Geschiedenis van If ap ole on Napoleon's Veldtocht KATHOLIEK NIEUWS- EN AANK0NDIGINGS8LAO Zondag 9 Januari 1916 5 centiemen hel nummer 70s,e Jaar IV»-4687 OORLOGS-GEDICHTEN. DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 frank 's jaars. Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKERUITGEVER VAN DE PUTTE-GOOSSENS AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,25 Ir. Gewone anno neen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0.50 fr. de regel. Dikwijls te herbalen volgens akkoord. Aalst, den 8 Januari 1916. V Op het Slagveld. Door de kruitwolk en des slagvelds gruwelen zoekend stapt de Non waar hulp en troost biên. Bloedig stort alom de krijgsman neder. Lijk een engel komt zij toegevlogen knielt, verzorgt hem, biddend of met zoete woorden hem vertroostend, helpt hem sterven.. Ginder verre donderen de kanonnen, spuigend. Stervend stort de maged neder. Ruiters stormen henen, lijken trappelend. Meer dan eenen name zal men roemen, meer dan eenen held, na 't bloedig kampen U niet, Vrouwe, grooter dan de krijgsheld Och, 't is waar, wie kent uw name, Nonne en of gij eens armen werkmans kind waart of der ridders die ter kruisvaart togen A Rodenbach. Al dezen die tot nu toe ons Groot Parlement Over den aftocht van Ifloscou iu 1813, hebben gevolgd, zullen met genoegen het volgende vernemen De geschie denis van den winterveldtocht van Napoleon in Rusland, in 1812, is zóó belangrijk, zóó grootsch en zóó uitge breid, dat men dit alles onmogelijk kan weergeven in een Parlement. Dit hebben wij vooral begrepen toen wij begonnen zijn met den Aftocht van Moscou. Daarom hebben wij besloten over die onsterfelijke ge beurtenissen in Rusland, over meer dan honderd jaren, eenen geschied schrijver aan het woord te laten, die tevens generaal en ooggetuigene is geweest. Wij hebben dan de hand gelegd op het alom bekende en beroemde fran- sche werk en het Groote Leger in 1812, door generaal en graaf Philiep de Ségur. Dit werk heeft destijds ontzaglijken ophef gemaakt, en ontelbare uitgaven beleefd. Het werd in bijna al de Europeesche talen vertaald. Eene vlaamsche vertaling er van kennen wij nog niet. Van heden al dus, beginnen wij in ons blad, als tweede feuilleton met het boeiend historisch verhaal I Mengelwerk. Nadruk verboden. in Rusland, in 1812. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft.) INLEIDING. In de eerste hoofdstukken van zijn werk, schetst de schrijver de ver schillende oorzaken welke aanleiding gaven tot dezen reuzenstrijd, en de omstandigheden waarin hij werd voorbereid. Hoe hoog de troon van Napoleon ook mochte rijzen in het zuiden en westen van Europa, zoo schrijft hij, De schrijver van dit werk, Graaf Philiep de Ségur (1780-1873) was een der eerste edel- mannen die zich onder het oproerig vaandel van Napoleon schaarde. Hij nam een glorierijk deel aan al de oorlogen van dit tijdvak, en in 181a werd hij bevorderd tot brigade-generaal. Het is in die hoedanigheid dat htj insgelijks deelnam aan den zoo akelig vermaarden VELDTOCHT IN RUSLAND, waarvan hij aide bijzonderheden met eene talentvolle pen heeft beschreven, zich aldus doen kennende als een bekwaam krijgs kundige en tevens als een begaafde historicus en schrijver. In 1830 werd hij lid der Fransche Academie. Zijn vader, Graaf Louis Philiep de Ségur (1733-18301 was Groot-officier van Napoleon hij was tevens insgelijks geschiedschrijver en lid der fransche academie. Een der broeders van Philiep, sneuvelde bij het begin van veldtocht in Rusland, zooals wij weldra zullen zien. Napoleon's Winterveldtocht in Rusland in 1812 Daarin geven wij de schoonste uit treksels van het fransche werk, niet in eene slavelijke vertaling, maar weleer in eene vrije bewerking, los en eenvoudig, zoodat iedereen ze kan verstaan en genieten. Diegenen welke tot nu toe ons Par lement hebben gelezen, zullen met des te meer belang en nut dit nieuw mengelwerk volgen en bewaren. Voor de andere lezers is het thans eene goede gelegenheid, om eindelijk eens over die groote historische en uiterst dramatische gebeurtenissen, eenen klaren en volledigen kijk te werpen. Aldus hoopt De Denderbode - die niets verzuimen wil om aan zijne talrijke lezersschaar nuttige en aan gename lectuur te kunnen yerschaf- fen, ook iets bij te dragen voor de geleerdheid en de ontwikkeling van ons volk. Het Volkspark. Maandag 11. zijn wij eenen kijk gaan werpen in het park. 't Was rond den noen alles verlaten en stil. Groote don kere regenwolken, waar de zon hier en daar een bres van zilverwitte klaarten in sloeg, dreven aan den hemel, en in dit schemerend huiverig winterlicht lag daar voor ons héél die wijde vlakte open waar reeds breede wandelbanen in loo- pen, en donkergroene sparrenboompjes staan geplant. Te midden, onder forscli- zweepende winden die hier met ruwen blaas doorvaren, kabbelen en rimpelen de waters der machtige vijvers. Een vijver is de ziel van een park Met waren lust dwaalt de blik over dit glashelder water waar zachte golfjes weg en weer stuwen, en tegen den kant komen te pletter rollen met een vroolijk gefazel. Héél ver daarachter, tusschen de rilde boomenstammen, onder de zwaar- gevlaagde luchten rijst het donkerrood ommuurd kerkhof van Erembodogem. Alles zwijgt. Alles is vrede. En staande op de kleine houten brug, waar de stroom met een heftig dringen en wringen doorspoelt, omruischt en om- zoefd door frissche winden, droomen we van de toekomst... Park, Vreugde-Park, wat zult ge prachtig wezen, als eens die zwakke boomkens zullen opgeschoten zijn in feilen groei en bloei, en in de frissche schaduw hunner krachtige kruinen een speelzieke jeugd zal komen stoeien Dan zullen de wateren als zuivere spiegels te blinken en te tintelen liggen tusschen een weelde van groen en bloe- toch zag de keizer den noordelijken troon van Alexander (den tzaar van Rusland) steeds dreigend tegenover hem staan, gereed hem te overheer- schen. Op die ijzige toppen van het Noor den, waarvan zich weleer zulk een stroom van barbaren had neergestort, zag hij al de elementen voor eene nieuwe overrompeling in wording komen. Tot nog toe waren Oostenrijk en Pruisen daartegen voldoende bolwer ken geweest, maar hij zelf had die grenspalen omvergeworpen of omneer gehaald hij stond dus gansch alleen als de verdediger van al de bescha ving, van al den rijkdom en de weelde der zuidelijke volkeren, tegenover de wilde zeden en de driftige begeerlijk heid der arme noordsche stammen en tegenover den eerzucht van hunnen keizer en van zijnen adeldom. Frankrijk was zóó groot geworden dat het geen vrienden of mededingers meer kon hebben, maar alleen onder danen allen moesten het dus onder danig zijn, ofwel moest het zelf onderdanig zijn aan allen. Alzoo kwam N apoleon op het reus achtig denkbeeld alleen meester te blijven in Europa hij zal Polen ont rukken aan Rusland, en Rusland ver pletteren. Reeds hield hij Europa met de meeste moeite in bedwang, en het scheen hem aan alle kanten te willen ontsnappen. Maar om Rusland in het hart te gaan treffen, moet hij aiover Oosten- men. Hoog straalt en lacht de zomerzon- ne en schatten van geuren vloeien uit met de schatten van haar licht over de hel groene graspleinen, de bont-getinte bloemen perken, en de blonde wegen waar het krielt van wandelaars. Onder 't geboomte gonzen blijde, klare stemmen op. Daar bewegen kleurige toiletten en zonneschermen. In 't gras rond de vijvers, waar de zomerhemel als een blauwe afgrond in diept, spelen bloem-mooie meisjes on knapen, en hun vreugdegeschater hangt in zilverige gal men iu de lucht.. Fier zitten de ouders hen na te lonken, van op hun zitbank in de koel-blauwe lom inerte. En door eenzame dreefjes waar liet vreugde-ru moer met flauwen echo tot hen door dringt, zwerven verliefde paarljes... Dan is alles Vrede Dan is de Oorlog lang vergeten Dan zijn al de wonden van vroeger ge heeld, en lang, lang liggen ze roed^ in hun graf de helden die vielen in verre, vergeten hoekjes... Dan rijst allo Leven met nieuwen drang naar geluk, naar liefde, naar het licht der toekomst. Want dat is de geschiedenis van 't menschdotn con eeuwig herbeginnen Wat do vaderen hebben gehaat en ver nield, dat zullen de nageslachten lief hebben en weer opbouwen. Oorlogen woeden, en smijten alles in gruis dan komen de nageslachten, en geduldig, steen voor steen, wordt alles weer opgericht, en waar eens meuschon- bloed heeft gevloeid, groeien de bloemen van her, geuriger en fleuriger dan ooit.. Volkspark. Vreugdepark, Mocht gij eens tot vollen luister ge dijen, en aan de nageslachten vertellen hoe de vaderen, te midden van al de stormen die boven hun hoofden ontke tend waren, zoo levenstaaien kloekhar tig zijn gebleven dat zij de handen ineen sloegen om uwe lusthoven voor hun nakomelingen aan te leggen Eu mochten eens het gemurmel uwer vijvers, hot geruisch uwer dreven, het lied uwer vogelen, als een zoet concert van Liefde en Vrede weerruischen in aller harten, opdat daar nooit meer de wreede Haat die thans Europa uitmoordt, zou ontbranden Dat droomden we. Zal die droom ooit eens waarheid wor- den God geve 't AGENDAS- ZAK-AGENDAS SCHEURKALENDERS VOOR 19IG te verkrijgen ten bureele van De Denderbode. Aalst. Haast U, de voorraad geraakt uitgeput. rijk dwars door Pruisen trekken, en tusschen Zweden en Turkije in op- marcheeren. Het is dus noodig met die vier landen een offensief bondge nootschap aan te gaan. Oostenrijk en Pruisen had hij overwonnen met de wapens hij wist die twee volkeren alras meê te sleuren in den kolossalen oorlog waarvan de toebereidselen héél den bodem van Europa deden dreunen. Het verdrag dat Pruisen moest onderteekenen, luidde als volgt een dertigduizendtal mannen en het groot ste getal zijner vestingen en maga zijnen. Het had voor dien oorlog te leve ren tien miljoen kilogrammen rogge; één miljoen twee honderd duizend kilogrammen rijsttwee miljoen fles- schen bier twintig miljoen kilogram men tarwe twee en dertig miljoen vijf honderd duizend kilogrammen strooi zeventien miljoen vijf honderd duizend kilogrammen hooi zes mil joen schepsels haver vier en veertig duizend ossen, vijftien duizend paar den, drie duizend zeshonderd gespan nen met hunne geleiders, en dragende elk vijftien honderd pond eindelijk, moest het nog hospitalen gereed houden voor twintig duizend zieken. Pruisen had dit alles te leveren ter afkorting van de oorlogsbelasting waarmede de fransche overwinnaar het had geslagen. Maar verders mislukten al de po gingen van Napoleon om Turkije en Zweden voor zijne zaak te winnen. Het droogleggen der Zuiderzee. Voor eenige weken meiddon de nieuws bladen, dat de Hollandsche regeering, bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel kwamen neer te leggen, betreffende het droogmaken der Zuider zee De Zuiderzee ontstond in het jaar 1292. alswanneer eene buitengewoon geweldi ge branding der Noordzee de wateren van den Oceaan met ontstuimig geweld over het land joeg tot in het Flevomeer, wel ker wateren hierdoor met deze der Noordzee vereenigd wierden. Het Fle vo meer mag bijgevolg als de wieg der Zuiderzee aanzien worden. In de XVIe en XVIie eeuw dankten verschillige steden en dorpen een weer- galoozen voot spoed aan de Zuiderzee Enkhuizeu telde 40,000 inwoners - thans nog 7800 - en bezat 400 haringbooten Stavorn was van in de XIII® eouw een belangrijk handelsrnidden, doch verviel van in de XV* eeuw, ten gevolge van verzanding; Hoorn was de hoofdplaats van West-Friesland; Harderwijk bezat eene hoogeschool afgeschaft in 1811, enz. De meest gekende eilandjes der Zuider zee zijn Wieriiigen, Marken, Urk en Schokland Deze verdwijnen door de drooglegging, daar zij met het vasteland verbonden worden. De kwestie der droogmaking van de Zuiderzee werd reeds van over vele jaren als mogelijk aanzien; zoo wij ons niet bedriegen, dagteekont hel eerste ontwerp van onder de regeering van Louis-Napo- leon, in het begin der jaren 1800. Daar de omstandigheden ons niet toe lieten van het wetsvoorstel der Holland sche regeering kennis te nemen, onllee- nen wij over de kweste der droogleg ging van de Zuiderzee eenige belangrijke gegevens aan de merkwaardige studie daarover verschenen in het Friesch Weekblad van Landbouw van 22. No vember 1913, onder handteekening van Baron Th. van Weideren Rengers. Volgens het plan der Staatscommissie van het jaar 1892, wordt de Zuiderzee afgesloten met eónen zwaren dijk, die van Ewijksluis naar het eiland Wierin- gen loopt, en vervolgens van af Wieriii gen naar Piaam. De lengte van dezen dijk bedraagt in het geheel 29,300 m. Door de afsluiting wordt een meer gevormd met eene oppervlakte van on geveer 357,000 hectaren, waarvan 211,830 hectaren droog gemaakt worden in vier raaien eenen Noordwestelijken polder met eene oppervlakte van 21,700 hectaren eenen Zuidwestelijken polder met eene oppervlakte van 31,520 hectaren Aldus verloor hij den steun van zijne beide legervleugels. Het Poolsch leger met den held- haftigen generaal Poniatowsky aan het hoofd, waarvan wij nog veel zul len hooren, stelde zich met lijf en ziel ten dienste van den franschen keizer. De Polen, dappere en vurige solda ten, beschouwden dezen oorlog vooral als eenen vrijheidsoorlog en alhoewel N apoleon van af den beginne hen zeer teleurstelde en hunne begeestering verkoelde, hebben zij toch het zwaard getrokken met onwrikbare getrouw heid en grenzenlooze dapperheid. Aldus verliepen de eerste maanden van het jaar 18:2 in koortsachtige toebereidselen en rustelooze onder handelingen. In de omgeving van Napoleon begreep men al de zwarig heid dezer ontzaglijke onderneming, maar tot op heden had de geluksstar van den grooten kapitein in vollen luister geschitterd, en dit pleitte te zijnen gunste, zoodat allen toch vast geloofden in de eindzegepraal, want de onmogelijkste dingen schenen bij hem mogelijk. Ten andere, er viel niet meer te trutselen een leger van meer dan zeshonderd duizend man stond marschvaardig voor dien ein- deloozen tocht door Rusland, hon derden mijlen ver, en wachtte onge duldig op het signaal om op te ruk ken. Aan de hand van den franschen schrijver, Generaal de Ségur, gaan wij dit leger nu volgen in zijn glorie en in zijn lijden, die beiden even eenen Zuidoostelijken polder met eene oppervlakte van 107,760 hectaren eenen Noordoostelijken polder met eene oppervlakte van 50 850 hectaren 't zij 194,410 hectaren klei-en zavelgron den. en 12,790 hectaren veen- en zand gronden, uitnemend voor den landbouw geschikt, terwijl het overige voor dijken, wegen en vaarten bestemd is Eens de droogmaking tot stand geko men, blijft er eenen plas over van 145,000 hectaren, het IJsolmeer, dat zoetwaterhoudend zoude worden, wat van groot belang ware voor de aanpalen de provinciën. Door Wieringen's Oostelijk punl wordt een groot sluis gegraven, dat bij de slui zen 1000 m. breed is. Vijf stellen van zes uitwateringssluizen, te zameD dus 30 sluizen met eene gezamenlijke wijdte van 300 ra. moeten het water van het IJselmeer loozen. De commissie stelde voor de uitvoering van het pian als volgt te regelen In de eerste 9 jaren wordt de afsluiting gemaakt wellicht in 5 of 6 jaren wan neer er van betonijzeren bakken gebruik gemaakt wordt in het 8® jaar wordt met do uitdijking van den Noordwestelijken polder aan vang genomen in hel 11' jaar met de bedyking van den Zuidoostelijken polder in bet 21® jaar met die van den Zuid westelijken en in het 25° jaar met die van den Noordoostelijken polder De geheele uitvoering van het plan zoude ongeveer 3" jaren vergen, en de beirrooting van de kosten van alle wer ken te zamen bedroeg in 1894. zonder byberekening van rente, 18» millioen gulden, 't zij ongeveer 397,900,0(10 fr. A. Suys. LANDBOUW. De boomgaard-weiden. Alle landbouwers zijn genoegzaam overtuigd van du economie der boom gaardweiden rond de hoeve De fruit teelt is zeer winstgevend, en do graslan den zijn den vooruitstrevonden landbou wer onmisbaar. Toch worden nog to veel hoeven aangetroffen, in welker on middellijke nabijheid eene weide ont breekt, of waar do weide gemakkelijk in eene boomgaard-weide kon herscha pen worden. Om waarlijk in de fruitteelt, gepaard met de weixlobouw te slagen, moeten do fruitboomen op eenen behoorlijken af stand geplant zijn: 12-15 m. afstand van elkander in elke richting, immers de fruitboomen mogen door hunne kruin ontwikkeling het zonnelicht niet belet ten tot op bet gras door te dringen, groot zijn geweest, 't is te zeggen onmetelijk. Thans geven wij het woord aan den schrijver. EERSTE DEEL. De Optocht. Op weg naar de glorie. Hoofdstuk I. Napoleon te Dresden. Den 9 Mei 1812, verliet Napoleon, die tot dan toe steeds de overwin naar was geweest, zijn paleis waar hij als een verwonneling zou terug- keeren. Van Parijs tot aan Dresden was zijne reis een voortdurende triomf. Hij moest eerst het oostelijke gedeel te van Frankrijk doorkruisen. Uit ge deelte van zijn rijk was hem zeer ver knocht daar was hij slechts gekend door weldaden en zegepralen. Tal rijke en schitterende legers, bekoord door het vruchtbare Duitschland, trokken door deze streken zij droomden van eene spoedige en ze kere zege en strooiden er het geld rond. In dit land had de oorlog immer een rechtvaardig karakter gehad. Later, toen onzeeerste overwinning- bulletijns hier toekwamen, ontvlam den die volkeren in geestdrift, als ten tijde van Austerlitz en Ièna de koer- riers werden door talrijke groepen om ringd, hunne woorden met dronken vreugde beluisterd, en al$ men uiteen ging klonk het uit al die monden Leve de Keizer ('t Vervolgt.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1