70NDAG 26 AlGUSTY 1835. NEGENSTEN JAERGANG. - W 469- AELST, den 25 Aigijsty 1855. Schandael op schandael .f Iedereen weet, wat Men leze. YZEREN WEG. STATIE AELST. VERTREKUREN VAN DEN AUGUSTY 1885. l'r T' u 7 urrn ,45 mi union rlcs mnrgrns nnrr- Dcudermonde (lend, Brugge, (tastende. Kurtrvk, M onset on. Doornvk, Hvsscl, Calais. 'i»« t'-n 9 urrn 30 min. th-s mnrgms nnei D'-ndermonde, fiend, Mechelen. Brussel, Antwerpen, Lenven, Thienen, Link, Verviers, Landen, St.-Truyën,en Hasselt. ,v> 7en 12 urm 00 minulrn roor midday, voer Dendermonde, (lend, Brugge, Oostende, kortryk, Monseron, Doomvk, Hyssel, Calais. 4o Ton "2 urm 45 m. n nnidd. naer Dendeinionde, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Lemen, Thieneir, Lityk. Vervier. Lauden. St. Truyen, Hosselt, Aken en Keulen. 5» 'lm 5 i iron 30 mi union (I'.s nronds, nm-r Dendermonde, Mechelen. Brussels Antwerpen fiend, Brttgge en Oslende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Hyssel n Calais. fio Ton 8 urrn 15 minulni rhs nronds nnrr Dend'-rnionde, (lend, Mechelen, Brussel, Antwerpen. Lemen. Thienen, Luyk, lerviers, Aken en Keulen. CLIQUE SUCM. VAN DENDERMONDE NAER AELST. 1° Ten f» nr. 15 in. 's morgens,2' Ten 8 uren 20 minuten's morgens. 3° Ten 10 uren 10 minuten's morgens. 4° Ten 12 uren 40 minuten 's midoags. 5° Ten 4 uren 10 minuten avonds. 6" Ten 0 uren 45 minuten 's avonds. Zullen te C.vsegeni stillestaeu de volgende kouvoyen vertrekkende van AF.LST, ten 7 uren 45 minuten, ten 9 uren 30 miuut. 's morgens, ten 12 uren ten 2 uren 45 minuten en ten 5 uren 30 m. s' avonds- Van DENDLRMO^DE ten 6 uren 15 minuten, ten t> uren 20 minuten 'smorgens, ten 10 uren 10 min. voor m. ten 12 tl. 40 m. namiddag, ten 4 uren 10 in. en ten 0 uren 45 min. des avonds. Voor alle riglingen moet men te Dendermonde van konvov veronderen. Dit blad verschynl des Zaterdags in den namiddag onder de dagtcekening van den daerop volgenden Zondag.Den prys der insein yving, bv trimester, is bepaeld op I fr. 50 c., dien der annonccn op 20 een timen den drukregel. BEN BENBEHBOBE ■T geen wy meermaels hebben gezegd, moeten wy heden herhalen dat nanielyk byna al 't geld 't welk de schatplig- tigen voor het staelsor.derwys afgeperst word, dient 0111 de jonghevd te bederven en haer, voor wat godsdienst en zedelvkheyd betreft, ongelukkig te maken. Maerde trouwe- looze zending van vele leeraers gaet nog verder, zy gaet huvlen de banken der scholen 0111 in 't publiek het zaed hunner ongodsdienstige, on/.edeivke en maetschappyver- nielende grondslelsels te verspreyden. Wv hebben den ieeraer aengoduyd die zulke socialis tische, zulke communistische leering publiceerde, dat den fanutieksten en buylensporigsten aenhanger dezer rcvolu- tionnaire sectc niets schandclyker kon publiceren. Wy hebben eenen anderen Ieeraer doen kennen die een werk" heeft in 't licht gegeven, liet geen in schandalige heyligschenderv alles overtreft wat de verstoktste ketters van alle eeuwen oyt hebben uytgebraekt. Wy gaen heden eenen derden aenstippen, die met de twee eerste wedvvert om de geeslelykheyd aen te randen en om alles wat priester of religieus is uyt het onderwys en uyt de opvoeding der jeugd te verbannen. Eenen professor uyt het atheneum Van Brussel rand de opvoeding aen gegeven door vremdelingen, 't welk een blad vertaelt door de opvoeding gegeven door de Jesuiten. Wy weten wat die aenduyding beteekent zy vervat geheel de godsdienstige opvoeding, alle geestelyke kollegiën; want wat wilt de matjonmeke seele Zy wilt de katholyken uvt alle gemeenzaemheyd van nalionael gevoel uytsluyten, en hun zelfs uyt alle deelneming in 't gouvernement en open- baer bestuer verbannen, onder voorwendsel dat zy in hoe- danigheyd van katholyken, van eenen vremden Souvereyn, van den Paus, afhangen. Wy zouden ons wel wachten zulke dwaesheden te we derleggen als de maconnieke gazetten er alleen van krielen, dit ware noodeloozen tyd en inkt verspillenmaer als de leeraers der staetskoliegiën, welke met ons geld onder houden en rykelyk betaeld worden, die zelfde ongervmd- heden en priesterhatende verleydingen in publieke rede voeringen met eene ongehoorde schaemteloosheyd uyt- kramen, dan achthn wy het noodig er tegen te prolesteren en ze Ie schandvlekken, I" omdat wy zulks van staets- ambtenaers noch konnen noch mogen dulden2" 0111 aen onze landgenoten meer en meer te doen begrypen hoe schadelyk en rampzalig het staetsonderwvs is, waervoor 7,v echter jaerlyks zes a zeven millioenen moeten betalen. Zie hier onder andere wat zekeren Convert, professor in het Brusselsch atheneum, in eene openbare redevoering afgegeven heeft België» ondergaet nog de nvtwerksels der nootlottige politiek van Philippus den Goeden, Philippus II en van andere Machiavellussen dat den Belg Borgonjer, Span- jaerd, Eranschman of Ooslenrvker wierd en dat hy den noodlottige» grondregel aennam dat daer waer men wel is, 't vaderland is, wat scheelde hun ditHeeft men wel dien beweenlyken staet van zaken teenemael doen opbonden Wachten wy ons wel zulks te gelooven; 'i nog te onlangs gebeurde daedzaken bewyzen dat onze nationale opvoeding nog niet voltrokken is, en dat indien Belgiën wilt dat zy welhaesl voltrokken worde, het aen zyne eygene kinderen is en niet aen VREMDELINGEN dat het de zorg moet toevertrouwen van de opvoeding onzer jojigheydOm wel onze instellingen te leeren eerbiedigen, moet men ze in 't hert gegriffeld hebben en berevd zyn alles te slaglolferen om ze te verdedigen.» Deze lastering valt grootendeels op het gouvernement; wat er den professor van het Brusselsch atheneum ook van zegge, de verwyting van anlinationaliteyt valt op de actie of tusschenkomst van 't gouvernement. Wy roepen er de aendacht op van het ministerie, want die schandelykhevd gaet alle palen te biiyten; men belaelt, men onderhoud leeraers en hunne familiën met het geld der schatpligtigen, en dit wel om met eene onbetitelbare onbeschaemdheyd den .souvereyn, zyn gouvernement en de natie te zien schandvlekken, beledigen en lasterenWanneer zullen het gouvernement en de nationale vertegenwoordiging klaer zien en aen de revolutionnaire kuyperyën der fana tieke volksverdervers een eynde stellen? Waer zyn de man nen, waer is de drukpers die zich tegen onze monarchieke instelling verklaren die wel degelyk eene Belgische in stelling is Waer zyn de mannen die dugelyks de aigc- meene republiek en de demagogische volksheerschappy van Mazzini, Kossuth, Louis Blanc enz. aenprediken en voorstaen? Voorzeker zal men ze noch in de bisschoppeivke nochin de Jesuiten kollegiën vinden, maer wel in de scholen van deze die schryven en spreken gelyk de gazetten der francmafons en revófulionnairen. Wy zullen over dit stinkend schuytn der samenleving niet verder handelen, maer wv beklagen de familiën welke de opvoeding harer kinderen aen zulke gasten toevertrouwen wy beklagen hyzonderlyk geheel de natie die gepraemd en geperst word haer geld te besteden 0111 hare opkomende jeugd te verderven en hare instellingen te laten onder- mynenVoor alsnu, en wy zyn 'er ten hoogsten over gepynigd, zyn onze gedachten van algeheelé afschaffing van het staetsonderwys nog niet rvp; '1 volk moet eerst nog veel Ivden, het verderf moet veel gemeener worden, het gevaer der demagogie moet drey gender Y hoofd opsteken, immers men moet het staetsgebouw sterk zien waggelen eer men de voorname en om zoo te zeggen de eenige oor- zaek van die rampzalige dingen zal wdlen wegnemen maer dien tyd zal en moet komen als men er niet in voorziet, en dan zal men er willen in voorzien als 't welligt zal te laet zyn. Wy hebben reeds dikwils de pen gescherpt om de trou- welooze lasteringen der Indépendance, de schande der belgische drukpers, te hekelen en om familiën tegen de listen van dit vermomd fruncmattonsblad te wapenen. Thans komt de Indépendance wederom met eene verfoeyelvke lastering voor den dag, die zy zoo schynheyliglyk als zachtjes in 't publiek tr acht te doen indringen, om eene godsdienstige instelling te beuadeeligen die naer de goeste van dit blad te veel goed aen de samenleving bewvst. 'T is dan tegen het genootschap van den H. Vincentins de Paulo dat de vrenrde broodschryvers dei- Indépendance hunne pylen rigten en door de volgende bewoordingen de borze zoekt te sluyten van deze die aen dit heylzaem genootschap onderstand bieden Iedereen weet, zegt de Indépendance, dat de genoot- X schappen van den H. Vincentins de Paulo zeer ryk zyn en zeer mild, byzonderlyk in den tyd der kiesworsie- hngenDit is te zeggen, 1» de' tacl der Indépen- dance, dat de conferentiën van den II. Vincentins 't geld van den armen stelen om invloed op de kiezers uyt te oelfenen IEDEREEN WEET dat die genootschappen zeer ryk zyn; dit is geene lasteringmaer slechts eene beestigheyd, (men vergeve ons de uytdrukking) die het doctrinarisch blad volkomen weerdig is doch wy zouden wel willen dat M. Perrot eens het genootschap aenduydde 't welk zoo ryk is. Maer als de Indépendance afgeeft dat hel genootschap 't geld van den armen gebruykt om in politieke kiezingen op de kiezers te werken, dan braekt zy eene boosaerdige lasteringook heeft geheel de conser vatieve drukpers haer de volkomensle lengenstrailiug toegestuerd. Indien M. Perrot zyne eer in acht neemt, dat hy zich nopens de beschuldiging van lasteraer verregtveer- dige en aen 't publiek doe kennen welke de conferentie is die hare fondsen gebruykt om in de kiezingen te werken. Maer wy gaen aen M. Perrot zeggen wat iedereen weet IEDEREEN WEET dat de conferentiën van den II. Vincentins samengesteld zyn uyt liefdadige en zich zelfop offerende persoonen, toebehoorènde aen alle eerbiedweerde klassen onzer bevolking.?. IEDEREEN WEET dat de leden dezer conferentiën, bezield met de zuyverste en edelmoedigste christelyke gevoelens, mild zyn over hunnen tyd en hunne aehuoessen voor de verzachting, zedelyke en godsdienstige verbetering der armklassen IEDEREEN WEET dat zy ons alle da gen het hertroe- rendsle voorbeeld geven hunner goede werken, met namelvk de armen te bezoeken en te troosten, met in hunne nood wendigheden op de vriendelvkste wyze te voorzien en aldus onder ons te troostvolle tradition der christelyke broederliefde te doen herleven IEDEREEN WEET dal het genootschap van den H. Vincentius aen alle werken van bermherligheyd medewerkt; door t onderwys der arme kinderen, door de verbetering van '1 zedelyk en godsdienstig gedrag der familievaders, door het onderhouden van het godsdienstig en zedelyk gedrag der militairen, door de bescherming der losgelatene veroordeelden, door het wettelyk maken van ongeoorloofde verecnigiiigeii, door de verspreyding van goede lezingen, evndelyk door alle treffelyke middelen die geschikt zyn om hel verderf tegen le houden en de slechte grondstellingen te bekampen die door de Indépendance en geheel de liberateis-francmagonspers onder de belgische bevolkingen geworpen worden IEDEREEN WEET dat de beschermende en hoogst liefdadige actie van het genootschap alleen toegepast word aen de ongelukkige en van fortuyn beroofde broeders, in hutten, op zolders en in voor de natuer walgende kamerkens, waer noch kiezers noch .kiezersinvloeden te vinden zyn IEDEREEN WEET door de rapporten die elke confe rentie van tyd tot tyd uytgeeft over hare werkingen, over hare aehnoesscn, over de giften die zy ontvangt enz. hoe hare» vruchtryken budget besteed word en hoe den min sten penning eenen ryken intrest wint door het goed over leg en de deftige gespaerzaemheyd waermede de uytdee- lingen gedaen worden enz. enz. Ziedaer wat ELKEEN WEET'T is slechts de boos- heyd't is slechts den blinden haet tegen alle katholyke goede werken, die soortgelyke lasteringen konnen ingeven, maer die iedereen ook zal aenzien als eene ongehoorde eerloosheyd, die voorbehouden was aen de Indépendance, omdat de francmafonssecte van dit blad haer werktnyg maekt ten eynde maer allyd te liegen en te lasteren opdat er toch iets zou van overblyven. Zie hier hoe den altyd zoo gematigden Journal de Rruxelles spreekt over den artikel der Indépendance «.Ziedaer eene lastering die welligt trouwloos, maer zeker lafhertig en dwaes is. De Indépendance liegt op de hatelykste wvze, want zy heeft de grootte harer leugen berekend, zy rekent op de staalfelooshevdWy dagen de Indépendance uyt hare aentygingen" te verrègtveer- digenIn hare plaels zouden menschen van eer hunne gezegdens herroepen of bewyzen, inaer zy zal noch Teen nog 't ander doen. Vele liberale renteniers en fortuynbezitters juyehen de baenstrooperyën toe van Spaniën en'Sardiniën. De Eman cipation maekt aen deze kortzigtige lieden de volgende conclusion indachtig die, nog niet lang geleden, 'in de socialistische dagbladeren te koop stonden De millioimaircn zvu luyaerds, zy verteeren veel, zonder iets voorl ie brengen; de fortuyn van eenen dezer ryken zou honderd huysgczinnen van werklieden kunnen onderhouden. Yoh'eus wat regl. hebben z.y zooveel, eu wy niels Zy z.yn een legen duyzenti wy hebben voor ons de niagt eu het gelallael ons dan eene wel maken die de inillionuairen en de ryken ontoygent, eu wy zullen iu de wellelykheyd en 111 den overvloed leven. Er beslaen immers geene beweegreden opdal wy de forluynen der wereldlyke per soonen zouden eerbiedigen, als wy de forluynen der geestelvkeu en de goederen der kloosters aenslaeu Hel goud der ryken is allyd goed om nemen, of bei aen de klefikalen of liberalen loc- belfoorl. Laet ons maer de band op bel goud leggen; wv zullen scltryvelaers vinden die bereyd zyn om mei ons ie deëlen, en die onze principeu zullen goedkeuren, en ons voor progressisten, of mannen van den voortgang zullen loven en pryzen. Te ver geefs zal men ons opwerpen dal wy elkeen niei verryken met een 'pensioen van IKK) Ir. aen de persoenen die million na i jen zyn, le geven; wy zullen ecliler ook de inillioimaiicn die iu de indus triële en commerciële maetsehappyën geassocieerd zyn, treffen. Alles wel ingezien, wal is toch eene naemlooze maetschappy Zy is een wereldlyk klooster bestuerd door eenen abl-direclcut door priors-kommtssarjsseu, en door zangers-inspecteurs, die groote jaerwedden geuielen, zender van dividenden le spreken. Wv zullen, en dit zonder veel tnoeyte, bewyzen dal die heeren ryke lieden zyn. dat zy luyaerds en financiële arislokraten zyn die niet werken, en die met liet geld dat zy door hunne werklie den wAmen, niets voortbrengen, .juyst gelyk de tnonikken en religieuse'n in den Pieniout, in Spaniën en in lielgiën. Dus, maken wy ons maer meesier vait dil kapitael, en dit uyi kracht van eene wet die wy zullen maken als wy de sicrkslen zullen wezen. Verder, indien de lieden die wy beroofd en uylgesiroopt hebben, wys en braef zyn, indien zy zich gcwilliglyk aen deze nieuwe wet die wy zullen maken, onderwerpen, zullen wy hun misschien 10 of 15 ten 100 laten, van de winsten die wy met hun geld zullen gedaen hebben. Dat de loejuyehers maer oppassen, want hunne beurt zou eerder konnen komen dan zy denkenDe slechte principen moeten zulks noodzakelyk voor gevolg hebben.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1