ZONDAG 16 DECEMBER 1855. TIENDEN JAERGANG. - W 185 AELST, den 15 December 1855. De uylgaven van den Staet. Wat was hier de pligt van de Kamer Acht honderd duyzend franks. DE BELASTINGEN. YZEREN NV EG. STATIE AELST. VEBT RE KUREN VAN DEN I DECEMBER I85S. Ton 7 uren 25 minuien dos morgens nner Dendermonde Gend, Brugge, l)o«lende, Kortryk, Mouscron. Doornyk, Ilysscl, Calais. 2° ten 9 uren 40 min. dos morgens nner Dendermonde, Gend, Mechel-n. Brussel, Antwerpen, Leuven,Thienen, Luyk, Verviers, Lauden, St. Truyëi»,en Kasseit. 3® Ton 2 uren 45 enniidd. nner Kende»monde, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Leuven Thienen, Luyk, Vervier, Landen, St. Truyën, Hasselt, Aken en Keulen. 4« 7er» 5 uren 30 minuten dos nronds, nner Dendermonde, Mechelen, Brussel, Antwerpen Gend,Brugge en Ostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Uyssel en Calais. 5° Ten 7 uren 55 minuien dos nronds naer Dendermonde, Gend, Mechelen, Brussel, Antwerpen, l.euven. Thienen, Luyk, Verviers, Aken en Keulen. YZEREN WEG VAN DENDER EN WAES. VAN AF.LST NAER Ninove, Geeraerdsbergen, Lessen, Aelh, 6 308 404 306 55. VAN AETH NAER Lessen, Geereeidshcrgen, Ninove, Aelst, Dendermonde, 6 8 304 05 6 30. van DENDERMONDE naUr Aelst, Ninove, Geeraetdsh., Lessen, Aelh, 6 108 2010 30 4 10 6 35, ^5^=* Al de konvovs staen stil te Gvseghem, ter uylzondering der gene vertrekkende vnn Aelst ten 9 40 's morgens en ten 7 55 's avonds, en de gene vertrekkende van Dendermonde ten 8 20 's morgens en ten 4 10 's avonds. lij Dit konvoy houd stil te Aelst en gaet niet verder. Voor alle Tiglingen nïoet meu te Dendermonde van konvoy veranderen. DEN DENDEEB09E De familiën of huyshouilens die in deftigheyd willen blyven beslaen en eère non hunne affairen doen, moeten liunne uitgaven régelen volgens hunne inkomsten, en zich wel wachten aen liet kapilael te raken. Zoo is het ook ge legen met de uylgaven van een gouvernement. Deze die met de uytgaven 'gelast zyn, moeten zien hoe hoog die uylgaven mogen klimmen en ivyslvk de inkomsten regelen die moeten dienen om de uytgaven te dekken. Men heeft veel over de uytgaven en over de daerstelling van nieuwe belastingen geredetwist, maer men heeft wey- nig gesproken van gespaerzaemheden in te voeren wy zien met groot hertzeer dat, in plaets van aen gespaer zaemheden te denken, men nog dugelyks de uytgaven ver meerdert, en wat er 't ergste is, is dat men die uytgaven doet buyten den budget. Wy moeten het verklaren dat het een waer sclmndael is te "zien hoe de belangryke en ge ruststellende schikkingen van den art. 113 der grondwet miskend en overtreden worden, zelfs om verkwistende uytgaven of uytgaven van luxe en fantaisie te doen, gelyk er in de zitting van 6 dezer in de volkskamer is aengedtiyd. 'T is aen 't iiheralers-minislerie, als Rogier aen 't hoofd was van het departement van 't inwendige, dat men meest onregelmatigheden van dien aerd te verwylen gehad heeft. In 1855 hebben de Ingevoegde kredieten, 't is te zeggen de sommen die bugten den budget uitgegeven zyn geweest, tot meer dan EEN &1ILLIOEN FRANKS beloopen. Moest men de omstandige rekening van die uytgaven zien, men zou moeyelyk zyne verontweerdiging koniien bedwingen. M. Piercot, opvolger rail Rogier, had al het vuyl Ivn- waed van dezen vremdeling moetpn wasschen en had stellig beloofd goede rekening te houden van de strenge berispingen die de. kamer aen Rogier over zyne willekeu rige onregelmatigheden had toegediend; immers M. Piercot had de plegtige verbintenis aengegaen noyt de kredieten van den budget te overschrydenMaer die belofte en verbintenis wierden welhaest vergeten pii vergingen als eenen rookden liberalen minister Pie-cot viel in de zelfde fauten als Rogier M. Piercot heeft van de beslis sing der kamer geeue hocgenaemde rekening gehouden en maer in volle galop sommen buyten den budget uytgegeven. Uyt den staet dezer uytgaven zal men eens gaen zien dat zy volstrekt nutteloos waren en dat de kamer die uytgaven effen af zou verworpen hebben, had minister Piercot de zelve voorgedragen. Let dan eens op, gedrukte lastenbeta- lers, waerom den liberatersminister Piercot op uwe zakken heeft durven komen kloppen, en wat gy met uwe in zweet en kommer gewonnen penningen hebt moeten betalen. Den slimmen wael bragt dus in zynen budget 1° Aenkoop van eene PIANO fr. 1925-00 2° Huring van eene PIANO 400-00 3» Aenkoop van BLOEMEKENS 1200-00 enz. enz. enz. En waertoe hebben deze pianos en bloemekens gediend hebben zy gediend om de Belgen op liberale deunfjens te leeren dansen en met bloemekens de diepe wonden van 's volks armoede te bedekken ja, en zulks wel in dezer voege M. Piercot had deze pianos met 't geld der ver armde Belgen gekocht en geluierd om er zyne kinders te laten op spelen; de bloemekens hebben gediend om met bouquekens in d'liand. naer feesten en dansparlyën te ryden, om de salons van den minister door bloemekens wel te doen rieken als er geëten, gedronken, gedanst, gezongen en gespeeld wierdWat dunkt er ul. van, Belgen, is dit niet een goed gebrnyk.van uw geld geinaekt? En noteert wel, -dat minister Piercot daerbv nog alle jaren 21 duyzend francs opstreek, buyten vuer, licht, hiivsves- ting etc. etc. etc Daer er niets zoo duydelyk blykt dan dat deze uytgaven op 's lands rekening gedaen, onder alle betrekken onregel matig, onwettig, immers uylgaven van caprice en willekeur zyn, was liet eene pligt, eene strenge pligt voor de kamer déze sommen te wevgeren en ze AI. Piercot uyt zynon eygen zak te doen betalen, hem zeggende M. Piercot, hebt gy zoo stout geweest van, op 's lands krediet, eetle nieuwe piano van 1923 franks te knopen en er eene tweede, ten pryze van 400 franks te huren, om er uwe kinders meê te vermaken en ze in de muziek kunde Ie onderrigten hebt gy zoo ónbescliaemd geweest op de rekening der arme lastenbetaiers bloemekens, boukekens en welriekende plantjes te koopen, om uwe salons te parfumeren, om er uwe kinderen naer dansfeesten, buis en soirees te laten mee ryden, wy mogen daer niet in komen, onzen eed, onze pligt, de stem van 't volk en deszelfs overgroote ellende, de eer van 't land enz. verbieden ons daervoor sommen te stemmen, gy moet zien dat gv die bloemekens en pianos uyt uwen zak belaell, de openbare schatkist mag en zal daer niet tusschen komen. Zoo had de kamer moeten spreken, want nis er noyt lessen gegeven worden van strengheyd, als de ministers willekeuriglyk 't geld der staetskas mogen verspillen in roeven en wissen, dan is Y niet meer noodig dat wy wet gevende kamers hebben. Verder zullen wy aen de al'ge- veerdigde van 'l volk zeggen dat, als zy gezworen hebben de grondwet te onderhouden, er in begrepen was dat zy de belangen van 't volk tegen de verkwislingszuclit der ministers zouden verdedigenDe afgeveerdigde zyn aen hunne lastgevers rekening verschuldigd, en wat zouden zy antwoorden als men hun zou vragen wat zy met de staets- penningen gedaen hebben welke zy gehouden waren wel te bewaren en goed te besleden Wat zouden zy antwoor den als men hun zou zeggen gy licht die penningen laten verkwisten, gy hebt de schatkist laten plunderen, gy hebt het volk laten pluymen met sommen te stemmen die het volk noch in regtveerdigheyd noch in billykheyd moest betalen. Zyn echter die sehandige kredieten gestemd, gaet het land nogmaels de capricen en fantaisiën van eenen liberatersininister moeten betalen, wy hebben de voldoe ning aen te stippen dat er, op 76 leden der kamer, 22 ronduyt hebben tegengestemd welke aldus eene openbare afkeuring van die onbeschaeinde geldverkwisting hebben gedaen. Onder deze 22 is het ons aengenaem de dry afge veerdigde van Aelst MM. De Naever, De Ruddere en Deportemont aen te treffen. 6 leden hebben zich onthouden. Er is verder aen de kamer eenen voorstel gedaen om de beambte van den staet, die beweeren geene hooge jaei- wedde genoeg te genieten, eenen byleg van 800,000 franks te vergunnen. Men zou hun nog meer hebben willen g-even en bygevolg den reeds zoo drukkenden budget verzwaren, maer de centrale sectie heeft er zich met de meest gegronde redens tegen verzet. Zy heelt doen opmerken dat een groot deel onzer medeburgers die zonder ambt zyn zelfs niet verzekerd zyn dat zv dit jaer hunnen dagelykschen nood druft zullen hebben. Iloe gegrond en hoe redelyk de doenwyze der centrale sectie ook zy, is er nogtans eene brusselsche gazet die ze beknibbelt en zou willen den budget nog bezwaren om den toestand van zommige ambtenaers nog meer winstgevend te maken. Men zou moeten gelooven dat den scliryver van dit blad, ofschoon hv zich dagelyks met het nieuws van 't land bezig boude, den toestand van 's lands inwendige niet kent en met de grootc ellende die overal heerscht, teenemael onbewust is want kende hy die ellende, hy zou de centrale sectie niet beknibbeld maer met geheel de wereld gezegd hebben dat het den oogenblik niet is' van de jaerwedden te verhoogen dat iedereen wel moet leven, maer dat er aen den armen en noodlydenden ook moet gedacht worden. In de beraedsliiging over den budget van middelen en wegen is Meester Verlmeghen, volgens zyne gewoonte, den geinaeklen volksvriend, of liever den kwakzalver komen spelen, met namelyk hel gouvernement le verwylen dal hel geene belastingen stelde op den luxe en op de ryken, en met verder den lof le zingen van de halelyke en sehandige bloedzuygerswel. Om hel ministerie en een deel der kamer in verlegenheyd le brengen, heeft Verhaeghen gevraegd of hel ministerie van zin was een ontwerp ler afschaffing van die we! voor te dragen. Den arglisligen logieman gelukte dan gedceltelyk in zyn inzigteene onvoorzigtige antwoord, die hem zonder noodzakelykheyj gegeven wierd, verwarmde zyne stou tigheid en gaf aen hem en aen zynen moorlelbroer Frère gele genheid aen 't ministerie en aen de eonservateurs te veruiten ilai zv eene wet behielden die zy als hatelyk en zedeloos in 1851 verstomen hadden dal hunne oppositie alsdan geen ander doel gehad heeft dan liet liberael ministerie omverre le werpen. Gelvk men ziel is dil moedwilliglyk rusie zoeken, wam Verhaeghen wist zeer wel dal den minister die geantwoord had, voor de wet gestemd had en dat hy hy gevolg zyne persoonlvke opinie voor- bragi. Doch, er wierd al gauw eene proteslalie legen den francma- ïonstrek van Verhaeghen gedaen. 'T was M; Tliibaul die er zich mee lustte. Wy oordeelen noodig deze proteslalie te doen kenneu omdat de moorlclmaiinen der kamer gezanteiillyk met hunne gazellen in 'i publiek afgeven dal de eonservateurs van hun ge dacht en van limine opposilie legen de hloedzuvgerswet, die de inhuldiging van 't socialisinus in lielgiên daerslelt, teruggekomen zyn. Zie hier hoe M. Tliibaul gesproken heeft MM. ik heb zoo even SI. Verhaeghen onderbroken als hv uylriep dal hy niet gelooide dal er in de kamer een lid was welk de intrekking der tranennet wensehte; ik zeg dat het siiccessierogi in regie lyn, gelyk de wel liet nu vaststelt, slecht is. Ik heb gestemd legen die ivel, zoo als zv ons laelst is voor- gesteld, en ik hoop dal er zich welhaest eene gelegenlteyd zal aenbieden om de afschaffing van die wet voor le stellen. Alsdan zouden wy ouder de tegenstrevers van die ivet konnen lellen niet alleen leden va mie regler zyde, maer ook leden die aen Ut politieke opinie van M. Verhaeghen toebehnoren. Voor wal acn- gael Y geen den heer minister van 'l inwendige zoo even geam- woord heefl op eene interpellatie van M. Verhaeghen, daerover moet men niet verwonderd zyn, want niemand van ul. heeft vergelen dal M. den minister van 'l inwendige eenen der voor- slaenders is geweest der successiewetdal hv van gedacht niet veranderd is. dit begrip ik, maer dal ,Vi. Verhaeghen ons loelale ook by liet onze le blyven. Deze weinige woorden waren genoeg om al de slomigbeyd van Meester Verhaeghen neer le vellen en hem voor goed op zvm- plaets ie stellen, wam den logieman had geen ander inzigt dan liet publiek op le vyzeu dat de eonservateurs der kamer in 1851 geene beredeneerde en op poliliek gestaefde gezindheid hadden om de bloedzuygerswel le verstouten. IS DE BLOEDZUYGERSWET POPULAIRE Deze vraeg stellen, is dezelve met NEEN beantwoorden Die schandwet is zoo slecht in de kamer dan hy 'l publiek gezien Boe meer die socialistische belasting fonctionneert, hoe hatelyker zy word, hoe meer afkeer zy baerl, hoe meer men ondervind dat zy zedeloos, onreglveerdig en Kwellend ishoe meer die wel fonctionneert, hoe bitterder de burgery, die het meeste gelal conlribuabelen beval, er zich over beklaegt en er door Ivd wam als een huyshouden, 't ivelk zyne ouders verloren heefl'dié aen 'l zeifvc brood verschaften, nog hy overmael van droefheid een paerl van zyn erfdeel aen 't gouvernement moei afsiaeu, uieii kan oordeelen dat zulke wet meer dan eens in 't jaer vervloekt en •vcrmaledyd word. Maer wat gebeurt er verder? Wy weten sle!li"!yk dal cr libera Iers van zuiveren bloede zyn, en die kennen wy zéér wel, die hunne grondpanden en verdere goederen verkoopen om hunne kinderen na hunne dood aen de halelyke gevolg»» der tranenwet le doen ontsnappen. Overigens dil alles welen Verhaegen en Frère ivel, maer zv zoeken niets anders dan eenige du pen naei hunnen kam le krv»cn en aldus de stelselmatige fraiicniapousappositie in de kamer wal te versterken en den toestand der ministers le vermoevelvken. Maer dit beivyst 'l geen wy reeds zoo dikivils hébbén gezè"(i. namelyk dal de liberaters-francmagonsparty eene party is van' bedrog, die slechts met listen eu kuypei-yën kan beslaen dat men er moet voorzigtig meê zyn dat cr aen 'I land niels zoo underlie is dan liaer toegevingen le doenen (lat men er eyndelyk grof iveg moet meê le werk gaen of dat zy anders, door hare stoutigheid en brutale ónbeschoftbeydgeheel 't land zou willen "over rompelen..'. Indien gebed't land eens in algemecne vergadering over de bloedzuygersivet van Frère mogt stemmen, men zou eens zien welke overgroote, welke almaglige, welke onvergelykelvkè meer- derheyd er zou omslaeii om die rampzalige grafbèlastin» te verpletterenmen zou zien dat de nalie dien socialistische» niaelregel vcrmaledyd, en dal deze die den zeiven als eene weldaed aenpredikou, door't volk als geessels der maetschappv zouden veracht en verslooieu worden. 'T is waer men mort het geld nemen daer waer het in overvloed ismaer hel verwondert ons dal Meester Verhaeghen niet voorstelt van de advokalen te doen patent betalen, en byzomlerlvk van ze te doen betalen volgens de iiylgesirekiheyd hunner'clientèle 'T is niet altyd op den luxe van uytgaven of verleer dal er dienen belastingen gesteld le worden, want als 'men hel verteer te veel zou belasten, dan zou hel zich dadelvk inkrimpen cn lallooze werklieden en winkeliers tol den bedelzak brengen maer 'l zyn de overgroote winsten die eerder zouden dienen belast te worden. Nu, dat Verhaeghen en vele liberale advokalen hunne omzeilende winsten eens ivel naerzien cn dan eens een wetsontwerp van 2 3 of 4 ten honderd belasting voordragen wy zvn verzekerd dat dit een sommeken zou opbrengen waprmeé er nog al iels zou komien gedaen worden

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1