DE TABLEAUX, Merhtpryzen. LEVKNSSCHETS JOANNA DEDEMAECKER H» VON GIÜIBORN, te Emmerik aan den Rijn, BORSTPASTILLES pasBooms ®s BdMÊSilÊS sarïMsi, KaeSssjiii up 'l zift (ftraemncrkl). Vogelsehii ling mei de HOL Pensionnat des Srs Maricules, j\ LAND TE SIOORSEL. LAND TE IVIEZE. Rome, 17 augusli. Volgens een dagblad zyn de marmeren en bronzen beeldwerken, voor de kolom welke tot aendenken van liet vatikaensch concilie zal opgericht worden op de plaets San Pielro i. Montorio, by na voltooid. Een by uitstek aen het Valiknen vyandig dagblad, de Fanfulla van Rome, beval onder zync laetste inlichtingen de volgende mèêdee- ling Wy geven onder alle voorbehoud hel vol gende nieuws, dat ons is meegedeeld, in hel licht Keizer Ferdinand van Oostenryk heeft by testament aen den II. Vader een legael gelaten van 10 millioen florynen, benevens al de ver sierselen en heilige vaten zyner kapel. Boven dien zyn hem ook door een aenhangsel van hel testament geschonken, al de kristal- en porce- leinwerken welke de keizer bezat. AMERIKA. De Neto-York llerahl zegt, dal China aen prins von Bismark eene allerbeste gelegenheid aenbiedt om den vryen teugel te vieren aen zyne oorlogzuchtige plannen. Er is te P.-kin eenen geattacheerde by het duitsch gezantschap aen- getast en bestolen. Hy werd dus het slachtoilVr van de bedekte wraek, welke alle Chinezen leg- n de Europeanen koesteren. Zou dal misschien de de oorzaek zyn vraegt, hel daghl.nl, waerom prins von Bismuik aen eene expeditie naer het verre Oosten droomt ENGELAND. De poot-en muilziekte onder hel vee breidt zich uit in Cambridgeshire en lltinlingdorshire. Luideus ollicieele opgaven bcdraegt het getal der sterfgevallen op 49 hoeven in Cambrid geshire, 358 hoornbeesten, 609 schapens en 38 varkens. In llunlingdorshirc, op 27 hoeven zyn 301 hoornbeesten en 340 schapen aengetast. De groote uitbreiding der ziekte moet worden toe geschreven aen sommige pachters, welke ge zwegen hadden dal de ziekte zich onder hun vee vei klaerd had. Holloway's Pillen. Gunstige Uitkomsten. Nadat menig persoon jaren lang aen de ysselykslc kwalen geleden had, zyn deze wondervolle genees middelen dikwyls de oorzaek hunner bevryding daer- van geWeest. Genezingen van zweren, wonden, ont stekingen, abscessen, éii klierachtige misvormingen door gebruik van llolloway's edele geneesmiddelen kunnen by duizenden bygebragt wordenen vrywillige getuigschriften over derzclver voorlrcfTelykheid, vindt men in overvloed in de buitcnlandscbe, kolo- inale en vreemde dagbladen. Een weinig vertrouwen wordt slechts vereischl, om deze mcdicyncn te be proeven, hetgeen voldoende zal zyn om derzei ver heilzame kracht te bewyzen, en derzelvcr acnwendig voor het vervolg te verzekeren, llolloway's Pillen overwinnen ziekten en herstellen de krachten, door het zuiveren cn verbeteren van bloed, llolloway's Zalf heeft verzweringen, en vult abscessen door het vormen van vaste eis gezonde korrehngen. GEZONDHEID AEN ALLEN teruggegeven zonder, mcdecynen, zonder purgaiie en zonder kosten door de smakelyke gezoiidlicidsbloea van Du Barry van Londen, gezegd REVALENTA ARABICA. Zcs-en twintig jaren onveranderlyke uitslagen. Zy bestrydl met goeden uitslag den moeileykeu eetlust, slechte spysverleringen, maegontslekingcn, de gal, de winden, de zuerheid, hel slym, de braek- lust, dc inaegopwerp en uitwerping, den buikloop, den hoest, de belemmering aen ademhaling, de uille ring, al de wanorders veroorzackt, door borstontste king, kcal, adenistcm, luchtpypen, blaes, lever, len den, ingewanden, slym voortkomende uil dc herse nen en het bloed. Zy heeft reeds 75,000 genezingen, bewerkstelligd, waeronder die van den graef Plus how en de markiezin Bréhan, MM. de professors Dédé, Wurzcr, Dokteis Campbell. Shorland, Uro, Angelstein, enz. enz., waervan uittreksel. Oiergeving innegzickfrn, enz. Jumet hy Charleroi, 19 mei 1863. Dank aen de Revalenta, heeft de vrouw van M. L.-J. Dury, genezen geweest naer vier jaren overgeving. maegziekle, hert- en len den pyu, afwezen beid van slaeb, enz. M. Jolinen Guissc, van Couillet (llenegauwen) schryfl ons Had ik de Revalenta, die my de doc tors voorgeschreven hadden niet gebruikt, zou ik er nu niet meer zyn. N" 78.3G4. M. cn Mme Léger, van leverziekte, af gang, zwelling en brakingen. N° 68.671. M. don Abt Pieter Caslelli, van volledi ge uitgeputheid op den ouderdom van 85 jaren dc Ravalenla beeft my weder jong gemackt. Ik pre dik hoor biecht, breng bezoek aen de zieken, doen icdelykc lange reizen Ic voet, myu geest is helder en het geheugen frisch. a Voedzamer dan het vlcesch, spaerl zy 50 macl den pr\s der medeevnen. In doozen van 1/4 kil. fr. 2,25 1/2 kil. 4 fr. 1 kil. 7 fr 6 kil. 32 fr. 12 kil. 60 fr De beschuiten van Revalenta in doozen van 4, 7 en 16 fr Den Chocolade-Bevalcnla in doozen van fr. 2,2'i van 575 lassen li'1 fr. Verzending tegen postmandact. Depot hy de apothekers en kruide niers. Du Barry en C", Boulevard du Nord, 19, te Brussel. Depot te Aalst by Vanden-Hcrreweghe, apothe kers - Gecraerdsbergcn by D. Willinck, apothe ker Ninovc by E. Üriiwé-Jelic. Aelst, 21 Augusli 1N75. Gedurende deti loop dezer week is de puike Aelstersche Hop 1874 verhandeld van 90 tot 113 fr., mindere soort van fr. 000 tot 000 de 50 kilos. AELST, markt van heden. - Tarwe Masleluin Boggc Geerst Haver Raepzacd l.ynzacd. Uuepzaed-olie. Lvnzaed-olie. Raepzaed koeken, de 1215 k. Lynzacd koeken Acrdap. (roode dc lOu kil. Idem, (wille. Boter, de 3 kilogram. Eijers, de 25. Vlas per 3 kilos. Vig^eiis hel koppel per 132 lit fr. 26-00 22-OU 19-OU 2U -0O 20 —00 ouoo 00-00 ÜU—00 00—00 00— no 00—00 5-75 0—00 8-63 2—05 4"0 55-00 50 cenlil. a 29-00 23-50 20—50 '22 -Oü 22-00 00-01, 00—00 «•0 -00 00- 00 OO—i.O 00-0f 6-75 0-00 9-54 2-18 6-85 65 HO ST NICOLAES, 19 Aug. per hectoliter. Tarwe. Rogge. Boekweit. Haver. Geerst. Peerdc en Duive Boonen, per heel. I.ynzaed. idem. Raepzaed. Acrdappelen per 100 kilog Vlas, per kilogr. ruw Boter. fr. 23-50 15-50 2O—00 16-50 15-50 23—50 22-50 00 0(, 6—50 6 -00 3-45 S0TTEGEM, t7 Aug. per 100 kilos. fr 27-50 a 28 -50 MastCiuin. 23-25 24- -25 Rogge. 18-00 19 -00 Boonen. 25-50 26- -50 Haver, per heetol. 95 mers. 225—0 23- -50 Boter, per kilo 2-59 2- 80 Eijeren, per 25. Groole Konynen, stuk. 1-90 i- -00 0-00 0- 00 Kiekens, het koppel. ü-Ort 0- -00 GEND. 20 Aug. per iccloliler. Tarwe. rr 21-00 a 00- -00 14—75 00- 00 Geerst. 14-75 00- 00 Haver. 10-50 00 -oo Boekweit 18--00 00- -00 Boonen. 19—75 00- -00 Koolzaed 36—CO 00- -00 Lynzaed 36 - 00 00 -00 Rempzaed 18—00 00- 01 Kool-olie de 100 kilos. 71 -00 00- -00 Lyn-olic 60 - 00 00- -00 Boter per kilo 2-80 0- -00 Eijers de 25. 1-90 0- -00 Acrdappelen dc 100 kil. 6 - 00 0- -00 LEUVEN, 13 Aug fr 29-00 a 00- -00 21-00 00- -10 Boekweit. 00-00 00- -00 lirouwershaver. 25—00 00- 00 Voederhavcr 24 - 50 00- -00 Geerst. 22—50 00- -00 Hooi. 12—1 0 llll- -00 Strooi 5—50 00- 00 Aerdappelen witte. 10-00 08- -00 Acrdappelen roode. 00 - 00 00- 1)1) Boter, den kil. 2-90 0- 00 Eijeren de 26. 2-ÜJ 0- 00 Koolzaedolie. 70—00 00- 00 Lvnzaedolie. 59 - 00 00- oo Huiden Ossen, per kilo fr. 1-00 10- 00 ld. Koeien cn Vaerz. t-00 te vO ld. Kolveren. 1-50 00- 00 Roei per kilo. 0-72 00- 00 ANTWERPEN, 20 Aug. De kuipboter werd lieden morgend ter merkt per kilogram verkocht, oen de pryzcn van fr. 2,52 a fr. 3,18. De ponden of halve kilogr. bctaclde men volgens kwaliteit, fr. 1,40 a 1,60 zwacr gewicht fr. 1,80 a 2,00. De aerdappclen zyn per 1/4 heet. verkocht fr. i,40 a 1,50 Dc eiers betneldc men per 25 stuks fr. 1,75 a 2,00 Versche fr. o.oo. Ziehier de prijzen der granen op de merkt in hel Bolleken gehouden Tarwe, per 100 kil. fr. 26—50 a 27 -00 Rogge, 21 - 50 00-00 Winlergeerst, 27—00 00—00 Zomergeerst, 24CO 2450 Haver, 24 50 00(0 Boekweit, 00—00 0000 Boonen, 0000 0000 Bittcrpeën, 21 -00 00—00 BURGERLYKEN STAND. GEBOORTEN. Mannelyk 9 VnouwEL. 7 HUWELYKEN. J. Van Muideren, sclirynwerker, met M. Fierens, dienstni. F. Van den Brempt, wever A De Pauw. dienst. P. De Vos, steenkapper, met De Sadeleer, twynster. L. Dc Smet, huidevellersg. M. Borms. dagl. P. Verleyscn, kleermaker, met D. Vermeeren, kanlw. OVEBLYDENS. M. Van den Abcele, kanlw. 18 j. Schuerbeek. M. Van der Borglit, vr. liaegeman. z. li. 64 j. Leopoldstr. B. Camu, wed' De Coeker, landb. 84 j. MyIbeek. J>. Verschelden, m. Colson, herbergier, 54 j. Graenmerkt. Vier kinderen onder de 7 jaren. Te bekomen ten bureele van den Denderbodc Molenstraat N° 6, nabij het Stadhuis. van het Godvruchtig Begijntje GESTORVEN TE AALST ÏN 1631 PRIJS 60 CENTIMEN. Is er wel iemand in de stad Aalst, of zelfs in de omliggende dorpen, die nooit den naam ge hoord heeft van hel deugdzaam Begijntje Joanna Dcdemaecker? Hel is nu reeds bijna twee hon derd en vier en veertig jaren dat zy gestorven is, en nogtans spreekt men nog van haer, en vertelt men hoe heilig haar leven, en hoe machtig hare voorspraak bij God was, voor al die hij haar graf eene genade kwam afsmeekcu. En toch, zoo liet schijnt, is ons Begijntje meer hekend gewor den door overlevering, dan door hare levensbe schrijving, die in 1662 te Mechelen uitkwam. Dit is ontwijfelbaar, vermits men nog heden van Joanna zekere bijzonderheden vertelt, welke hare biechtvader die haar leven beschreef niet aangeteekend heeft. Om Joanna Dcdemaecker dus beter bekend te maken, geven wij deze levensschets uit. Zij is getrokken uit hel oud boekje van Franciseus Van Schonenberg, hetwelk hedendaags zeldzaam geworden is. Wij denken dat dit werkje zoowel aan wereldlijke a!s aan geestelijke personen aan genaam zal zijn, maar voornamelijk aan degenen door eenen bijzonderen roep des lleeren.het ge luk genieten van in den zelfden staat als Joanna godvruchliglijk te leven. Deze levensschets, ongeveer honderd bladzij den behelzende, is vergezeld van een schoon afbeeldsel van Joanna. VIENT DE PARAITRE du z tous les libraires et pupeliers le Magnifiqiie TABLEAU PORTRAIT HE S. E. MONSEIGNEUR LE CARDINAL D EG IIA M PS Prix30 Francs. L'nlbtim oil sonl inscrilslcs nomsdes acquereurs reste ouverl jusqu'au 15 Seplembre et sera aussitót après reniis solennellement a Mgr. le Cardinal. Un exempluirc du portrait est exposé au bureau du journal. Ter gelegenheid der Kermis van Erpe. APOTHEKER. Gimborn's Maagzout verecnigt in zich dc eigenschap pen van hel Carisbadur, Emscr en Marienbader zout cn bewijst uilnemendc diensten bij hoofd pijn, verstopping, slechte spijs vertering, maagpijn, migraine, aambeijen cn in 't algemeen de ziekten, waartegen men zich van laxeci middelen bedient. In verzegelde doozen ii fr. I,S.V goed vnn Miinuk zijnde, worden door nllc doktoren bevonden bel beste middel tegen hoest, seliorlieid, keel- en boi-.st|>ijii, ïc zijn. In doozen !i fr. I,*£ö er. I,?5 elms, en in proefzakjes a 37» c. Haarbnlsem of j EATJ-DE-COLOGNE |>!iiloeonie. Hij reinigt dc huid van het hoofd, en kan hel beste middel genoemd worden, om den groei van liet hair tc bevorderen en liet uitvallen le voorkomen. Hij is bovendien goedkooper dan de meeste hairolieèn en pommaden. In flagons ii fr. cn fr. Zuiverste medicale LEVERTRAAN bijna zonder reuk of smaak. In flesseh. ii fr. 1,50 en 5 c. IJ zer-Levertraan Eén eellepel beval 0,15 gram ijzer in een licht verteerharen vorm. In flacons ;i fr. MUIZEN-TARWE Het pakje a 30 elms. Zeker middel ter verdrijving van rallen zonder vergif. Iii bussen van fr. 1 cn 1.Ï7» Anatherin-mondwater of aromatisch mondwater Met een gelijke hoeveelheid water gemengd, is het dc aan genaamste moiidspoeling. Hel neemt eiken slechten smaak weg, reinigt de tanden, versterkt zwak tjiwlvljesch en verhindert de vor ming van kalk op de landen. De flacon kost fr. '2. Eij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing. Bovenstaande artikelen zijn te Inkomen inde bekende "dépoóls, voornamelijk: bij E G. Van den Hcrrewcglie, apotheker te AalstII. Nelis, apolln ker le Zelc Bruylandt-Van Aerde te Dendermonde. H.gie&ESJHJSIMER ALLEMflGNE. iXA l u .Gosrtt] dep Schntimarte WITTIGE BEVESTIGING VAN GENEZING YAN DEN Kinklioest-Blauwen hoest Mijn 7jarig zoontje leed aan een buitengewoon lievigen stikhoesl,had dag noch nacht rust en wilde geen voedsel inecr lot zich nemen. Op aanraden van den koopman Ai.bf.ri Ginzert alhier, liet ik het kind den DRUIVEN RORSTIIOMG van W. II. Zickemieimer gebruiken en er volgde dadelijk leniging. Hel kind is, na gebruik van écu flescb, weder ge heel vroolijk cn bezoekt de school zonderde geringste inspanning, wat ik der waarheid golrouw betuig. I.E0NHARD STEINBRENNER. Gelbinstrnsse 225. Schwab-flal, 31 Juli 1872. Depót General pour la lielgique ct la Hollaiidc chrz II. Sardomann a Enimerick. Bevestigd, Bestuur des stadsschool Schw.-Hall (L. S.) IIAGER, Echt verkrijgbaar ii Frs 2,50 de flacon met gebruiksaanwijzing te Aalst hij A. Chysselinekx, Apotheker; te Brussel, bij B. Dupuy, Pharm. auglaise Pharmacie Normale, Pharmaeie de la Bourse; te Gent, bij J. C. Puls, Apotheker; F. de Bast, Apotheker; J. Leers, Apotheker; le Geerardshergcn, bij E. Van den Daelen, Apo theker; te Lokeren, bij Buysé-Siremersehte Sl Nicoiaas, bij Ch. Mabille, Apothekertc Dcu- dermonde, bij A. Cores. Ter voorkoming van bediog is tdke flacon voorzien van een rood capsule niet nevenstaande Fa- ,1 hrieLslcnipel, terwijl buitendien 'V ^7 de naam van den Fabrikant W. II. Z1CKENHEIMER, le Main:, in de kurk gebrand is. De Rode van het II. Franciscus van Assisie. MAANDSCHRIFT van de derde orde, uitgpgeven door de Paters Minderbroeders-Recollktten van België en toegewijd aan het 11. Hart van Jesus. Prijs pér jaargang, 2.00 fr. voorgebed België. Het inschrijvingsjaar begint met den 15 Augustus. Men schrift in bij M. CLOSSKN en C'° katho lieke boekhandelaars, te Brussel, 26, Sint Jans- straat. De zelfde in 'l Fransch, 2 fr. 's jaars. Vogelschieling met de bolle, naer Geldpryzen, op Woensdag 8 September 1875, ler esiaminet St-Mar- linus, by Petrus Do Vidls, tc Erpo dorp Op dc dry groote vogels elk een hecafstec-k- Inleg 60 centimeu. K3" MIJN ALGEMEEN GUNSTIG BEKEND Universeel- Zuiveringszout, het zekerste cn goodkoopslc nuddel tegen alle MAAGKWALEN, zuur, braking;, slechte spijsver tering;, maagkramp, hardnekkige verstop ping, gebrek aan eetlust, hartwater, missc- iyklieid enz. is thans echt verkrijgbaar legende volgende fabrieksprijzen: 1 pakje :i fr. 1,40, l/*2 pakjes a 75 cent- 1/4 pak je a 40 cent. le Aalst bij A. Chysselinekx, Apotheker; te Brussel, bij B. Dupuy, Pharm auglaise F de Bast, Apotheker J. Leers, Apotheker; le Occrardsbergen, hij E. V'ad den Daden, Apotheker le Lokeren, bi Buyse Slremorsch te Sl-Nicolaas, bij Ch. Mabille, Apotheker le Dendermonde, bij A. Gorus. leder pakje draaft op de keerzijde mijn rnmillicwapcn en nnnmlcckiiig Emmerik a,'d Bijn. R. KREUNEN. Maetschappy a de Moedige Slryders. VOOR DEN 2 PRYS. Zondag 22 Augusli ten 3 t/a ure stipt namid dag.spelen de verniaeide pariyen van M.Prosper Ingehos lxelles en van M. Aubreby Elltrbeeck, (Brussel,) Prys der plaelsen l"c plaats 10 een li men 2dc plaets 5 cenlimen. Maalschappy de Kluppelingen. NAER GELDPRYZEN, by Leopold De Sehryver, in Sl Jan, te Erembodegein, Dorp. Op Zondag 29 Angusty 1875. om 3 ure stipt. Inleg 60 cenlimen per scheut, bolrapcrsgeld bi grepen. Vooruit 7 Corinlnenbroodcn en 7 Beeafstceks. llue de Bruxelles, Termonile. 280 FRS. PAR AN. Cour préparatoire a l'Ecole Normale. Toemaat te Aalsl-Mijlbeke. De Notaris VERBRUGGIIEN, te Aalst, zal, op Donderdag 2 September 1875, om 2 uur na noen, openbaarlijk veikoopen Den Toemaat wassende rondom het buiten goed der beeren Paters Jezuïeten. LAND te Aalst-illijlbeke. De Notaris GOËMINNE, le Aallre, zal, door 't Ministerie van zijnen ambtgenoot J. VER BRUGGIIEN, Notaris le Aalst, opcnbaarlijk verkoopen 1" Een Iieclaar 30 aren 50 centiaren LAND, te Aalst-Mijlbeke, op den Roozcnkauter, sectie E, nummer lo2.v Op geroepen in 4 gelijke deelen. Boompiijs aan l'oosldeel fr. 260. 2" Een bedaar öo aren 70 centiaren LAND, tc Aalst-Mijllbcke, op den Roozeiikauler sectie E. nummers 166 en 177. Op te roepen in 6 gelijke deelen. Beide deze partijen verhuurd aan d'heer J. B. Ganzeman, te Aalst, aan fr. 600's jaars. Instel Woensdag 1 Cl. JO-,. Verbluf 18 St"™E» Telkens om 2 uur nanoen, in de Borse vva Am sterdam, (Cercle Calholique,) groote merkt te Aalst. OPENBARE VERK00PING van le Aelst-Schaerbcke, Hof stade. Lede, Hcrdersem en Baerdegcm. De Nolans Joseph VERBRUGGIIEN, te Aclsl, zal, me! gewin van palmslag en gelagen, openbacrlvk verkoopen, dc volgende goederen, alle zonder voor- waerde verhuerd Aei.st-Schaerdeke. Eersle koop. 60 aren 90 cenliarcn Land, gele gen op Schouwbroeck, sectie C n° 637, palende oost over het baenljen, d'erven Van Wambeke, zuid d'er- ven Nooy, west M. De Cocn Van der Noot en noord dc kinderen Wynant Gebruikt bv Frs. Dc Craecker a fr. 200 's jaers. Deze party zal in twee deelen opgeroepen worden, zuid deel cn noord deel. Gemeente Hoi stade. Tweede koop. 93 aren 20 centiaren Land, op liet llofveld, sectie A r,° 530b, palende oost vcrsckci- denen, zuid Ch L. Van Itauwcrmciren, west d'erven Ant. Mallhys cn noord de famillio Dellafaille. Gebruikt by Ch. L. Van Hauwcrmceren, aen fr. 257,50 s'jacrs. Vedeeld in 3 deelcu iedet ler grootte van 31 aren 7 centiaren. Oostdeel boomprys fr. 150. Het midden 50. Westdeel b 50. Gemeente Lede. Derde koop. 49 aren 20 centiaren Land, op den Sterrcwal, aen den Vogelenzang, sectie A n° 243, palende oost M. Gustavc Van den Bossche, le Wichc' ten. en M. Fr. ühccraerdts tc Aelst, zuid den notaris Evil, west dc stracl cn noord M. Ch. Van Langen- liovc. Gebruikt by A Covaerl a fr. 90's jaers. Gemeente IIerdersem. Vierde koop. Een heclaer 2 aren 80 centiaren Land, tegen hel dorp, aen de kalseide van Aelst naer Dendermonde. sectio A n° 300, palende oost de kalseide.zuid hel Blokte Wegelken, west de kinderen De Lommer te IIerdersem eu noord M. Ch. Verhelst. Gebruikt by 'llicodorus Ledegen a fr. 257 50 's jaers. Verdeeld in 4 deelen ieder van 25 aren 7*2 centiaren Het deel ten zuiden Boomprys fr. 45. daerueven 45. daerueven 45. ten noorden 45. Gemeente Baerdegem. Vyfdo koop. 31 aren Land op het Wolfspcnnink, sectie E nu 87b, palende oost dc W'd Plas te Baerde gcm, zuid M. J. lioone tc Aelst, west d'erven dc Wacpeuaert te Aelst, noord de strüet. Zesde koop. 37 aren Land, op den Bekkcrplas, sectic E n° 212c, palende oost d'heer De Ridder, koster tc Baeidegcm en Petrus Spinov, zuid d'erven dc Wacpenaerl voornoemd, west M. T'kinl tc Brussel noord d'bcer De Mecstcr-De Roovere. Zevende koop. 2 aren 90 centiaren dreef, ook op den Dekkerpias, sectie E n° 215c palende oost en zuid d'heer De Ridder, voornoemd, west M' T'kint, noord Petrus Spinoy. Deze dry leste gebruikt by Rifardus De McvU. ZITDAGEN Instel, Vrydag 3 September .0_„ Verblyf, id. 17 id. Iö'0- Telkens ton 3 ure namiddag ter Esiaminet bot Brussels Hof, by d'heer Dc Winter, acn de Boter- merkt tc Aelst. VEN Dl TIE VAN schoouc MEUBELS. ZILVERWERK EN WIJNEN te Aalst, in dc Kor te-Zout straat. De Notaris Ju. VERBRUGGHEN. le Aalst, zal ten verzoeke van M. Jozef Verleysen, ge meente Sekretaris van Aalst, testament-uitvoer der ter nalatenschap van M. Lud. Voerman, op Maandag 23 Augusli 1875, ten 8 ure 's mor gens ten sier!'huize van M. Vaerman voornoemd, le Aalst, in de Korle-Zöutslmat, openbaarlijk verkoopen Een schoon cn rijkelijk Mobilair, versrheide Zilverwerk cn omtrent de 2000 flacons rooile-en witte Wijnen. (Zie de plakbrieven.) Op Woensdag 25 Augusli daerna, ten 1 uur namiddag, ter hei berg genaamd Sl. Ivo, bij den heer Fr. Van Rillas, le Aalst,aan de Keizerlyko- plaals, zal opgenoeniden Notaris Verbrccghf.n, ten verzoeke van M. Verleysen, vorengenoemd openbaarbjk bij gereede betaling met 10 ver meerdering, ver knopen omtrent de löOschooiie, goede, jonge en oude Duiven, alle vermaard door liet behalen van vele prijzen in groolo kampstrijden op Frankrijk. Daarna ten 4 ure namiddag le Aalst, aan de Zoutstraalpoorl in den hol van wijlen M. Vaer man voornoemd. Eene hoeveelheid fruit op de boomen, ajuin, aardappels, legumen cn tabak. Deze laatste verknoping geschiedt op gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borg le stellen. OPENBARE VERKOOPING van een partij De Notaris Gcsta.vf VAN WICHELEN, le Moorsel, zal, met gewin van palmslag en gelag openbaarlijk verkoopen Een partij LAND, te Moorsel, op den Triest, gekadastreerd sectie B,| nummers 13, niet eene grootte van 32 aren 10 centiaren. ZITDAGEN Instel Donled,al 2) Ski,tob1!« ,87s. Verblijf 9 Telkens om 4 ure namiddag, ter herberg Het Vossenhol, bij d'heer P. J. De Wolf, te Moor sel, Reugein. OPENBARE VERKOOPING van een partij De Notaris Góstaaf VAN WICHELEN, te Moorsel, zal ten overslaan van den heer Vrede rechter des kantons Aalst, opcnbaarlijk verkoo pen Een partij LAND, te Wirze, op het Garcveld, gekadastreerd sectie B. 2°* 658, 659 cn deel van 2,660 a, met cenegroolte van 43 aren 30 cent, Verdeeld in twee deelen oost- cn westhclft. ZITDAGEN Instel Viujdac 5 c JO_„ Verbluf (U Sefteeber 18,5. Telkens om 4 ure namiddag, ter herberg den Toren, bij d'heer Joannes Moens. te Moorsel, aan St. Slephanus Kapellc VILLE D'ALOST. VENTE PÜBLQÜE d'uno trés belle collection Anciens et Moderncs. L'Huissier NOTERIS, exposera en vente. pour compte de qui il apparlienl, le Lundi 23 Aoüt 1875, il 4 heures de relevée, dans la salie de i'Eslaminetla bourse aux houblons, tcnu pa.i le sieur Verhofstadt, une richc collection do Tableaux. La vente se fera au coinptant, avec augmenta tion de 10 p. pour fruis. Exposition, le mème jour, dés 9 heures du matin jusqu'au moment de la vente. Venditie van TOE3IAET TE EBEMB0DEGEM. Dc Notaris DE SMET, te Ercmboclegem. zal op Dynsdac 31 Accusti 1875, om 2 ucr namiddag, bin- nen zelfde gemeente, in het naschreven order, open- baerlyk verkoopen I koop Tocmael op den Mecrsch van M. Van der Noodt, naby-de Kapelle-Tcr-Muren. 5 koopen Toeitiaef vön M. De Cock-Raman, inden Avacn. 5 koopen Toemael van Madame weduwe De Clcrcq- De Craecker, aen het gewezen hof ter Burght. 5 koopen Tocmael dacrnevens vail M. Petrus Van den Brempt. 18 koopen Toemael van M. Ad. Van de Putte, tc weten 11 koopen aen de Burghtstracl cu 7 idem aen den Craeckenberg. 6 Koopen Toemael op eenen mecrsch ncvc-ns den Craeckenberg. 4 koopen Toemael aen dn Denderbrug, van Jufv. dc weduwe Const<anl Van NicuweuboYe. 5 koopen Toemael in dc Kappcllemeerschen, der kinderen van den heer Jozcl Lcclcrcq. 1 koop Toemael dacrnevens van M. den dokier Dc Windt-Lavcndy. De koopen Toemact van de kinderen Leclcrcq cn van den heer dokter De Windt, zullen om 4 uer na noen verkocht worden, ter herberg vail J. B. De Clippele, in de 4 Winden, to Erembodegein, acn de Dendcrburg. Kantoor van den Notaris BOONE, te Aalst. Uit ter hand le koop. 1°17 a. 10 c. Meersc en bosch, (e Mei re, inde Matenmeerseheii. sectie C. ii"* 44 en 45, palende zuid Douiien Baeten, west de molen beek cn oost den voelweg. 2" 17 a. 19 c. Mecrsch te Meire. Oosldorp, sectie C. n°" 456 en 457, palende oost en zuid Jan Macsschalk, west de straat en noord Frans Lievens. 5° 27 a. 40 c. Land, Ic Meire, Oosldoip, sectie C, n" 454, palende noord den ijzerenweg. oost Jan Maesschalk, zuid Fr. Lievens en west de straat. 4" 14 a. 70 c. Land. ten deele op Ilaallert en ten drele op Meire, Groolkauler, sectie G, n"' 245 cn 245bis. 5° 10 a. 80 c. Land. le Nieuwerkerken, Priestersveld, sectie. C, n°296, palende oost den heer Baeten en west d'erven Van den Dorpe. 6° 21 a. 4 c. Bosch, te Aijger», op de Va- rmg, sectie A. n° 1476, palende oost de Beek, zuid Fr. Van der Gucht, west Fr. Wynant en noord den heer Malthys.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1875 | | pagina 3