70NDAG 16 SEPTEMBER 1855. NEGENSTEN JAE1IGANG. - N, Yi% VAN DENDERMONDE NAER AELST. AELST, do 15 September 1855. De moordenaers der logièn. Eene ernstige vraeg beantwoord. DE BEDELAER$SfSJYZE!\. YZEREN WEG. STATIE AELST. VERTREKUREN VAN DEN' 1 AUGUSTY 1855. I» T'-tt 7 uren 45 minuten des morgens naer Dendermonde Gend, Brugge, Oostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Calais. 2® ton 9 uren 30min. des morgens tinei Dendermonde, Gend, Meclielen, Brussel, A ut werpen, I.euven, Thicnen, Luyk, Verviers, Lauden, St.-Truyën, en Hasselt 3® Ten 12 uren 00 minuten voormiddag, naer Dendermonde, Gend, Brugge, Oostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk,.Ryssel, Calais. 4® Ten 2 uren 45 nnmidd. nner Dendermonde, Meclielen, Brussel, Antwerpen, Leuven, Thiencn, Luyk, Vervier, Landen, St. Ttuyen* Hasselt, Aken en Keulen. 5® 7 en 5 uren 30 minuien des avonds, nner Dendermonde, Meclielen. Brussel, Antwerpen Gend,Brugge en Ostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel en Calais. ft® Ten 8 uren 15 minuten dra nronds nner Dendermonde, Gend, Meclielen, Brussel, Antwerpen, Leuven, Thienen, Luyk, Verviers, Aken en Keulen. «J.'QUE SUUM. Ten 6 ur. 15 m. 's morgens.21 Ten 8 uren 20 minuten 's morgens.—3° Ten 10 uren 10 minuten 's morgens. 4® Ten 12 uren 40 minuten 's middags. 5® Ten 4 uren 10 minuten 'savonds. 6® Ten (i uren 45 minuten 's avonds. Zullen te Gvsegem-stiHeslflrn de volgende konvoyen vertrekkende van: AF.LST, t«'ii 7*uren 45 minuten, ten 9 uren 30 minut. 's morgens, ten 12 ureu ten 2 uren 45 minuien en ten 5 uren 30 m. s' avonds' VanDENDERMONDEten 6 uren 15 minuten, ten 8 uren 20 minuten'smorgens, ten 10 uren 10 min. voor m. ten 12 tt. 40 m. namiddag, ten 4 uren 10 ni. en ten f> uren 45 min. des avonds. Voor alle rigtingen moet men te Dendermonde van konvoy veranderen. Dil blad ve.rsehy.nl des Zaterdags in den namiddag onder de dagteekening van den daprop volgenden Zondag.—Tien prys der inschryving, by trimester, is bepaeld op 1 fr. 50 c., dien der «tnnoiiceu op 20 ceutimen den drukregel. DEN DENDERBOBE Er moot wel van ergens eenen kwaden wind blazen, die dsgfrancinacons-logiën doet beven, want sedert eenigen tyd beerscht er eene buylengewoone werkzaeinheyd in de secte om zich overal te verspreyden en poogingeu lot raoordery en oproer aen te stoken. Wv vernemen uyt Londen, zegt den Journal de itruxelles, dat de uvlvallen die Lord Palmerston zicii in de kamer veroorloofd heeft tegen de Italiaensche gou- vernementen en voornamelyk tegen dit van Roomen, hunne vruchten voorlgebragt hebben. Op de buvten- sporige woorden van dezen minister, wiens driftighevd <1 hem alle welgeroeglykhevd heeft doen over 't hoofd zien, hebben de politieke uytwykelingen wederom moed geschept. Zy hebben eene algemeene sluypvefgadering gehouden, waerin de oneeoiglieden, welke onder Imn heerschten, plaets gemaekt hebben voor eene volkomene overeenkomst nopens de middelen 0111 de volkeren in oproer te brengen. Volgens 't geen men gehoord heeft, zyn de verwoedste beslissingen dooi' hun genomen en zyn er uyt Londen uytzendelingen naer alle kanten ver- trokken. Het schvnt dat Vrankryk het eerste mikpunt der po- litieke uytwykelingen is geweest. Zv hadden gerekend dat het nieuw regeringsstelsel hun ter hulp zou komen by het aenhitsen der politieke driften. Maer nu dat zy Vrankryk in politieke gewigtigheyd en in inwendigen voorspoed gedurig zien winnen, is hunne woede ten top gestegen, zv deynzen voor geene middelen meer terug 0111 hun doel te berovkenMogte de Voorzienighevd over Europa waken 't geen bedreygd word nog ver- schrikkelyke beproevingen te ondergaen Men heeft de uytvoering der trouwelooze francmayons- ontwerpen te Ahgers, in Vrankryk, zien beginnen; maer de oproerlingen daer te haeslig geweest zynde, zvn zy in hunne poogiugen misluktHopen wv dat liet overal 't zelve zal zyn. Wy hebben gezien dat de wanorders en oproeren die. in de omstreken van Namen ontstaen zyn, en die de fabrikatie van scheykundige voortbrengsels voor schyn hadden, ook veroorzaekt en opgestookt zyn door uytzendelingen der logiiin en door de francrnaijoiische drukpers. Volgens het dagblad, de Dilantinvan Milanen, is er door eene bende Mazzinigaslen eene pooging gedaen om zich van den Paus meester te maken en hem wechte voeren als hy zich, volgens zyne gewoonte, naer Castel-Golfo zou begevenmaer de fransehe politie kennis van dit ontwerp gekregen hebbende, heelt er den kardinael Antonelli van verwittigd en den H. Vader is naer Castel-Golfo niet gegaenEehier is het zeker dat een vyftigtal Mazzini gaslen te vroeg ontscheept en in de gebergten gevlugt zyn, alwaer zy door de gendarmerie vervolgd worden. Men weet ook dat liet francmu<;onskopstuk Garibaldi met een schip in die omstreken rond vaert; 'lis waerschynlyk hv die ze aen iand heeft gezet en die tracht ze weder aen boord te krygen. Hadden de oproermakers er in gelukt den H. Vader in hunne handen te krygen, 't zou ongetwyffeid eene goede vangst voor hun geweest zvn, er zou gala of kermis in alle francmayonslogiën gehouden geworden zyn, en Lord Palmerston zon gejubeld hebben dat zyne revolutionnaire redevoering een zoo goed uvlwerksel te weeggebragt heeft. Wie kan de politiek en de inzigten van Lord Palmerston, minister van Engeland, begrypen I11 eenen oogenblik dat den keyzer der Fransclien, den gelrouwsten bondgenoot van Engeland, en die aen dit land, door zyne vereehiging, eenen zoo kostbaren dienst bewezen heeft, in eenen oogen blik dat kevzer Napoleon alles aenwend om Europa te zuyveren van dien eerloozen schelmen- en moonlenaers- bu'gt en er den vrede en de eendragt te doen heerschen, ziet men den eersten minister van Engeland met eene buylengewoone woede bezield om alles in rep en roer te stellen, om alle politieke driften aen te hitsen, om de demagogie moed te geven en hacr har e bloedzuchtige komplotten te doen hersmedenWie zal dit begry pen'? Hoe za! men dit uytleggen Er is maer eenen middel om de uytzinnigheyd van Palmerston uyt te leggen, te weten dat dien Palmerston liet algemeen opperhoofd is der francmagons van geheel de wereld, den fauatieken aenvoerder van geheel de secte 'T is 'tgeen wy vinden in het nierkweerdig werk van den advokaet Eckert, van Dresden, die zegt vernomen te heb ben uyt eene zekere bron, uyt de francmuconslogie van Ikrlyndat zoohaest Palmerston slaelssecretaris van Enge land wierd, hy tevens Groot-Meester -van al de francmu{ons der wereld is geworden...... Ten dezen opzigte inaekte de Gazette Prussienne in haer Nr van 4 april 1851 zeer ernstige opmerkingen. Zie bier hoe dit blad zich uvldrukte: Iedereen ziel boe liet, onder de bescherming eri hooger bestuer van Palmerston, aen de revojulionnaire comité's van Londen mögeiyk is al volksaenliilsers der verschillige streken te winnen en tot hun te trekken. Maer't is slechts door liet eedgenootschap der francniaeons dat liet hooger bestuer run l.onden het ordewoord, alle veertien a dagen, aen de gelt cyme genootschappen van Vrankryk, Duytschland en ltaliiin kan doen toekomen'T is a slechts door de algemeene uytbreyding der vrymelselary dat, op eenen bepaelden oogenblik, liet teeken van eenen burgeroorlog kan gegeven worden. Dit hooger bestuer van Palmerston heeft niet alleen lalryke agenten, maer liet heeft tevens reusachtige geldsommen ter zyner he it schikking.» De deniagoguen of volksopstokors-moordenaers hebben al wederom eenen aensiag tegen liet leven van den Fran sclien keyzer gepleegd, aensiag waervan wy verder de oms.andigheden geven maer die bewyst, dat de vry- metselarv hare slagen tegen dezen vorst rigt, omdat In- baren grootsten vyand is, omdat zy ziet dat hy liare ont werpen van oproer en vernieling van al wat godsdienstig en zedelyk is, zal tegenwerken. Te Roomen heeft al wederom eene andere moord plaets gehadeenen priester die op eene voorbeeldige wyze leefde, is uyt zyne wooning gelokt, en sedert dien weet men niet meer wat hv geworden is. Men twyffelt geenzins of hy zal door deze, die liern hebben uytgelokt, vermoord zyn geworden. Geene plaets van de wereld zal dus in rust noch in vrede meer zyn zoolang de francmaconssecte zal bestaenallen treffelyken mensch, die van de francinacons niet wel gezien is, heeft te vreezen van vermoord te worden nergens is er geene veyliglieyd moer voor niemand; als de logiën uwe (lood willen, doen zy u overal zoeken; den ponjard en liet vergift zyn de gewoone middelen der moortelgasten. deze middelen worden zonder opziens gebruykt, het magonniek fanatisnuis deynsl voor geene schelmstukken terug Dat dc gouvernementen dus op hunne hoede zyn, dat zy middelen beramen om die secte van eerloosheyd, schande en moordery in hare werkingen te verhinderen, of welhaest zullen er algemeene onhevlen te betreuren zyn Sedert eenige dagen houden verscheydene dagbladen zich bezig met deze gevangen- of verbeteringsbuyzen waerin de omzwervende bcdelaers opgesloten worden. In 't alge meen word het stelsel dezer gestichten afgekeurd en vracgt men derzelver hervorming. Men beklaegt zich dat don bedelaer, die er in opgesloten word, in plaets van zich te verbeteren, er bedorven word. De commissie, welke gelast is geweest de middelen te zoeken om verbeteringen in het stelsel der bedelaorshuyzen te brengen, stelt voor deze gestichten te vervangen door hospicen, provinciale hospitalen voor de ouderlingen, de klanken, de ongeneesbaren en de zieken der buyteuge- meentens, welke thans alle in de bedelaersbuyzen met de opgeslotenen ondereengemengd zyn. Zy vermindert op twee de vyf bestaende liuyzen en wilt ze hervormen door beteugelings-huyzen, uylsluytelyk bestemd voor deze welke voor bedelary of landloopery veroordeeld zyn 'geweest. Eyndelyk de commissie verklaert dat bet noodig is nieuwe hervormingscholen voor de jonge opgeslotenen in te rigten. Wy gaen punt par punt de verschillige wvzigingen ontmoeten die de commissie aen het thans bestaende stelsel wilt toebrengen. In 1808, Napoleon, die maer al te dikwils mogelyk ge loofde al 't geen hy wildé, beval door .een dekreet van 5 july, de uylroeying der bedelury in de geheel de uytge- strektheyd van zyn ryk. Het dekreet neemt liet verschil aen tusschen de bedelaers, 't welk door de voorgaendo wetten was vastgesteld maer het regt 111 elk departement, waer het noodig is, een bedelaershuys op welks onkosten zullen gedragen worden door de openbare schatkist, de departementen en de gen.eentens. Sedert de afkondiging van dit dekreet tot aen den val des keyzerryks zyn er 59 zulke gestichten ingerigtslechts 57 hebben in zwang geweest, ilet getal dezer gestichten, geduriglyk aengerand door de algemeene raden die derzelver onkosten wilden afschudden, is thans voor geheel Vrankryk op O gesmolten. Het reglement in Vrankryk den 27 december 1808 afge kondigd, bevat al wat men voor de goede organisatie van een bedelaershuys kan wenschen. Dit reglement bestaende uyt 181 artikels, voorziet in het zuynig, tydclyk en gcestelyk bestuer van die liuvzen men mag zeggen dat er niets ver geten is voor wat de vevligheyd, de netlieyd, de gezondlieyd en een goed stelsel van werken en godsdienstig regiem betreft. Dien akt van het keyzerlvk bestuer, in toepassing gebragt, is liet beste werk wat men heelt konneu vinden onder al de schriften die over deze slof gehandeld hebben. Maer men beeft welhaest ondervonden dat een goed regle ment alleen niet vergenoegt en dat er iets anders noodig is. Men zou voor bestuerder van een bedelaershuys eenen verduldigen, verlichten en godsdiensligen ïnenschenvriend moeten vinden, die de overluygiug heeft dat den eenigen middel van verbetering beslaet in het godsdienstig element, dat, zonder het zelve, het oumogelyk is iets goeds te doen' en dat het niet genoeg is dat den bestuerder alleen eeii zedelyk en godsdienstig man zy, maer dal geheel den dienst van 't huys met dezen geest moet bezield zyn. '1' geen wy hier zeggen, is geen ligt gedacht vooruytge- steken om alles wat liet wereldlyke doet af te keuren of slecht te vinden 't is eene oude ondervinding, 't is 't gezag van alle kundige mannen die -zich met deze stof bezig gehouden hebben, welk zulks komt bekrachtigen. Wv hebben liet nog in eene andere omstandigheyd gezegd dat, in 't laelste kongres voor de verbeteringsbuyzen, 't geen te Brussel heeft plaets gehad, en waer alle" landen dei- wereld vertegenwoordigd warenal de afgeveerdigde vcrklaerd hebben dat liet godsdienstig element alleen bekwacm was de zedelyklteyd van den opgesloten te verbete ren... In die eenstemmigheyd van gedachten, was er slechts eene enkele oppositie aen le stippen, 'twas ongelukkiglyk deze van eenen Belg, van VI. Van lloorebeke, oud-opsteller van deu Messager de GandIndien men dus de bede- laersliiiyzen vervangt door hospicen, hospitalen, gevangen- huyzen, gelyk de commissie voorstelt, wy zien niet dat men er zal in gelukken den bedelaer te verbeteren, zoolang den godsdienst den grondslag van die gestichten niet zal zyn, zoowel voor het personneel van den dienst als voor 'het regiem van 't liuys. Wy zien liet nog heden in de gevangenhuyzen voor zeker lael het huysliondelyk reglement dier gestichten niets te wenschen onder betrek van godsdienst en godsdienstige middelen 0111 de zedelyklteyd der opgeslotencd te verbe teren men zou zelfs mogen zeggen dat dit reglement onder godsdienstig betrek de noodwendighevd overschryd voor een verbeteringshuvs. Eu noglans wv ondervinden dat de zedelyke verbetering zich weynig doet gevoelen by den gevangenen, dat by zelfs dikwils slechter geworden is als hy het gevang vcrlaet dan hy was toen hy er in kwam Maer ook wat ziet men by de agenten van 't gouvernement, aen wie deu dienst dezer huyzen toevertrouwd is? Dat byna alle hunne godsdienstige piigten verwaerionzen. Indien men de gevangénhnyzeq en andere gestichten van den staet moest doorloopen en onderzoeken, hoe v el be- stuerdèrs en andere beambten zou men niet vinden die hunne eerste godsdienstpligten niet kwyten, die, ofschoon zy des zondags de misse bvwoonen voor de bewaking der gevangenen, vergeten dat het alle jaren eens paessrliz i; is, immers voor wie den godsdienst de minste hunner bekom mernissen is, indien hy niet liet voorwerp van hunnen afkeer is, want het liberalismiis van lieden heeft dien stempel op zyn voorhoofd gebrand. (Word voortgezet.) HOPPEPLUK. Gclyk wy alle jaren doen. komen wy andcrmael de hoppe* kweekeis acnsporeu in den pluk hunner gewassen zeer nauw keurig ie zyn, de zelve zoo zuvver mogeluk te plukken, en er al de beschadigde bellen zorgvuidiglyk uyt le laten. Dat de hoppe- kweelicrs zich wc! overiuygeu dal schoone en ler trouw geplukte hoppe allyd voordeeüg is zoo voor deu goeden naem onzer hoppeslreek ais voor den prys der koopwaer zelf. Zommige

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1