AELST, dek 29 December 1855. Be vryheyd van godsdienst. ZONDAG'50 DECEMBER 1855. TIENDEN JAERGANG. - JP 487- Leest en oordeelt Welke middels gebruykt men AUyd de francmaconslogièn. Wat denkt gy er van, landgenoten Nog een woord.. YZEREN WEG. STATIE AELST. VERTREKUREN VAN DEN A DECEMBER 1855. 1° Ten 7 uren 25 minuien des morgens nner Deudermonde Gend, Brugge, Oostende, Kor try k, Mouscrou, Doornyk-, Rvssel, Calais. 2° ton 9 uren 40min. des morgens nner Denderraonde, Gend, Mecheb-n. Brussel, Antwerpen, Leuven, Thienen, Luyk, Verviers, Landen, St. Truyen,en Hasselt. 3° Ten i uren 45 m. eatntdd. nner Dendeiraonde, Mechelen, Brussel, Antwerpen., Leuven, Thienen, Luyk, Vervier, tanden, "St. Truyen, Hasselt,. Aken en Keulen. 4° 7 en 5 uren '80 minuien des nronds, nner Dendermondi-, Mechelen. Brussel, Antwerpen Gend,Brugge en Ostende, Korlryk, Mouscron, Doorink, Ryssel en Calais. 5° Ten 7 uren 55 minuten des nronds nner Dend-rmonde, Gend, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Leuven.'Thienen, Luyk, Verviers, Aken en Keulen. CLIQUE SUL'M, y ZE REN WEG VAN DENDER EN WAES. VA!* AELST IVABR ^iinove, Geeraerdsbergen, Lessen, Aelh, 6 308 404 30—0 55. van AETII RA ER lessen, Geereerdshergen, Kinove, Aelst, Deudermonde, 6 8 30—4 05 —6 30. van DENDERM0NDE wabr Aelst, IS'rnove, Geeracrdsb., Lessen, Aelh, 6 108 2010 30 (1)4 10 - 6 35. Al de konvoy» staen stil te Gysegliem, ter uvtzoudering der gene vertrekkende van Aelst ten 9 40 's morgens en ten 7 55 's a\onds, en de gene vertrekkende van Deudermonde ten 8 20 's morgens en ten 4 10 's avonds. il) Dit konvoy houd stil te Aelst en gaet niet verder. Voor alle rigtingen moet men te Dendermonde van konvoy veronderen. DEN DENDERBODE Zou men konnen zeggen dal, als liel nalionael kongres decre teerde ilal dc ecredicnslen erg waren en dal derzelr.er uyloeffening <1cwaerborgd was >i hel iels anders beoogd of gewild hebbe dan de vrye uyloeffening der welliglvk beslaende eerediensten te be schermen'! Zou 'er zich wel iemand konnen inbeelden dal bet kongres, in plaets van grondwetiiglyk deze bescberming gede creteerd te hebben, dezelve als een wapen zou hebben willen stellen iu d'liaudeu der goddehiozen om den katholyken gods- dienst aen le randen, le beschimpen en deszelfs groiidzuylen te otidermyuen Z<;kerlyk neen, zouden moeien antwoorden al deze welke in 'l Kongres "aenwezig waren en de schikkingen van art. M der gron'dtvel gestemd hebben. Naglans 'l is om den godsdienst onzer vaderen aen te randen, le versmaden cn op de schanda ligste wyze te lasteren dal de liberalers-francmapons deze vry heyd gebruyken; 'lis onder voorgeviug dal de grondwet dever- «iraegzaembeyd waarborgt dal zy al hunne krachten werkstellig «naken cn alle middels gèbruyken om in Belgiën bet ealbolicis- inus le vernietigen. 'T is waet. dil moet niemand verwonderen, wyl den francmaponshaspel den gevaerlykslen vyand is van den katholyken godsdienst en dal de vernieling der leering van C. oen vastberaden besluyfis, eene laek welke die seeleopzich beeft genomen. Daervan zal uien overal de bewyzen ontmoeten. Kloss, den doortraptslen inaponnieken schryver, handelt over de noodzakehkhevd van allen slelligen godsdienst, en voorna- melyk den katholyken, le versioolen. Ten dien eynde stelde hy een verslag op mërkweertlig door de grouwelyke godslasteringen im verregaende goddeloosheden die bel beval. Dil verslag wierd in 184G gedrukt en door '^aUO francuiayonslogiën aenveerd en goedgekeurd Een ander maponniek kopstuk. Broeder Fisclier, bekrachtigde deze leer van vermaledyding legen den katholyken godsdienst, lly schreef in liet vrymetselaersdagblad, in 1847, dat de Irauc- ïna^onssecie niet alleeulyk bel Cbrislianismus niet bytrced. maer dal zy als princiep had aengenonién bel zelve met geweld te be- stryden. In eene redevoering die te Luvk iu de fraticmaponslogic uyl- gesproken wierd, wierder, onder andere goddeloozc losbandig heden, de volgende afgegeven <t Den mcnschelyken geest verblind door dc (jodstjclecrdheyd doel gecnen enkelen slap vooruytOen godsdienst heeft invloed op alles en dient om alles Ie bedervenHen doel overal de a GODHEYD lussclicn komen cn dacrdoor word alles meer en meer verward. Hel ondersoek der chrislelyke religie doel genoegzaem liaren stichter kennen alles a al zy goed hccfl is aen hel heydendom a ontstolen, en 'l geen zy zonderling heeft in hare instelling is nicls ii weerdEn voor wal hare bedienaars acngaet, het slecht gedrag a van hel priesterschap in 't algemeen, cn de schclmery van een ic groot gelul parlikutieren die hel zelve samenstellen, ontberen dc u majeslcyt van hel eerste wezen 'l geen men onderstelt, en vernie lt ligen den eerbied dien hel bygeluof aen 'l zelve loedraegl. z Als de chrislelyke religie nog zou verlost zyn dil bruldcl ptics- u lerdom, van die platte mommeryën, zou zy er niet waeracluiger owt zyn cn niet meer noodzakelijk; verstandige mcnschen zouden a haer noyt anders ten zy eenen uylwendigen eerbied verschuldigd zyn en zouden aen 't gemeen volk die beweegredens overlaten van a deugdzaem le zyn, die straften cn ingebeelde ecuwighcyd van a geluk of van ongeluk. Deze redevoering moet allen twyflel over de ueygingen en ont werpen der francmaeous doen verdwenen; wy durven wie liet zy uytdageu een letterkundig stuk te vinden 'l geen in eenen zoo kleyuen omvang zoo veel goddeloosheden en godslasteringen beval. Den luyksehen spreker stapelt er in op een al de gruwe- lykhedeti die legen den godsdienst van Jesus-Christus en legen lieszells priesterschap oyl zyn uytgebraekl. Doch 'tis niet alleen de vernieling van deu godsdienst die door de franctnaponssecte gezocht word, maer zy beoogt levens de onnverping der Stalen eu de vernietiging van alle orde hy de volkeren. la de Revue mafonnique van 1854, komt opgemelden moortel broer Fischer opcnlyk verklaren dal de vrytnelselary de moeder is der democratie, dal zy haer kind moet opkweeken in de wys- heyd en de schoonhcyd, dat bol eene laegheyd eu zelfs eene lafheyd zyn zou. moesten zy, francnia(oiis, nu dat de demo- cralië en het communismus veracht e.i met voelen getrapt worden, van hunne ontwerpen afzien. 'T is niet orn haren a zegeprael dal de francmayoos in 48-48 de democratie erkend hebben 'l is ook niet om hare nederlaeg dat zy ze lieden o zullen verloochenen. Uyl al bet voreuslaendc blykl klaerlyk welke phnuen de fianc- maconssecie beeftdeze plannen legden ons ook duydelyk uyl de verschillige schanrilooneelcn die, sedert eenigen lyd, te Gend plaets hebben; die plannen doen ons ook kennen dal den byzon- 1 dersien akleur van die sebandlooneelen ons door de francniatons I is toegezonden. Wy willen bier spreken van dien walgelyken priester-a poslael, die, na verscbeydene jaren in 'l kot gezeten te hebben voor eene geheele reeks nfcrogebelaryëu, naer Holland den protestant is gaen spelen; die van daer door de protestanten zelve is weebgejaegd die zich door de burgerlyke wel een brevet beeft doeii alleveren om mei een vrouwinenseb le levendie te Gend een witikelken boud van godsdieuslhouende, lasterende. Kei lersche en zedelooze boekskens; die zich beroemd naer Gend ge komen te zyn om <x den godsdienst cn de a[godery van den lioom- schen Paus te vernietigen die daer prekenën boud vvaer be- laelde uytzendeiingen bel volk door geld trachten naer loe le lokken enz. enz Gelyk men wel kan dunken, worden den godsdienst onzer voorouders en de geeslelykheyd in die prekeryën aengerand, met versmadingen beladen en gelasterd juysl op de zelfde wyze gelyk zulks iu de fraiicniaifonslogiën gedaeu word; in en rond die zalen van volksverderf, en door geheel de stad worden de schande- lyksle schimpschriften uylgedeeld waerin den godsdienst van de overgroolë uieerderbeyil der Belgen met slvk en modder bez wal kt worden. Onder deze schimpschriften zyn er die de geest el yklieyd beschuldigen van de eorloossle geylbeden, de vraekroependste beuveldaden en legen de kathoiyke religie op de oueerbaerste wyze uylvallen. Andere schimpschriften klagen een eerbieilweer- dig en geleerd religieusenorde aen als eene bende dieven en mooidenaers, die, van uyl bunnen biechtstoel de familie» plun deren en de dolken besturen. Dees religieusenorde word er open- lyk in beschuldigd de moord van minister Rossi le Roomen ge smeed te hebben.... Alhoewel deze beschuldiging door bel brand merk der vuygstedombeydgeleekend is, aengezien er uyl de proces stukkeu duydelyk is gebleken dal de moord van minister Rossi bel werk is der fianciuasonslogiëu, lael zy daerotn niet min boosaerdig te zyn, le meer omdat zy als middel gebruykt word om den godsdiensi le benadeeligen, en deszelfs vrye uyloelfening le belemmeren. 'T is waerlyk bevremdend dal hel burgerlyk gezag niet denkl om pael en peik aen die strafbare schandlooneelcu le stellen; want, ons duukens, stellen zy eene duydelyke miskenning dei- grondwet daer; de openbare rust er word door gestoord en de gehoonde samenleving heeft regt le eysschen dal zy niet aen- houdend in baren godsdienst geschandvlekt, beschimpt en be- modderd worde, door gasten die zy, over eenigen lyd, voor ver scbeydene jaren, tol een der openbare siaetskolcn, voor aflrog- chelary, beeft moeten vcroordëelen. Een bewys dat de francmayonssecie de voornaemsle aenslook- sler is van al die belreurlyke ergernissen, is een nieuw feyt dat iu de siaelsuniversiteyt van Gend plaets gehad heelï. Zie hier wal wy in een gensch blad aeutrelfen Den professor die in de universileyt van Gend bet natuerregt onderwyst, na beviglyk bel koukordaet le hebben aeugèrand 'l welk Ooslenryk onlangs inel den tl. Vader gesloten beeft, beeft gehandeld over de persoonlykheyd van 0. H. Jesus-Christus, welken by, om zyne Godbeyil te loochenen, heeft doeu doorgaen als eenen wysgeer, eenen maetschappelyken hervormer en uyl- slekend man. Vervolgens heeft by bel pausdom of de kathoiyke Kerk voorgesteld als miskennende de leering van Christus, als hebbende de wereldlyke inagt door achtereenvolgende overwel digingen ingeslikt, als hebbende" liet onderwerpelyk element van den mensch vernietigd. De Heylige Vaders bebben ook bel voor werp geweest van de aenrandingen des professors, alsof zy de dwaling hadden geleerd, bet Christendom met geheymenissen overladen en de oorzack geweest dal de leering van J. C. van inaetschappeiyk gelyk zy in den grond was, is geworden eene leering van godsgelecrdhcydeene leering van GodEyndelyk al de grondbeginsels van het uatuerregt le ouderwyzen, beeft dezen laelsten professor gedaeu gelyk zynen konfrater Laurent, te welen eenen thema gevolgd die uyl de francmaconslogièn komt. Eenige familievaders, welkers kinderen de lessen van gemelden piofessor bywooueu, hebben zich lot den rector der Universileyt gewend, om hein de pyulyke gevoelens uyl le drukken die by bun door deze daedzaken zyn verwekt, en om ben» liet gevaer voor oogen te leggen dal hunne kinderen loopen in hel aenhooren van zulke lessen. Het scbynt dat den rector de ongeruslbevd dier familievaders niet beeft konnen stillen, met le antwoorden dal M. den Professor Brasseur (I) allerbeste inziglen had Ja, allerbeste inziglen om aen de kathoiyke jongelingen eenen doodelyken hael legen bunnen godsdienst in le planten Andere leerlingen de slappen dezer familievaders vernomen hebbende, hebben die stappen openlyk willen afkeuren by de eerstkomende Jes, bebben zy eenen kleynen zegeprael voor hun nen professor bereyd en bel tooneel vernieuwd dal zy vooi pro fessor Laurent haddeu gespeeld als hel keltersch werk van dezen in den Index geplaetst was. Eene warme belooning 7was vooi'bereyd, en als den professor iu de school trad. wierd by er met éeu daverend handgeklap en buytensporig gewoel onihadd. Dit is den naem van den professor iu kwestie. De lawyuiukers-bewouderaers der leering vali professor Brasseur hebben de uylsluyling voorgesteld der leerlingen welke eenigen iwyfjt'l nopens de regigeloovigheyd der lessen huns professors had den durven uylen, die lawyimakers jouwden deze laelste nvt, en betitelden hun met den na én. van Calolius en Klerikalen. Maer iir T midden van die Beledigingen eu geschreeu wen, is eenen jongeling, M. Guill. Verspt'yen opgestaen, en beeft, zonder aerzeien, verklaerd dal de laetsle lessen over liet uatuerregt beviglyk zyne godsdiens- lige gevoelens alsook deze van verscbeydene zyner medeleerlingen gekwetst haddenDe aenbangers vau professor Brasseui' heb ben al tierende de klas verlaten, verklarende dat zy aen middels gingen denken om den vrydenker uyl de lessen der siaelsuniver siteyt le doeu verbannen Ja, wat deula gy er van, landgenoten, is hel niet stichtend voor hel katholyk Belgiën dat het in zyn staetsonderwys zulke profes sors teilKont gy daerover, gy gedrukte laslenhetalers die met kommer en angst den lyd ziel aeubrekeu, op welken gy uw iu zweel eu beroovingen gewonnen geld naer de ontvangers moet dragen, om protessors iu weelde le laten zwemmen, die uwe zonen bederven, uwen godsdienst ondermynen, en Gods geessels Over 'l land trekken Kont gy daerover, gy ministers, die de arme en ellendige Bel gen langs de straten ziel verkwyncn, en onderlusschen de stae.ls- penningen gebruykt 0111 een onderwvs le ondersteunen dat Bel giën ouvermydelyk naer zynen ondergang zal voeren Kont gy daeiover, gy wetgevers, die al'persingswelten slaende houd, waerdoor het opkomende geslacht geoeifend word legen God en ware vryheyd het zweeid le trekken hom gy daerover, gy dagbladschryvers, die door uwe zending, hy de alarmklok geplaetst zyt 0111 te kleppen, als godsdienst, vaderland en wacr volksgeluk in gevaer zyn Kont gy daerover, gy alle Belgen, die door uw regt van petiti onnement, door uw regt van kiezen, immers door uwen almo- geilden wil de wetgeving wettigivk kont pramen zulke heyllooze wetten al' te schallen, waerdoor hel volk verarmd word, de jong- heyd bedorven, den godsdienst vernield, immers wellen die uw geheugen door liet nageslacht zullen doeu vermaledyden Kont gy daerover,maer genoeg hiervan meermacls hebben wy die rampzalige onderwyswellen aengcklaegd; uieer- tuaels hebben wv er de gevaren van doen zien en de bittere vruchten aengelooud die er van te verwachten waren.... Ziel men nu nog niet klaer, dal men maer a I lyd voortga, den «ogenblik zal komen op welken men de oogen'gedwongen zal openen, God geve dat iiet alsdan niet te laet zy, want gewoonlyk ziet men dat, als oenen brand niet tvdelyk overmeesterd word, hy slechts eyudigl als hy geeue brandbare stof meer ontmoet. Al het voreustaeude was geschreven, toen wy den Bin Public van donderdag ontvingen. Dit gendsch dagblad 'beval eenen oube- leefden brief van professor Brasseur, waerin dezen slelliglyk verklaerl dat hy de volgende principen aen zyne leerlingen onderwyst 1° Dat bel pausdom der middeleeuwen de wereldlyke nia-t door achtereenvolgende overweldigingen ingeslikt en het O.NDEB- ERPELVK ELEMENT van den mensch heeft vernietigd •2' Dat hy tydens geheel deu duer der middeleeuwen slechts eene daedzaek outwaert, le welen de theocralieke dwingelaudv welke de plaets «an den Staet inneemt en hel onderwerpelyk princiep door geweld vernietigt.eyndelyk, 3» dat hy iu de Her vorming der 46 eeuw, ('l is le zeggen in hel I.ulherauismus) lu-t seyn ziet der ontvoogding vau den meuschclyken geest, welken versmacht was onder hetjoK der Kerk in de middeleeuwen en dal die Hervorming, in zyne oogen, voor de middeleeuw, 11 was '1 geen '1 christendom geweest is voor de ouJhcyd eene herstel ling van hel onderwerpelyk princiep door de uytioeping van liet vry onderzoek. In dien zelfden brief zegt professor Brasseur aen den Bicn Public dat men liegt als men hem beschuldigt dc Godheyd van J. G. golooiliend te hebbenMaer in dit zelfde N'siaet eenen brief geleekend door vier leerlingen van SI. Brasseur, die ze-u d u hy in dc les van 14 december geleerd heeft 1° Dat de leering van Christus maer godsdienstig of godsgeleerd is geworden dan ais men ze met een onbepaeld gehevrn omhuld bad 2° Dat om de leering van Christus gemakkelyker te doen aennemen, de Kerkvaders Dezen hebben motten aanzien niet als mensch maer als God, om dal men die leering moesl dom van boven komen om haer meer gezag by de mcnsclicn ie geven Na deze stoute bekentenis, zegt professeui Brasxeur'dal hy die zaken s dort dry jaren leen, tlocli dat hy. niet gehouden is aen het gendsch blad de redens le zeggen 'die zyne overluviii diesaengaemle gevormd liclihen, omdat eenen professor uyl :h universileyt le hoog geplaetst is om met eene onkundige, lolbandiiir en schacmlcluozc drukpers over welenscliappelyke keringen 'te redetwisten Indien wy aen dien profes,<>r moesten antwoorden, wy zmden hem zeggen Onbeschaemderik gy gaet van de kwestie afals

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1855 | | pagina 1