ZONDAG 9 SEPTEMBER 1855. NEGENSTEN JAEBGANG. N' 171 AELST, dex 8 September 1855. Het werk der goede schriften. en slechte Een treffend voorbeeld. Een lesken aen den Observateur YZEREN WEG. STATIE AELST. VERTREKUREN VAN DEN 1 AUGUSTY 1855. 1° Ten 7 uren 45 minuten des morgens nner Dendermonde Gend, Brugge, tJoüteude, Korlryk, Mouscron, Doornvk, Ryssel, Calais. ten 9 uren 30fnindes morgens naer Dendermonde, Gend, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Leuven, Thienen, Luyk, Verviers, Landen, St. Truyeu.en Hasselt. 3* Ten \2 uren 00 minuten roor middag, naer Denderrnonde, Gend, Brugge, Oostende, Kortryk, Mouscron, Doornvk, Ryssel, Calais. 4® Ten 2 uren 45 tn. namidd. nner Dendeunonde, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Leuven,Thienen, Luyk, Vervier, Landen, St. Trujen, Hasselt, Aken eu Keulen. 5«» 7en 5 uren 30 minuten des avonds, naer Dendermonde, Mechelen. Brussel, Antwerpen Gend,Brugge en Oslende, Kortryk, Mouscron, Doornvk, Ryssel en Calais. t>® Ten 8 uren 15 minuten des aronds nttrr Dendermonde, Gend, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Leuveu, Thienen, Luyk, Verviers, Aken en Keulen. TO1QCE SÜUM. VAN DENDERMONDE NAER AELST. uren 20 minuien 's morgens. —3° Ten 10 uren 40 minuten 's middags. 5° Ten 4 1° Ten (i ur. 15 tn. 's morgens,2"» Ton 1 uren 10 minuten 's morgens. 4° Ten 1' uren 10 minuten T-»avonds.— 6° Ten uren 45 minuten 's avonds. Zullen te Gvsegem stilleslaen de volgende konvoyen vertrekkende van AELST, ten 7* uren 45 minuten, ten 9 uren 30 minut. 's morgens, ten 12 uren ten 2 uren 45 minuten en ten 5 uren 30 m. s' avonds* Van DENDLUMOiSDE ten 6 uren 13 minuten, ten 8 uren 20 minuten 'smorgens, ten 10 uren 10 min. voor m. ten 12 u. 40 in. namiddag, ten 4 uren 10 m. eu ten 6 uren 45 min. des nvonds. Voor alle rigliugen moet men te Dendermonde van konvov veranderen. Dit blad verschynldes Zaterdags in den namiddag onder de dagteekening van den daerop volgenden Zondag.Den prys der inschryving, by trimester, is bepaeld op 1 fr. 50 c., dien der annoucen op 20 centimen tfen drukregel. DEN DENDEHBODE Indien, van den eenen kant, de vryheyd der drukpers zeer nuttig is geweest om de gevaerlvke en verleydende leer stelsels te bevechten die door de liberatery met volle han den verspreyd worden, met inzigt om 'tvolk te bederven en den godsdienst te vernietigenindien de drukpersvryheyd ook gediend heeft om de bestuerakten aen te randen door welke onze godsdienstige en politieke vrvheden tegen gewerkt eu gedwarsboomd wierden, zy heeft, van den an deren kant, ook gediend om in alle klassen der samenleving een onberekenbaer kwaed aen te rigten. ,'T is door de drukpers dat de magonnieke liberatery zich verspreyd, 't is door de drukpers dat zy overal haer venyn rondstioeyt en dermate de bevolkingen bederft, dat er welhaest noch orde, noch regeltucht meer zullen zyn, en dat alle banden welhaest losgerukt zynde, er geenen middel meer zal zyn het maetsohappelyk iigchaem aeneen te houden, dat noch gouvernement, noch wet, noch politie meer in staet zullen zyn hel volk in te houden, dat eyndelyk de samenleving zich gelyk eenen levensloozen romp door de verrotting zal ontbinden, en dat zy door de wormen der ongebondenheyd en regeringsloosheyd zal verslonden worden.... dat de orde zal vervangen worden door de wanorde, de politie door de baenstroopery, en 't geregt door een dwingelandig gezag, 't geen ons de bloedige dagen van 't schrikbewind doet errmneren. 7,ie daer waermede wy bedrevgd 'zyn door de versprey- ding der slechte schriften, door "de uvtgaef der magonnieke liberatersgazetlen, die geen ander doel hebben dan in 't volk alle gevoel van godsdienst, zedelykheyd en treffelyk- heyd te vernietigen... 'T geen wy hierover de slechte drukpers zeggen, is niet overdreven, elkeen die wilt zien, ziet het klaerlyk, en die hot wilt bevatten, bevat het zeer gemakkelyk. Wal moet er in dezen staet van zaken gedaen worden De goede en ware vrienden van godsdienst en vaderland moeten elkander de hand leenen, zy moeten hunne krach ten vereenigen om de actie der goede drukpers te stellen tegen het vernielend geweld der slechte, door de versprey- ding van godsdienstige, zedelvke, orde- en vaderlands lievende lezingen, door de openbare en krachtdadige be- stryding en tegenwerking van die schandalige magonnieke dag- en weekbladen, waerin niets wat goed is geëerbiedigd word, waerin alles wat boos, onvaderlandsch en goddeloos is aengeleerd, geprezen en aengemoedigd word'T is omdat de ware vrienden van hel goede te onverschillig zvn, 't is omdat zv te vreesachtig en te kleynmoedig zyn, 'i is omdat zy de listen der boozen niet genoeg naspeuren dat de slechte drukpers zoo stout geworden is, zoo veel kwaed onder "t volk te weeg gebragl heeft en nog meer zal te weeg brengen indien er niet in voorzien word. Elkeen .weet dat de franmagousche Broedermin een dag blad is waerin dagelvks niet alleen den godsdienst, den paus, de bisschoppen, de priesters en alle godsdienstige instellingen aengerand, en op de verfoeyelykste wyze ge lasterd worden, maer zelfs dat dit dagblad gezworen vyand is van onze grondwettige instellingen, en niets anders zoekt dan hier de bloedroode republiek tot stand te bren gen. Welnu, dit blad ontwaert hebbende dat het, 0111 zyno slechte leeringen en schandelyke goddeloosheden, veel van zyne ii schryvers verloor en de groote onkosten van eene dagelyksche' uvtgaef niet meer kon dekken, heeft een middel gevonden om zich op eene andere wyze regt te houden en voortdurend zyne gal tegen godsdienst en vader land te konnen uytbraken. En waerin bestaet dit middel? Luyster, lieven lezer De Broedermin die alle dagen uvt- koml, verzamelt hare gezette of gecomponeerde nieuws- tydingen van geheel de week en niaekt er des zondags een groot blad mede op, waerin noch hoofdartikels noch be merkingen, noch aenrandingen legen godsdienst, vaderland of priesters voorkomen. Dit blad heet het ZONDAGBLAD en kan voor eenen spotprys uylgegeveu worden omdat het niets kost van sehryven noch van letterzetten, aengezien alles geheel opgemaekt uyt de Broedermin is genomen; 't is slechts wat papier en de drukkosten die hierin moeien ferekend worden. Met de winsten van het Zondagblad onnen de verliezen van de Broedermin betaeld worden en aldus kan die laelsie, het goddeloosste blad van geheel Belgiën, blvven beslaen en voortdurend zyn venyn onder het volk verspreyden. Vele deftige en zeer brave menselien, die deze listige streken van het fiancmagonsblad niet kennen, lezen het Zondagblad omdat het groot is en veel nieuws bevat, maer zy weten niet dat zy op eene indirecte wyze medewerken om het overgroot kwaed dat door de Broedermin veroor- zaekt word, te helpen verspreyden en staende te houden... Zy zeggen wy vinden er geen kwaed in, 't zyn niet dan nieuwstydingenhet Zondagblad bevat noyt iets tegen godsdienst, zeden of geestelvklieydWy weten het, maer 't is juyst in dat schynheylig bedrog dat den knoop gelegen is, want met het geld dat de katholyken, met het geld dat de weldenkende menselien aen het Zondagblad geven word de godsdienslhateude en kerkvervolgende Broedermin onderhouden, doet hel kwaed gedurig voort gang, eu word liet goede verdrukt, beschimpt en ver nietigd Wy moeten dtis alle ware godsdienstminnaers en voor- staenders van het goed aerisporen tegen deze en soortgelyke bedriegeryën kraelitdadiglyk te werken; 't zal niet alleen eenen akt van verdienste zyn in de oogen van God, maer zelfs eenen akt van vaderlandsliefde, want de liberaters- francmagonsbladen zoeken niet anders dan door hunne leeringen van volksbederf de oneenigheyd in de samenleving te zaeyën en de kracht onzer nationale instellingen te ont zenuwen'T is immers maer al te wel bekend dat de francmagonssecte, om in Belgiën den katholyken gods dienst, dien zy onder den naem van EERLOOZEN aeu- duyd, te vernietigen, als beste middel aenziet er den oproer en de regeringsloosheyd te verwekkenDat men den toestand van Spanje wel bevroede, den rampza ligen toestand van dit land is een sprekend bewvs van het geen wy hier, tot onderrigting van velen, hebben neërge- schreven. Wy hebben al dikwils gezegd dat de liberalersguzelteu, de Indèpendance eu den Observateur aen 't hoofd voor grondstelsel hebben van de geestelvklieyd geduriglyk te lasteren, omdat, gelyk hunnen goddeloozen patroon zegde, er altyd iets van overblyft tegen deze welke men lastert. Deze gazetten zyn zoo 'veel te stouter in 't lasteren, omdat zy weten dat dé priesters de gemaligbeyd te verre dryveu en meest van tyd hare achterklapperyën en lasteringen'niet willen beantwoorden. 'T is daerom dat de stoiitmoediglieyd gedurig voortgaetsteunende op de v,ooi-oen van den Conventionneel Mirabeau Wy mogen altyd aenranden, a wy hoeven niets te vreezen, wy hebben met goede menschen a te doen. Maer over eenige dagen is den Observateur van Meester Verhaeghen leelvk bedrogen geweest en dermate op zyne plaets gesteld, ilat hy liet lang zal onthouden. Eenen treffelyken priester, den heer pastor van Braine-Lalleud, wierd door den Observateur op eene zoo snoode wyze aengerand', dat hy geloofde de aenranding niet te mogen onbeantwoord laten, hy zegde bv zich zeiven 't is hoog tyd dat wy de lasteringen van dit onbeschaeind fi ancma gonsblad te keer gaen, hel algemeen goed vereyscht dat wy het hoofd bieden aen die gewetenslooze liberatery, dien kanker der samenleving, die alles besmet wat hy aenraekt, die niet lëcft dan met kwaed te doen en met alles te be derven, die geen ander doel heeft dan van de samenleving eenen broeynest van boosdoeners te maken etc. Dien pastor dan zond dry antwoorden aen de opstellers van den Observateur en dwong hun de zelve in hun blad over te nemen. Deze antwoorden waren zoodanig gepeperd, da! zy de ellendige lasleraers als 't ware tegen den muer nagelden en hun dwongen Imnnèvuyge lafheyd te bekennen. Wy zullen hier eenige regelen geven uyt de antwoorden van dén lieer pastor 'van Braine-Lalleud. Den Observateur had dien weerden geestelyken aengetegen dat dat hg een broeder schap van de II. 'Maegd had ingerigt met eenig inzigt van geld te maken. Den pastor antwoord het volgende aen liet lasterblad 1" Het broederschap der H. Maegd is eene uytvinding 0 van uwen koi respondent, die eene gelegenheyd zoekt 0111 den godsdienst aen te randen door goddelooze spottornyën Er bestaet een broederschap, 't is dit van het II. Sacra- ment en van 't heylig hert, van 't welk men mag deel maken zonder eenen centiem te betalen, deze die iets geven, 't is voor eene kostelooze mis 11a hunne dood. Wat hebt gy daerop te antwoorden, zeg het, grooten menschenvriend Weet gy dat er hier kwestie is van a eenen akt van hooge liei'dadigheyd, verheven woord, 'tgeen gy niet verstaet? Weet gy dat er hier kwestie is van eenen akt van godsdienst, ander woord 't geen voor uw verstand niet vatbaer is Maer wat gy en alle uwe sectarissen er ook moogt van zeggen, het godsdienstig gevoel heeft diepe wortels geschoten in de herten van alle ware Belgen, en uyt kracht van dit gevoel, gelooft allen 1 waren Belg aen de uytwerksels des gebeds en van het H. Sacrificie. 'T is hierom dat rykeu en armen den grootsten prys hechten aen de go'ddelyke diensten die 0 voor de overledenen gedaen worden. Nu dan a ons broederschap heeft voor doel aen den armen, na zyne dood, by middel van eene ligte opoffering binnen a zyn leven, eenen plegtigen lykdienst te bezorgen gelvk 0 hy verlangt. Ons broederschap heeft voor doel de rykèn aen té moedigen om voor de armen te betalen en dit zyn de banden van liefde die d'eene met de andere vereenigen, die den hemel aen de aerde verbind en de schoonste uvtslagen oplevert. 2° Een d'ergelyk genootschap is zeker zoo veel weerd a dan 't geeii men in de hoofdstad van Belgiën komt in te a rigten, en 't geen voor doel heeft het volk te verbeesten, de ongeiukkigen te berooven van den troost des gods et dienst die zoo zoet is in 't lyden, en lot overmaet van zedelooshevd, van ze na hunne dood gelyk vuvle dieren a te begraven Dit is juyst de afschildering van't gedrag en van de religie der liberaters hunne menschlievendheyd bestaet in van 't volk menschen te maken zonder geloof, zonder zeden, zonder gedrag, zonder geweien, en om er na be- dorvene en bedervers binnen hun leven van gemaekt te hebben, ze 11a hunne dood gelyk plaégbeesten in den grond te steken Wy voorzien echter dat de les van den heer pastor van Braine-Lalleud zonder uytwerksel zal blyven, want de francmagonssecte is te fanatiek en te goddeloos, dyeraen valt niet te verbeteren zoolang zy bestaet zal zy hare vuyge lasterniiddelen legen de priesters en hare veisroa- dingen tegen den godsdienst gebruyken, nogtans ware het vuriglyk te wenschen dat, tot onderrigting van 't publick, de priesters de pen opnamen om die schandschryvelaers op hunne plaets te stellen telkens dat zy zich eene aenranding zouden veroorloven, dit is den eeiiigsten middel om die gasten te kortvlerken en de lasteringen krachteloos te maken.... OPKOOS'IXG VAX LEVEXSM1BDELEX. De vakatie-kamer by de regtbank te Brussel, zittende in korreklionnele zaken, heeft zich zaterdag bezig gehouden, met de zaek van eenen acrdappel-koopinan en eenen land bouwer, beschuldigd van door valsche daedzaken of be- driegelyke middelen eenen opslag in den prys der aerdap- pelen te weeg gebragt te hebben op 17 uugus'ty 1853. Den voortverkooper, genaemd Francies Slagmolen, te Brussel als aerdappel-koopman gevestigd, had 'in de voor stad van Laken eenen landbouwer ontmoet, den welken zich met zyne karrc, geladen met verscheydene zakken aerdap- pelen, naer de merkt begafhy kocht dezelve van dien laetsten aeji fr. 7-50 c. per honderd kilogrammen. Den beschuldigden Slagmolen, die met eenen zeer eenvoudigen landbouwer te doen had, zegde aen den verkooper, van zich naer de merkt te begeven, en aldaër zyne aerdappelen te koop te stellen, als of zy niet verkocht waren. Zy kwamen overeen den te vragen prys 12 fr. te stellen, en dezeKe aen 10 fr. te laten. Hieruyt volgde dat de andere landbouwers die aen 6 fr. 60 tot 7 fr. 50 dë honderd kilogrammen verkocht hadden, ziende dat men aen 10 fr. verkocht, ook eenen hoogeren prys begonnen te eyschen. De regtbank, 11a het requisitorium van het openbaer ministerie gehoord te hebben, en de pieytingeu dei verde digers, heeft een vonnis uylgesproken, waerby den eersten beschuldigden verwezen word tot 6 maendeu gevang en 500 fr. boete en den tweeden beschuldigden tol 100 li', boet cn beyde solidairelyk in de proceskosten.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1