ZONDAG 9 DECEMBER 1855. TIENDEN' JAEBGANG. - Nr 484- VAN DENDERMONDE NAER AELST. AELST, den 8 December 1855. Den Groot-Meesier der franc- macons in de Belgische Kamers. Een manifest van Verhaeghen. YZEREN WEG. STATIE AELST. VERTREKUREN VA -V DEN I DECEMBER 1835. 1- T<n 7 uren 45 minuien des morgens nner Dendermonde Geud, Brugge. Oostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Galais. 2° ten 9 uren 30 min. des morgens nner Dendermonde, Gend, Meckel n. Brussel, Antwerpen, Leuven,Thiruen, Luyk, Verviers, Landen, St.-Truyën,en Hasselt. 3» Ten 2 uren 45 m. amiddnner Dendetmonde, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Leuven, Thienen, Luyk. Vervier. Landen, St. Truyën, Hasselt, Aken en Keulen. 40 7en 5 uren 30 minuien des nronds, nrfer Drnd rmon.de, Mechelen. Brussel, Antwerpen (lend,Brugge en Oftende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Ryssel en Calais. Ten 8 uren 15 minuien des aronds nner Dendermonde, Gend, Mechelen, Brussel, Antwerpen. Leuven. Tliieiien, Luyk, V< rviers, Aken en Keulen. 1® Ten fi tir. 15 m. 's morgens.'2fl Ten 8 uren *20 minuten 's morgens. —3° Ten 10 uren 30 minuten Js morgens. - 4° Ten 4 uren 10 minuten savonds.— 5® Ten 6 uren 45 minuten 's avonds. Zullen te Gyscgem stillestaen de volgende konvoyen vertrekkende van AF.LST, ten 7 urén 45 minuten, ten 9 uren 30 minut. 's morgens, ten 2 uren 45 minuten en ten 5 uren 30 m. s' avonds. Van DENDERMONDE: «en 6 uren 15 minuten, ten 8 uren 20 minuten's morgens, ten 10 uren 11» min. voor m. ten 4 uren 10 nu# en ten 6 nr 11 45 min. des avonds. Voor alle rigtingen mO'.tmeu te Dendermonde van konvov veranderen. Van Aelst naer N'move, Geeraerdshergen, /.essen, Aeth. 6 30 8 40 4 306 55 Van Geeraerdshergen naer Alh.-1 30 12 30 3 00 5 30 Van Atli naer Geernenlsbergen. 8 30 1 30 4 95 8 30 Van Denderm. naer Aelst Ninove Geernrsb. Ath. 6 108 20 4 106 35 Van \tb nner Geerardb. Kinove Aelst Denderm. 6 008 30 4 05 6 30. DEN DENDERBODE Ter gelegenlieyd der beraedsla'ging over den budget van Justicie, heeft de belgische Kamer alweer eene schanda- letise komedie bygewoohd, komedie die, voor wat de wal- gelyke buytensporiglieyd der stukken aenging, den acteur volkomen 'weerdig is, docli waerdoor de deftigbeyd van het parlement niettemin outëerd word. Het voorwendsel" van liet lawyl dat den Groot-Meester Verhaeghea alleen gemaekt heeft (want voor d'eer onzer kamer moeten wv zeggen dat den woelman gansch alleen gebleven is) is voor hem en voor zyne aenhangers zonder goeden uytslag geweest. Vooreerst heeft hy woedend den justicieminister aengevallen, omdat dezen eenen notaris en eenen regter by een tribunael benoemd heelt zonder de francmagonslogie te raedplegen. Dil was in d'oogen van Verhaeghen een schelmstuk van volksverachting, ol liever van t'rancinagonskwetsing, welkers logie de pretentie heelt alleen te willen besturen, alleen alle benoemingen te willen doen, alleen alle wetten te willen maken, alleen alle gun sten des gouvernenients te willen uytdeelenMaer wat komt er van de veelvuldige benoemingen die door de lógiën, tvdens liet lVancniafons-bestiier van rampzaliger gedachtenis gedaen zyn Hoe veel voorbeelden van eer- looze bedriégery zouden wv niet konnen aenstippen V Hoe veel namen zonden wv niet konnen noemen van kerels, die, na burgers, gemeentebesturen en gouvernement op de schandelykste wyze gefopt te hebben, of met de lanleern acn den dissel vertrokken of door de justicie in de rasp- huyzen geworpen zyn De talryke slagtoffers van die be driegers weten er meer van d in wy. I)e tweede oorzaek van den woedenden aenval van Verbaeglien tegen den justicieminister, was omdat dezen een ding by zynen naem genoemd had, en omdat den franc- inacon niet wilde dat men eene kal eene kat noemde, en Koliin eenen francmacun, maer ik ben mis, Boileau heeft geschreven Röllin eenen fripon of deugniet. Dien buyten- sporigen uytval heeft geen ander uytwerksel gehad dan de farm van eene venusbrok, zekere Marie De Wolf, geheel 't land door te schandvlekken en het belgisch parlement te onlëeren. Hel derde punt van aenval tegen den justicie minister had voor oorzaek dat den eerw. heer pastor van St. Peelers Capelle geweygerd had op gewyde aerde te begraven liet ligchaem van eenen persoon,' die buyten den school der katliolyke Kerk gestorven was. Wat wondere zaek de francniagonssecte die eenen onverzoenlyken liaet tegen den katbolvken godsdienst gezworen heeften den zeiven oyeral en gedurig op de eerloosste wyze aenrand, vervolgt en lastert' die secte, zeggen wv, hecht bnylengewoon veel prys aen eene aerde die gezegend is door de bedienaers van een priesterdom, welk zy veracht in den grootsten afkeer heeft, tegen welk zy vloekt en lastert, 't welk zy, met een woord, onder dén titel van eerluozen gezworen heeft te verpletteren en te vernielenZie daer eene onbegrypelyke tegenstrydigheyd die men by de goddelooze francmaconssecte alleen ontmoetDoch om die aeuran- ding te. doen en V.c te doen gelukken, gebruykt men de slreken van de advokalen der francmagonnery, namelyk de leugen- en lastertael maer den pleyter der secte is er slechts met de schaemte en schande afgekomen. Men heeft hem bewezen dat alles wat hy beeft uytgebraekt om den achtbaren pastor van Ste. Peeters-Capeile te benadeeligen, slechts uytgedachte leugens en kwaerdige aentygingen waren, die eenen verkankerden priestersliaet alleen kan verzinnen. 'T is waer, dit zal niemand verwonderen en 't was derhalve onnoodig zulks te doen opmerken, vermits geheel 'I land genoeg weet wat geloof het moet hechten aen alles wat Meester Verhaeghen in de kamer afgeeft, byzonderlyk als er kwestie is den klerikael te beschuldigen, maer wy hebben bet gedaen om nogmaels te doen zien wat trouwelooslievd er te vinden is in de liberaterspers en voornamelyk in de Indépendance van den fransebman Perrot, waerin men nopens de zaek van Ste. Peelers Ca pelle onder andere vind 'T geen by pms en bv de kamer een pynelyk gevoel beeft doen ontslaen, is dat den minister is komen ver- klaren dat bet, volgens hem, aen den pastor toekomt nvt het kerkhof te bannen het stolfelyk overschot van <i uilen persoon die hy voor welkdanige rede niet zou ge- looven in de kerk te moeten aen veerden. Deze zienwyze die den lieer minister zegt overstemmig te zyn met de 0 vryheyd van eeredieiisten, met de regten der familiëii, kan zonder protestalie niet aenveerd worden, De Indépendance zou zich de moeyte hebben konnen sparen al dit lawyt te maken, had zy eenige goede trouw gehad, want zy zou de Annates parlementaires hebben kon nen raedplegen waer in zy zou bevonden hebben dat er geene kwestie was het stolfelyk overblyfsel van eenen over ledenen buyten bet kerkhof te bunnen en hel op den open baren weg lebegraven, gelyk den I'récurseur \an Antwerpen het boosaerdiglyk beeft afgegeven, In regje en in feyte heeft geheel de kwestie geloopen op de afscheydslyu in 't inwendige van 't leerlihof tiisschen de door de Kerk geze gende grafsteden en deze aen welke men de geestelyke begraving moet wevgeren. Op dil punt heelt den minister de thesis der afscheydslyu voorgestaen, leerstelling die ten anderen onbelwistbaer is en door twee aulorileyten, MM. Tieiemans en Delianssy, die zeker niet van klerikalismus verdacht konnen zyn, verdedigd word. Was er de minste goede trouw by de Indépendance te inden, zy zou die schandalige leugens herroepen maer ja wel, gaet gv goede trouw zoeken by iemand die de scliynheyligheyd voor rigtsnoer en de leugentael voor grond slag zyner leerstelsels genomen beeftZulks te willen is de waerhevd begceren van den duyvel zelf die den vader der logeutuel is De Association libérale, dit is te zeggen de francma<;ons-logie, heeft zich, over eenige dagen, te Brussel, vereenigd, onder voor wendsel van de rekening na te zien en hel bureel le vernieuwen. Maer den Groot-Meester misnoegd over de buys die hy in de kamer gekregen had, als hy zoo groole goesle had om lawyl te maken en hel ministerie le doen vallen, sprong op tafel gelyk eenen kwakzalver en gaf er eene redevoering a la Verhaeghen af. Maer hy bleef alleen, niet eenen Bourlard durfde hem onder steunen, niemand had goes te den poesjenel meè le spelen sedert dat men gezien had hoe He kwak/.alvery van Verhaeghen in de kamer oulhaeld was geweest. Ju zyne redevoering wierd er dan niet nieuws verteld de ver- pligtende aeuranding legen den katholykeu Godsdienst kwam voor de pinne gebriesch- als naer gewoonte, legen liet despolis- mus der priesters, tegen de overweldiging der geestelykhevd, juvst alsof de priesters uyt broederlvke liefde verbondeu waren al de landen door de francinagonslogién le laten bederven en le vergodloozen. juvst a.'sof zy, op dobbcle doodzonde, verpligt waren zich legen de rampzalige verleydingeu der l'raqcmagous niet te verzetten en aen die gasten de vrye ermen le laten 0111 de god- en zedeloosheyd in vollen overvloed te versprevden, om in Belgiën de kalholyke refigie le laten vernietigen en aldus de inwendige rust, onze nalionaliteyi en onaflianglykbeyd in gevaer te brengen. De katholyken van Spanje en van Piemont zyn door Verhae ghen ook onder d'hand genomen 'l is een uytwerksel van het algemeen verbond dat de sectarissen-francma^ons van alle landen gesloten hebben om den katholykeu godsdienst aen te randen en te vernielenDil zyn de kuyperyên die gedurig in de franc- ma<;o!!Sspelonken gesmeed worden, en waeruyt meest altyd den opstand en de omwentelingen voorlspruyten. Dit is de byzon- derste beziglieyd van deze gevaerlyke secte aen welkers werkin gen vele gouvernementen le onverschillig blyven Het pauslyk konkordaet met Ooslenryk heeft ook,acn de woe dende aenvallen van Groot-Meester Verïiaegheu niet konnen ont snappen; dit kon niet anders, dit konkordaet is te kal holvk en le voordcelig aen den godsdienst den mayonnieken duyvel was in te gioote gramschap omdat de Josephislische kwellingen en hairklieveryën in Ooslenryk gaen ophouden en 't ryk van gods- dienslverdrukking gaet eyndigen. Immers hel groot kopstuk der logiën is stoutmoediger, geweldiger en schaemteloozer dan oyt geweestHy kan niet verkroppen dat er nog landen zyn die niet door den logiegeest bestuerd worden deze zou hy aen 't vernielingsvuer der revolutiën willen ten prooy geworpen zien, liv zou ze geern zien waggelen, ineenstorten en onder derzelver puynen hunne grondwetten, hunne vryheden, hunne constitu- lionnele voorregten, en vooral den katholyken godsdienst met deszelfs laetsten priester begraven zien. Den leeraer, die onlangs alles wat den godsdienst van onzen allerheyligslen Verlosser T eerbiedweerdigste bezit, bad aenge- rand door de boosste godslasteringen en ongehoorde versma- dingen, die zelfs de versioktsle ketters zouden doen beven, eh wel dien leeraer heeft den uytbondigsten lof van Groot-MeesUr Ver haeghen gekregen; bet schuvm van het stracljesvolk zou er over verontweerdigd en verergerd geweest zynMaer als den duyvel van iemands hert en ziel meester is, dan is 't onmogelvk dat er iets anders dan ongebondenlieyd en boosheyd uyt koineWy zullen over dit manifest niets meer zeggen, bet komt van de Jrancmavons. het komt van Verhaeghen, en dil is alles gezegd Maer wv moeten nog eens doen opmerken dat niemand hem geholpen heelt in zyne woedende uylvallen, hy is alleen op de tafel geklommen, niemand heeft hem willen navolgen, alle heb ben lietn verlaten en hy is alleen naer buys gekeerdDaer hel stik donker was. heeft men niet konnen zien wat voor een gezigt hy spon, doch wal men algemeen zegt, is dat hy er aerdig uyl zag, als hy binnen kwam en dat zyne brave dame benevens zyne deftige dochter, die beyde geheel anders d uiken dan hy, pyulyk getroffen waren op hel zigl van haren godslialeuden echt genoot en vader DE KLEYi\E STEENWEGEN. Alle Belgen zyn gelyk voor de wet. Zoo stael het geschreven, zoo moet liet zyn, indien men eend ragtvrede, broederlyke liefde, voorspoed en edele gevoelens ouders liet volk wilt doen heerscheu. Is liet zoo Neen hel heeft nooyt zoo geweest. Het is wel waer dal, den landsman zoo wel als den stedeling belas tingen betaclt; dal den buyten in evenredigheyd zoo veel, ja meer en sterkere soldaten oplevert als de sleden liet is wel waer dat, eenige uylnemingeu daeigelatcn, de buytenlieden zoo wei als d'lieercn uyt de stad aen de zelve besluvten, schikkingen, boeten en reglers ouderworpen zyn; met een woord, liet is wel waer dat alle Belgen min ol' meer gelyk zyn voor de wetten die hun eenigen last opleggen en op straf verbinden, maer liet is niet waer en heeft nooyi waer geweest dal alle Belgen gelyk zyn voorde wellen die eenig gemak ol' voordeel verschaffen. Inderdaed aen wie worden byna al de plaelsen van eer en hooge bediening gegeven Is 't niet aen d'lieerkens uyl de sleilen Hel is met groote moeyte dat de ministers eenen lands man willen benoemen 0111 douanier, gendarme of briefdrager le zyn. Hoe veel millioenen hebben de Belgen niet moeten opbrengen om in de steden paleyzen, sladliuyz.cn, kommediën en al te prach tige statiën te bouwen Al de parochiën te samen van een gansch canton zouden geen honderd franken konnen bekomen om een arm hutteken le herstellen. Er zyn ten minsten vyf honderd millioenen (500,000,000 fr.) gebruykt om groole steenwegen, schipvaerden, yzerbanen, kaeyen en entrepots le maken ten voordeele van koophandel en nyver- heden in de steden. De parochiën zyn hier van geenen tel. Willen zy een sleenwegskc bekomen zy moeten een derde voor- uylgeven en hel alleen onderhouden. Op schipvaerden, yzerbanen, kaeyën enz. mogen zy niet peyzen. Waer worden de honderd en twintig millioenen jaerlykscbe ontvangsten opgeëten?Wy zullen hier niet dieper intreden uyl vrees van de buytenlieden te misnoegen en le verbitteren. Hel is billyk en noodzakciyk dal de ministers en de gekozene binst dezen zillyd op hunne beste vrienden peyzen, die ligt te vrede zyn. Zy vragen niet anders dan steenwegen van de 4e klas, docli steenwegen die gebruykbaer zyn en gemaekt en onderhou den worden niet bet geld van de Provincie of van het gouverne ment zonder tussclienkomsl van de parochiën. De volkskamers stemmen jaerlyks 300,000 fr. dewelke aen de stad Brussel belaeld worden voor hare schilderyën, het is meer dan 2 franken per inwooner, He wel de buvlenlieden zullen te vrede zyn indien /y jaerlyks ook 2 Ir. par inwooner krygen om steenwegen le maken. De ministers en de gekozene moeten ten minsten zoo veel do -n voor het nul en de noodzakelyklieyd der parochiën, dan zy doen voor den luysier en de pracht der steden. Zoo als wy gezegd hebben, beeft M. Verhaeghen in de Assoc!ac tion van Brussel eenen nieuwen kruystogl gepreekt legen de 200 gezegde klerikalcn. M" Verhaeghen ziet met smerl, zegt hel Handelsblad, dat de dagen van 1848 voorby zyn, toen hy en de zynen aen het hoofd der zaken stonden, en liet land willekeur g naer hunne pvpen moest dansen. Dal was eenen gouden tyd voor M. Verhaeghen en zyne vrienden Eenige zalen op de kussen: M. Verhaeghen zal, iu al zyne giootheyil, op den vooizillersloel dej* kamer; de viiendeu der logie alleen wierden benoemd lot posten, en bevoordeeld, met ridderkruyssen en subsidensmen zette af, wie niet dacht zoo als 't besiuer hel wilde; men noemde niemand of men moest verzekerd zvn, dat hy buylen zou met de wolven in hel bosch men sloot den priester uyl de scholen men voerde oorlog met de bisschoppen, en M. Verhaeghen mogt zelf den koning boudre- ren. O, den gelukkigen lyd voor den wierooker van den Juif- Errant, van Iiose Pompon en de Reine Rarclianale Maer de grooihevd gaet voorbyde afgode i zyn gevallen, de klubsen vielen in duygen, de vrienden verlieten de kussers, en M. Verhaeghen viel van den hooge» presidenisloel, en wierd eygenlyk gezegd van generael weer simpclen soldaet Men begrypt waerom den brusselschen woelgeest nu weer op 1848 terugkomt, cn van vooren aen zou willen beginnen; inen I bcgrypl waerom hy den ban en den achterban oproept om den j oorlog weer aen ie vangen tegen de conservateursmen ziet

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1