A. DUMORTIER C II rosse 1, Attisl, HOLLANDIA, Société Anonymi*. R Y ZEEP oeiWASCH 1 1 Naamlooze Vennootschap lot bereiding van Melkproduklen. MELK levert DAGELIJKS TWEE MAAL aan huis onderstaande artikelen waarvan zij de zuiverheid en verschheid garandeert GEPASTEURISEERDE VOLLE MELK (1bijzonder aanbevolen voor zieken en kinderen Flesch een liter 0,25 Flesch een halven liter Ir. 0,13 GEPASTEURISEERDE uitgemeten per liter BOTERMELK van licht aangezuurden room gekarnd per liter fr. 0,06, ROOM BOTER fijnste kwaliteit in geplombeerde pakjes per halven kilo Ir. 1,60 per kwaart kilo fr. 0,80. VERSCHE VLAANDERSCHE EIERENper stuk Ir 0,12 VOLLE fr. 0,20. Onschatbaar PERU Qumo Extra Bitter IE- 12, SIMONS STRAAT, 14, BERGEMEERSCHE STRAAT, Likeurhandelaars. Germania Gasmotoren Fabrik-Reutz I2ST •^IEIR.ZIEG-IELIDIE; FLESSCHBN" ie-13 ;S-s* -3 Maatschappij «SINGER» Zeven Gouden Medalies Fabrique dc Pianos fondée en i838 MAISON E. VITS, Fournisseur des Conservatoires et Ecoles de musique Première» Recompenses aux Expositi00» Hue clef* Champg, V-S, Gnnd. Kooptal uwe dranken bij Th. Bekaert, stoker van fijne en ordinaire likeuren, Antwerpsche Steenweg, 64, S' Amands- btrg, 't is het beste cn voordeeligste ge kende huis en doet uitsluitelijk den groot handel. Specialiteiten gedeponeerd, fijne oude genever Rigolo, Vlaamsche Elixir, Elixir de Mont-S'-Amand, Picobiter, Perfect-bitter, Oranjebitter, Primus en Vlaamsche dubbele kwast. Creole prijs Tentoonstelling Luik 1905 N. 13. Daar de Vlaamsche Elixir, door eenige hkorister. tracht nagemaakt te worden, wordt bericht gegeven, dat streng vervolg volgens de wtt, zal gedaan worden, tegen al degenen die dezen naam of deszelfs étiquette zouden gebruiken of namaken en tegen al degene die vreemde dranken uit deze flesschen zouden ver- koopen. NaamloozQ Maatschappij voor levensverzekering te Stettin. Gesticht 1857, onder toezicht van den Duiisehcn Staat. SEDERT 1869 IN BKLG1E GEVESTIGD Loopende verzekeringen fr. 880,000,000 Waarborgfonds 379,000,000 Kapitalen, renten, enz., betaald sedert 1857 368,000,000 De - Germania sluit aan de voor deeligste voorwaarden allerhande verze keringen op het leven, huwelijksgiften lijfrentenenz. Verzekeringen met maandelijk- eche betaling der Premién. Bestuur voor België. 12, CONGRESSTRAAT, BRUSSEL. VANDENPERRE Dc BESTE der BITTERS tot heden gekend. Wordt verkocht bij da Kinderen BUEKENS, 19, Kerkstraat, Aalst. Eenige echte motoor OTTO vervaardigd le Keulen-Deuts. M O T O It E i\ met stadsgas, arme gas (gaz-pauvre), petrool, benzine, enz. LOCOMOBIELEN - LOCOMOTIEVEN Motoren voor Schepen. SléA"";des moteurshgazOtto-Deutz» Belgisch hulphuis te Brussel. Vertegenwoordiger voor de2 Vlaanderen N. De Witte-D'henin, 13, Azilcastraat, GENT. Werkhuis van Constructie. Herstelling van motoren Verandering van schoven in soupapen Volledige ver nieuwing van oude motoren. WISSELKANTOOR 7. WINKELSTRAAT, (nabij de Laurentplaats) te GENT. Telefoon n56. 1 frank per duizend Commissieloon. Uitbetaling zonder kosten, van alle koepons. KOSTELOOZE INLICHTINGEN. WISSELKANTOOR 9, SURLET DE C H O KI E RPL A ATS te BRUSSEL. Telefoon 6257. 1 frank per duizend Commissieloon. Uitbetaling, zonder kosten, van alle koupon6. KOSTELOOZE INLICHTINGEN. HOLLANDIA VOOR Oh u O -d O c c -6 3 5^. 3*3 U15 O v c. O ol <13 ba K s 3 g Sis a 5 _2P-n 2 g-t C c u 2 5 af| -d v. 18 i a 8fsoi, os m jz RECHTSTBEEKS TAS M ElUIIlM MOM» ÏÏÏET EEN STiKSTOFGEHALTE VAN ZELFS TOT15°/> Ollendorff's opgeloste Peru Guano ONDER C0XTR00L DER STAATSLABORATORil'MS Onovortrofïcii meststof voor aardappels, vla», liaver, juroen*el«*, enz., enz., zonder verlies na zware regens, gelijk bij zekere minerale zouten. Onze Heeren koopers gelieven er wel op te letten, dat onze balen thans, als volgt gemerkt zijn Het bekende opschrift in hlauwe kleur, de hoorn van overvloed in het rood, en strepen in de lengte der baal, in het fteel. De namaking dezer wettelijk gedeponeerde markeering zal gerechtelijk bestraft ANGLO-CONTlNEiNTALE ANTWERPEN (vorm. OHLENDORFF'sche) Guano-Werke "tvember tMS. R, De grootste IVaaimacliienenfahrieh der Wereld. Machienen voor huishoudelijk naaiwerk. Machienen voor fabrieken en werkplaatsen UITMUNTEND FABRIKAAT Wereldtentoonstelling van St-Louis (Amerioa) 1904 Zeven Groote Prijzen en BRUSSEL, BI, Oud'Kleerkoopertitraat31, A/IL8T, T, Albert-LiénarUtraat, 7. BROKHITE CHROMIQUE, RHUMES NÉGLIGÉS TOUX OPINIATRES ASTHME, OPPRESSION, CATARRHE «Jïï^n.,„CT,,.",pllrleVérilab!c SII,OP d" VANIUIt n. DlPUV.,,r f „1„. saBBcass sfiasrisssiut -■ - J'mir oblemr re r. ilint. ,1 faiit employer le veritable Slrop du U' T'anler C êontrencoo. a -&ZSZVSS?Z!£Z£!2r I Depót a Alost Pharmacies Callebaut. Ghysselinckx Meganck. Agence générale B. Dupuy, 8, rue du Pepin, Bruxelles. Xe huren. Huis met groot Xe koop. Coffre-fort, handkar magazijn, met diepte van 22 meiers, op 1 °P ressort, een lessenaar met 4 plaatsen, 't verdiep groote zaal van 14 meters lengte enkele en dubbele ladders, stellingen, op 8 meters breedte,gestaan Molenstraat, j ^zich^ n° 38, te Aalst. j N°'40, Zich te wenden te Aalst, Molenstraat, DE De stikstof Is onmisbaar tot het bekomen van scboone oogsten; De stalmest alléén kaa al de stikstof niet laveren noodig voor groote opbrengsten Hen moet net te kort aanvullen door eene meer warkaame sUkatofvette, door DE ZWAVELZURE AMMONIAK, welke eenen regelmatigen en weligen wasdom verzekert DOOR ZIJNE LANGZAME, AANH0UDEN0E EN DUURZAME WERKM0, tevens aanzet tot groote opbrengsten; de hoedanigheid der vruchten verbetert; de gevaren van roest, brand en legeren vermindart; de jonge planten beschut tegen de insekten, bijdraagt tot. de volledige benuttiging der andere meststoffen. Zonder zwavelzuren ammoniak geven da foefaten noch de potaschmesten het maximum van opbrengst, nooh het maxi mum wan netto winst. Integendeel, deze meststoffen verhoogan da werking van het ammoniaksulfaat. DE ZWAVELZURE AMMONIAK is de rijkste stikstofmest. Bij bevat 20 opneembare stikstof. Hij is vrij van alle nadeellge zelfstandigheden. HIJ wordt goed weerhouden daor dan grond en zijgt nlat naar den ondergrond, wat te vraezen Is met tedanltraat. Alzoo is hij de eenige stikstofmest die in den Herfst mag toegediend worden. DE ZWAVELZURE AMMONIAK behoorlijk aangewend past op allo gronden. Men gebruikt van t50 tot 250 kilos per hectaar, 14 dagen of 3 weken vóór het zaaien of plantenhij wordt door eene gewone beploeging inge werkt ofwel door eene kruisgewijze egging, en wordt ook als dekvette gebruikt in de Lente. DE ZWAVELZURE AMMONIAK levert gewoonlijk de stikstof aan den laagsten prijs.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 4