvonds. G® Ten G uren 45 minuten 's avonds. Zullen te Gysegem stillestüeii de volgende konvoyen vertrekkende van AELST, ten 7 uren 45 minuten, ten 9 uren 30 minut. 's morgens, ten 12 uren ten 2 uren 45 minuten en ten 5 uren 30 m. s' avonds* Van DENDLRM0NDE ten 6 uren 15 miuuten, ten 8 uren 20 minuten 'smorgens, ten 10 uren 10 rain, voorra. ten 12 u. 40 m. namiddag, ten 4 uren 10 ra. en ten *6 uren 45 min. des avends. Voor alle rigtingen moet men te Dendermonde van konvoy veranderen. ClMQl't: SLUM. Dit blad verschvnl des Zaterdags in den namiddag onder dé dagteekening van den tlacrop vólgenden Zondag.Den prvs der insein yving, by trimester 4s bepaeld op 1 Ir. 50 e., dien der annoncen op 20 een timen den'drukregel. \Yy komen terug op den boek, dien dezen professor der staets- nrtiversileyl beeft uytgegeven, omdat men dit werk .mag beeten bet scbattdael der sebil'ten van de francmafonsche liberatery, en om te doen begrvpén welken verderflyken geest er in het siaelsonderwys heerseht. Opdat men zich biervan konne over- tuygen, zullen wy eenige zinsneden geven uyt dit wei k, 't welk 500 blad/ydcu beslael en voor titel draegl Etude s\ir l'hisloire de l'humnnilê. Het deel welk wy gezien hebben, is byzonderlyk aen bet cbristianismus loegewyd; <men zegt niet waer bet ge drukt is, en dit is gemakkelyk om begrypen, wyl den drukker zal beschaemd geweest zyn zicli 'te doen kennen. Beneden den titel leest anen dal dees werk te verkrygen as te Gend, te Parys en te Bonn, juysi dry sleden waer Universitevlen bestoen, het geen een duydelyk bewxs h dal dit werk geschreven is om invloed uyt te oelfenen op dejongheyd en ze te bederven. Sprekende over de Booinseli Katbolyke Kerk, zie hier boe pro fessor Laurent zich over de Evangelische Leering uytdrukt Er zal maer venen schaepstal'Cn ecnen herder zyn. Dit moet den laeisien zin zyn der evangelische predieatie. De Kerk ver- stael die eenbeyd in eenen absolulen zinzy veroordeelt alle verdeeldheyd als eene keltery; ook is de scheuring uyt eene leering van eenbeyd voortgesproten en deze verdeeldheyd is unhelpelyk.als nieu binnen de palen van bet waer geloof blyft. liet Calliolicismus beeft de pretentie de nauwkeurige uyldruk- king te zyn van 't Evangelie; als 't Evangelie't werk van God is, zich van T geloof, dal door de Kerk geleerd word, verwy- deren, is noodzakelyk in de doling vallen. Maer den mensclic- lijken geest heeft de hinderpalen xveggcruymd binnen welke men Item wilde gevangen houden; hy heeft de volkomene eenhcyd vtr'oryzcld omdat zy eene verhindering was aen zyne bewegin- gen; in dc placls van eene miraculcuse veropenbaringheeft hy eene blijvende en vooruytguende veropenbaring gesteld. 'T is uyt dit oogpunt dalwy de. rhristelyke leering zullen beoordeelen T is aen de wysbegeerleverlicht door hel geloof des vonruyt- gangs, dal het voorbehouden is r>egt aen 't Christianismus te doen. Uil geloof erkent de groole zending die Jesus-Cliristus volbraat lieeflmaer liOË HOOG MEN JESUS-CHRISTUS OOK PLAETSE, DE MEN SC Uil EVD IS GROOTER DAN HY, want in dc mcnschheyd en door de mrnschheyd word er onoplioude- lyken voortgang verwezenlykl, waervan hel LAETSTE EYNDE ZAL ZYN ÈENE LEERING TE VERWEKKEN DIE GROOTER ZAL ZYN DAN DIE VAN JESÜS-CH RISTE S. En om die schandvolle en meer dan duyvelsche stroof te volle- digen, zegt den gendschen keiler dal de Evangeliën 't iccrk zyn van menschcn die doordrongen waren van de heerschende voor- oordcelen. Alles wat er dwalend in bet Christianismus beslael, word in de schriften der kerkvaders voorgebragt en beslael te reel nivmle voor de lezers der 19° eeuw. HOE KAN MEN BELANG STELLEN IN DE MIRAKELS EN IN DE RELIQUIËN de pretentie van hel Christianismus van gesteund te zyn OP EENE REGTSTREEKSGHE VEROPENBARING DER GOD- HEYD, GEEFT AEN DE WERKEN DER KERKVADERS EENE R1GTLNG DIE BELEDIGEND IS. JJen begrypl dus hoe hel koml dal de werken der Kerkvaders by na aen de nergetenheyd overgeleverd zyn, en dit in 'l midden eener maelschappy die zich ciiristcne noemt. Maer zy is slechts chrislcne in scliyn; cr beslael eenen afgrond lusschen ons begrip van 't leven en de gecsllcer der christenen. Jcsus-Clirislus en dc Apostelen leeren dal dc menschèn vrcmdelingcn zyn in deze wereld, dal hun vaderland in den hemel is.... DE GROOTSTE DEX- KERS VAX 'T CJIRISTLXDOM Z YN DOORDROXCEX VAX DEZE D WALIXGEX. De Kerkvaders houden zich weyuig mei de wereld bezig. Zy wachten het evnde af als eene verlossing. Zy houden niet op aen de geloovigeu te prediken de verlating hunner goederen, hunner lamilién, de werken dezer Kerkvaders zyn vervuld met den lof' der maegdelykheyd, met de verhefïing van bel eeiizaem leven, zy gedongen bet houwelyk eerder dan hel te aenveerden, zy laten liet ryk aen Cesar overDe Burgers .M van Alhenen en van Roomen leefden slechts voor het burger- schap, bel burgerschap der christenen is T hemelsch Jenisa- lemMOETEN DAN DE KERKVADERS IN T STOF DER BOEKKASSEN NIET GELATEN WORDEN De schandvolle pen van den gendschen dwaelgeest is zoodanig verwoed legen onzen heyligen goesdienst, legen de lieylige leering van Jesus-Chrislus, dat zy niet weel waer hel te zoeken om die. te schandvlekken en te lasterenDen mei bel geld der katbo lyke belaelden professor beschimpt de christenen omdat zy den hemel voor de wereld stellen, en 'tis om die redens dat de werken der lieylige Kerkvaders en al deze waerin de waerheden der leering van den Zaligmaker aengeprezen worden, in 'l stof der boekkassen moeten verrotten 1S HET SCHANDAEL GROOT GE1V0EG Ja, bel schandael is maer al te groot, en wy zouden er groote moeyelykiieyd in maken deze leerstelsels in ons blad over te nemen, ware het niet om de zelve voor onze lezers uyt al onze krachten te veroordeele.il en te schandvlekken, tevens om de ouders die zonen in de stadsscholen hebben te waerscbouwen van bet .gevaer waeraen zy blootgesteld zyn hunne kinderen ganscb god- en zedeloos t' huys te krygen; in plaels van iu de zelve troosten steun iu bunnen ouderdom te vinden, zullen zy er den eersten nagel hunner doodkist in ontmoeten. Want men v.'ete liet wel, eenen zoon, wiens godsdienstige gevoelens ver dorven of gansch vernietigd worden, is gewoonlyk het krnys der ouiiers, de schande der familie on den ondergang dés huysgezlns. In deze overluyging gacu wy nog eenige regelen uyt den ver- derflyketi boek van den gendschen doolleeraer geven en met eenige bemerkingen sjuyleu. Professor Laurent verwerpt ook bet leerstuk der erfzonde en zegt dat hel dwaesheyd is daeraen te gClooven. Wy zulleu dien ongelukkigen zelf laten spreken, by vraegt Of de zonde van Adam cn Eva geheel de menschelyke tialuer a in haer wezen heeft konnen slecht maken en bederven, liet is genoeg geweest voor den eersten mensch zich te berouiven om a zyne schuld uyt te wasschen, hoe heeft hy dus zync zonde aen de a nakomelingen overgezet Hel leerstuk der erfzonde, gclyk het a door de kerk word voorgedragen, is in tegenslrydigheyd met de kennissen die wy van God cn van dc natucr hebben, wy zullen a dan niet aerzelen ons met dc Pelagianen le vervoegen om die geloofsleer le schandmerken als eene belediging den Schepper acngedaen....n Den schryver, om zyne rampzalige dwaelleer te ondersteunen, schetst God af als onreglveerdig en zegt Hoe zou hel doopsel de erfzonde konnen afwasschen door de gratie van Jesus-Chrislus Aldus van twee kinderen le samen geboren van zelfde ouders, hel een stervende eer dat men hem c hel doopsel hebbe konne toedienen zou dc eeuwige dood konnen ondergacn, lerwyl het ander stervende na hel doopselryk der hemelen zou ingaenEen toevallig feyt zou de dood of 'l leven geven En om zvne kettersche gezegdens tegen het bestaen der erf zonde aen zyne aenranding tegen het Evangelie en dc leering van Jesus-Christüs te konnen toepassen, roept hy uyt Dc erfzonde is den grondslag der godsgelcerdlieyd van de kalholykcn. DIT LOS GELOOF van eenen val is lol stellig lecr- sluk door den II. Paulus opgevormd; 'l isop dit leerstuk dal x den Apostel geheel het gebouw van 'l Christendom grondvest Geheel den boek door den professor der staetsuniversileyt uytgegeven, vervat van 't begin lot het eynde de zelfde scbande- lykheden tegen den godsdienst onzer voorvaders, legen het kalho- lyk geloof; men moet met eenen duyyelschen haet tegen de leering van Jesus-Chrislus bezield zyn om zoo een satnenraepsel van aenraudingeu, godslasteringen 'en valsclibedeu te durven in 't licht geven... Bovendien is den boek een ellendige knoeyery, de dwaesheden en sehynredens waervan hy krielt, bewyzen dat er nevens de boosheyd gebrek aen versland en zwakheyd van begrip in lieerscheu, want hoe goddeloos den slaelsprolessor ook zyn moge, nog moet hy eenen dwazen zyn om zulke platte buviensporigheden en zulke vuyge ergernissen le durven afgeven. Een eerlyk bert, eenen geringen geest zou zich daermeê niet willen belasten; bedorvenbeyd en gebrek aen gezond oordeel zyn alleen in staet om zich aldus aen den schundpael te hechten. GEVOLGTREKKING. Als men ziet dat bet eenen amblenaer van den staet is die zulk een bedroevend voorbeeld geeft, moet men er niet voor gevolg uvl trekken dal de solidarileyl der ergernis op bet gouver nement, op hel ministerie valt, indien dezen kerel in zyneplacis van professor der staetsuniversileyt behouden word ja, dit gevolg moei er natuerlyk uyt getrokken worden, doch wy ver hopen vastelyk dat hei ministerie, 't welk voorzeker met geheel andere gevoelens bezield is, niet zal lyden dat het geld dei- Belgen besteed worde om eenen kerel te bezoldigen die zoo onbeschaemdelyk bunnen heyligen godsdienst aenraud, beschimpt en bespot; eene afstelling is bier uoodzakelyk om alle solidarileyl in d'oogen van geheel de wereld te doen uytschynen en om de overgroole verantwoordelykbeyd van medepligligbeyd iu bet verderven der jonghcyd te ontwyken. Hel gouvernement kan dan niet le haeslig zyn om professor Laurent le verwyderen, de open bare zedelykheyd, 'twelzyn der fauiiliën, 't geluk des vaderlands verevssehen zulks ten dringendslen. liet liberatersbhid van Gend geelt in zyn _V van i" dezer eenen langen artikel over. de aerdappelziekte. Men ziet dat den Messager inet het vraegstnk in de pers zithy zon er iets willen over zeggen maer hv kan niet hy zon eene natuerlykë oorzaek der ziekte wilien vinden, maer hg a kent de bepalende oorzaken van 't kiraed niet, zegt hy, zoomin dan de middelen om een eynde aen deszeïfs voort- gang te stellenmaer dit is toe le wyten aen de natuer der zaek zelve en aen de moegelylcheden die zich voor zulkda- nigc navorschingen opdoen. Dus is er belydenis van den kant van den Messager dat nainelyk de natuer- en kruydkunde zich niet sterk genoeg acht om dit wonder uyt te leggen. Maer zeggen dat de Voorzienigheyd alleen ons van die kwael kan verlossen, dit durft den Messager niet, het ware hem te pynelyk er dé magt van God in te erkennen Nogtans indien hy wilt dat die goede aerdvrucht haren vorigen staet herneme, moet men noodzakelyk lot de Voorzienighevd toevlugt nemen doet men zulks "niet, hoe zal het kwae'd ophouden, als den liiberater-Messager z df bekent dat de geleerden zich onmag- tig erkennen om er middel tegen te vinden In dezen moeyelyken toestand moet de liberatery zich aen de wanhoop overgeven, want zy versloot de gebeden die wy aen God moeten toesturen als eene ramp het mensebdom komt treilen, de liberatery wilt niet erkennen dat de Alvoorziniglieyd alleen er ons kan van verlossen. De katholyken zien daer geheel anders in, zy maken geene moeyelykiieyd te verklaren dat zy er eene straffe Gods in zien, welke grootendeels voortkomt uyt de beledigingen en versmadingen waeraen de liberaters-francmafonsdrukpers zich tegen den godsdienst en tegen de goddelyke geboden overlevert. Om zynen artikel te eyndigen, zegt den Messager De ondervinding bewezen hebbende dat er geenen middel is om de aerdappelen van de ziekte te genezen, is de vraegofwy altvd onder dien geessel zullen bukken. Daerop zullen wy antwoorden dat dergelyke onderstelling niet waerschynlyk is, om reden te lang om te ontwikkelen, dat het integendeel le hopen is dat de ziekte zal ver- dwvnen gelyk zy gekomen is, en dat men, binnen eenige jaren, nog slechts over de aerdappelplaeg zal spréken gelyk over een geschiedkundig feyt.. Den armen Messager zegt dat hef niet waerschynlyk is dat wy altvd ouder dien geessel zullen blyven bukken, en dit om reden le lang om te ontwikkelenWy denken dat de lezers van dit blad wel de redens zouden willen kennen boe lang zy ook zouden mogen zyn, dan ten minsten zou zynen artikel eenige beleekenis hebben en bewyzen dat liy niet bedrieglyk is gelyk wy nu redens hebben te onder stellen. Wy zouden aen den Messager wel eens willen vragen Könfrater, waertoe dient nu uwen artikel die niets zegt, niets weet en zich volkomen onbekwaem belyd Waertoe dienen a! die nuttelooze ronkende woorden Maer dit zult gy niet zeggen, niet waer, man doch wy zullen ons zelve belasten met uwe eygene biecht te spreken. Van alle kanten zegt men dat dé Alvoorzieniglieyd, in hare peyllooze goedheyd, de smeekingen van goedé zielen ver hoord heelt en dat er groote hoop bestaet dal zy de aerde van dien geessel zal verlossen 't is de bekentenis van dit fevt dat gv niet durft doen, niet waer, Messager, 't is den vinger Gods dien gy er in ziet, niet waer, konfrater, en dien uw liberalersfanatismiis u belet openlyk te erkennen en te beiyden Maer gy gevoelt niet dal gy dit alles reeds beleden liebt door uw gezegde dat den oorsprong van de ziekte en de remedie boven de menschelyke kennissen zyn... Dit is ons genoeg, doch vraegt nu eens, Messager, wat uwen sliminen professor Laurent, zal zeggen, hv die 111 zynen vnylen keltersbros afgeeft dal alles door't menschelyk verstand moet opgelost worden, vermits, volgens hem, het menschelyk versland boven het Goddelyk versland is..! Maer waerom zouden wy zulke llégiersgasten redekundiglyk willen bot stelhvn, dan wanneer zy zich zelve bot stellen? Ons dunkens, is de beste manier om ze bot te stellen bun 't voorste eener bot in 't achterste van hun mensehelvk versland te passen, dan zou men met zekerhevd eene plaèg doen verdwynen die nog veel erger is dan de pataterplaeg zelve Eenige van onzeyollairiaeusclie dagbladeren den Siècle naapomle, die zyne leugens is gaen ontgraven uyt den Constitutionsl van 184j, kondigen eene label af der zoogezeyde tarieven die er in (750 bestonden, en volgens welke men bet.lelde: voor eenen vollen aflael fr. 50 c.aen eenen bieglvader die de volle magt uitoefende voorbehouden aen den Paus, 25 fr. enz. Ziedaer voor die bladeren eenen gelukkigen vond, dien zy om prys le baet nemen. Den Univcts komt deze nieuwe bedriegery die men aen den sleert van Voltaire verschuldigd is, naer verdiensten te behan delen indien den Siecle niet weet, zegt hv, wat eenen vollen aflael, eene voorbeiiondene zoude is, enz. hv weet teil minsten wel dai men in 1750 niet rekende by franken en centiemen. De leugen is dan ziglbaer voor de voltairiaenscbe dagbladen gelvk zy Uaerblykende is voor iedereen die zynen catechismus kent.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1