CATHOLYKE SCHOOLPENNING- Gent, 15 augusti 1879. GENT MIÜDENKOMITE1T ,1/. de Opperkommissaris In onze hoedanigheid van leden van hel midden- koinlleit van den Culliolijken Schoolpenning, hebben wy de eer u te berichten, zooals verleden jaer onze schatbewaerder M Hendrik Schelslraele gedaen heeft, en met hetzelfde doel, dal ter gelegenheid van de ge wone en joerlyksche processie der II. Macgd, eene omhaling zal geschieden ton voordeelo van ons werk. Een vonnis, dat door den eischer aen hoogero rechtsmacht zal onderworpen worden, is uitgebracht in zake van M. De Pauw. Om alle misverstand te voorkomen en zonder daeromlrent in het minsto ecnige verplichting te erkennen, laten wy hieronder de namen van de omhaiers volgen Hendrik Schelslraele, advokaet, Poel, 20 Aug.Schelhaver, klerk,Oude Sasschcpoorlstract,76. Diomecd Heynssens, partikuliere. Prinsenhof, 53. Jozef Herbrigs, klerk, Groenselmerkt, 5. Guslacf De Pauw, klerk, Van Lokerenslraet, 21, te Ledeberg Lodewyk De Brocckx, pianofabrikant. Ncderscbel- do, 36. Lodewyk De Marleau, ondcrwyzer, Lango Yiollet- lenstraet, 263. Zoo als wy hierboven zegden, zyn die heeren van zin, de opbrengst dor inzameling in de kas van den Catholyken Schoolpenning te storten liet doel van het werk is genoeg aengeduid door hel artikel van zyn reglement Art. 1. Den 17 oclober 1876, is to Gent eene maet- schappy gesticht met het doel, het cathulyk volkson- derwys te ondersteunen, onder den titel Catholyken Schoolpenning. Aenveerd, enz. (Get A. SIFPER, voorzitter. V. BEGEREM, advokaet. II. DE BAETS, advokaet. P. S. De inzamelaers zullen eene bus dragen met hol opschriftCalltolyke Schoolpenning. Ondanks die verwittiging en alhoewel de inzame laers by name aengeduid waren, werd de omhaling niet alleen verboden, roaer zelfs zyn door de policie- beambten de bussen in beslag genomen,die de giften bevatten. Wy brengen dit feit ter uwer kennis, M. de proku- reur des konings, opdat gy er gevolg zoudl aen go vern zooals in rechte bctaeml. Gy zult ongetwyfeld beslissen, zooals het parket in andere omstandighe den reeds gedaen heeft, dat, buiten alle kwestie van recht, de in beslag genomen bussen terstond moeten teruggegeven worden. De belanghebbenden zyn ove rigens besloten, aen die zaek de verdere gevolgen te geven, zooals noodzakelyk zal zyn. Aen voord, M. de prokureur des konings, de verze- kormg onzer hoogachting. A. SIFFER, voorzitter van den Catholyken Schoolpenning. V. BEGEREM. advokaet. II. DE BAETS, advokaet. Wy lezen in den Uien Public Zaterdag morgend is een der inzamelaers van den Catholyken Schoolpenning, M. Jozef Herbrigs, by den policio-kommissaris D6 Gieter geroepen, alwaer men tegen hem proces-verbael heeft opgesteld, omdat hy, na de inbeslagneming zyncr bus, giften, die voor den schoolpenning waren, ontvangen heeft in zynen hoed. Wy zullen onze lezers bekend maken met het ge volg, dal gegeven zal worden aen die nieuwsoorlige overtreding. Zooals men wy hooger zeggen hebben onze vrien den zich tot den" prokureur des konings gewend, en eene klacht r.eérgclegd over het gebeurde die ma- gistrael is niet doof gebleven aen die klacht, en heeft onmiddelyk het komiteit van den Schoolpenning ver wittigd, dat de inbeslaggenomene bussen zouden wcérgegeven worden, door hel hoofdbureel van po licie. De bussen zyn dan ook aenslonds teruggehaeld, en in eene meeting, die op staenden voel gehouden word. is besloten, dat er krachtdadig protest zou worden acngetcekend tegen de willekeurige handel- wyze, waervan dc Catholyke Schoolpenning te Gent het slachtofler is geweest. Maendag avond had er eene buitengewone verga dering plaets, belegd door het komiteit van den Schoolpenning, om de bussen, dio door de poücie af genomen waren, in St-Jorisliof af te halen en stoets- gewys door de straten der stad naer het lokael dc l'rins te brengen. De stoet was zeer talryk, zegt het Fondsenblad de fanfaren van Sl Amandsberg hadden er aen gehouden de betooging met hunne tegenwoordigheid op te luisteren en openden den tocht. Daerna volgde de Calltolyke Schoolpenningin zyne wykafdeelingen verdeeld, waervan ieder voorzien was van eenen prachtigen bloemtuil, bestemd voor de besluerlcden.als dankbetuiging voor hunne kracht dadige houding tegenover den willekeur der policic. Aen bet hoofd der afdeelingen prykten hel vaendel van den Catholyken Schoolpenning en de teruggegeve- ne bussen aen een kartel gehecht en met groene loofkransen omringd. Achteraen ging bel muziek van St-Jozefsgenoolschap gevolgd door de bcstuerlcden van den Catholyken Schoolpenning en de leden der aldecling Sl-Michiels, welke de achterwacht uitmaekten. Zegepralend klonk het volksaria De Vlaemsche Leeuw, door de toegestroomde volksmenigte, mannen en vrouwen, begeleid met de woorden van het volks lied Zy zullen haer niet hebben, De schoone ziel van 't kind De stoet begaf zich langs de Botermarkt, Catalog nestraet, Koornmarkt, llooiaerl, Drapstrael, Poel en Jtam naer het aengeduid lokael. Overal, op zynen doortocht, ontmoette hy niets dan toejuichingen en bravogeroep, waertusschen zich hier en daer nauwe- lyks één fllauvv en beschaemd geschuifel liet hooren, dat aenstonds onder de kreten der juichende menigte werd verdoofd. Op verschillende plaetsen werd de stoel stilgehou den en door de toegenegene burgery bloemtuilen aengeboden, onder andere door een jong meisje uit het volk, dat, op dc Koornmarkt, den Schoolpenning in hel openbaer bedankte voor de opvoeding welke het, dank aen dit verdienstelyk werk, kosteloos heeft ontvangen. De geuzery, geheel verslagen over die geestdriftige belooging, opwellende uit het godsdienstig gevoel onzer catholyke bevolking, trok lange gezichten en beet zich van razerny en schaemte op de lippen De catholyken, sterk door hun getal en door hun recht, trokken kalm en weerdig door de stralen der stad noch dc tergende gezangen, noch hel uitda gend geschreeuw, welke al dc betoogingen onzer tegenstrevers kenmerken, stegen op uit de rangen dezer deftige burgery, die zich over het geleden on recht wreekte op eene wyze den vryen en onafhan- kelyken Vlaming weerdig. Jammer dat het lokael de Prins, alvvaei de verga dering moest gehouden worden, voor de gelegenheid geenc tienmael groolere ruimte had verkregen Daer gekomen, waren de duizende personen, die zich by den stoet hadden aengeslotcn, tegen hunnen dank verplicht builen te blyven, aengezien de bovenzael, waer men moest vergaderen, benevens de gansche herberg, nauwelyks aen hel vierde deel van den stoel eene plaets kon verleenen. Men deed wat men kon men verdrong elkander, klom op de banken en stond zoo dicht ineengeslolen dat de besluerleden nauwelyks de plaets konden be reiken, welke voor hel bureel bestemd was. Onbcschryflyk was dc geestdrift toen M. Willem Verspeyen, eere-voorzitter van den Catholyken School penning, dc zael binnentrad en zich naer het bureel begaf, om de vergadering voor te ziilcn. Een dave rend handgeklap klonk door dc zael on de hoeden wuifden i" de hoogte. Toen er een weinig stille gekomen was, stond M. Verspeyen, recht en gaf in eene krachtige redevoe ring de reden tc kennen, waorom deze buitengewone vergadering was byeengerocpen. Na het doel der vergadering te hebben doen ken nen, verklaerde M. Verspeyen do zitting geopend en gaf hel woord aen M. Siffer, voorzitter der maet- schappv. De geestdrift die allen bezielde en die ook hem had overmeesterd, machte den gunstig geken- den redenaer welsprekender dan ooit. Na dezen redenaer wei d het woord genomen door den advokaet De Baets, die de onrechlvecrdigheid deed uitschynen van den sensing, tegen de vryheid van den Catholyken Schoolpenning gepleegd. Ten 8 uren werd de zitting geheven en nadat met dc leruggegevene bussen eene omhaling was gedaen, die eene ruime opbrengst heeft opgeleverd, scheidde dc vergadering uiteen onder de kreten van Leve het besluer Leve de Catholyke Schoolpenning. De volgende plakkaerl is maendag te Gent acnge- plakt Calltolyke Schoolpenning VAN GENT Medeburgers, Vrydag laelst zyn er verscheidene bussen door de policie in beslag genomen. Ingevolge eenen brief door hel hoofdbesluer aen den prokureur des konings geschreven, zyn de bus sen ons zondag weergegeven. De inbeslagneming openbaer geweest zynde, moet de leruggacf ook openbaer gemuekl worden Verder nemen wy deze gelegenheid ie bael om de calholyke bevolking van Gent, te bedanken, voor de lalryke en milde blyken van genegenheid, die zy in deze omstandigheid gegeven heeft aen het vry, va derlandslievend en catholyk onderwys Het Hoofdbesluer De eerevoorzitter, W VERSPEYEN, De voorzitter, A. SIFFER, De sekrclaris, L. DE MARTËAU, De schatbewaerder, 11. SCHELSTRAETE. Leden MM. V. Begereni, V. Braun, Callebaul, J. Claeys, II. De Baets, L. De Boeckx. 11. De Somme, J. Herbrigs, D. Heynssens, C. Pirel, A. Schelhaver, K. Van Assche, A. Van Houcko, F. Vereecken, A. Ycrsiggel, K. Waterschoot. Het Journal de Gand en de Flandre Liberale hebben reeds hel raedscl opgelost, bctrcft'ende de willckeu rige liandelwyze van het gentsehe sladsbesluer, ten opzichte der inzamelaeis van den Scltoolpenniny Het was tegen den Schoolpenning niet zoo zeer als tegen dc processie zelve, dat die halelykc maelrcgel was gerichtbovengemelde bladen zelve zeggen bet, wanneer zy verklaren, dat indien de catholyken hardnekkig voortgaen, in het openbaer omhalingen tc doen voor hunne scholen, de gemeenteoverheid, gewapend met het besluit Piercol, voortacu de pro- cessiën verbieden zal die acnleiding geven lol wanor de en schandacl. Dat wil in vlaemsoh zeggen dat, in plaets van en kel de inzamelingen te dwarsboomen, men dc open bare uitoefening van den godsdienst afschalTcu zal. De Bien Public doel met reden uitschynen dal de omhalingen in kwestie niets gemeens hebben met de processiën. daer de inzamelaers geen deel mackten van de processie cn zelfs op een ruimen alstand van dezelve, m de straten,onder de toegestroomde volks menigte inzamelingen deden. De bedreigingen der liberale drukpers bewyzen dus enkel hare onmacht, de maclregclen te reclu- veerdigen, die door hare bazen genomen zyn legen de vryheid der omhalingen. De minister van financiën en M. Van Hum- beeck, minister van oorlog ad interim deelen de beweegredenen en het wetsontwerp mee, strekkende tot verltooging der militaire pen sioenen. Die verhooging bèdraegt 20 p. li. PRIESTEKLYKE BENOEMlNGEiN. Daer de Zeereerw. Heer Cools, pastoor en deken van Lokeren, om aenboudende ziekelyk- heid gevraegd heeft zynen dubbelen last te mogen afieggen, beeft Z. D. II. de Bisschop deze gewichtige bedieningen toevertrouwd aen den Zeereerw. Heer Brys, eertyds professor van philosophie te St-Nicolaes en sedert 14 jaer Pt incipael van het college van Geeraerds- bergen. Zyn onderpastoor benoemd de volgende Heeren te Zelzate M. Ban wens, professor te Eeckloo te Tbielrode, M. Grootaert, prof. te Bonse te Sinai, M. Claus, prof. in St-Jozef te Oostakker, M. Paeme, prof. te Zottegem te Moerzeke, M. Mabilde, onderp. van Doornzele- dries. Is coadjutor benoemd te Kleit, M. Baets, prof. te Deinze. RECHTERLYKE KRONYK. Zaek-Van llamme. Wy hebben reeds ge meld dat G. Van Hamme woensdag in vryheid gesteld is. Het schynt dat dit veel moeite gekost heeR men heeft den hussier moeten zenden naer den bestuerder der gevangenis en naer den prokureur-generael, met voorbehouding van liet recht, eene schadeloosstelling te vragen voor eiken dag en elk uer uitstel. Het was negen uren, en Van Hamme was reeds in slaep, toen men hem kwam melden, dat hy de gevangenis mocht verlaten, tot het hof van kassatie uitspraek zal gedaen hebben over de voorziening van den prokureur-gene rael by het beroepshof van Brussel. Van Hamme is van zynen kant in beroep ge- gaen tegen liet vonnis der korrektionneele rechtbank van Brussel, waerdoor by veroor deeld wordt tot 3 maenden gevangenis, voor slagen en kwetsuren. Catholyken Schoolpenning te Aelst. De heeren leden en vrienden worden ver zocht de vergadering by te woonen, welke zal gehouden worden, maendag 25 dezer maend om 8 1/2 ure 's avonds, ter estaminet.o Au Pa vilion, Groote Merkt. Broeder Nicolaï. Vrydag, feestdag van O.-L.-Vrouw-Hemelvaert, heeft in bet Sl- Michieiskollegie, te Brussel, eene betooging plaets gehad ter eere van broeder Nicolaï. Een groot getal inwoners van de parochie der Kapelle-Kerk hebben zich in stoet naer het koliegie begeven, ten einde hunne genegenheid te bewyzen voor den goeden en eerbiedweer- digen broeder, die zoo lat gelasterd werd. Omtrent 5 1/2 ure vereenigden zich die per sonen in de groote zael van het gesticht. Broeder Nicolaï, door den eerw. pater rec tor binnengeleid, werd geestdriftig toegejuicht. Twee redevoeringen, eene in hetfransch, de tweede in het vlaemsch, werden uitgesproken in den naem van de parochianen der Kapelle- Kerk. Eene lauwerkroon, een prachtige bloemtuil en eene medalie in verguld zilver werden daer na, te midden der luidruchtigste toejuichingen, den eerweerden Broeder aengeboden. Broeder Nicolaï wilde bedanken, doch hy was te diep ontroerd de eerw. Pater rector nam toen liet woord, en bedankte de deputatie voor dc eer welke zy aen de Sociëteit Jezus bewees, in den persoon van Broeder Nicolaï. Vooraleer te vertrekken, kwam elk der aen- wezige personen de hand drukken van den goeden broeder. De medalie, broeder Nicolaï aengeboden, draegt de volgende opschriften Op de voorzyde Bewijs van genegenheid. Parochie der Kapelle-Kerk. \SJuli— 10 Augusli. 1879. Op de keerzyde Aen Broeder Nicolaï der Sociëteit Jezus Behalve MM. Bara en Van Humbeeck heb ben al de ministers Brussel verlaten: M. Frère bevindt zich voor het oogenblik te Parys; M. Rolin doet eene reis in Cprnwallis (Engeland), M. Graux heeft zyne familie naer Blankenbergh gebragt en is onmiddellyk naer Savooie ver trokken. De dagbladen van Brussel bevatten dezer dagen weêr eenige slaeltjes van de brusselsche beschaving Uit de Handelsdok heeft men het lykje ogevischt van een pasgeboren kind, dat een tiental dagen in het water had gelegen. Een weikmatt heelt zich uit familieverdriet ge- zeifmoord by middel van verhanging een an dere, een metser, die den maendag gevierd had, is van eene stelling gevallen en eenige uren later overleden. Te Etterbeek is er eene moordpoging gepleegd, en verder heeft men een aenlal ont\re?mdingen ontdekt, die in de drukkery Bruylants Christophe gepleegd wer den, door een bediende van dit gesticht, zeke re Victor Dehoux. kapitein der garde-civiek van Si-Gilles. Dehoux, naer het schynt, ver kocht de ontvreemde boeken aen de talryke boekverkoopers der St-Huibrechts- en Bortier- gaenderyen en der Madalenastraetliet parket heeft een onderzoek ingesteld in die boekwin kels. Dehoux is gevlucht. De Courrier de Bruxelles verhaelt het vol gende M. X..., een man die sedert eenigen lyd veel van zich heeft doen spreken in de po litieke wereld van Schaerbeek, en die by de liberalen niet goed meer gezien wordt, bad dezer dagen plaets genomen in een open rytuig van den tramway van Ter-Kamerenbosch. Op de bank voor hem zat een Br.-, der logie van Brussel. M. X... strekte zyne beenen uit, en daer deze tamelyk lang zyn, had hy het onge luk te slooten tegen de voelen van den B.\ Deze sprong vol woede op, trok een revolver uil zyn zak en richtte dien op M. X..., terwyl hy dezen daerenboven een aenlal grove scheld woorden naer het hoofd wierp. M. X... ver zocht beleefd den B.\ zyn vrymelselaersju- wee! terug in zyn zak te steken, hetgeen de Br.-, dan ook verplicht was te doen, daer de verschrikte reizigers niet aen het zicht van den revolver schenen te houden. De B.\ was zoo ontroerd, dat hy zyn adreskaertje, datM. X... hem vroeg, aen een der andere reizigers, een officier, gal'. De kwestie is nu, zegt de Cour rier de Bruxelles, of een vrymetselaer, in ge volge dier hoedanigheid, in vredestyd een re volver mag dragen op slraet, en vooral in de rytuigen van den tramway Zondag morgend, omtrent 6 uren, hoor den de bewoners van het buis n° 12, der Pa- ryzerstiaet, te Elsene. een persoon den trap afgaen en het huis verlaten. De man M. t'K..., wilde weten wie zyner liuerders zoo vroeg uit ging hy stond op, begaf zich naer buiten en kwam weldra aen zyne vrouw zeggen dat hy den persoon niet kende. Op bet aendringen zyner vrouw volgde hy den kerel op, die aen den hoek der Brederodestraet een oogenblik bleef staen, om eene horlogie en ketting te onderzoeken. M. t'K... greep den onbekende vast, herkende de horlogie en de ketting als de zyne, en bracht onmiddelyk den dief naer het naburige policiebureel. De kwaeddoener was een landlooper van de ergste soort, die slechts dry dagen geleden de gevangenis ver laten bad hy werd in het bezit gevonden van eene som van 400 fr. en van eene zilvere hor logie, waerover hy geene uitleggingen wilde geven. Men denkt dat hy zaterdag avond in bet huis van M. t'K... gedrongen is, er» den nacht op den zolder heeft doorgebrachtde dief is ter beschikking gesteld van den prokureur des konings. liet baccaralspel te Brussel. Het parket van Brussel werd onlangs verwittigd dat er een min of meer verdacht speelhuis bestond, te midden der hoofdstad, namelyk in de Rid- derstraet. Een spotblad had dezer dagen nog dit huis aengeduid als een soort van tripol, waer eiken nacht aenzienlyke sommen verloren werden. In den nacht van woensdag tot donderdag, op slag van middernacht, zyn het parket en de policie gedrongen in dit huis, gelegen in de Groote Ridderstraet, n. 4Ha, en gingen erover tot de wettelyke beslatiging en tot de inbeslag neming der "speeltafels, kaerten, enz, alsook van den inleg, die echter zeer onbeduidend was. De prokureur des konings, M. Willemaers, vergezeld door den onderzoeksregter, M. Du- roy; de hoofdkommissaris der policie, M. Le- naerts; de hoofdkommissaris der geregterlyke policie, M. Bourgeois; de kommissaris der 4e afdeeling en de adjunkt-kommissaris der wyk waren met hunne ondergeschikte agenten ter plaetse. Er werd proces-verbael opgemaekt tegen M. Gvan Lyon, eigenaer-bestuerder van dit speelhuis gezegd Cércle de la Paix, voor overtreding der wellen en reglementen, betref fende liet houden der spelen, en waerdoor de hazard-spelen verboden worden. Donderdag morgend heeft men de speeltafel en al de inbeslaggenomen voorwerpen naer het paleis van justitie gebragt. In de Cercle de la Paix werd vooral en byna uitsluitend het baccarat gespeeld. Op bet oogenblik van bet bezoek der geregte- lyke overheid, bevond zich onder de spelers een beambte der policie. Volgens artikel 3 der statuten van den kring, kan elke vreemdeling, voorgesteld door twee leden, een tydelyke toe- gangskaert bekomen, geldig voor eene maend; de naem van den vreemdeling moet ingeschre ven worden op een register, met de handtee- kening van het binnenbrengend lid. Wat wilt gy, zegde een lid van den kring, toen hy vernam dat een politie agent zich onder hen bevond de politie dringt overal binnen Alweer eene poging tot zelfmoord: Een achttienjarig meisje, wonende naby de statie van Koekelberg (Brussel), heeft zich woensdag willen vergiftigen by middel van een glas wa ter, waerin zy phosphoor had gemengd. Zy werd gelukkig gered, dank aen de groote hoe veelheid melk, die haer moeder haer heeft doen drinken. Liefdesverdriet schynt de oorzaek dier wanhopige poging te zyn. Op de veemarkt donderdag te Brussel ge houden, waren 1046 stuks vee te koop gesteld. De besteedde pryzen per kilogram op voet zyn ossen, fr. 0-73 tot 1-02; stieren, 0-67 lot 0-87, koeien en veerzen, fr. 0-66 tot 0-87. Het kiezerskorps van het arrondissement Leuven is opgeroepen tegen dynsdag 9 sep tember aenstaende, voor de kiezing van eer. Volksvertegenwoordiger, in vervanging van M. Schollaert, oveileden. Men zegt dat er ie Gent vaische goud stukken van 20 fr. met de beeltenis van Leo pold II cn het jaerlal 1870, in omloop z>n. Sede»t eenige dagen komen er te Oosten de, van den zeekant duizenden nachtvlinders aengevlogen, die den dyk bedekken, in de villas dringen en in menigte op dc gaskande- labers neervallen. Eiken dag vermeerdert hun getal. Die vlinders zyn van gewone grootte en van eene grysachtige kleur zy dringen overal binnen, en hebben reeds aen menigen badgast een onrustigen nacht doen doorbrengen. Naer bet schynt zyn die vlinders de zoogezegde l'a/t- nesses Belles Barnes, komende uit Alrika, en waervan onlangs eenige geleerden een inval in het Westen van Europa hebben aengekondigd. Verscheidene inwoners, van Gent, die zich thans te Oostende bevinden, hadden maendag willen gebruik maken van het schoo ne weêr om een tocht op zee te doen. Omtrent 11 uren 's morgends vertrokken zy ten getalle van vyf-en-twintig; in eene zeilboot, en sluer- den hunnen koers naer Blaitkenbergbe. Alles ging wel gedurende de dry eer.-fte uren. doelt eensklaps werd de lucht mei wolken bedekt, een hevige wind stak op, en de zee werd bui tengemeen onstuimig; eene windhoos de trof de lichte boot, de zeilen werden aen stukken gescheurd, de mast brak en het was onmoge- lyk het vaertuig te besturen. Men was uogtans reeds in het zicht van Blankenberghe, doch het was onmogelyk er aeu te landen met de uiterste moeite gelukte het de reizigers naer Oostende terug te keeren, doch daer konden zy insgelyks niet binnenloopen. De boot werd door de woedende golven meegesleept tot halfweg de engclsche kust, tot eittdelyk de storm een weinig bedaerde en de afgematte reizigers toeliet bun koers naer Blankenberghe te richten, waer zy omtrent 6 uren 's avonds aenkwanien, gelukkig zonder verlies van men- schenlevens. De badgasten van bet Oostendsc.be strand zyn dynsdag morgend aen eene lievige ontroe ring ten prooi geweest. Ten gevolge van eene beweging van liet zand, was er in volle zee, op ongeveer twintig nieters van bet strand, een soort van kloof van eene tamelyk gt ooie diepte ontstaen. Verscheidene badgasten, hee ren en dames, welke die byzonderheid niet kenden, zyn, terwyl zy zich baedden, eensklaps in die kloof verdwenen. Op hunne noodkreten snelden een aenlal zwemmers ter hunner hulp M. d'Andrimoni, senateur, heeft twee vrou wen gered, Mevr. Gvan Brussel eti Mej. Van Bellingen, van Antwerpen. Beiden ver keerden in levensgevaer en hadden reeds het bewustzyn verloren. Gelukkig heeft dit onge val geene ergere gevolgen had. Moord Ie Nispen. Over de moord te Nispen gepleegd, op den jachtwachter Kore- mans, vernemen wy bet volgende De vermoordde bad een schot met jaclitlood over den linkerarm en in de linkerborst beko men en was blykbaer al schietende gevallen, daer hy zyn gelost karaby in den arm bad, en dit in de richting van de woning van zekeren Jan Jongeneelen, welk huis omtrent 250 stap pen van daer gelegen is. Den volgenden dag is door liet gerecht ter plaetse een onderzoek ingesteld en bevonden dat het schot van net geweer van Koremans door het vallen is afgegaen en op een afstand in den grond is geboord. Eenige personen hebben verklaerd, dat zy vrydag avond, rond 8 uren, twee snel op el kander volgende schoten hebben gehoord en dat daerna nog een derde schot werd gelost. Hieruit wordt verondersteld, dat de twee eer ste schoten door den aenvaller, en het derde door den vermoordde zyn gelost. De reeds genoemde Jongeneelen, bygenaemd de Patrijs, een berucht wildstrooper, heeft reeds vroeger, op 9 september 1850, onder de gemeente Huybergen een gendarm, zekeren Ekkelboom, een schot hagel in de borst en de armen gelost, voor welk feit Jongeneelen 5 ja ren tuchthuisstraf heeft ondergaen. Hy wordt ook thans van deze moord verdacht, en heeft reeds een langdurig verhoor ondergaen, waer in hy alle plichtigheid loochende. Jongeneelen is vry gelaten, maer zyn jacht geweer, dat ongeladen en gekuischt was, in in beslag genomen. M. Giboul, wiens jachtwachter M. Koremans was, beeft 10,000 fr. uitgeloofd voor hem', die den ellendeling aenwyst, die zyn algemeen ge- achten jachtopziener heelt vermoord en diens bedroefde vrouw met vyf jeugdige kinderen in rouw heeft gedompeld. De N. Rolt. Cour. deelt nog de volgende byzonderheden mee over hetliuwelyk van prins von Reuss met de beroemde eirkryderes Clo- tilde Loisset Verleden zaterdag is prins Hen drik XX von Reuss met Clolilde Loisset, de vermaerde kunstrydster in den cirkus Renz, vergezeld van haer vader, dry dames en een advokaet van Hamburg, op bet eiland Helgo land aengekomen. Den volgenden morgend verscheen de prins met haer, als bruid en brui degom voor het polifijehof, waer beiden den eed aflegden dat er tegen hunne voorgenomen echtverbintenis geen bezwaer bestond Daerna verkregen zy van den goeverneur dett zooge- iiaemden Kóningsbrief, bevattende verlof tot bet sluiten van een huwelyk. Des middags werd liet huwelyk kerkelyk ingezegend. Het ecbtpaer zal nog eenigen lyd te Helgoland bly ven. FRANKRYK. - Verschrikkelijke spoorwegramp. Verleden vry dag, eenige minuten voor acht ure, had eene ver- schrikkelyko spoorwegramp plaets tc Fiers, in het Noorderdepartement. Ten vyf ure 's morgends, iedercu dag, verlaet de reizigerstrein n. 51, de statie van Argentan, in be stemming naer Granville, alwaer hy ten negen en half ure aenkomt. Langen lyd voor de acnkomsl van den trein 51, komt over liet algemeen tc Fiers aen, de regelmatige koopwarentrein n. 281. Vrydag morgend waren, on gelukkig, door hel groot vervoer van reizigers, al de treinen, op gansch de linie, bullen het gewoon uer. De eenige spoorweglinie was belemmerd en ieder oogenblik moest men den exceulriek doen werken; daer een reizigerstrein van Granville ook tc laet was aengekomen, was de goederentrein n 28" ook buiten zyn gewoon uer en bevond zicli niet op tyd in de static te Fiers. De dienst der statie werd dien mor- gond niet verrigt door M. Schaetzlc, overste, macr door den onderoverste, M. Vassel. M Vassel is een bediende, op wiens voorgaende hoegenaemd niets te zeggen valt. Sober, verstandig, opgeklommen van de laegste rangen der bedienden van de maelscbappy, had M. Vassel zyn weg gemaekt, dank aen eigen werk. De maetschoppy mocht dus op hem rekenen, zegt de Pulrie van Parys, en men kan haer hoegenaemd niet len laste leggen, bare bedienden slecht te kie zen. Alleen is M. Vassel, naer het schynt, hoogst zenuwachtig en daer hel gedurende den voorgaenden nacht stormachtig wêer was geweest, waren de ze nuwen van M Vassel op buitengewone manier acn- gedaen door de elektriciteit, welke de lucht vervulde, en de onderoverste had liet hoofd niet vry. Te ditr gelegenheid doet de Palrte opmerken, dat vyf jaren geleden eene der eerste kapiteins van de koopvaerdyvaerl, M. dc Gastillon, door den onophou- (lenden sneeuw in een zoodanig zenuwachligen toe stand was gebragt, dat hy zyn voertuig op de klippen snierde M de Castillon schoot zich op de plaets zelve voor den kop. M. Vassel, de onderoverste van de statie tc Fiers, vergat ten gevolge van zyn zenuwachligen toestand, dal de koopwarentrein nog niet aengekomen was, en Int den reizigerstrein n. 51 vertrekken. Eene botsing was onvermydelyk. Dc trein n. 51 was nauwelyks vertrokken, toen M. Vassel, doch te laet, beg-cep welken misslag liy begacn had; hy gal een groolcn schreeuw en viel bewusteloos op een k uiiwagen. De twee treinen hebben elkander ontmoet op eene plaets waer de spoorweglinie draeit, en daerenboven nog eene groolc helling heeft. De machinisten hadden hoegenaemd niet den minsten tyd gehad om de snel heid te verminderen. Dc schok was dan ook ver- schrikkelyk. De waggons werden de eene op de andere gev\orpcn; over eene lengle van 80 metors zag men niets anders dan puinen, waeronder zich ongelukkig dooden en gewonden bevonden. Toen de eerste schrik voorby was, liep men naer het naeslbygelegen telegraefbureel, terwyl die, welke ongedeerd waren gebleven, de reddingswerken be gonnen. Weldra kwam een byzondcre trein aen, wnerep zich de statieoverste van Fiers cn verschei dene doktors bevonden. Tot op dit oogenblik telt men acht dooden en twee- en-dertig gewonden, waeronder twintig, welke zich in zeer ernstig gevaer bevinden. Een tiental persoo- nen hebben breuken bekomen, welke afzettingen zul len noodzakelyk maken. M Vassel, de ongelukkige onderoverste, is aengc- houden. Hy is zinneloos gevvordeu, en ieder gerucht dal hy boori, herinnert hem den schok tusschen twee treinen, alhoewel by by de botsing niet acnwezig was. Van hel oogenblik der ramp tot zaterdag avond, had hy nog niol het minste voedsel genomen. ENGELAND. Communards. Hel was lang geleden dat de heeren communards van zich niet meer hadden doen spreken cn, door een zonderlingen samenhang van omstandigheden, is hel juist eene kwestie van voor- regt, welke zeker personaliteiten in hel daglicht komt stellen en een hunner, citoyen Jourde, gewezen minis ter van financiën, voor dc regtbank heeft gebragt. De communards te Londen, zyn heden in twee ver schillende kampen verdeeld, namelyk de nietgeam- nesneerdo, die hunne woeste princiepen zyn getrouw gebleven, en de geamnestieerdc, welke door hunne zaken of eenige andere redenen gedwongen zyn nog eenigen tvd in den vreemde te verblyven De nietge- amnestieerdc hebben onlangs een kring gevormd, de tiende misschien sedert acht jaren, waer alle oninge- wyden, al diegenen welke onder de Commune niei tol aen de schouders gegallonneerd waren, ten strengste uitgesloten zyn. Dat voorregt heeft de geamneslieerde in gramschap doen ontsteken; alhoewel geamnesti- eerd, beweeren de reglen le hebben, welke ge meen zjn aen alle bannelingen, en zy kunnen niet lyden dal zy uit de vergaderingen der nielgeamncsti- eerde worden gesloten. Verleden donderdag besloten zy dan ook eene deputatie le zenden, ten einde tc protesteeren. liet tooneel, vvaertoe die protestalie heeft aenleiding gegeven, zal lang in het geheugen blyven van de bewoners der Charlolieslraet te Lon den. Hel was 10 ure 's avonds; de deputatie, vergezeld door 3l de misnoegde geamnesticerden, begaf zich naer de herberg, waer zich de kring bevindt. Doch nauwelyks had de overste der deputatie den dorpel overschreden, of al de niet geamnestieerden stonden op als een communard, en wilden den oningewyde uit het lokael brengen. De geamneslieerden snelden hunnen makker ter hulp. In de verwarring werd de gaz uitgedoofd en de communards zetten hun woe dend gevecht voort te middcu der duisternis. De baes der herberg ging met zyn gargon naer de zael, ten einde de orde te herstellen. De garcon greep den eersten, welken hy ontmoette, by de keel; dc govatte communard, die juist ciloyen Jourde was, bragl den garc-on een zoo hevigen slag op het hoofd too, by middel van een stok, dat de ongelukkige neêrstortte. Dc menigte welke intusschentyd was samengeschoold en welke niet geern zag dat er anders dan met de vuist gevochten werd, wilde zich van citoyen Jourde meester maken en hem verssheuren; met de grootste moeite slechts gelukten eenige agenten van policie erin hem aen de menigte te onttrekken en naer het bureel van policie le brengen. Een onderzoek werd ingesteld en dezer dagen werd citoyen Jourde veroor deeld lol eene boet van dry pond sterling of eene maend gevangenis. Ziodaer waertoe de kwestiën van voorregt aenlei ding geven RUSLAND. Russische spaerz-aemheid. Men weet dal het russisch gouvernement, zoo mild met dokoration en eeresabels voor de officiers, deze juist niet bederft in wal de solde betreft. Een onder luitenant, in dienst van den czaer, ontvangt, nauwelyks dry honderd roe bels per jaer Hel schynt dat zulks echter niet belet, dat sommige militairen geld op de spaarkas hebben, zooals onder ander hel geval is geweest met den luitenant kolonel, waervan beden do Golos spreekt. Gedurende een kort verblyf by het leger van den Donau, waer by eene battery der 5' brigade artillerie kommandeerde, heeft die hoogere officier bet middel gevonden, ongeveer 150,000 fr. le besparen. Ziehier hoe: De kolonel begon met zich een gedeelte toe le eigenen der fondsen, welke hem waren toevertrouwd voor aenkoopen van voeder: vervolgens, daer de peerden van zyne battery, uitgeput door een al le streng vaslen. de magt niet meer hadden dc kanons te trekken, werden zy op bevel van den kolonel afge- maekt en hun vleescb werd als voedsel gegeven aen de manschappen. Daeruit volgde dubbele winsthet was toiael onnoodig geworden voeder te koopen voor de peerden of vleescb voor de soldaten. Wanneer er geen pcerden meer waren was de slimme kolonel daeroin niet ten einden raed hy spande zyne kanonniers aen de stukken, lot hel bo drog eindelyk werd ontdekt. De Golos zegt niet of cr vervolgingen ingespannen werden. lKoemryltc eerzuelil. Zeiden eens de Schytische afgezanten lot Alexander (i Ware uwe persoon zoo groot als uwe eerzucht, dan zoude de wereld u niet kunnen bevatten wy hebben nu in ons midden een' veroveraer, wiens eerzucht even grenzeloos is als die van Alexander. Wv hebben het oog op Professor Holloway, wiens begeerte om den mensch wel te doen, onverzadigd door de taliooze genezingen, welke zyne medccyncn ten gevolge hebben gehad, nu bezig is, om aen de behandeling der ziekten in dit land eene andere wending te geven. Hy stelt zich ten doel om de verschillende kwalen, waarmede de mensch te worstelen beeft, te overwinnen te onderdrukken Overal kunnen de zegeteekens van zvne bekwaeraheid gevonden worden, want zyne middelen vermogen alles, en waar zy door drongen, zyn alle kwalen verdwenen voor hunnen invloed op de gezondheid. Hoogst waarschynlyk bestaen er geen zestal nieuwsbladen, welke niet vrywillig getuigenis afgelegd hebben van de won- derlyke heilzaemheid van de Pillen en Zalf van Holloway. Tot nu toe is de byna algemeene klacht, zelfs tegen de meest po-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1879 | | pagina 2