70NDAG 19 ALGLSTY 1853. XEhEXSTEN JAEliGANG. - Nr 468- AELST, den 48 Augusty 1855. De kloosterdieven verdedigd door de ïndépendance. WILDE BEELDSTORM EK Y PRYSDEELINGEN. Y7.EREN WEG. STATIE AELST. YE UT RE KVliES E.t.Y DES AUOUSTY 1855. I" Tm 7 uruti 45 minuten (iff: morgens nner Denclrrmondr Geud, Brugge, Oostende, Kortryk, Monscrtm, Doornyk, Ryssel, ('alai>. 2* ten 9 uren 30 mindes morgens nner Dendermonde, f.end, Meclielm, Brussel, Antwerpen, Leuren, Thienen, Luyk, Vomers, Landen, St. •Trtiyen.eu Hasselt. 3* Ten 12 uren 00 minuten rtoor middag, nner Denéerntonde, (ieud, Brugge, Oostende, Korlryk, Mousrron, Doornyk, Byssel, Calais. 4° Ten 2 ure45 natnidd. nner Dendetmende, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Lmm»n, Thienen, Luyk. Vervier. Landen. St. Tvuyên, Hasselt, Ak<*n en Keulen. 5° 7en 5 uren 30 minuten d-s nronds, nner Dendi-rmondf, Mechelen. Brussel, Antwerpen Gend, Brugge en Ostende, Kortryk, Xouscron, Doornyk, Ryssel en Calais. Ten 8 uren 15 minuten des nronds ntter Deud'-nuonde, (.end. Mec'ieL'n, Brussel, Antwerpen, Leuven. Thienen, Luyk, Verviers, Aken en Keulen. CiBQlC fcCtM VAN DEN'ÜK.RMONDE NA EU AELST. 1« Ten ti ur. 15 w. 's morgens.2"" Ten 8 uren 20 minuten 's morgens. —3° Ten 10 in en 10 minuten 's morgens. 4° Ten 12 uren 4(1 minuten 's middags. 5° Ten 4 uren 10 minuien ,savonds. 6° Ten 0 uren 45 minuten 's avonds. Zullen te Ovsegrm stilleslaeu de volgende konsoyen vertrekkende van AFLST, «en 7 uren 45 minuten, len 9 uren 30 minui, 's morgens, ten 12 uren ten 2 uren 45 minuten en ten 5 uren 30 m. s' avonds* Van I)KND1.RM0X DE ten 6 uren 15 minuten, ten 8 uren 20 minuten 'smorgens, ten 10 uren 10 min. voor m. teu 12 u. 4(1 m. namiddag, ten 4 «ren 10 inen ten 6 uren 45 min. des avonds. Voor alle riglingeu moet men le Dendermonde van konvoy veranderen. bit hlntl vursrhynt <tus Zaterdags in den namiddag onder de dagieekening van den daei'op volgemltMJ Zondag. Den prys der insehryving, by trimester, t4 Uepaeld up I IV. 50 e,, dien der .tnnoneen op 20 een timen den drukregel. DEN DENDERBODE De doctrinarische Independence treed op als bereyd- willige verdedigster der roovervën die thans in Piemont plaets grypen, en zy is toornig omdat de uytgeplunderde eygenaers zich niet gewillig en te vreden onderwerpen aen de wet van schande die hun van hunne wettige goederen berooft. Het fameus blad van den franschman Perrot schreeuwt gelvk eenen uytiinnigen omdat geheel de wereld niet aleuluia zingt over het uytvoeren van den wil der plemonleesclie ministers. Dit blad (de ïndépendance) aen- ziet de baenstrooperswet als eene belastingswet, als eene accynswet op bet bier of op den gpiieverW'ellioe zegt de ïndépendance., gy wilt de wetten niet eerbiedigen, gy mort tegen de onregtveerdighevd van'eenen maetregel die door de kaïner gestemd en door den koning bekrach tigd is Wat zal er dan geworden van de contribuliën van den staet Gelyk gy ziet, lezers, moet gy, volgens de ïndépendance, gewilliglyk verdragen dat men uwe goederen kome stelen, dat men u nvt uwe bezittingen kome sloolen, als de kamer zulks zou gelieven te stemmen Maer redeneerde bet franschmamicken Perrot ook alzoo als hv, weynigen tvd na onze revolutie, aen liet dagblad de Union als bedienden gehecht was Heeft bv zich zoo bitterlyk over de katholyken te beklagen gehad weet hv niet dat, als hy min dik teas dan heden, hy in den nood liever en eerder by katholyken dan.by liberalen troost ging zoeken 'T is waer, wv kennen de voorname drvfveer die M. Perrot aenstuwt om zulke slechte zaek te verdedigen, maer wy konnen niet bevatten hoe het mogelyk is zoo verre te gaen, van zelfs bet stelsel der Saneulotten van 17BJ, bet stelsel der bloedzuchtige conventie voor te staen. M. Perrot weet zoo wel dan wy cïat de Septembriseurs van de roovery tot de Guillotien zyn overgegaenwv zouden hem eens willoD vragen of men-ook aen die wetten zou moeten gehoorzamen en gewilliglyk 't hoofd onder 't mes der guillotien leggen Hei princiep dat dezen vremden broodsehryver hier met zoo veel onbescliaemdlievd komt verdedigen, is zoo onregtveerdig en afschuwelyk, dat de verwoedste republiekanen, socialisten zelfs te veel eerbaer- heyd hebben om zulke zaken te durven ondersteunen. Zie bier wat Louis Blanc zegt over de roovervën van kerk- en andere geestelyke goederen Indien men gelooft over de wettigheyd der geestelyke bezittingen volgens 't algemeen belang te mogen oor- deelen, waerom zou dit zelfde algemeen belang niet rnogen dienen tot regel om over de wettigheyd der bc- zittingen van burgers of van wereldlyken teoordeelen? Met de wettigheyd der geestelyke goederen aen de be- Ê-aedslaging te onderwerpen, word het volk door de kamer geroepen om te beraedslagen over de onschend- baerheyd der wereldlyke goederen, de kamer fnaekt afgronden waervan zy de diepte niet vermoedDen uytslag was dan tweevoudig en in schyn zeer tegenstry- dig. Vele eygenaers verrykten zich, maer bet regt van evgendom was onvermydelyk geschokt. Zie daer boe den socialist Louis Blanc redeneert lot be schaming van een blad gelyk de ïndépendance, 't welk hier het buytensporigste socialismus komt prediken als er den katholyken godsdienst maer door lyden kan Ons nationael kongres voorziende dat er in 't belgisch gouvernement piemonteesehe makers van baenstroopers- wetten, Mazzini's en Kossuth's zouden konnen komen en dat er eene socialistische meerderheyd in onze wetgevende kamers zou konnen ontstaen, heeft in onze grondwet het geval voorkomen en belet dat eene wet van verbeuring van goederen konne gestemd worden; oin die reden heeit liet kongres de bepaling in de grondwet gesteld dat niemand van zyne goederen mag beroofd worden, en dat zelfs, als straf, de verbeuring der goederen niet mag gestemd worden... De ïndépendance zal dan schoon te schryven hebben om de roovery van Piemont te verschoonen of te verdedigen, iedereen zal zeggen dat zy de zaek van dieven verdedigt.... Maer dezen trek zal al wederom doen zien boe zeer de familiën moeten' op d'hoede zyn legen de leeringen van een blad dat aen onze nationale eer zoo veel schande doet DER LIBERATERY. Zie hier wederom een uytwerksel der liberatersdrukpers, die niet ophoud den godsdienst aen te randen en 't volk zoodanig te bederven, dat het alle geloof en zedelyklicyd verliest, met de lessen waer le nemen die het dagelyks in de liberatersgazetten vind. Den volgenden trek zal elkeen bet tydstip minneren op welke de Geuzen van Willem den Zwyger in onze provinciën de beelden der beyligen vernietigden, de tabernakels verbryzelden, 'I Heylig der Hevligen ontëerden, en overal verwoesting en heyligschen- dery pleegden. Een dagblad van Soignies verhaelt heyligschendende feytelykheden die van lyd tol tvd de.inwooners dier stad komen bedroeven, zonder dat tot nu toe de plegers dier wandaden zyn gevat geworden. 'T is aldus dal den zondag 5 Augusty lest, tnssrhen 6 en 7 uren des avonds, ilns nog in vollen dag, het kruys, 'tgeen op 'tgral stond van wylen den eerw. lieer Van Ham, is verbryzeld geworden en de stukken op den openharen weg zyn geworpen, liet geheu gen van den overleden is in zegening geheel de stad door uvtgenomen by de liberatersparty, omdat M. Van Ham eenen priester was die in godsvrucht en iever uytmuntle. Het zelfde dagblad meld nog andere akten van heylig- schennis die over eenigen lyd gepleegd /.vu geworden en die in de daders eene fanatieke boosbevd der ongods dienstige liberaters-party verraden. Onlangs is namelyk bet beeld dei- H. Maegd. staende in eene kapel der Engbien- straet, opgenomen en tien minuten verder in eenen gracht vol slyk geworpen. Den zelfden nacht is liet beeld van den 11. Vincentius, patroon der stad, liet hoofd afgeslagen. Deze heyligsdienderyën gepleegd onder bet zingen van spotlitaniëu, konnen niet aenzien worden als iu 't geheym gepleegd, want als men in de maend augusty tnsschen ti en 7 uren des avonds gedenkstukken verbryzefd, als men in de straten met groot lawyt spotlitaniëu zingt, sclivnl het ons oumogelyk dat zulks by de politie onbekend zy en dat de plegers verholen blyven. Indien zulke akten van beeldstormerv ongestraft blyven, men zal moeten zeggen dat de straetsehenderv in Belgiën de wet geeft. Wy weten niet welke maetregéls de hoogere overheyd genomen heelt, wy weten niet of de ambtenaers van den staet hiervan verslag gedaen hebben aen den heer gouverneur en of dezen, op zyne beurt, liet gouvernement verwitfigd heeft. Wy hopen dat ja en daerbv dat, voor d'eer van 't land, de regtbank van 't arrondissemenl bare pligt zal gedaen hebben en reeds bezig is met een scherp onderzoek te doen om die baldadige en godstergende beeldbrekers voorbeel- delvk te straffen. DE BURGERLYKE BEGRAVING. De liberatersbladen hebben ons zoo gewoon gemaekt met hunne predicatiën over vooruytgang en verlichting van den eenen kant, en van achtcruytkniypiug en geestverstomping van den anderen kant, dat wy beu zvn dien armen rimram te wederleggen, en dat de lezers van nieuwsbladen even beu zyn dien zeever te lezen. Thans echter vinden wy goed, om alle formaliteyten van 't spel te gebruyken, hier nog eenen akt van liberale verlichting en magonnieken voor uytgang aen le slippen die waerlvk zoo dwaes als curieus is, maer die niettemin duydelyk b'ewyst hoe vurig de libe ra tery backt en verlangt naer de vernietiging van alle godsdienstig gevoel, en naer de uytbreyding van alles wat slecht, walgelyk en verfoeyelyk is. Er is namelyk kwestie van eene maetschappy van vry- making die te Brussel komt ingerigt te worden, voor doel hebbende het biechten, berechten en de geestelyke begra ving af (e schaffen, en dit alles te vervangen door eene liberale begraving, by welke bel overleden lid der maet schappy,^ net als eenen bael katoen, leder of lynwaed zonder biechten of berechten naer de andere wereld ge frankeerd zal worden. Gy zult misschien denken, lieve lezers, dat wy met UI. spolten en UI. zottigheden willen opvvzen; maer 't is in 't geheel niet zoo, de zaek, waervan wy hier al Jagchende spreken, is echt, die maetschappy is wezenlyk te Brussel ingerigt, zy beeft bare statuten doen afkondigen in het liberaters-francmagonsbiad Le National, waermede den knoeyër van een aelstersch prulblad alhier gedurig rondloopt om propagande te maken. Om UI. te overtuvgen en UI. zelve te laten oordeelen, lieve lezers, geven wy hier eenige artikels van die statuten, welke wy letterlvk nvt den National overnemen. Zie hier hoe deze artikels luyden Art. 1. Er is, tnsschen de ondergeteekenden, eene Maetschappy gevormd, hebbende voor doel den menscb vry te maken van vooroordeelen, bvzonderlyk voor wat aen- gaet de manier, op welke de begrafenissen tot op heden gedaen worden. Art 2. De geassocieerden bekennen en belyden dat zy op bun sterfbed (op den oogenblik hunner dood) noch den zegen, noch de gebeden van den priester noodig hebben. Art. 3. Allen persoon, welk ook zyn geslacht of zynen ouderdom zy, kan deel van de Maetschappy maken, mot de Statuten derzelve goed te keuren, en met eene co- tisatie van tien centiemen per maend te betalen. Alle de geassocieerde zyn effektieve leden van de Maetschappy, en hebben dezelfde regteu: Art. -4. Bv het overlyden van eenen geassacieerden, belast de Maetschappy zich met de kosten van eene civiele begrafenis, alsook met de kosten van de kist en de byeen- roeping der leden. Art. 6. Indien eenen geassocieerden, tydens den duer zyner ziekte, of indien, na zyne dood, zyne familie den wenscli te kennen gaf van met de tusschenkomst of mede werking van de geestelykheyd begraven te worden, dat lid zou al zyne regten verliezen. Ten gevolge van dit, zou niet eenen onkost door de Societeyt betaeld worden. ArL 14. Indien bet voorviel dateenen persoon, vremd aen de Maetschappy, de genegenheyd betoonde van eivie- lyk begraven te worden, zou de Maetschappy zich met de kosten van de begrafenis belasten. Gelyk men ziet, ontbreekt er niets anders meer dan het kerkelvk doopsel, het vormsel en 't houwelyk af te schaffen en deze HH. Sacramenten le vervangen door eenige lilieraters-francmagonsformaliteyten strekkende om de leden der bedoelde maetschappy van vrymaking te 'naji/jij-wa en daermeê zal 'tspel gespeeld zyn als de uytzinnigen hun doel konnen bereyken.. Maer vooraleer dit zal gedaen zyn, zal er voorzeker veel volk komen naer kyken....1 Voorleden maendag was bet schooljaer in het kollegie der II. Calharina te Geerardsbergen ten evnde geloopen en den oogenblik aengebroken dat vlyt en ve'rdiensten naer belmoren bekroond wierden. De plegtige prysdeeling aen de leerlingen van dit deftig gesticht, gaf ons andermael gelegenheyd eenen hoogst aengenamen en zeer onderrig- tenden morgenstond over te brengen. Voorgezeten dtoor Z. H. onzen doorlucbtigen bisschop, en bygewoond door een groot getal priesters, verscheydene professors der universileyt van Luyk en door bet puyk van Geerards bergen, andere vremde steden en dorpen, leverde deze plegligheyd dit juer een buvtengewoon karakter op van aenlrekkelykheyd, zoo door de kundige uytvOering van verscheydene ehoorgezangen, als door "de treffende ver tooning van een allergeestigst stukje. Voor wat de ehoorgezangen betrof, voornamelvk Thymne ,d la nuit in acht N" verdeeld, kan niemand deze executie zonder geestvervoering bywoonen, want alle toonkundige fvnheyd, alle gehoorstreelende overgangen en zoete veran deringen. immers alle muzikale phasen kwamen afwisselend de aendacht verscherpen zonder dat een oogcoblik den volmaeklsten ensemble in 'tminste onderbroken of verflauwd wierd. Immers zulke nytvoeiing spreken aen hert en geest, en doen de hooge talenten waerderen van den onvermoeve- lyken beer Teurrekens, leeraer der poësis, welken 'de toonkunst benevens de andere wetenschappen met een zoo ongelooflyk gemak aen zyne leerlingen weet in le planten. Aengaende de vertooning van het bewuste stukje, zullen wy zeggen 't geen wy op andere jaren hebben moeten zeggen, namelyk dat liet waerlyk de moeyle weerd is de heeren studenten van het geerardsbergscli kollegie in 't publiek te zien verschynen en te hooren afgeven deftige i bonding, natuerlyke gebaren, zuvvere uytspraek en vooral I veel gevoel in de nytvoei ing, zie 'daer in wevnige woorden wat meest onze aendacht getroffen heeft, eii wat ons altvd zoo veel genoegen geeft in het bywoonen dezer letterkundige en muzikale familiefeest. Eyndigen wv dees artikel met onzen hoogst achtbaren kunstvriend, Z' H. den Bisschop, veel geluk te wenschen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1