AELST, den 22 December 4855. 70NDAC 25 DECEMBER 1855. TIENDEN' JAERGANG. Nr 48C Vraegstuk der eetwaren. Den oorlog tegen Rusland. Eenen oogslag vertier. YZEREN WEG. STATIE AELST. VERTREKUREN VAN l)EN 1 DECEMBER 1853. 1* Ten 7 uren 25 minuien des morgens nner Dendermonde Geud, PrugRC, ilostende, Kortryk, Mwuscron. Doornyk, Ryssel, Calais. 2® ten 9 uren 40 min. des morgens ttaer Dèndercnonde', C.end, Mechel'-n. Brussel, Antwerpen, Leuven, Thirnen, Luyk, Verviers, Landen, St. Truyën,eu Hasselt. 3<» Ten 2 uren 45 m. t amidd. nner Dèndetmonde, Mecheleu, Brussel, Antwerpen, Leuven, Thieneii, Luyk, Vervier, Lundeiw, St. Truyeu, Hasselt, Aken en Keulen. 4« len 5 uren 30 minuien des nrondsnner Dendermondr, Mechelen; Brussel, Antwerpen Gend,Brugge en Osftende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Kyssel en (Inluis. 5® Ten 1 uren 55 minuien des nronds nner Öendertnonde, Gend, Meclielen, Brussel, Antwerpen. Leuven. Thienen, Luyk, Verviers, Aken en Keulen. YZEREN WEG VAN DENDER EN WAES. VAN AELST NAER Ninove, tieeraerdsbcrgen, Lessen, Acth, 6 308 40306 55. VAN AETH IVAtilt Lessen, Geercerdsbergen, Ninove, Aelst, Dendernionde, 6 8 304 05—6 30. van Ü..NDERMONDE naer Aelst, Kinove, Geera"r<lsb., Lessen, Aeth, 6 10— 8 2010 30 (1)4 10 - t> 35. ^5^^ Al de konvovs staen stil (e Gysegliein, ter uy (zondering der gene vertrekkende- van Aelst ten 9 40 's morgens en ten 7 55'sa\onds, en de gene vertrekkende van Dendernionde ten 8 20 's morgens en ten 4 10 's nvonds. 1) Di? kontoy houd stil te Aelst en gaet niet verder. Voor alle rigliugen moet men te Dendernionde van konvoy veranderen. DEN DENDERBODE Na versclieyde dagen beraedslaging is de wet over de eetwaren gestemd geworden. Deze lange beraedslaging heeft niet veel nieuws doen kennen wat er 't voornaemste van is, zyn de voorwendsels, die met eene zekere schaemte zyn bygebragt door zekere economisten, voorstaeuders van den vryhandel, om zich uvt den slag Ie trekken en hunne stemming uyt te leggen waerdoor zy lmnne opinie verlaten, omdat zeggen zy, eene lieerschende noodzakelykheyd zulks veréyscht. De daadzaken zyn hier wel Ie pas gekomen om regt te doen over de holle theoriëu ten voordeele der gezonde rede, die zegt dat men de noodwendigheden moet raedplegen, en, als men te weynig heeft, dat men eerst moet behouden wat men zeker heeft en dan trachten te hekomen wat men ontbreekt. Wat ondertussclien duydelyk door de stemming bewezen is, is dat den besten maetregel om den in-en uylvoer der granen te regelen, bestaet in de regten vastgesteld door de beweegbare schael. Ware dezen douanen- maetregel behouden gebleven, wy zouden deze nuttelooze, langdurige en kostelyke beraedslaging niet gehad hebben om in '1 land te doen behouden of in te voeren 't geen wy noodig hebben. Dit is eene goede antwoord aen liet stelsel van vryliaudgl gelyk de bespiegelende voorstaeuders liet verstaen. Door de thans gestemde wet mogen vrv ingevoerd worden alle soorten van granen, meel. bloem, rvst, brood, aerdappelen, alle slaeli van vee, vleescli etc. Verder is vry van regie» by den invoer verklaerd alle slacli van viscli, ter uytzondêring van den lielbot, den cabiljauw, den schelviscli, den spiering, de verscbe oesters, de kreflen, den zalm, de roch, de vloot, de plaldys, den aberdaen, immers alle soorten van fynen viseh. Verscheydene amaudenienten waren voorgedragen ge weest als ware zy 0111 te lagchen, want het zyn alle meest door derzelver voordragers ingetrokken gewórden M. Dumortier had gevraegd 1°. Alle de graenmerkten van geheel liet land, op de zelve uer en op den zeiven dag, (den vrydag, van 11 toll uer) te doen houden. 2" be facteurs in granen een patent van ICO fr. te doen betalen. 3° De boter en de eyereu 25 ten honderd by den uylvoer te doen betalen. Alle deze voorstellen zyn verworpen. Het verbod van uytvoer der geerst is alleen door M. 'i'ack van Kortryk verdedigd geweest, aen wie men, om liet ainandement te doen verwerpen, heelt geantwoord dut er, om industriële redens, geenen stap verder in den teeg van het verbod van uytvoer moest gedaen wordenHet scliyot dat, uvt vrees van nog eene» slag aen het groot stelsel van 'uytvoer toe te brengen, men gewcygerd beeft iets nuttigs en zelfs noodzakelvks te doen voorde werkende klas. 'T is hyzonderlyk zeer bevremdend aldus te redeneren als men liet booiienmeel had aengeprezen om brood te bakken, daer liet geerstenmeel veel gezonder en beter is om in 't bakken van brood gemengeld Ie worden, dan liet meel van peerdenbooneu, 't geen zoo aenstekeud en verhittend is, dat het met de grootste voorzigtigheyd voor het voeden der beesten moet gebmykt worden. Het is groolelvks te verwonderen dat, in deze langdurige beraedslaging, welke voor bezonder doel bad middels te zoeken om, in deze netelachtige omstandigheden de n; odige levensmiddelen aen 't land te verschaffen, er zich niet eene stem heeft latPn hooi en tegen liet stoken met granen ol tegen de fabricatie van pataterbloem, terwvl men in vele andere lauden de stokerj'én belet beeft te werken Hier in Relgicn word er'gewacht, zegt men, naer de inenio- riën, die het gouvernement heeft uytgeschreven, om een andere niet voedzame stof te vinden, die gelykelyk dienstig is tot het maken van slyfsel of parement oiu de geweveuo stoffen te styven en te pappenHet ware te wenschon dat die menioriën zich niet lang lieten wachten, want 't is waerlyk te betreuren dat men zoo veel lekkere aerdappels laet verkwisten om slechte stoffen, door styfsel, een goed voorkomen te geven en aldus den verbruyker te bedriegen en te foppen 'I is waerlyk jammer, zeggen wy, dat men onze palaters aldus laet verkwisten, terwvl er zoo veel arme huysgeziunen bestaen die er van beroofd zyn en gedwongen in de velden rapen te gaen halen om zicli eeniszins te kennen voeden. BE KEEYfWE STEENWEGEN. M. Dumortier en andere hebben in de kamer dikwils bewezen dat de ministers jaerlyks over de 3 millioenen achleruyt ryën op onze yzerwegen. Dit maekt op t wintig jaren meer dan honderd millioenen zonder de intresten te rekenen, ,1a, Belgen, meer dan 100,000,000 fr. zyn verkwist en gy moet gedurig sparen en arbeyde» om de intresten te betalen van die ontzaggelvke soumie, llet is geen wonder dat de belastingen van jaer tot jaer verhoogen en dat wy met den yzerweg van ons luoyalgouverncmcnt naer den afgrond gevoerd worden. Men zou hier nog kouuen zwygen en niet geduld dien zwaren last dragen was liet dat alle Belgen even veel voordeel konden genieten uyt de yzerbanen. Maer wat is 't Het zyn de steden en byzon- dere dorpen die hier al bet gemak en voordeel hebben. De yzerwegen zyn voor een groet deel van Uelgeulatid van weynig of geen nut. ja zy zyn nadeelig voor den landbouw en nyverlicyd van vele parochiën. Dit vraegt geéu bewys. Elk een gevoelt dat er hier een onregt bestaet hel welk noodzakelyk moet hersteld worden door de kamers en het gouvernement. Op welke wyze kan dit geschieden Den middel is eenvoudig en gemakkelyk en weest verzekerd, iedereen zal te vrede zyn. Dat de ministers ën de gekozene gedurende 20 jaren vyf millioenen stemmen om steenwegen te maken op alle parochiën en dorpen die ver afgelegen zvn van de yzerbanen. Het is den byzondersleu middel om den land bouw te bevoordeeligen en om den koophandel en nyver licyd op de parochiën te verspreyden wat meer is, als de btiylenlieden meer gemak zullen hebben om te reyzen dan zullen zy dikwvlder gebruyk maken van de yzerwegen en bygevolg zullen de ontvangsten van den staet vergrooten. Maer, zult gy zeggen, dan gaen de belastingen nog ver hoogen en wy zullen nog eerder in den afgrond gevoerd zyn. Hierom niet! Dit hangt teeueinael af van liet boog bestier. Indien de ministers en de kamers willen te werk gaen volgens der. wenseli van het volk, zy kounen jaerlyks niet alleen die vyf maer tien en vijftien millioenen sparen. Dat zy de jodenscholen afschaffen, de judaskollegiën sluyten liet hoog ondenvys laten varen, dat zy ecnige brigaden pennelekkcrs wegzenden uyt de ministeriën, eenige lion- derde bediende en leeggangers afdanken, de pensioenwet veranderen, den budget van oorlog verminderen, de yzerwegen verkoopen, veel administration vereenvoudigen enz. dut zy dit alles verwezenIvken ei: daer zal geld in overvloed zyn om overal steenwegen te maken, daerenboven de belastingen zullen verminderen, liet volk zal bravo roepen en de kiezers zullen zich beroemen over hunne gekozene. Vroeg of laet zal dit toch geschieden. Dezen oorlog, die door alle op de zeilde wyze niet verstaen maer die eensleinmiglyk door de liberale drukpers aengerand word, heeft uyt dien hoofde zelfs een godsdienstig merkleeken; 'lis voor dén godsdienst dat men moet hopen dat liy tol een goed eyude zal gebragt worden. Dezen oorlog komt van God, heeft den bisschop van Amiens gezegd, als hy openbare gebeden beval voor den goeden uylslag iter geallieerde legers. Na de houding van Engeland en byzon- derlyk van Vrankryk errinnerd te hebbenzoekende en trachtende naer den vrede wysl den weisprekenden prelaet op den russischen keyzer, welken aen een slach van noodlot onderworpen is, al, schier tegen zynen dank, den dag te verhaes- len van eene vreeslyke en onvermydelyke botsing lussclien Rus- laud en Europa, zulks omdat Rusland wand geboren is van bet Katholyk Europa, omdat de verbazende uylbrcydingen »an dit kevzerryk bet giootsle gevaer voor de bescbaefde wereld ople verenWy konnen den geleerden bisschop van Amiens niet volgen in al de ontwikkelingen van zy,n gedaci t en bewyzeu, gelyk by, dat Rusland, de eenige chrislene natie welkers opvoe ding buyten den school der Kerk bewerkt is geweest, scliynl bestemd te zyn om liet katholyk geloof te beslryden. Met Russisch i Keyzerryk, naer 't voorbeeld van 't Roroeynsch Keyzerryk, wilt dat liet menschdom ziel en ligcliaem, onder 'l beheer zyus opperhoofds sla. Dezen hoogmoed weegt op den Czar en laet hein al zyne vryheyd niet, want hel is ook den hoogmoed van zyne natie en van zyne slaetkunde. Om dien hoogmoed te voldoen, is hy aengedrevcn om de kalholyken te vervolgen. Ook heeft men 't Russisch gouvernement allyd zyne met eed bevestigde verbin tenissen jegens Ooien zien vei treilen en verkrachten. Daeruyl kan men gemakkelyk hel stelsel begrypeu der vervol ging die Rusland tegen de Kalholyken met eene onverzoenlyke a en houdend heyd voortzet, vervolging die levens brulael en door- rapt is, die aen de besluerlvke wetenschap hare listen o.itleenl en aeu den lartaei'sclien aerd zyne gewi'ldeharyën immers die slael gelyk Dioclelianus en liegt gelijk Julianus den apostael Den Russischen Keyzer weet dal geheel de kracht der Kerk gelegen is in liet opperuiaglig middenpunt waeraen, sedert der zelver omsprong, bare ouverbreekbare eenkeyd zich verbind. De katholykc wereld steunt op Koomcn, 't is te Rooinen dal men ze moet oudcrmyiien; 't is slechts als dezen hoeksteen kan ver- bryzeld worden, dat geheel dees gebouw zou instorten en in slof vergaen. Den liael tegen Roomen, zie daer liet gevoelen waer de twee natiierdrifteii, den polilieken hoogmoed en de godsdien- lige bekeeriugszuchl, die 't leven, de ziel van Rusland zyn, zich samentrekken. Den ondergang van den Ileyligeu Stoel is het gestadig gedacht waeriu zich twee begeerlens samentrekken, welke begeerlens geheel de slaetkunde der Russische Keyzers iiylmaken en zyn de overlieersching der Slavonische bevolkingen en den zegenprael der russisclie scheurmakery De dagbladeren die de 'Kerk toegenegen zyn, hebben zich een- sti'mir.iglyk legen Rusland verklaerd. De katliolyke drukpers van Vrankrykvan Engeland van Italiën, van Zwitserland, van Duylsehland, van Amerika enz. enz. eri ook de üelgische heelt, gelyk Mgr. den bisschop van Amiens, gezegd Dezen oorlog komt van God, 'l Russisch ryk is den vyand die le duchten is zoodadig dat, kwame Rusland te zegepralen, geheel den Oosten wettigt voor eeuwen lang aeu de katholykc kerk zou gesloten zyn, al de kiemen die zv er, sedert de kruysloglen, ten pry ze van zoo veel arbeyd en bloed, bewaerd heeft, zouden er uylgèduofd wor den de katliolyke missionarissen zouden er niet meci mogen binnen dringen dun gelyk zy iu Sibericli binnendringen, om er in de grouwzaeiuslc murlelingeii le gaen sterven. De bevolkingen, die verschillige kerkgcbiujkeu volgen, de eene met de Kerk vereenigd, de andere nog niet vereenigd maer die eene ziglhare toenadering beginnen, zouden niet of tegen dank aen de Griek- schc-Moskovielsclie scheuring verbonden worden. Hel Mahome- llianeudom dat in puyuen valt zou teeueinael aen hel beschavend Roomsch geloof ontrukt worden, om de verderllyke en barbacrsclie werking van de scheurmakery te ondergacu. Nietlegenslaende deze ernstige redens, vind men cellier nog vrienden van order en rust, welke iu geener voege aen de libe.- ratery verslaefd zyn, en die min of ineer voorstaeuders zyn vaii den russischen keyzer, zicli steunende op de volgende reden Rusland, zeggen zy, is eelie monarchieke en conservatieve mo gend heyd, men muel vreezen de zelve le verzwakken. .Maer wy zullen vragen of de sluyting van kerken, de afselialling van kloosters, hel vermoorden van priesters en religieuscii, de •■«- wetddadige verbreking van familiebanden, de verbeuri'ii" van goederen, den knout, de verbanning en aide vrecde straiten die iu Rusland toegepast worden aen deze welke getrouw zvn aeu God, ook conservatieve monarchieke akten zyn Wy welen dal er iu lielgiëu mannen en byzonderlyk dagbladen zyn, aen welkers hoofd zicli de fameuse Indépcndanee bevind, die op eene byzonderc wyze de russisclie kuyperyën dienen, hel pen en ondersteunen; 'lis wel waer dal men duydelyk "e'voelt dat liet eerder 't geld is 't geen spreekt dan de overtuyging, want overluyging hebben zy niet maer hoe begrepen dal menschel! van goede principen zulke oii.ieriieiiiingen begunstigen Eeu der byzoiidersle redens die de liberalerspers vouruvlsleeki is de volgende, iu hoop van de groole zaek, waerin Europa ge wikkeld is, le verminderen, stelt men de byzondeie betan"en van Vrankryk tegenover die van Engeland 'T is de engelsche beb- ii zucht,-zegt men, die werst, 'l zvn de Indien die Engeland op den Donauw en le Sebastopol gaet verdedigen. Met het lol der Christenen bekreunt Engeland zicli geenzins. Maer Vrankryk en a Oostenryk, Vrankryk byzonderlyk, hebben zy't minste belang eene worsteling tussclien Engeland en Rusland le beletten enz Dit is de kwestie op een valsch grondpum plaelsen. Indien den Rus de Doiiauw-Vorstendommen ouder zyn gebied kree" eu Te Constaulinopelen meester ware,zelfs al er den Sultan op zynen troon te laten iu boedanigheyd van Vassael, of gepensionneerden prins, gelyk de rajahs der engelsche bezittingen in Indien zou dit voor Vrankryk, voor Oostenryk en zelfs voor geheel Europa niet eene oorzaek van vermindering of magtverslapping zyn De middellandsche zee, waer Vrankryk de opperniagi moet be houden, znu welliaesl de Russische vloten zien afkomen; door de bezitting der Dardanelten, zou Rusland eene zcemagl van eersten rang worden, en trachten zyne dobbele behrcrsching over West- Europa werkstellig le maken, en dal om staelkundiglyk en gods- dieuslelyk le werken ten eynde zyne kettersclic scheuring uyt le breyden. Niemand kan immers onwetende zvn dal iiet schisma of scheuring iu Rusland met geweld npgelevd en verspreyd word dal hel er niet toegelaten is lot liet kalholvk geloofleru" tè keer en, en dal de Kerk er dagelyks niarielaeis lelt.,?.... tn Turkeyën is den ioesiaml gelu-ei anders Op verschiliine punten worden er katliolyke missiën iugerigt en overal "eëel- hiedigd; men sliebl er kloosters en sclmlcn; men bouwt er kerken zonder de minste hinderpalen le ontmoeten de procession van ileti kalholyken eeredienst trekken iu volle vcyliglieyd door de straten der Turkschc hoofdstad enz. enz. Doch" eens den Russi schen keyzer te Constaulinopelen zynde, zou er den ondergan - van hel Mahometismus niet uyt voorlspruylcitvermits" hét Mahemetismus als godsdienstige magl, van zelfs sterft door de

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1