AELST, den 17 November 1855. Den vryhandel en 't graengebrek, 20NDAG 18 NOVEMBER 1855. TIENDEN JAERGANG. - Nr 481- VAN DENDERMONDE NAER AELST. Opening der wetgevende Kamers. De klevne Steenwegen. PILLEKENS. YZEREN WEG. STATIE AELST. VERTREKUREN VAN DEN 21 OCTOBER 1885. Ten 7 uren 45 minuten des morgens nnrr Dendermonde Gend, Brugge Oostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk., Hyssel, Calais. 2° ton 9 uren 30 min. des morgens naer Dendermonde, ('.end, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Leuven, Ttiienen, Luyk., Vcrviers,'Landen, St.•Truyën.en Hasselt 3° Ten 12 uren 00 minuten roor middagnaer Dendermonde, Gend, Brugge, Oostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk., Uyssel, Leiais. 4° Ten 2 uren45 m. namidd. naet Oendennonde, Mechelen,Drnssel, Antwerpen, Leuven, Thienen, Luyk, Vervier, Landen,'St. Triiyën, Hasselt, Aken en Heulen. 5° 7en 5 uren 30 minuten des arotids, naer Bendermonde, Stechelen. Brussel, Antwerpen Gend, Brugge en Ostende, Kortryk, Mouscron, Deornyk, Ryssel en Calais.. 6° Ten 8 uren 15 minuten (les aronds naer Dendermonde, Gend, Mrchel^ii, Brussel, Antwerpen, Leuven. Thicuen, Luyk, "Venders, Aken en Keulen. 1-° Ten fi ur. 15 m. 's morgens»2' Ten 8 uren 20 minuten 's morgens.3° Ten 10 uren 10 minuten 's morgens. 4* Ten 12 uren 40 minuten 's middags. 5° Ten 4 uren 10 minuten Vavouds.8° Ten G uren 45 minuien 's avonds. Zulleu te Gysegem stillestaeii de volgende konvoyen vertrekkende van AELST, ten 7 uren 45 minuten, ten 9 uren 30 miuut» 's morgens, ten 12 uren ten 2 uren 45 minuten en ten 5 uren 30 tn. s' avonds* *an DLNDLRM0\DE ten 6 uren 15 minuten, ten 8 uren 20 minuten'smorgens, ten 10 nren II» min. voor hi. ten 12 u. 40 ni. namiddag, ten 4 uren 10 ra, en ten 'S-ureu 45 tnin. des avonds. Voor alle rigliugen moet men te Dendermonde van konvoy veranderen. Oil blad vei'scltynl des Zaterdags in den namiddag onder de dagteekening van den daeiop volgenden Zondag*Den prys der inschryving, by trimestér, is bepaeld op 1 ir. 50, c., dien der annonceii op 20centimen den drukregeh DEN DENDERBODE Wy vinden niet dat liet, in dees oogenblik, hoogst nuttig of' noodzakelvk zy te onderzoeken welke van beyde opiniën, den vryhandel of 't verbod van uytvoer gelyk of ongelyk j heeft; als eene ware en byzonderfyk eene eetware, die men voor bel bestaen noodig heelt, ontbreekt, wy vinden het ongepast en zelfs zeer onbezonnen met woordentwisten voor den dag te komen, want als men moet eten en als de eetwaren ontbreken, 't. zal met geene woordentwisten zvn dat men zich liet noodige zal verschaffen immers als er graen in 't land ontbreekt men moet trachten er te beko men en bet kort te dekken. Wy spreken hiervan omdat de fameuse liberators Indépendance van Brussel, over eenige dagen, eenen artikel heelt afgekondigd, waerin zv met bare gewoone onbeschofte stoutigheyd deze aenrand die paogen het graen, dat wy bezitten, in 't land te behouden en te beletten dat het door vremde koopmans voor vremde landen opgekocht worde. De Indépendance doet geweld en spartelt gelyk den dnyvel in een wywatervat om aen de Belgen op te vyzen dat het verbod van granen uvt te voeren voor uvt- werksel heeft gehad den invoer te vermindereu die alleen het te kort van den oogst kan aenvullen. Het brus- selsch blad zoekt zulks te bewyzen door dien er tvdens het eerste tydstip van het verbod van uytvoer, minder granen zvn ingevoerd, maer het erkent dat gedurende het tweede tydstip den invoer merkelyk is vermeerderd. Doch al deze twee daedzaken te erkennen, is de Indépendance, volgens hare gewoonte, listig genoeg om de oorzaek en de uytlegging dezer twee uvtslagen te bewimpelen of teene- mael te verzwvgen. Het cyffer der invoeren is, gedurende het eerste tydstip des verbods van uytvoer, verminderd en waerom De reden is zeer eenvoudig 't is omdat het eerste uytwerk- sel des verbods geweest is eene dadelvke vermindering der graenpryzen le verwekken, 't is omdat, onder beheer dezer omstandigheden, de invoeren zyn geslaekt of naerandere merkten zyn gestoeid waer de graenpryzen hooger stonden. Van gelyken heeft men ejne verhooging der graenpryzen te bestatigeu gehad zoo wel vóór als na den oogst van dit jaer zooliaest men hel te kort in de opbrengst voorzag of als het gekend was, en dan ook is het cyffer van invoer om die zelfde redens zoodanig beginnen te vermeerderen, dat het eyndelyk veel hooger was dan tvdens het corres ponderende tydstip onder het stelsel van vryën uytvoer. Dit is wel een onwederleggelyk bewys dat het verbod van uytvoer geen liet minste nadeel doet aen den invoer gelyk de lndipmdance het bedrieglyk wilt doen gelooven. Wy zouden aen de Indépendance eens willen vragen of zy wel regtzinniglyk deze opinie verdedigt, en of zv niet eerder de belaugen ter herte neemt van eenige koopmans, dan de belangen des lands, waer den vremdeling-eygenaer der Indépendance zich zoo wel neergezet heeft Of zv niet eerder de schandige ikzicht voorstaet van de graen- byters dan het ongelukkig lot van den armen die geen brood heeftWaerom denkt de Indépendance dat Belgiën zou moeten uylzondering niaken, als men ziet dat, dees jacr, alle landen, zelfs deze die jaerlyks veel meer opdoen dan zy noodig hebben voor hun bestaen, den uytvoer hun ner granen verbieden, waerom vragen wy, zou Belgiën moeten uylzondering maken en zyne granen laten uvt voeren De Indépendance zal zich wel wachten dit uyt te leggen, doch hiernyt zal elkeen konnen beoordeelen hoe gevaerlyk dit blad is, 't welk veeleer de zack der vremdelingën dient dan deze van Belgiën. Men zal er ook konnen uyt opmerken dat dit blad niet alleen kwaed wilt aen onze nationaliteyt en aen onze katholyke principen, maer dat het ons zelfs, in deze netelige tyd'somstandigheden, in de ge varen van graengebrek zou willen werpen. Voorleden Dynsdag heeft de opening onzer wetgevende Kamers met de gewoone plegtigheyd plaets gehad. In de troonrede, die door Z. M. den koning is uvtgesproken gesproken geweest, bemerken wv met grooté voldoening dat er geene kwestie is van nieuwe belastingen te hellen, en dat de wet op de lieldadigheyd zal voorgedragen worden, welke, zoo wy verhopen, eene wet van voile vrybeyd, eene wet van ware broederliefde zyn zal. Wy zien ook met vreugd dat den Vorst eenen vaderiyken oproep tot de vertegenwoordigers der natie doet, om hunnen welwillen- den iever aen te prikkelen in het onderzoeken der voor stellen die hun zullen voorgelegd worden, met hel doel om het werk te begunstigen en de voeding des volks te vergemakkelyken. In afwachting naer die voorstellen, laten wy hier de troonrede ter beoordeeling onzer landgenoten volgen. Zy luyd als volgt Mysheeren, Ik onlvange herhaelde bewyzen van hel overeenstemmende vertrouwen der vremde mogendheden. Mvnen welbeminden zoon, den herlog van Br.tband, in de verscbill tide landen die hy konu le bezoeken, heeft konnen erkennen, door bel onlbael dal hy er beeft ontmoet, welken verbeven rang ons vaderland onder de volkeren bekleed. Als vader en als koning, ben ik ge- •d lukkig geweest bel bestaen van deze algemeeue gevoelens ie besla ligen. Den toestand binnen ons land, in de tegenwoordighevd van de moeyelykheden der tyden, is in 'l algemeen genomen vol- doende. Onderlussclien, in het midden van zoovele elementen j» van voorspoed en van gerustheyd, word myu hert bewogen op hel aenzieu der treurige beproevingen die den Imogen prys der eetwaren, ons doet ondergaen. lleeds hebben bel Gouvernc- ment, de plaetselyke besturen, de byzondere genootschappen, zich vereenigd in "een en hetzelfde gevoelen van nationale ver- bindlenis. Gy zult als eene pligt aenzien deze beweging te ondersteunen. Gy zult met eenen welwillenden iever onder- zoeken, de voorstellen die u zullen voorgeleyd worden met vooruytzigl om het werk le begunstigen en de voeding le ver- 3 gemakkelyken der volkeren zoo weerdig van onze zorg. Ik rekene op de medehulp van al de dienstwilligheden en op de bescherming der Voorzienigheyd. 3 De omstandigheden geven een belang van dadelyklievd aen het wetsontwerp dat u gaet voorgesteld' worden betrckkelyk de b inriglingen van weldadigheyd en de gestichten van liefde. x> Het onderwys met alle zyne trappen moet, voor de openbare maglen gelyk voor de fa milieu, een voorwerp zyn van aenlmu- dende zorgen. Gy zult, onder bel dobbel betrek der vrybeyd en der wetenschap te beslissen hebben de kwestie van de inrigliug der universitaire juryen van onderzoek. De letteren en de kunsten getuygen, door baren vooruytgang, de ontwikkeling van bel verslandelyke leven des lands. Onze School heeft, in twee gelyktydige tentoonstellingen, zich welen te onderscheyden door de merkweerdigste werken. Hel is met eene regïmalige trolschhevd dat Belgiën in bel konkoers door Yrankryi; geopend, onder al de voortbrengende volkeren, zyuen uylslekende siaet beeft zien waerderen, lot denwelken hel door zyuen landbouw on door zyne uyverheyd gekomen is. a Den koophandel blyft in eenen gnnsligen toestand onze be- b trekkingen met de algelegene streken strekken zich meer en meer uyt. De Kamers zullen met belangstelling vernemen dat b by de twee diensten der stoomseheepvaerl naer de Verecnigde- s Stalen en Bresiliën, die eerstdaegs gaen benuttigd worden, er m zich eene nieuwe linie gaet vervoegen, gerigt naer deu Ooslen. Er zullen aen uw onderzoek voorgedragen worden verande- b ringen aen de wet van aceynsen op den suyker. Zy zullen voor voorwerp hebben bet openbaer inkomen te vermeerderen en rnede te helpen om het financiële evenwigt in stand ie houden. b Een ontwerp betrckkelyk den zcgrl 'op de elfekten van koop- handel, een ander betrckkelyk de raden der Werkregters (Dru- d'hoinmes) zullen aen uwe beraedslagingen voorgedragen worden. De studiën voor de herziening van hel strafwetboek worden voortgezet Het tweede boek zal, gedurende dezen zittyd, u konnen voorgeleyd worden. j> Gy zuil insgelyks geroepen wordeu om de wetgeving op de regterlyke inrigliug te hervormen en le vervullen. d Het leger, door zyne wapenoefening en door zyne krvgstuchl, loont zich by voortduring tfeerdig van de zorg des.Gouverne- menls en van de welwillendlieyd der Kamers. Zoo als de bur- M gerwacht boud het niet op van onderpanden le geven van zyne verkleefdheyd aen onze instellingen. Eene kommissie, die myn gouvernement heeft ingesteld, is u belast al de kwestiën te onderzoeken die de militaire zeevaert betreffen. 3 Men is bezig niet verscheydene werken van openbaer nul uvt te voeren. Myu gouverment aenziet als eene pligl dezelve zonder u uytstel.te voltrekken. b Er bestaei eene grooie werkzaemheyd op de liniën der toege- slanc spoorwegen, die ten meerderen deele geëyndigd zyn en b reeds benuttigd worden. De byzondere uyverheyd beeft nieuwe vragen gedaen om zyne kapitalen temogen laten deel nemen aen liet naiionael werk der spoorwegen. Het zal aen u zyn dezelve le waerderen. f> Deze werken tc zameu genomen, zullen zeer gunstige mid- delen opleveren aen de werkende klassen van al onze pro- vinden. Myulveeren, wy komen, deu vyf-en-twinligslen verjaerdag te p vieren van onze onafhangelykheyd. Indien deze onafhangelyk- 3 lieyd vruclitbaer is geweest in weldaden voor bet land, indien b zy, die in haer begin met zeker mistrouwen aeuzien wierd, b liedendaegs omringd is van de achting en van de overeenstem- ining der gouveriiemeulen en der volkeren, wy zyn het ver- n schuldigd aeu dezen geest van gematigheyd en vau regtzinuig- b heyd die den grond is van hel nationael karakterei! die den grondslag onzer slaetkunde moet uvtmaken. Myn Gouvernement is van dezen geest doordrongen ik hoop dal de reglzinnige medewerking der Kamers hetzelve niet zullen onderbreken. o net is eene onbetwistbare wacrheyd dat, sedert veertig jaren, de, nyverlieyd op de parochiën verminderd is en de armoede vermeerderd; daer in tegendeel uyverheyd, koophandel, rykdom- men, gemak en pracht vermeerderd zyn in de sleden. Al de byzondere stielen en ambachten worden in de steden uylgeoeffend en dit met groot profyt byna aide fabiieken van katoen, laken, garen, twyn en andere grooie werkhuyzen, waer men met dtiyzende werklieden lelt, zyn in de sleden gebouwen. \Naer aen is dil toe le schryvcn Is 't mn dal de huyshuren, daglooneu, mondkosten, kleederen en andere noodzakelykheden meer geld kosten op de parochiën dan iu de steden? Waerlyk neen. Integendeel den werkman en borger van de stad moet ten minsten 25centimen dags meer winnen oin te konnen leven, dan den landsman cn werkman van den buylen. Men kan bygevolg alles beter koop niaken en bewerken op de parochiëy dan in de sleden. Er inoel dan eene andere oorzaek zyn. Ja, er is eene andere oorzaek en zy is zeer eenvoudig. Hel is om dat men op de paro chiën de gelegenbcyd niet heeft om profylig te reyzen en de koopwaren en voortbrengsels der nyverlïeden te verzenden. Er zyn streken waer de werklieden, met gaen en keeren, wekelyks 4 uren weg, andere waer zy tot 8 uren weg moeten afleggen om bel geweven goed by bunneo meester binnen te dragen. (B. V. vau Eleue tol Ronsse.) Dit is eenen last die veel tyd doet verliezen en de krachten te boven gaet van de jongste en de oudste werklieden. Hierom zoeken dergelyke persoonen de gelcgenheyd om met hunne familie in de steden of in de voorgeborgien te gaen woonen. Het begint zoe verre te gaen, dat er binst den oogst op Yerseheyde parochiën gebrek aen werkvolk is. Is dit een geluk voor 't land. Verre van daer. Zoo haest het werk vermindert in de sleden of dat de nyverlieyd kwynt en eenige fabrieken stil vallen, men is vol angst en agterdenken, men vreest voor oproer en plunderingen, er gaen deputaliën by de ministers, by den koning, by de gekozene, de soldalen moeten op de been en veel andere dingen, men zou zeggen dat hel land in vulleu oorlog is. WAT MOET EB GEDAEN WORDEN OM NOG EENE GE NYVERHEDEN OP DE PAROCHIËN TE BEHOU DEN EN TE VERSPREYDEN? Hel spreekt van zelfs. De gekozene en bet gouvernement moeten voor de parochiën doen liet geen zy gedaen hebben voor de steden. Zy hebben aen de steden alle gemak bezorgd om profylig hare koopwaren en de voordbrengséls barer nyverlïeden ie verzenden. He wel, dat zy hel zeilde doen voor de parochiën. Konnen zy overal geene grooie steenwegen en yzerbanen maken en scliipvaerden graven, dal zy ten minsten steenwegen van de vierde klas leggen op de parochiëu, dal zy de barreereeliten een derde verminderen en aen de eygenaers van diligentiën toestaen van zonder belasting met verwisseling van peerden te rydeu. Door dezen maetregel zullen erop korten tyd meer voerwagens, kerren en diligentiën ryden door de parochiën en dc buytenlieden zullen gemaki elyk en profylig konnen verzenden kant, bloeme- keus, handschoenen, broekgoed cn andere gewerkte voorwerpen hel geen beter koop kan gemaekt wordeu op den buyteu als in de sleden. 'T is le hopen dal de gekozene en de ministers binst dezen winter zullen zeggen dal het boog tyd is van te zorgen voorde buytenlieden waer onder zy hunne getrouwste eu dankbaerste kiezers lellen. T is waerlyk de moeyte weerd den predikant uyt het Verbond van Aelst de deugd le hooi en aenpryzen, de Evan gelieleer uytleggen, hel kwaed bestraffen en 't goed beloo- nen. Men zou zeggen dat dien man een licht is in de wereld gezonden om de doyslernissen te verlichten, eenen zekeren gelevdov om de mensehen den weg naer hun eeuwig vaderland le toonen, immers le oordeelen naer den toon dien hy- zieh geeft, zou men zeggen dat hy de zending heeft ontvangen om het Evangelie zelfs le verbeteren en om vlekken in de zon der regtveerdigheyd aen te wyzen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1