JULES VERNE'S WONDERREIZEN Bergen Id trawl. Napoleons Veldtocht KHTH0LIEK NIEUWS- EN AHNKONDIGINGSBLAD JULES VERNE'S Zondag 23 Januari 1916 5 centiemen liet nummer 70ïte Jaar IV» 4689 VAN DE PUTTE-GOOSSENS (Zie aankondiging vierde bladzijde.) Week-Kalender. OORLOGS-GEDICRTEN, Jan Van Beers. ('t Vervolgt.) in Rusland, in 1812. Raadselvrienden HlmanaK en Dagklappsr voor m Yiaamsciien Haard. ©©©©©GÖQÖ©©Q©©Q LANDBOUW. DE H, STOEL EN DE OORLOG. DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 frank 's jaars Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKERUITGEVER AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,25 fr. Gewone annoncen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. Aalst, den 22 Januari i916. JANUARI 23 Zondag 3 11a HH. Drie Koningen. 24 Maandag H. Timotheus. 25 Dinsdag H. Paulus-Bekeering. 26 Woensdag H. Policarpus. 27 Donderdag H. Joannes-Chrysostomus. 28 Vrijdag H. Adalbertus. 29 Zaterdag H- Franciscus-Salesius. VI {Uit hel Oratorium De Oorlog (Vervolg) Geweld. Mannen I genoeg geslapen Op 't kussen der muffige vreê 't Zwaard uit de scheê Te wapen Rust is roest voor mannenaard, Macht is 't eenige recht op aard Te wapen I Krijgslieden. Op de trompetten weerschalleu, De trommels slaan de vorst gebood Ten strijd ten strijd met vuur en lood Bij honderdduizendtallen Den vijand aangevallen Wij willen zege of dood 1 Vrouwen. Hoort gij, hoort gij 't nare gebrom Der oorlogstrom Hoort gij die hartverscheurende tonen Maagden, moeders, 't is de dood Die uw geliefden, uw zonen Ter slachtbank noodt Vloek vloek vloek over 't hoofd Van wie der maged haar bruigom, Der moeder haar kind ontrooft Men meldt uit Christiania hoofstad van Noorwegen, in datum van 17 Januari De verschrikkelijke brand welke de bloeiende stad Bergen komt te (teisteren is Zaterdag namiddag rond 5 ure uitge borsten. Voor'de'avond viel, was reeds een der de der stad de prooi der vlammen gewor den. Per bijzonderen trein werd hulp uit Christiania gezonden, maar het onweer heeft belet de reddingswerken ernstig aan te vatten. De schade beloopt reeds meer dan 50 miljoen kronen. j De telegraphische gemeenschap met de stad is afgesneden. Het middendeel, 't is te zeggen de kuip der stad Bergen bestaat niet meer; van aan het middendeel dor stad tot aan de kaaien is alles opgebrand gelijk een sol ferdoos onder den geweldigen adem van het onweer. Duizenden personen zijn zonder onder komen. Meest al de grooto gasthoven zijn afgebrand. Geheel bet handelskwartier, de kuip der stad en zoowel de groote als de kleine huizen zijn in asch gelegd. Meestal die huizen zijn uit hout ver vaardigd. Ten gevolge van het geweld van het tempeest, zijn de vlammen over broede lanen en groote plaatsen en markten ge slagen en hebben alzoo op schrikbarende wijze het vuur medegedeeld aan gebou wen en wijken welke anders zouden ge spaard gebleven zijn. CHRISTIANIA, 17 Januari. - I)e brand welke in den vooravond uitbrak heeft geduurd tot 's morgends. Het vuur deelde zich rap mede aan gansche blokken huizen en wijken, ten gevolge van den geweldigen wind die uit het Noorden blies. Alle gemeenschap is onderbroken, te legraaf en telephoon werken nietalleen de ijzeren weg bolt. De brand welke Bergen teistert is de grootste en rampvolste welke ooit Noor wegen in rep en roer stelde. Te Christiania worden geldinzamelin gen gedaan voor de behoeftigen. (Nadere bijzonderheden Ten gevolge der onderbreking van de gemeenschap per telegraaf en telefoon, ontbreken nog steeds de bijzonderheden aengaande den geweldigen brand welke de Noorweegsche stad Bergen heeft ge teisterd. Het pantserschip Eidsvol heeft de haven van Christiania verlaten en is naar Bergen govaren met eene volle lading kleederen en mondbehoeften. De regeeringlheeft ter beschikking der verwoeste stad, verscheidene kompag- nieën van geniesoldaten gesteld, die voor zending hebben, voorloopig loodsen ol barakken op te slaan om er tijdelijk de dakloozen te herbergen. Mengelwerk. Nadruk verboden. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft.) Hoofdstuk II. De opmarsch naar Rusland. Eindelijk, verzadigd van al die glorie en ongeduldig om eenen slag te slaan tegen de Russen, verlaat Napoleon Dresden. Te Posen verblijft hij slechts den tijd die er noodig is om voldoe ning te schenken aan de Polen. Te Thorn houdt hij schouwing van zijne versterkingen, magazijnen en troepen. Daar wordt zijne aandacht gewekt door het geroep der Polen welke door onze bondgenooten onmeedoogend l*) In de maande lijksche afleveringen die, her zien en verbeterd, zullen verschijnen, hopen wij naast eenige prachtige historische illustra tief, ook eene volledige kaart van het oorlogs terrein in 1S12 te kunnen geven, want het is alleszins noodig dat de lezer al die plaats- en riviernamen wete liggen, om een klaren en juisten kijk op de gebeurtenissen te hebben. werden bestolen, en op den hoop toe nog uitgescholden. Napoleon stuurde strenge woorden en zelfs dreigementen tot den koning van Westphalieën doch dit alles blijft zonder gevolg omdat de optocht der legers veel te snel moet geschie den, en die driftbuien van den keizer spoedig plaats maken voor kalmte en toegevendheid. Ten andere, hij zelf draagt schuld aan al die wanordelijke tooneelen welke hem grammoedig maken wel is waar zijn er van af de Oder tot aan den Weichsel en verder op tot aan de Njemen, genoegzame levensmiddelen voorhanden, doch het voeder dat minder draagbaar is ontbreekt. Reeds hebben onze ruiters de groene rogge- gewassen moeten afsnijden, en de huizen van hun strooien dak bcroo- ven, om daarmede hunne paarden te voeden. Allen handelen zoo niet maar eenmaal dat een misbruik toege laten is, hoe kan men dan de andere beletten Het was vooral na het oversteken der Njemen-rivier dat het er erg toe ging. Napoleon had gerekend op eene menigte lichte rijtuigen en zware foergons, welke ieder verscheidene duizenden ponden moesten vervoe ren, terwijl noehthans wagens welke slechts een gewicht van enkele hon- Voorraden suiker en bloem, welke aan j den staat behooren, zullen aan de slacht offers dier verschrikkelijke brandramp uitgedeeld worden. De koning en de minister van oorlog zijn 's avonds naar Bergen vertrokken. De vreemde gezanten hebben aan den minister van buiten.landsche zaken, in naam hunner wederzijdsc.be regeeringen, de uitdrukking aangeboden hunner sym pathie voor de slachtoffers der verschrik kelijke brandramp. De brand is Maandag morgend. rond 3 u. gestuit geworden. Omtrent 400 ge bouwen van groote waarde, in het center der stad gelegen, zijn in asch gelegd. Het totaal der schade wordt geraamd op omtrent 100 miljoen kronen. Een man die tijdens den brand erge wonden be komen had, is overleden. Eenige personen, een zestigtal, werdeu min of moer erg gewond. Omtrent 1000 personen zijn zonder dak. Het gemeentebestuur heeft er in toege stemd geld voor te schieten aan de be hoef tigen. Talrijke aanboden van hulp worden uit alle streken van het land te Bergen ontvangen Eene hulp-expeditie is uit Stavanger te Bergen aangekomen Christiania heeft Maandag namiddag kleederon en wollen dekens naar Bergen gezonden. Men denkt niet dat er redenen bestaan te moeten vreezen voor ellende. De oorzaak van den brand is tot nog toe niet kunnen vastgesteld goworden. Aangenaam en nuttig kunt gij uwen tijd verdrij'ven, met de raad sels op te lossen in den Onder de goede oplossers wor den 20 buitengewone prachtige prijzen verlot. Deze Almanak kost slechts 0 25 en is bij de verkoopers en ten bureele van De Denderbode ver krijgbaar. Haast u, slechts nog en- kele exemplaren zijn voor handen. derden kilogrammen droegen met moeite door deze zandige streken vooruitkwamen. Al dit vervoer ge schiedde per bataljon en eskadron. Ieder bataljon van lichte rijtuigen be stond uit zeshonderd gespannen, en kon eene vracht meenemen van drij- honderd duizend kilogrammen meel het bataljon der zware wagens, ge trokken door ossen, vervoerde een gewicht van tweehonderd en veertig duizend pond. Bovendien waren er nog zes en twintig eskadrons samen gesteld door rijtuigen die den militai ren trein uitmaakten alsook ontel bare karren, beladen met allerlei ge reedschappen; benevens duizenden ambulance-gerijen en poeder-wagens Eindelijk volgden er nog een zestal équipagen voor het bouwen van brug gen, en één voor den dienst der bele gering. De eetwaren-wagens moesten hun ne bevoorrading ontvangen uit de magazijnen, opgericht op de boorden van den Weichsel. Toen het leger dien stroom overstak, kreeg het be vel, zonder oponthoud, levensmidde len voor vijf en- twintig dagen mee te pakken, maar die mochten slechts gebruikt worden over dc Njemen. Doch het was niet mogelijk dit alles te vervoeren: er heerschte onder al die geleiders en voermannen geen De dekbemestingen in den winter In vorige artikelen over de bemesting der wintergraangewassen, garst tarwo eu rogge, van koolzaad, hop, enz., raad den wij aan eene goede dosis kaïniet en fosfaat Bernard toe te passen, deze mest- stoffon oppervlakkig uit te strooien, ze door omploeging door gansch de bouw laag te verspreiden, en aldus met de toeltaarde le vermengen, om reden dat eene minerale meststof, om tot haar volle uitwerksel te komen, niet innig genoeg met don bouwgrond kan vereen zelvigd zijn, en bij voorkeur geruimen tijd vóór dat de plant er zal gaan aan putten, moet uitgestrooid worden. De herfstbezaaiingen en beplantingen eindigden, zonder dat op vele de zoo noodige potasch en liet fosfoorzuur toe gepast werd. Vele partijen werden schier nuchter beteeld, of genoten enkel eene kuip beer of eene klot stalmest, zoodat er groot gevaar bestaat dat de opbrengs ten zullen bedreigd zijn. Daar, waar de fosfo-potasch-kalkbe- mesting verwaarloosd werd of onvol doende was, raden wij ten zeerste aan deze ten spoedigste als dekbomesting onder vorm van kaïniet en fosfaat Ber nard toe te passen, althans, wanneer het land genaakbaar is, dus niet te nat ligt. Deze uitstrooiïng mag zelfs geschieden wanneer de grond bevrozen is of hem eene laag sneeuw bedekt. Als dekbemes- ting kan men evenwel de kaïniet voor- deelig door chloorpolasch vervangen. Wat er ook van zij, beide potaschmesten geven goede uitslagen. En is het waar dat de mineraio mest stoffen, om tot hun volle uitwerksel te komen, dienen ondergewerkt te worden, toch kunnen de dekbemestingen, vooral met en gedurende den winter, uitmun tende uilslagen geven. Immers de mine rale meststoffen dringen toch stilaan, met liet water in den grond, zonder aan uitlooging blootgesteld te zijn. en gera ken later zeker oeniger mate ingedekt, door vorst en dooi, eggen, rollen, en menigvuldige andere oorzaken. Ten an dere op weiden, oude klavers, boomgaar den. enz., worden de meststoffen altijd als dekbomesting uitgestrooid, en nie mand zal betwisten, dat zij hier zoer voordeelige uitslagen geven. Praktijker. voldoende samenvoeling en luchten vooral, waren die streken te zandach tig, de afstanden te groot, de lasten en moeilijkheden le talrijk, zoodat het grootste gedeelte van al die voor raadwagens ternauwernood den Weichsel bereikte. Men zorgde dan voor de proviand tijdens den opmarsch zelf. Het land was vruchtbaar, en men legde er de hand op de paarden, op de karren, op het vee, op allerlei eetwaren Men sleurde dit alles mee, alsook de noo dige inwoners om dit konvooi te lei den. Eenige dagen later, gekomen aan de Niemen, zag men zich ge dwongen door de zwarigheid van den overtocht, en de haast der eerste oorlogsmanoeuvers, al die vruchten der militaire opeisching achter te laten, met evenveel onverschilligheid als men drift gebruikt had 0111 ze in te zamelen Zooveel onregelmatigheid was toch ook eenigzins vrij te pleiten door de gewichtigheid van het doel. Het kwam er hier immers op aan het russisch leger, hetzij verstrooid of I vereenigd, te verrassen, en eenen j overval te doen met vierhonderd duizend man. De oorlog, die grootste aller kwa len, zou aldus spoedig een einde heb- ben. Onze lange en zware voorraad- De 48 Boekdeelen van WONDERREIZEN zijn ter inzage ten bureelo dezes, 31, Korte Zoutstraat, Aalst. Niettegenstaande den zeer goedkoopen prijs dezer werken willen wij nochtans, de personen die ze willen bezitten, de gelegenheid bieden ze zich per boekdeel aan te schaffen. Wekelijks of tweemaal per week, naar begeerte des koopers. kunnen een of twea exemplaren afgehaald worden, aan 1,25 fr. per exemplaar, alleen als waarborg dat al de exemplaron zullen genomen worden, moeten vijf frank gestort wor den als borg. Bij het afnemen van hot laatste boekdeel wordt het gestorte geld terug betaald. De afzonderlijke exemplaren zullen zonder kosten ten huizo besteld worden. De betaling geschied telkens tegen kwijt- schrift. De Kardinaal-staatssekretaris over de Romeinsche kwestie. De verklaringen der «Corriere d'Italia-, nopens de vermeende inzichten van den Paus, bij de vredesonderhandelingen, de Romeinsche kwestie voor te brongen eo voor dezelve eene hem gunstige oplossing te trachten te bekomen, worden thans in een bericht der Telegraphen Union meer duidelijk gemaakt. De «Corriere d'Italia» schreef namelijk dat in de laatste, besprekingen-meermaals de vraag te berde kwam hoe de Heilige Stoel dacht over twee punten: Over de deelneming van den Paus aan de toeko mende vredesonderhandelingen en over zyn voornemen, bij die golegenheid tot eene oplossing te komen der Romeinsche kwestie. Nopens hot eerste punt zegde de Cor riere»: De Heilige Stoel heeft tot hier toe geenen enkelen voetstap aangewend strekkende tot tiet bekomen eoner uit- noodiging-om aan de vredesonderhande lingen deel te nemen, noch om bij dezel ve het voorzitterschap te bekleeden. De Heilige Stoel stelt zich enkel tot doelwit den toestand der menschheid, in de te genwoordige lastige tijden, dragelijker te maken, maar de bewering dat de Paus andere min edele doeleinden na jaagt, is volkomen valsch. trein hadde onze gang verloomd het was daarom verkieslijker te leven ten koste van de streek die men doortrok: men zou daarna vergoeding schenken. Maar naast het noodzakelijk kwaad, werden er veel overbodige misdrij ven begaan, want wie kan paal en perk stellen aan het kwaad, eenmaal dat het losgebroken is Welk een hoofdman kon de verantwoordelijk heid dragen van al die officieren en soldaten, verspreid door de streek, om er de voortbrengselen in beslag te nemen Aan wien moest hij zijn be klag doen Alles geschiedde al loo - pende. Men had den tijd niet om de plichtigen te oordeelen, zelfs niet om hen te erkennen. Duizenden feiten deden zich voor. en de zaken eener maand, vervulden thans één dag. Overigens, daar waren kopstukken die het voorbeeld gaven zij wedij verden in het kwaad. Nochtans wilde Napoleon orde zien heerschen in al die wanorde. De be schuldigingen der mishandelde volke ren die onze bondgenooten waren, maakten hem uiterst woedend. In zijne brieven spaarde hij verwijt noch bedreiging aan het adres van enkele generalen, wier naam hij aan 't open baar misprijzen overleverde. ('t Vervolgt).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1