70NDAG 12 AIGISTY 1855. X EG EX STEN JAERGANG. - Xr 467- AELST, den 11 At gisty 4855. Be werking van 't gouvernement op den bugten. Is dit alles HET STAETSOADERWYS. BE WYS HIERVAN Be baenslrooperswet en de frano- maeonsbladen. YZEREN WEG. STATIE AELST. VERTREKUREN VAN DEN I AUGUSTY 1855. 1 T>'n 7 uren 45 minuten des morgens nner Dendermonde Gend, Bru^fje, Oostende, Korttwk, Mouscron. Doornvk, Kysscl, Calais. 2° teti 9 uren 30 min. des morgeus nner Dendermonde, Gend, Mrchebn. Brussel, Antwerpen, Leuven, Thicnen, Luyk, Vcrviers, Landen, St. •Truyën, en Hasselt 3° Ten 12 uren 00 minuten roor middag, nner Dendermonde, (lend, Britse* Oostende, Kortryk, Monscron, Doornvk, Kyssel, Calais. 4° Ten *2 t/re»i45 m. nnntidd. nner Dendei monde, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Leuven, Thicnen, Luvk. Vervier, Landen. St. Truyën, Husselt, Aken en Keulen. 5° Jen 5 uren 30 minuten des nrnnds, nner Dendermonde, Mechelen, Brussel, Antwerpen Gend,Brugge en Ostende, Kortryk, Mouscrou, Doornvk, Byssel en Calais. B° Ten 8 uren 15 minuten des arnnds naor Dendermonde, Gend, Mechelen, Brussel, Antwerpen. Leuven. Thienen, Luyk, Verviers,Aken en Keulen. VAN DENDERMONDE NA ER AELST. 1<> Ten 6 ur. 15 m, 's morgens.2Ten 8 uren 20 minuten 's morgens. —3° Ten 10 uren 10 minuten 's morgens. - 4° Ten 12 uren 40 minuten 's middags. 5° Ten 4 uren 10 minuten avonds. 6° Ten (i uren 45 minuten 's avonds. Zullen te Gvsegem stillestacn de volgende konvoyen vertrekkende van AF.LST, tin 7 uren 45 minuten, ten 9 uren 3<> minut. 's morgens, ten 12 uren ten 2 uren 45 minuten en ten 5 uren 30 m. s' avonds* Van I)LND1.HM0>DE ten 6 uren 13 minuten, ten S uren 20 minuten'smorgens, ten 10 uren lil ruin. voor m. ten 12 u. 40 nt. namiddag, ten 4 uren 10 m. en ten 6 uren 45 min. des avonds. Voor alle riglingen moet tnen te Dendermonde van konvov veranderen. Ol'iQUE SUt/M. Dit D!;i(l versehyni des Zaterdags in den namiddag onder de dagteekening van den daeroj» volgenden Zondag.Den prvs der inschrvving, by trimester, is bepaeid op 1 l'r. 50 c., dien der uiuunccn op 20 een li men den drukregel. HEN DENDEHBO In eenen omzendbrief aen de leden van den hoogen raed van landbouwkunde vraegt den heer minister van T inwen dige de medewerking dezer heeren hy begeert hunne iaed™eviugen te kennen over de twee volgende punten l»cIs het goed de. tnsschenkomst des gouveruements in de belangen des landbouws (e blyven handhaven 2° In ,1e veronderstelling dat deze vraeg met ja beantwoord word, welke zal de manier zyn om die tusschenkomst toe te passen In andere bewoordingen Is het goed de maelregels voor te zetten die tot nu toe schgnbaer in belang van den landbouw genomen zgn Om de eerste vraeg le beantwoorden, vinden wv eene moevelykheyd, omdat wy in princiep vyandig zyn aen het stelsel van gouvernementele tusschenkomst, 't geen in deze laetste tyden aen eene ware moeyaldery geleken heeft. No"tans, wv moeten hier byvoegen dat wy alle medewerking vaif't "ouvêrnemeiit niet konnen afkeuren, als deze mede werking wys, voorzigtig en nuttig is. Op de tweede vraeg, of het goed is de maelregels die door Bomer en consoorten genomen zyn, voor te zetten, antwoorden wv gladaf NEEN, en duyz'endmael NEEN, en dit zuilen al déze die aen den francmagonssteert niet vast- han"en, niet ons antwoordenReeds heeft het "ouvernement ook begonst NEEN te antwoorden, met vier ünttelooze boerenscholen af te schaffen maer er is eenen reder die meer bevoegd is dan 't gouvernement, 't is t volk, 't is de openbare denkwyze welke reeds dikwils "ezegd' heeft en nog dagelyks herzegtdie boerenscholen zvn eene foppery, boeren" leeren boeren is huychelary, t land heeft er zyne volle goeste van, want het ziet klaerlyk dat het voornaemste doel dier scholen is moortelbroers en vriendekens met vette jaerwedden te begunstigen, aen de landelvke jongheyd de grondstelsels der francmaconsseete in te planten, en óp den buyten den haet tegen godsdienst en geestelvkheyd te verspreydenZie daer het doel dezer scholen die aen Belgiëu zoo schrikkelyk veel geld "ekost hebben en nog kosten. Wy willen hier niet spreken over de wedstryden en tentoonstellingen van rapen, wortels eo ajuynen, gelyk Rogier dezelve ingerigt heeft, want dit was waerlvk een droevig spektakel van kwakzalvery en schan- di.»e "ddverkwisting. Echter konnen wy zekere wedstryden ofconeourseu, als zy wel ingerigt zyn, veel nut beloven en weynig geld kosten, niet al keureu. Neen, 't is niet alles, wy zeggen niet dat het gouver nement en de wetgeving geene ware en wezenlyke diensten aen den landbouw konnen bewyzen, verre van daer, integendeel wv zyn van gevoelen dat die dobbele medewerking somtvds zeer" nuttig en hoogst te wenschen is. Maer onder 't ministerie van Rogier-Frère heeft alles water gedaen is, oneyndig meer kwaed dan goed te weeg gebragtdie maiinen hadden de hand niet gelukkig, de reden daervan is dat hunnen geest altyd overheerscht was door socialis tische gevoelens en geene andere inzigten had dan deze die tcenstrydig waren aen de godsdienstige en conservative denkwvzë, al moest overigens 't land vergaen. 'T is aldus dat de wet, waerdoór de beweegbare schael voor den in- en uytvoer der granen ingerigt was, is vernie tigd "eworden om' eene opinie van speculatie te voldoen, Wy zullen voor heden onze bemerkingen op die stof eyndigen, doch beloven er op terug te keeren. want deze zaek is van zoo groot belang voor 't land, dat men er niet te veel inlichtingen kan over geven, byzonderlyk als men ziet dat liet gouvernement raedgevingen vraegt vooraleer het maetregels wilt nemen. Ondertusschen wekken wy onze ministers krachtdadiglyk op niet bevreesd te werk te gaen in de te doene hervormingen van al de dwaesheden en slechte maetregels die het ministerie Rogier-Frère byzonderlyk gekenmerkt hebben. Wy hopen dat onze ministers aen Belgiëu den dienst zullen bewyzen van numelyk dien schrikvei wekkenden stapel van misbruyken omverre te werpen, want zy hadden geen ander doel dan 't geld nvt de zakken der contribuabeleri te kloppen, om creaturen en gunstelingen te maken, en om eene opinie en een stelsel te doen zegevieren die 't land naer zynen ondergang heenvoerden. T is niet alleen onder betrek van landbouw dat wy ons met den buyten zullen bezig houden, maer ook onder betrek van zyn besluer, zyner zedelykheyd, zyner middelen van bestaen en byzonderlyk onder betrek der armoede en der omzwervende bedelary, eenen kanker die dagelyks op eene vreesverwekkende wyze toeneemt, die zoo veel kwaed doet aen de werkende klas en de luyheyd aen moedigt waervan wy de buitensporigheden en gevaerlyke iivtwerk- sels dagelyks te beweenen hebben en eerlang nog meer zullen moeten betreuren fcrnietigiug die schadelyk is geweest zoo wel aen den Jandb'ouw dan aen de inwendige verbruvking. 'T is ook aldus niet de accynswet op de stokeryën men weet dat de «raenstokcryën van eene allergrootste noodzakelykheyd zyn3 voor het mesten der landen en het vellen van't vee. dit byzonderlyk op een tydstip dat het vleeseh zoo duer is dat den burger'zich het zelve niet meer kan aenschaffen. ïl. Frère heeft" een stelsel vernietigd 't geen de landelvke stókervën hoogst bevoordeeligde, '1 geen veel vet voorbragt, en 't welk bovendien jaerlvks eene grootere revenu aen de schatkist opbrengt. Den fameusen liberater-minister heeft deze goede wet vervangen door eene onverdraeglyke tiscalitevt die aen den stoker eenen geheelen hoop formhli- teyten oplegt, die de nvverbeyd dwarsboomt, die aenleyding geeft tot de fraude, en die grootelvks de opbrengst der accynsregten vermindert. De afschaffing der vier boerenscholen van Ostin, Leuze, Chimav en Thienen word ten hoogsten goedgekeurd door alle weldenkende vaderlandsvrienden, eerstens omdat er aen die nuttelooze scholen zoo veel geld verkwist wierd, en tweedens omdat er niets anders van te verwachten is dan kwaed. Men berekent dat de afschaffing dezer vier scholen jaerlvks eene gespuerzaemheyd van 80 a 100,000 franks zal opleveren. Men zal misschien denken dat er voor die 80 a 100,000 franks honderde leerlingen onderwezen wierden, maer men zal zich grootelvks bedriegen, want in die vier scholen waren er nauweiyks 17, zoodat eiken leerling aen 'I land jaërlyks 5000 a 6000 franks kostte 'T is wat vet betaeld, zal men zeggen, voor eenen bóeren- leerling, maer men mag hier naer den leerling niet zien, "t is den bestuerder dien men moet in 't oog hebben, welken zegt 't is zoo aengenaem zoo overvloedig nvt het zoet staetskommeken te mogen scheppen 't is zoo plezierig kiekensleven te hebben,en hyna niets te moeten doen de liberale en fyn gesiïvkerde "taert die M. Rogier gebakken heeft, is toch zoo lekkerEn inderdaed. die taert is lekker voor deze die ze mogen eten, want den sfaot heeft er een half millioen voor betaeld, vermits de vier boeren scholen in kwestie reeds die verbazende som gekost hebben. Misschien zal men zeggen dat de verkwisting van dien hoop geld nog liet minste kwaed is dat die gouvernementele scholen aen de natie doen, maer dat het ongelukkigste is dat zy, in weerwil zy zoo veel kosten, bovendien zeer nadeelig zyn aen de godsdienstige en zedelyke opvoeding der jongheyd. Ja dit gevoelen bestaet en "men mag het gelooven dat namelvk al de onderwysgestichten die door 't francmaQonsbesfuer zyn ingerigt, ingerigt zyn geweest met inzigt de opkomende jongheyd te liberaliseren en liacr dien geest in te boezemen waerover de samenleving zoo te zuchten heeft. Als men liet droevig misbrnyk overweegt dat er van het staetsonderwvs gemarkt word, zal men moeten bekennen dat de volksvertegenwoordigers, welke voorzegd hebben dat de scholen van 't gouvernement veel geld zouden gekost en niets anders anders dan veel kwaed zouden veroorzaakt hebben, met aen de jongheyd eene gevaerlyke opvoediii" in te boezemen, men zal moeten bekennen, zeggen wy, dat die volksvertegenwoordigers den nagel op den kóp sloegen. Maer 't is hiermede gelegen gelyk met vele andere zaken in Belgiëu Vele treffelyke volksvertegenwoordigers en sénateurs hebben dnpen geweest van de intriguen der logiën. Wy zouden durven het wedspel aengaen dat het grootste deel der professors van de stadsscholen aen de francmaQonslogiën verbonden zyn bytia al de goddclooze en onvaderlandsche schriften, zelfs "deze die oneer aen 't menschdom en aen de cerbaerheyd doen, komen van de het staetsonderwvs. Wy hebben" een deel van 't kwaed aengeduyd 't geen zal veroorzaekt worden door het schand- werk van professor Laurentwelnu, wy hebben hier maer al te wel de waerheyd gezegd, want het schandael dat dezen boek verwekt, breyd zich uvt over de geheele liberatersparty Len hoofdblad der francmaconspartv, sprekende over het werk van den gendschen ketter, wenscht den looche- naer der Godlieyd onzes Heeren Jesus-Cliristus geluk e omdat hy in bezit van 't geen de waerheyd is of 't yeen hy gelooft de waerheyd le zyn nopens de raedsels welkers oplossing meest van belang zyn ter algeheels ontwikkeling van den ménsch en zyne zaligheydGEHOOR GEGEVEN REEFT AEN DE 'INGEVINGEN ZYNS GEWETENS LIEVER DAN DE VREESACHTIGE RAEDGE- I INGEN DER VOORZJGT1GHEYD TE AEN- HOOREN Aldus is t geenen afzonderlyken schryver, meer 't is eene gansche opinie die openlyk en sloiitmoediglyk den oorlog verklaert aen de stelligste godsdienstige waerheden, en hierdoor de grondzuyl zelve van het christendom vernietigt; t is niet meer eenen boek alleen, maer 't is een dagblad, of in andere woorden een schrift waerdoor eene secte vertegenwoordigd en hare opinion verspreyd worden En den zetel van deze secte bevind zich in de scholen van t gouvernement"T is nvt die scholen dat de eerste slagen voorkomen die 't inaetschappelyk gebouw doen dreunen en welhaest zullen doen instorten als er geene spoedige maetregels tegen genomen worden. En wie zou voor de belgische natie niet sidderen, als men wel overweegt dat het uyt de scholen van 't gouver nement is dat de eerloosste aenrandingon komen tegen het christianisnms en dit wel tegen de Godheyd van deszelfs aedbiddclyken stichter? Wie zou niet beven voor de belgische natie als men overweegt dat liaer bestuer zulke scholen met hare eygerie penningen ondersteunt, en dat het aen de ouders de gelegenheyd geeft hunne kinderen, ten koste van hun geloof, ten koste van hunne zedelykheyd, ten koste van hunne zaligheyd te zenden naer eenen schuyl- hoek van zulke goddelooslieyd, zulke van verergernissën, dal nimmer eene secie, sedert de dood van den Zaligmaker, soortgelyke met zoo veel stoutihoediglieyd heeft durven plegen Maer dat het gouvernement zich hierin niet bedriege met zulk kwaed te laten bestaen, met zulke schandalen te laten geven, met ze te betalen en in leven tc houden, trekt het op de natie eene straf die groolelyks huer toekomende en hare stevigheyd kan in gevaer brengenwant het gouvernement weet ook of moet weten dat ten allen tvde de openbare vyanden van God de grootste vyanden zyn "der mensrhelyke maetscliappyën, en dat het die vyanden zyn die de staten omverrewerpen en de nationaiiteyt'en vernie tigenZie hier wat er op 50 july te Parys geschied is; Dry franemaQonslogién de Fraternité, de Marianne en de Nouvelle Fraternité waren beschuldigd van tégen de veylig- heyd van den stael sameng 'zworen le hebben. 50 leden van die logiën zyn pligtig bevonden en alle tot min of meer zware Ivfstralfen veroordeeld In Bcigiën, in plaets van iiet kwaed tegeri te houden, ziet men het ondersteunen, en met 't geld der katholyken bezoldigen 'Zie hier nu eenen trek van sloutmoedighevd welken wy ter overweging geven aen wien het behoort De libpraters- pers, geheel vnrblyd omdat liet seyn der goddelooslieyd uyt eene staetschcol komt, wenscht den gendschen ketter'geluk omdat hy den moed gehad heeft luydop te zeggen 't geen de vrienden der liberale drukpers stiUekens peyzen, Wanneer zullen de belgische wetgevers klaer zien en den moed hebben om dit vreeslvk kwaed, in zynen wortel en met eenen keer, door de afschaffing van het staetsonderwvs, vvech te nemen Wanneer zal hun geweten hef kwaed gevoelen dat zy doen met geld te stemmen en 't volk te verarmen om in Bcigiën, door een verderflvk onderwys, den godsdienst en 't geloof onzer voorvaders te. laten vernietigen Dal de liberaters-francma^onsgazetten van Bcigiën alle van zelfden deessem zyn, kan men afmeten naer de sehand- artikels die zy met zoo veel schaemlelooshcyd als kwaed-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1