ven andere althans dit voordeel had, dat het anikel eene aanmerkelijke gewichts- vermindering ondergaat en zoo minder kosten van vervoer vraagt. Weldra waren nu toestellen en inrieh tingen uitgevonden, om op uitgebreide schaal allerlei fruit te droogen. Eer wij zulk toestel beschrijven, moe ten wij even op de beginselen neerkomen waarop het verduurzamen door droging berust. Ons fruit bestaat, zooals ieder weet, voor een aanzienlijk deel, uit water en in dit water, dat wij in 't praktische leven sap heeten, zijn verschillende smaak en geurgevendestoffen waaronder de suiker eene hoofdrol speelt, in opge- losten toestand aanwezig. Wanneer nu dit water tot ongeveer 12 wordt uitgedreven, dan zijn de vruchten daardoor legen alle verderf ge vrijwaard, indien ze althans later goed droog bewaard worden. Al het vocht moet er dus niet uit, en daardoor kunnen de reuk- en smaakstoffen we noemen ze zoo maar voor 't gemak onzer lezers in oplossing aanwezig blijven, anders gezegd, smaak en reuk blijven behouden. Ten anderen mag het droogen niet bij eene te groote warmte gebeuren, want daardoor kunnen de straks bedoelde stof fen in hunnen aard en wezen veranderd worden, en zoo den smaak bederven. Wordt suiker bijvoorbeeld te veel ver warmd, dan verandert ze in eene stof welke men caramel pleegt te noemen, en deze stof heeft eenen onaangenamen smaak, min of meer overeenkomende met gebrande siroop. Van deze twee hoofdzaken houdt de Amerikaan streng rekening, en zijne drooginriehlingen zijn daarop gesteund. Het droogen geschiedt met verhitte luchter is dus vooreerst eene inrich ting noodig om lucht te verhitten. Men verkrijgt dit eenvoudig door een oveu met dubbelen wand. De koude bui tenlucht kan door aangebrachte openin gen tusscheu de wanden van den oven komen en daar verhit worden zoodra de oven gestookt wordt, hetgeen meestal met cokes geschiedt. Deze oven ligt onder of naast de droogruimte, welke laatste eenen vier kanten houten toren uitmaakt, waarin ramen, met gegalvaniseerd ijzerdraad netvormig bespannen, kunnen worden geplaatst en op en neerbewogen.Op deze ramen wordt het te droogen fruit uitge breid, hetgeen onderaan den toestel ge schiedt. Is het raam gevuld dan laat men het een weinig klimmen en schuift een tweede raam in men gaat zoo voort totdat de heele toren gevuld is. Die toren staat, met een of meer bui zen van schuiven voorzien, in verband met de ruimte tusschen de ovenwanden. Wordt dus de lucht tusschen die wanden verhit en opent men de schuiven der bui zen, welke naar de droogplaats leiden, dan stroomt de verhitte lucht, omdat zij lichter is, terstond in de droogruimte, terwijl de opengevallen plaats tusschen de ovenwanden weder door koude buiten lucht aangevuld wordt. Deze laatste lucht wordt echter door den gloeienden binnenwand van den oven insgelijks oogenblikkelijk verhit, en zoo doende bekomt men eenen doorloopen den stroom van heete lucht, waarvan mende sterkte door 't bewegen der schui ven naar welgevallen regelen kan, zoodat men in slaat is den warmtegraad naar believen te bepalen. Om den zei ven te kunnen waarnemen binnen de droogruimte, bevindt zich aan een der zijden van den toren, achter dik glas, een thermometer. Uil de vruchten ontwikkeld zich na tuurlijk eene massa waterdamp, welke uit de droogruimte verwijderd moet wor den. Voor dit doel bevindt er zich boven aan de droogruimte eene buis, welke eveneens van eene schuif voorzien is en in den schoorsteen van den oven, welke langs den toren oploopt, uitmondt. Zoo dra de oien gestookt wordt, ontstaat er in den schoorsteen een luchttrek. welke natuurlijk langs de straks bedoelde buis den waterdamp uit de droogruimte zuigt. Te recht kan hier aangemerkt worden dat deze drooginricbting veel te duur is voor eenen fruiiteeler van onze streek, die over geene zulke ontzaggelijke hoe veelheden beschikkende als de Amerikaan uil dit stelsel maar moeielijk nut kan trekken. Hier komt eens te meer de gelegenheid voor van te betoonen hoe nuttig en noo dig meesttijds, zoo niet altijd, de samen werking is. In onze fruitteelende streken zouden belanghebbenden zich heel gemakkelijk kunnen vereenigen en alzoo alle bezwaar opheffen, die hoofdzakelijk voorkomt uit den betrekkelijken hoogen onkosl door 't inrichten van hooger beschreven droo- gerij vereischt. Opzichtens appelen en peren neemt men bijzondere voorzorgen. Vooreerst worden ze met 't machien geschild en gelijktijdig in schijfjes of krullen gesneden en van het klokhuis ontdaan. In dien toestand mogen zij niet te lang aan de lucht blootgesteld blijven zij krij gen daardoor vlekken. Ook mogen ze niet met ijzer in aanraking komen, waardoor ze insgelijks vlekken krijgen. All s wat dan ook met het fruit in aan raking moet komen, is bij de straks be doelde drooginricbting en de daarbij be- hoomide toestellen van vertind ijzer de meisjes van het schilmachien zijn in hoorn. Vooraleer men de appel- of perenschijf- jes droogt, laat men ze in eenen draad- korf eenige minuten in eene keukenzout- oplossing zakken en daarna uitdruipen. Bij het uitspreiden der schijfjes of krul len op de dioogramen, vermijdt men en kele aanraking met de handen, dewijl hierdoor ook vlekken ontstaan. In den beginne laat men door het meer of min der openen van de schuiven in de l uizen die de heete lucht aanvoeren, de tempe ratuur zachtjes aan stijgen en laser zorge men nooit boven de 50* C, te komen. Als er nog ongeveer 12 0/0 vocht inzit, stake nen het droogen, en late alles zoo snel mogelijk afkoelen. Dit laatste vermeerdert zeer den glans van het gedroogde, ter- wijl een langzaam afkoelen den glans doet vermiiideren. Burgerwelzijn.) WETTELIJKE BESLUITEN. Bij koninklijke besluiten van den 11 Ja nuari zijn verleend Het burgerkruis van 1° klas aan den heer P. J. Van Cauter, burgemeester te Aygem, om meer dan 55 jaar dienst. Het burgerkruis van 28 klas aan den lieer A. Van Belle, gemeenteraadslid ie Viane, voor meer aan 35 jaren dienst. RECHTERLIJKE KRONIJK. Moord in een bosch. Woensdag naorgend is voor tiet assisenhof van Oost-vlaandt ren verschenen, de genaam de Karei Lodewijk Sierens, brouwers knecht, wonende te Eecloo, beschuldigd van beraamden moord op Mathilde De Poorter. Den zondag 18 november laatst, om 5 ure 's avonds, volgden twee personen met name Van der Linden en De Coninck een voetpad, dat door de sparrenbos- schen van Eecloo naar Balgerhoeke leidt, als zij eensklaps op korten afstand van hen, een klagend geruchthoordenopgaan. Zij verlieten het voetpad, richten zich naar de plaats waar het gekerm zich liet hooren, en vonden weldra eene vrouw stervend in eene gracht uitgestrekt lig gen. Haar aangezicht en hals droegen ver scheidene groote en diepe wonden, die haar garisch onkennelijk maakten. Het ongelukkig slachtoffer was niemand anders dan Mathilde De Poorter die sedert meer dan een jaar in betrekkingen leefde met Lodewijk Sierens, brouwers gast te Eecloo. Weinige oogenblikken voor dat het meisje in de hierboven vermeide om standigheden was gevonden geworden, had men haar samen met Sierens het bosch zien ingaan. Er waren dus reden te vermoeden dal niemand anders dan Sieiens de dader was van de moord. Sierens werd dan ook dadelijk opgezocht, maar niet ontdekt. 's Anderdaags wanneer de prokureur des kouifigs en de onderzoeksrechter zich naar Eecloo hadden begeven, werd hun ter kennis gebracht, dat Sierens in hel sparrenboscti bij de plaats van de moord gezien was. Onmiddelijk werd het bosch van alle zijden ingesloten, en weldra was Sierens genoodzaakt zich in handen der gendarmerie te geven. Voor den onderzoeksjechter gebrach1 bekende bij, zonder voorbedachtheid» Mathilda De Poorter vermoord te hebben in eenen oogenblik van gramschap, omdat zij hem woedend had gemaakt door te zeggen dat hij het met haar niet goed meende en haar bedroog, Dit is bet voorname feit welk de be schuldigde inbrengt tot zij verdediging. De beschuldigde welke eerst had toe gelaten dal hij in 't fransch verdedigd werd, komt later op die vraag terug en eisuht de verdediging in 't vlaamsch, Sierens werd tot de doodstraf verwe zen. Defuisseaux et Ce. Zaterdag zijn Georges üefuisseaux en zeven medebe lichten opnieuw voor de kamer van in beschuldigir.gstelling van 't beroepshof van Brussel vprschenen. M. Van Schoor, prokureur-generaal, heeft aan 't hof gevraagd de aanhouding der betichten te bekrachtigen, omdat deze vervolgd wor den voor samenzweering tegen de veilig heid van den Slaat en ophitsing lot den burgeroorlog. Onder de weinige bijzonderheden, welke M. Van Schoor uit bet onderzoek heeft doen kennen, stippen wij deze aan, dat de leden van het zwart kongres van Chatelet den eed hebben afgelegd van niets bekend te maken van hunne beraad slagingen, en van getrouw te blijven aan de republiek. Het hof beeft het aanhoudingsbevel bekrachtigd ten laste van Georges üefuis seaux Maroille van Frameries, Ledoux van Morlanwelz en Couronne van Chate- lineau, en bevel gegeven de andere be tichten waaronder Hector Conreur, in vrijheid te stellen. Teskronuk^ M. i?. de Meester de Betsenbroeckwerd dijnsdag 11. tot Senateur verkozen voor het arrondissement Mechelen. Er was geen strijd. PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN. Zijn Pastoors benoemd te Strypen, de Eerw, Heer Rottiers onderpastoor te Ma- clielen te St-Maria-Audenhove. de Eerw. Heer C. Cooreman, pastoor te Strypen. Volkskamer. In zitting van donderdag werd door de heeren Woeste, Begerem, De Winter, Doucet,Van Hoorde en De Clercq, een wetsvoorstel neérge- legd tot regeling van den toes'arid der onderwijzers welke, in 1879, hun ontslag hebben gegeven. Geen twijfel of deze rechtveerdige maatregel zal hij de catho- lieke meerderheid krachtdadige onder steuning vinden. Verder heelt de veiga- dering de beraadslaging voortgezet over 't wetsontwerp betrekkelijk de werk- rechtersraden. DAGBOEK. In de eerste dagen van September 1770 o is tot Aelst g'arriveert 't eerste groot schip mei mast en seyl. Den o November 1770, is verkocht den wint stampmolen aen de saut- straete steenweg aen Philippus Hen- drickx van Welle voor 3540 guld. Op 19 December 1770 heeft het een grauwsaem on weder geweest soo dat men soo eenen wind en regen meer en heelt gesien, soo datter ontallyk boo- men syn uytgevlogen, en verscheidene molens omverre gevlogen, den steenen molen tol Haeltert is d' asse uyt heuren nest geloopen en met bet camwiel blyven op den muer hangen, en niet o een huys sonder schade. De winter van 1770'1771 is geheel nat geweest en corts naer dry konin- gen dag heeft het sterk gesuieuwt en daer op gevrosen soo dat bet schroo- melyk kaut was en datter tusschen Aygem ende Herzele twee frissche mensehen op de haen bevrosen syn. Garisch de maand Maart 1771 vroos en sneeuwde het fel. Op 25 Maart 1771, werd er hier te Aalst eene merkweerdige verkooping gehouden van onroerende goederen, daar onze dagboekhouder ze volgender wyze heeft aangehoekt Den 25 deser is tot Aelst in de 5 Koningen aen de meest biedende de naeste verkogt veel landen en meer- schen, gelegen op Denderlieuwe, Lie- dekerk en Borggraeve Lombeke, corn- piterende aen prince van Chimay, als ook den watermolen, den windmolen tot Lombeke, 2 deelen van 3 van de thiende op Denderlieuw, ook den Schoof op Denderlieuw, 't hof te Lom- beke groot 56 bunder, 1 dagwant 11 1/2 R, de Corte en lange dagwanden in de Lieuw meerschen, groot 59 dagwan- den en andere landen ende meerschen.» ALLERHANDE NIEUWS. Te verkrijgen ten bnreele van Den Denderbode. Le Con^o Beige illustré, ou 1' Etat indépendaut du Con^o par le frère Alexis M. G. Prix broché fr. 2.50. Percaline gauffrée öorée, tranche jaspée fr. 5.40. Percaline gauffrée, tranche dorée fr. 4.00. De Groote bende van Jan De Lichte fr. 2.00. Vrachtvrij met Post fr. 2.50. Botermarkt. Heden zaterdag werden 986 klonten boter ter merkt ge bracht, wegende te samen ongeveer 6000 kilogr. Prijs 75 a 85. In den nacht van zaterdag tot zon dag hebben dieven een bezoek gebracht ter hofstede der erven Van Caeckenberg St. Jobs alhier, en 16 kiekens gestolen. De kiekendieven laten op 't oogenblik veel van zicli hooren bezonderlijk tot Hekelgem, Melriert, en Moorsel. Woensdag avond bood de genaamde SpitaelsJacobus, mestvager en bedelaar alhier, vereerd met het kruis van 1830, zich ten Bureele onzer Politie aan en verklaarde dat men hem eene som van 800 franks in stukken van vijf franks had ontstolen. Niettegestaande zijne verklaring onge- loofbaar scheen, werd nogthans een on derzoek ingesteld, uit liet elk weldra bleek dat hij waarheid had gesproken. Spitaels was altijd een werkzaam en spaarzaam man en zoohaast hij tot vijf franks in klein geld had gespaard, deed hij het uitwisselen tegen een stuk van 5 franks en wierp het dan in een bakje 't welk onder een hoopje vodden was geborgen. Nu, zekere Domieu De Schry- ver, oud 18 jaren, het petekind van Ja cobus, wist 't spaarpotje staan en, sedert ongeveer drij maanden, ging hij met zijne kameraden Jozef Callebaut (Floere Minne) oud 19 jaren en Constant-Philemon De Man, oud 18 jaren, het een regelmatig bezoek brengen. Zij namen telkenmale eenige stukken en gingen ze verbrassen in eene slecht befaamde kaveet op Kerrebroeck, Aalst- Schanrbeke. 't Spaarpotje geraakte ein delijk ledig en Jacobus werd het gewaar, immers wanneer hij er vroeger een stuk bij wierp hoorde hij bet weerklinken doch nu woensdag was allen weêrklank verdwenen. Hij maakte dadelijk vond, maar de schoone potstukken waren gaan vliegen Jacobus Spitaels is de vader van Do mieu, den advokaat, pakjesdrager ofte commissiormaris, alhier. De drij pliehtigeu zullen wegens dief stal vervolgd worden, 'i Is De Man, een jongen van goed gedrag ten andere, die alles heeft uitgebracht. Aanranding. Naar men verhaald zou de voerman van de Spinne rij La Linière Alostoise woensdag avond, omstreeks 6 1/2 ure, bij zijne terugreis naar onze stad, op den Gee- rardsbergschen Steenweg, omtrent bet Houten Hand, grondgebied der gemeente Erembodegem, door twee kwaaddoeners zijn aangerand geworden. Twee personen zouden zich achter de zich aldaar bevindende kareeloveu ver doken hebben en sprongen onverwachts voor zijn peerd hem toeroepende uw goed of u leven Men moet weten dat wanneer hij ga rens naar Kerkxken voert, hij dan bij de terugreis, lijnwaad en handdoekengoed meebrengt voorzekere fabrikanten onzer stad. Op denzelfden oogenblik zou een der misdadigers naar den voerman met eenen ijzeren staf hebben geslagen, maar miste hem. Het merk van dien slag *.ou op den camion ziolubaar zijn. Nu, door dien slag verschrikte het peerd, T welk aan 't loo pen ging. De voerman gaf een der mis dadigers eenen slag op de borst en zette zijn peerd achterna, het welk hij gelukkig omtrent de herberg De Zonnebloemkon vatten. De voerman trok de voornoemde herberg binnen en verhaalde zijn geval. Een ooggetuige verhaalde ons dal de voerman doodsbleek was en zeer was aangedaan. Naar men ons verzekert is het de eerste maal niet dat eerie aanranding op deze plaats ge beurd. Een onbewoond hips, staande op de Schoolkaai, n. 23, te Gent, is door een stoutmoedige dief bezocht geweest. Het huis ledig vindende, is hij echter niet zonder buit willen vertrekken. Hij rukte vier deuren der bovenkamers, twee der salons en een deel van den darm der pomp af. De geburen? die hem het buis met eene deur op de schouders hebben zien verlaten, zeggen dat bij langs den kant der Dampoort is gegaan, waar men gebroken ruiten heeft gevonden hij heeft de deur des huizes tegenaan gelaten om vervolgens iedere uitgehaakte deur op te schouderen en weg te dragen. Meirclbeke. Een stoutmoedige diefstal is alhier gepleegd in den wijk Kwijnejibosch, bij Frans Rouan. Zaterdag 13 dezer, om 7 ure 's avonds ging Rou an buiten en bemerkte dat zijne staldeur openstond. Hij meende dat zijne vrouw ze had opengelaten en deed ze toe. Een weinig later ging de vrouw eenen emmer water halen en zag eenen manspersoon, waaropzij om hulp riep. Haarman kwam toegesneld, maar de dieven hadden het hazenpad gekozen. De staldeur stond weór open en het is waarschijnlijk dat den dief in den stal zat toen Rouaan de deur de eerste maal toedeed. Den avond nadien zijnde dieven terug gekeerd en hebben een varken gestolen, doch op de kalseide hebben zij hunnen buit moeten in brand laten. Zij hadden op de deur geschreven Gister hebben wij het moeten onlloopen, maar nu heb ben wij den buit zeker. In den nacht zijn zij nog eens weergekeerd, de staldeur gesloten zijnde, hebben zij gepoogd langs het dak binnen te breken, maar zijn niet gelukt. Dus, voorzie uwe deuren van goede sloten. Op de markt te Brussel werden te koop gesteld 570 ossen, 240 stieren. 500 koeien en veerzen, te samen 1310 stuks vee. Men betaalde per kilo op voet: Ossen, fr. 0,64 a 0,90 stieren, 0,44 a 0,68 koeien, os, veerzen 0,44 a 0,68. Vorstelijk huivelijk. Men heeft dikwijls gesproken van het huwelijk van prinses Clementina, dochter van onze doorluchtige vorsten. Zij zou, zei men eerst, verloofd worden met den prins van Napels, toekomstigen koning van Italië. Nu houden verscheidene dagbladen staande, dal zij trouwt met baren neef, prins Boudewijn. Haar bruidskleed is reeds besteld in een huis te Brussel, en het huwelijk zou aangekondigd worden in juni aanstaande en korts daarachter volgen. Men schrijft uit Oostende, 16 janu ari De jonge vrouw die alle dagen een zeebad neemt, in die bijtende koude, is van Brussel. Zij is 21 jaar oud, en heet J. C. 't is op aanraden van een oostend- Hchen geneesheer dal zij reeds zes weken en vier dagen een bad in de zee neemt. Zij had reeds alle vruchlelooze middelen in 't werk gesteld om zich van een gedu rigen snik te ontmaken, na een zekeren tijd een bad in zee genomen te heben, is de jonge dame thans volkomen genezen. De dieven hebben het leelijk ge munt op het zirmeloozerigesticht van SteAnna, van Kortrijk. Twee naeenvol- gende nachten hebben zij daaraan't werk geweest. In den nacht var. donderdag stolen zij er tien hennen en een haan. Om aan hunnen buit te geraken hadden zij eene ruil uitgestegen en drie ijzeren staven, weggenomen. Binnen in 't gesticht geraakt, hebben zij de deur van de zaal der zinneloozen openbroken en daar een zwarte sarp, een paar zwarte handschoenen en twee slaapmutsen van den knecht geroofd verders stolen zij nog vijf haringen, zestien eiers en een paksken tabak. De dieven zijn den volgenden nacht, van vrijdag tot zaterdag, weêrgekeerd. Er zat reeds eene nieuwe ruil in de plaats van diegenen die den vorigen nacht gebroken dal belette niet dat de dieven ze weêr in stukken sloegen en de staven opnieuw uitnamen. Dezen keer kwamen zij om den overschot van de zes en - twintig hennen die nog blijven zitten waren, bleef er zaterdag morgend geen eene meer over. De dieven hadden ze weggevoerd, want men bemerkte dat er een steekkarreken voor de poort van 't geslicht gestaan had, en volgens 't spoor dat men heeft kunnen volgen moeten de daders van al Rolleghem ko men. Het karreken waarvan spraak is was geleend geweest, maar op de mode van de dieven. In den zelfden nacht van vrijdag tot zaterdag is er uit het wagenkot van Joannes Deseamps, wonende op 'i ge hucht Marionnetten, een hondekaren een ploegkouter verdwenen. Zaterdag mor gend is de kar achter het gerechtshof gevonden geweest. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de dieven van die kar gebruik gemaakt heb ben om hunnen 'buit te vervoeren. De policie heeft vermoedens op twee gasten van eene omliggende gemeente. Voor zieken. In de statiën van Brussel (noord en zuid) Leuven, Antwer pen, Luik en Gent,, was een dienst in gericht voor het vervoer van zieken en gebrekelijken, van aan het statiegebouw naar den trein. De zetels tot dit vervoer bestemd, zul len voortaan in al de statiën van het spoorwegnet kosteloos ter hunner be schikking gesteld worden, mits men er 24 uren vooraf den statieoverste van vervvittige. Wij deelen dit bericht eens meê, om dat die zaak wel algemeen mag gekend zijn. Een zonderling spook. Aan een achtbaar huis te Meulebeke, werd de verleden week nu en dan, bij klaren dage gebeld, en als men de deur opende zag men niemand, die gebeld had. Zulks meermalen gebeurd zijnde, besloot de lieer des buizes de wacht te houden en mannen aan te stellen langs binnen en buiten. Hetgeruchtdezer zaak verspreidde zich pijlsnel door de gemeente en vandaar in geheel de omstreken er werd noch min noch meer gezegd en verteld dan dat het spookte bij den beer A, R.... Bij dage, en vooral des avonds, ging er zoo veel volk zien, dat er soms meer dan 500 personen het huis omringden, om te hooren of de bel voort had geklonken, zonder er aan gelrokken werdmaar den vierden dag kwam den aap uit de mouw, en men betrapte de meid, die er haar vermaak had in gevonden vier dagen lang heimelijk, langs hier of daar aan de bel te trekken. De meid is aanstonds weggezonden en heeft eene ferme berisping van hare ouders ontvangen. Een landbouwer van Poperinghe heeft een nieuw middel gevonden om ratten te dooden. Ziehier zijn middel. Neemt eene spons en snijdt ze in stuk jes van de grootte eener erwt of nog kleiner, braad die in het vet zonder zout, Zet dan die stukjes spons, met vet door trokken in eenen schotel op de plaats waar ratten zitten, benevens eene schotel met water. De ratten zullen de stukjes spons komen opeten en daarna van het water drinken daarvan zullen zij zoo danig opzwellen dat zij ervan sterven. Mechelen. Eene tweede vergade ring, tot voorbereiding van het groot catholiek kongres, dat den tweeden maandag na Paschen en den dinsdag en woensdag daaropvolgende zal plaats heb ben. Dit kor.gres zal verdeeld zijn in drie af- deelingen, samengesteld als volgt 1° afdeeling, voorzitterschap M. Bel- paire; van Antwerpen Godsdienstige en liefdadige werken. 2e afdeeling, voorzitterschap Mgr Abbe- loos, rektor der calholieke Hoogeschool, van Leuven Onderwijs. 5e afdeeling, voorzitterschap de heer Woeste, volksvertegenwoordiger Maat schappelijke werken en werkmanskwes- uëh. VooruitgangEen belangrijk punt voor de internationale gemeenschap is de snelle dienst en de regeering beeft deze thans door uitmuntende postbooten zoo volmaakt mogelijk ingericht, voor wat den overtocht op zee betreft. Thans neemt hel spoorwegbestuur proeven met een stelsel van lokomotie- ve.11, die met ijzingwekkende snelheid de ruimte doorklieven. Deze vuurmonsters leggen namelijk eenen weg af van honderd vijftien kilometers per uur, of omtrent twee duizend meters per minuut. Volgens de lest genomene proeven zal men nu waarschijnlijk den weg tusschen Oostende en Herbestal, dus België op zijne grootste lengte, in vier uren kunnen afleggen. Men zal dus de reis van het uiterste puntje van Luxemburg naar Londen in tien uren tijds kunnen voltrekken. Voor dezen dienst worden ook bijzon dere rijtuigen gemaakt met een geheel nieuw verwarmingsstel sel. De Vlaamsche Leeuw in Indië. Wij ontvangen uit Calcutta het program der plechtige prijsuitreiking aan de leer lingen van bet college van tS-Franciscus- Xaverius aldaar. De plechtigheid heeft plaats onder het voorzitterschap van den luitenant-gou verneur van Bengalen. Het program van dit feest, uitsluitend gegeven door de leerlingen van dit gesticht, dat ontegen zeggelijk het gekendste van de Engelsche bezilitng is, beslaat uiteen aantal num mers, waaronder wij tot onze groote ver bazing de uitvoering aantreffen van het lied van het Vlaamsche volk, namelijk De Vlaamsche Leeuw muziek van Miry. Bravo, daar haalt het Franciskus-kol lege eere van. Lozer. Zondag, 6 dezer, is alhier, in de Neerrechemstraat eene schrikke lijke daad gepleegd. Eemge jonge gasten hadden moeilijkheden gekregen om eene nietige reden en gingen aan het vechten. De genaamde Pieter Cnudde, winkelier in de Neerrechemstraat, meende zijnen zoon onder de vechters te hooren. Buiten springende, kreeg deze brave man een zoo geweldigen slag, dat hij bijna leven loos ten gronde stortte dan verdubbelde de woede der wreede kerels zij schup- teu en stampten de man zoodanig,dat hij voor dood werd binnen gedragen. Nu, na acht dagen schrikkelijk lijden, is zoo als men zegt, het vuur in zijnen buik ge komen, en zondag nacht is de man be zweken in de grootste pijnen, Tweemaal is het parket ter plaats ge weest en maandag hebben de wetsge- neesheeren de lijkschouwing gedaan. De daders, door het gerecht erkend, zullen het duur bekoopen. Grauwvuur in den kelder. Het is gekend dal steeiiKool, al bevindt zij zich niet meer in de mijn, toch noch eene zekere hoeveelheid ga*stof bevat, die zich ontwikkelt, zells in schepen die met deze brandstol geladen zijn. Thans heeft zich het geval le Seraing voorgedaan in eene oude kolenschacht,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1889 | | pagina 2