ZONDAG o AlGUSTY !85o. NEGENSTEN JAEBGANG. - N" -166- Zul dit eerloos scliandacl blyven duren VAN DENDERMONDE NAER AELST. AELST, oen 4 Augusty 1855. De pryzen in de atheneums van den Staet. Vervalseliing der eetwaren. Y7. EREN WEG. STATIE AELST. VERTREKUREN VAN DEN I AU GUSTY 1855. i« Ten 7 uren 45 minuien drs morgens nner Dendermonde Gend, Brufffje, Oostende, Kortrvk, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Calais. ten 9 uren 30 fnm. de» morgens nner Dendermonde, Gend, Mechel.-n. Brussel, Antwerpen, Leuven, Thienen, Luyk, Verviers, Landen, St. Truyen.en Hasselt 3° Ten 1'2 uren 00 minuien ruor middng, naer Dendermoude, Gend, Brugge, Oostende, Kortryk, Mouscron, Doorn>k, Byssel, Caluis. 4® Ten 2 uren 45 m. namidd. nner Denrlrunonde, Mechelen, Brussel, Anlwerpei., Leuven, Thienen, Luyk, Vervier, Landen, St. Truyen, Husselt, Aken en Keulen. 5° 7en 5 uren 30 minuien des rirnnds, nner Dendermonde, Mechelen. Brussel, Antwerpen Gend,Brugge en Ostende, Kortr>k, Mouscron, Deonnk, Ryssel en Calais, 6° Ton 8 uren 15 minuien des nronds naer Dendermonde, Gend, Mechelen, Brussel, Antwerpen. Leuven. Thienen, Link, Verviers, Aken en Keulen. Ten 6 ur. 15 m. 's morgens.21 Ten 8 uren "20 minuten 's morgens. —3° Ten 10 uren 10 minuten 's morgens. 4« Ten 12 uren 40 minuten 's middags. 5® Ten 4 uren 10 minuten 'savonds. 6° Ten 0 uren 45 minuten 's a\onds. Zullen ie Gvsegem stillestam de volgende konvoyen vertrekkende van AELST, ti n 7 uren 45 minuten, ten 9 uren 30 ininut. 's morgens, ten 12 uren ten 2 uren 45 minuten en ten 5 uren 30 m. s' avonds- Van DENDLKMOADE ten 6 uren 15 minuten, ten 8 uren 20 minuten's morgen», ten 10 uren 10 min. voor m. ten 12 u. 4t» in. namiddag, ten 4 uren 10 ni. en ten 6 uren 45 min. des avonds. Voor alle rigtingen moet men te Dendermonde van konvoy veranderen. Dit blad verscltynldes Zaterdags in den namiddag onder dedagleekening van den daet op volgenden Zondag.Den prys der inschryving, by trimester, i.i bepaeld op 1 t'r. 50 c., dien der annoncen op 20centimen den drukregel. DEN DENDERBODE De lyst der boeken die men bestemt om als pryzen in de atheneum's van den Staet nvt te deelen, is in eenige gemeenteseri etariaten in ergeleyd naer men ons verzekert, treft men er aerdige werken in aen om in d'handen der jongelingen te komen, en onder andere weten wy nvt zeer goede bron dat er Voltaire's, Montesquieu's, Guisot's etc. op die lyst figureren. Men zal met ons moeten bekennen dat het hoogst bevremdend is aen de jongheyd als prys te geven het werk getiteld DE EEUW VAN LODENVAK XIV, DOOR VOLTAIRE. En inderdaed, de lezing van dezen boek is voorzeker niet geschikt om de godsdienstige en zedelyke opvoeding van den student te verbeteren, want dit werk, ofschoon het slechts eenen historietitel draegt, is desniettemin opgevuld met schimpredens, hekelzucht en lasteringen tegen de Katholyke Kerk en hare geestelykheyd. En voor wat het zedelyke betreft, zal dit werk weynig stichtend zyn voor "t jong hertde eeuw is van zich zelve reeds met zede- loosheyd bestempeld, en de wvze op welke zy door de pen van Voltaire is beschreven, in plaets van er berisping in te vinden, geeft er integendeel meer gewigt aen de zedeloos- heydEn wat meer is, den student die dezen prys zal bekomen hebben, zal er, zonder zyn geweten te kwetsen, geen gebruvk konnen van maken, vermits al de werken van den goddeloozen Voltaire door de Kerk gedoemd en in den index geplaetst zyn. Voor wat de werken van Montesquieu betreft, wy denken niet dat eenen leerling van een atheneum de zelve zonder eeuig gevaer konne lezen en ten anderen, hy zal het fyne niet begrypen der wonderspreuken waervan de werken van dezen schryver krielen en indien ze den leerling begrypt, by zal er niets in vinden 't geen gunstig is aen de grond stellingen onzes godsdienst, integendeel hy zal er veie aanrandingen in ontmoeten die voor een jong verstand des te gevaerlyker zyn, omdat zy met eene doorslepene oinzig- tigheyd gedaen zyn Aengaende de werken van onzen tytlgenoot Guisot, deze zyn insgelyks sterk te vreezen dezen schryver is genoeg gekend om zyn fanatiek protestantismUsalhoewel zeer geleerd, is hy evenwel nog listiger, en heeft hy maer een enkel doel, dit van zoo veel volk protestant te maken als "t hem mogelyk is. T is om dit ongelukkig oogwit te bereyken dat geheel zvne vernuftige en doorfyne pen gebruykt word, zy zoekt niets anders, 't is al wajt zy wenscht. Om te doen zien hoe gevaerlyk dezen schryver is voor de jongheyd, hoeft men slechts te weten dat hy zyne vrouw die katholyk was, het katholvk geloof heeft doen afzweeren, en dit wanneer? Goeden God 't is om er van te beven, en 't is met schrik dat wy onze landgenoten verzekeren dat M. Guizot zyne eygene katholyke vrouw deed apostaet wo'-den OP HAER STERFBED, op het oogenblik dat zy voor den God der waerhevd moest verse hynen Dat liberaters-francmaponsministers de werken van dergelyke schryvers tot prys aen de leerlingen geven, dit begrypen wy,'tis eene gevolgtrekking hunner principen, en der wyze van besturen en de jongheyd te onderrigten maer dat een ministerie, 't geen geenzins de gedachten van Frère-Rogier kan deelen, zulke verergerende werken op de lyst der pryzen late beslaen, is iets wat wy niet konnen begrypen. Wy denken dat zulks aen 't ministerie onbekend is en dat het zal vergenoegen hetzelve hiervan onderl igt te hebben om dadeiyk die ongelukkige boeken van de Ivst te zien vcrdwynen, en er de vreeslyke yerant- woordelykheyd van af te schudden Thans hond men zich in Engeland veel bezig met de vervalschingen der eetwaren te onderzoeken, en de bvzon- dere commissie welke ten dien eynde is ingerigt, heeft reeds groole en nadeelige vervalschingen in vele eetwaren ontdekt. Het ware te wenschen dat er in Belgiën ook dergelyken maetregel genomen wierd er bestaen redens om te ver moeden dat de vervalsching hier in 't land ook in vele artikels van eerste noodzakelykheyd plaets grypt. Men zou moeten onderzoeken door welke stof men den gist vervangt in het opmaken van 't brood welke de mengeling is die men gebruykt om de hoppe in het bierbromven te ver vangen en hoe verre deze mengeling nadeelig is aen de gezoridheyd men zou moeten naspeuren met welke bloem of andere stuf het tarwe -of koornmeel verniengekl word in liet brodmaken waer mede word de suykery vermengd, die door de geringe inensclien zooveel gebruykt word? NVat doet men in de boter? Waermede vervalseiit men den genever en andere gestookte dranken ten eyudc aen eenen sterkeren graed van alcool te doen gelooven Waermede word hel lynzaedmeel, dit groot voedsel der beesten, I vervalseiit? enz. enz. NVv drukken den levendigen wensch nvt dat ons gouver nement deze zaek van zoo groote aengelegenheyd niet langer meer iiyl liet oog verlieze en hopen dat liet al zyne krachten zal inspannen om de lialelyke beuriegeryëti welke ten nacleele der openbare gezondhevd en der onge lukkige armenklas gepleegd worden, te doen ophouden. Wy weten zeer wel dat het strafwetboek eene schik king bevat tegen het verkoopen van vervalschte dranken, maer wy vragen of die schikking vergenoegend is om alle vervalschingen van eetwaren of voedsels te bestrallen, en byzonderlyk of er eene waekzame politie tegen die halelvke misbruyken bewerkstelligd word? Wy durven regtnyt neen antwoorden en zeggen dat die politie algemeenlyk verwaerloosd is. En nogtans is zy hoogst noodzakelvk, want meermaels is het leven van persoonen die vervalschte eet- of drinkwaren gebruyken, in gevaer, en op heden is de zueht naer winst zoo biivtensporig, en heeft zy eenen zoo grooten invloed op de gewetens, dal velen er geene nioeve- lykhevd in vinden de verbruykers langzaein te vergiftigen. Meer dan eenen geneesheer verklaert dat menige kwalen regtslreeks aen de vervalsching der eetwaren toe Ie schryven zyn. NVy wakkeren dus 't gouvernement aen maetregels te doen nemen om het misbruyk van verval sching te doen ophouden, met overal kommissiën te doen inrigten welke met dit onderzoek zouden belast zyri. EERSTE VALSCHHEYD. 'T is met een gevoel van diepe verontweerdiging dat wy deze vraeg doen aen de Indépendance, dit blad van ver- leyding, valschheyd en lasterlael, welk, door de snoode middelen die het aenhoudend gebruykt tegen den katho- lyken godsdienst en deszelfs geestelykheyd, onze landge noten misleyd, bedriegt en verblind, en ons land als eenen broevnest van Kerkversmaders. godverzakers, jacohyns en sansculotten by den vremden doet doorgaen. liet verderflyk vremdelingsblad is zelf geene dupe van zyne vuyge lengen- tael, maer het oordeelt zyne handelwyz.c noodig in 't belang der goddelooze en maetscliappyveruieïende politiek waeraeïi het verslaefd is, en dit doet vermoeden dat het nog zoo gauw niet zai afzien van de schandmiddelen die het ge bruykt om den godsdienst en zyne bedieuaers te bezwalken. Daerom achten wy het eene pligt voor alle conservateurs- bladen zonder ophouden de valschheden der Indépendance te ontmaskeren en krachtdadiglyk te schandvlekken. De Indépendance, onder voorwendsel van tvdingen uyt Italiën mede te deelen, kondigt gedurig briefwisselingen af uyt verscheyde steden over de zaken van Roomen en van geheel Italiën, in welke briefwisselingen de trouweloosheyd en bedriegery de palm betwisten aen de leugentael en cle intriguen. Den Uien Public van Gend noodig geoordeeld hebbende dit onedel spel te ontmaskeren, beeft zich eene trell'elyke briefwisseling aengesrhal't waeriu de zaken van Piemont getrquwelvk worden behandeld. Zie hier wat men onder andere'uyt Turyn schrvft a Gy hebt te Brussel een dagblad 'l geen de meesl a valsche tvdingen over Italiën afkondigtlest verzekerde zvnen correspondent uyt Tui yn dat 't Iransr.li gouvernement den Paus zou belet hebben maetregels te nemen tegen de laetste altlen van liet kabinet van Turyn. Nu, dit is valsch, want ik weet van eenen onzer treffelvkste diplomaten dat den franschen ambassadeur te Roomen door zyn gouver- nement gelast was by liet piemonteesch ministerie aen te dringen opdat bet zich met den II. Stoel zou verstaen hebben. Dit zelfde blad, (de Indépendance,) 'egt er zieb op toe, in zyne briefwisselingen uyt Turyn, den hoogw. bisschop van Genua, te bemorsen, met te zeggen dat hy geenen tegenstand meer zou bieden aen de hevligschen- dende wet tegen de kloosters, sedert dat zy als wet n aengenomen is. Gelnkkiglyk daer is niets van, 't is al ii wederom eene listige lastering van het belgisch liberael blad. Mgr. van Genua heeft geen oogenblik zyne edele principen verloochendeene daedzaek bewyst zulks, namelyk dat hy de zelve voorschriften heeft afgekondigd ii dan die zyner eerweerde ambtgenoten van Savovën. <i Ik boude er aen, zegt den correspondent van den Bien Public, deze leugens voor uw land te wederleggen, want ■t hier worden de briefwisselingen der Indépendance op harejuyste weerde geschatmen weet genoeg van waer II zy komen men kent genoeg de goede gunsten van minister Cavour, die ze belooncn TWEEDE VALSCHHEYD. Volgens de briefwisseling der Indépendance, word de baenstrooperswet in Piemont met gemak uytgevoerd. Die bi iefwisseling zegt dat do kloosters hunne deuren en poorten van zelfs openen als de uytvoerders der dievenwet aenkomen. Nog eene valschheyd die 't liberatersblad van Brussel afkondigtwant 't is jnyst het tegenstrvdige. Nergens kan de wet uytgevoerd worden ten zy met het brutaelste geweld. Overal zyn de uytvoerders gedwongen zich door eene sterke gewapende magt te doen vergezellen bieden zich aen met metsers en slotbrekers die door vee! geld omgekocht zyn, en verbryzelen met hamer- en byl- slageri al de hinderpalen die zy inde kloosters ontmoeten. Te Genua, in't klooster van den II. Ignatius, was het Allei heyligste nytg^steld ter gelegenheyd der gedurige aenbiddingvele geloovigen waren in de kerk vergaderd als men eensklaps liet gedruys der hamerslagen en hel- boomen hoorde waeivoor de kerkdeur moest wyken. Een algemeen geween en gekiag ontstond in de kerk, elkeen nam de vhigt net als vreesde men door dieven en baen- stroopers te gam iivtgeplunderd en vermoord worden. De uytvoerders zyn woedend over den wederstand dien zy ontmoeten, en omdat zy als openbare brigands moeten binnendringen, onder de openbare vermaledyding die hun van klooster tot klooster opvolgt, en van hun een voorwerp van afschuw en vervloeking inuekt M. Naz, regter by het tribunael van Chambery krsgt bevel de roovery tegen liet klooster der Capiicynen dier stad bv te woonen maer die zending van schande in walg hebbende, verklaert hy seffens dat hy ze niet aenneemt' men dringt aen, doch NI. Naz vol herd in zyne krachtdadige wevgeiing en eyndigt met te antwoorden llc moet eerst en vooral gehoorzamen aen God, mynen Schepper en mynen Begier. Déze woorden van sterkte en van Ge loot moeten eenen pynlyken indruk doen op 't hert des konings, die in staet is de baeustrooperyën zyner ministers tegen te houden. En nog meer moet het gedrag van dezen achtbaren regter hem treffen, want ofschoon hy vader van een talryk huvsgezin is, heeft hy liever gehad zyne plaets te verliezen, dan zyne consciëntie te bezoedelen met deel te nemen in de baenstrooperswet, en in den ban der II. Kerk to vallen. DERDE VALSCHHEYD. In haer N'van 6 july komt de Indépendance niet eene andere zoo dwaze als lasterende briefwisseling op, waerin liet volgende vertelselkeu met den meesten ernst afge geven word Te Fermo, in Italiën, laet eenen vader al stervende eene groote somrae geld aen eenen pastor om in het onderhoud zyner dochter te voorzien. Deze woont niet k hare oude tante in een afgezonderd huys. Eenen soldaet door een onweder overvallen, verkrygt er de herberg- zaemheyd. Binst den nacht, dringen er twee baenstroo- pers binnen, vermoorden de oude tante liet geschreeuw der jonge dochter doen den soldaet toesnellen welken. op zyne beurt, penen der baenstroOpers dood skiet en den anderen gevangen neemt. Maer wie waren de twee baenstroopers? Den eenen was den grafmaker, en den anderen was den pastqr, die zich de somme geld. wilde ic toeëygeneu met zich van de dochter te ontmaken Gelvk men ziet, is dit vertelsel ken schoon nymevonden, er ontbreekt niets aen teil zv eerst de waersrhynlykhovd en dun de waerheyd. Den Journal de BruxeRes heeft ïie memvsgierigheyd gehad inlichtingen te doen nemen te kermo zelf, in het tribunael van het artsbisdom en by de

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1