Napoleons Veldtocht OORLOGSBÊRICHTËSr KATHOLIEK NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD Kronyke Zondag 6 Februari 1916 5 centiemen het nummer 70"e Jaar IV0 4691 31. korte zoütstraat, 31 VAN DE PUTTE-GOOSSENS "en, CSTM.Ï&S: 00RL0GS-GED1CHTEN, Jan Van Beers. "Week-Kalender. Raadselvrienden HlmanaK en Dagklapper voor ueq Ylaamsciieo Haard. DE DENDERBODE "f', DRUKKER-UITGEVER KG,™ Ir, Men schrijft lil te Aalst Gewone annoncen 0,15 fr. de regel. Aalst, den 5 Februari 1916. VI (Uit het Oratorium De Oorlog (Vervolg) Krijgslieden. Op mannen I op 1 ten kamp gesneld De naam van wie op 't oereveld Als koene held Wordt neergeveld Blinkt door alle eeuwen henen, Van glorieglans omschenen Op 1 Op 1 ten kamp gesneld 1 Arbeiders. Wij streden Tevreden Den heiligen strijd Die sticht en bevrijdt Den strijd waar 't zweet bij perelt In gouden dauw op de wereld, Waar alles bij gedijt. En nu, nu sleurt men ons, als vee Ten broedermoord, ter slachtbank raeo. Vloek vloek 1 vloek over 't hoofd Van wie den heili.en arbeid Hoofden en armen ontrooft Krijgslieden. Op helden, op 1 door damp en staal Door vuur en schroot, Ten zegepraal, Ten gloriedood 't Is zoet in 't graf te slapen Met lauwren om de slapen Op Op van wijd en zijd Ten strijd 1 ten strijd ten strijd Spotgeest. Heisa jubelt, Geesten der Hel 't Gaat in gang het bloedig spél Ziet ze wriemlen, ziet ze draven Domme hoop van blinde slaven, Moord- en slachttuig in de hand, Van een dronken dwingeland. Wie hun woede gaat verscheuren Werd nog straks als broer begroet Maar thans draagt hij om zijn hoed Eene veér van andre kleuren, En dat vordert wraak en bloed Geesten der duisternis. Heisa jubelt, Geesten der Hel 't Gaat in gang het bloedig spel 5 Mengelwerk. Nadruk verboden. in Rusland, in 1812. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft.) Hij weet welke oorlogen ieder re giment met hem meegemaakt heeft. Bij de oudste soldaten blijft hij stil staan. Hij slaat hen vriendelijk op den schouder, en herinnert hen aan de gevechten van Marengo, Auster- litz, Iéna, Friedland. En de oude krijgslieden die meenen dat de keizer hen nog kent, groeien van fierheid, benijd door hunne jongere strijdmak kers. Napoleon gaat voort, ook met de jongsten houdt hij zich bezig hij heeft open oog en oor voor al wat hunne belangen aangaat. Hij onder vraagt hen. Worden zij goed behan deld door hunne kapiteins Is hun soldatengeld regelmatig betaald Ontbreekt er hun niets Hij begeert Zelfs den inhoud hunner ransels na te zien. Eindelijk, is hij te midden van het regiment gekomen. Daar neemt hij inlichtingen over de openstaande plaatsen, en hij vraagt met luide stemme welke diegenen zijn, die ze met waardigheid zouden kunnen be dienen. Dan doet hij dezen tot zich komen, en stelt hen verscheidene vragen. Hoeveel jaren dienst Welke veldslagen meegemaakt Welke won den bekomen Welke onderscheidin gen Dan bevordert hij hen tot offi cier, en hij doet hen op staanden voet met dit gezag bekleeden hij duidt zelf aan hoe dit moet geschieden. Door dit alles geraken de soldaten in hooge begeestering - Die groote veldheer, zeggen zij, FEBRUARI. 6 Zondag 5 na HH. 3 Koningen. H. Amandus. 7 Maandag, H. Romualdus. 8 Dinsdag, H. Joannes de Matha. 9 Woensdag, H.Cyrillus van Alexandrie. 10 Donderdag, H Scholastica. 11 Vrijdag, Verschijning van O. L. Vr. Onbevlekt Ontvangen 12 Zaterdag, HH. 7 Stichters. Over het vraagstuk der Opvoeding. Wij stellen ons voor in volgende nummers eenige artikelen hierover te schrijven. Men heeft reeds zooveel woorden den nek gekraakt om deze belangrijke kwestie wat nader te belichten, evenals men karrevrachten woorden heeft verspild aan hot vraagstuk van het Recht, van de Vrijheidvan de Gelijkheid, enz. En in plaats van de zaak daarmede op te helderen, hoeft men haar alleen nog wat verduisterd Hemeltje lief, indien men er wat min aan dacht den pedant of den geleerde te spelen, en blootweg het eenvoudig, ge zond verstand en het hart liet spreken, zou er dan niet veel meer kans zijn de zaak bij het recht eindje aan te pakken Wij denken er niet aan hier zooveel liters of kubieke meters wijsheid te komen uitstorten. Wij droomen niet dat wij nu eens voor goed het vraagstuk der Opvoeding gaan oplossen, en het in een nieuw daglicht zetten. Heods honderden jaren werd daarover gepraat en geviten honderden jaren na ons zal men het nog altyd keeren, 011 draaien en rollen, en dan nog niet 't ak koord zijn. Zooveel verschillende menschen als er zijn, zooveel verschillende gedachten We willen dan enkel ook een simpel woordeken daarover reppen, en vooral dit nagaan in hoever het schoonheids gevoel en de kunstsmaak, een factor tot zielskennis en ontwikkeling kunnen wor den in het opvoeden en het onderwijzen. in wier handen het lot der natieën be rust, bekommert zich met ons tot in de kleinste bijzonderhedenDat vleit niet weinig hunnen hoogmoed, en op die manier weet Napoleon hun ne harten te winnen voor den oorlog, van de glorie en voor hem zelf. Intusschen rukt het leger van den Weichsel op naar den Njemen. Van af Grodno tot aan Kowno, loopt deze stroom in gelijke richting met den Weichsel. Én tusschen de beide wa ters vloeit de Pregel-rivier. Deze rivier werd beladen met eetwaren- schepen. Twee honderd en twintig duizend man begaven er zich heen, op vier verschillende punten. Zij vonden er brood en eene zekere hoeveelheid voeder voor de paarden. Deze voor raad volgde hen met den loop der rivier, zoolang de richting het toeliet. Toen het leger dan de vloot moest verlaten om verder op te rukken, namen deze uitgelezene troepen ge noegzame levensmiddelen mede om den Njemen te bereiken en over te steken, eene zegepraal mogelijk te maken en in Wilna aan te komen. Daar rekende de keizer op de eetwa ren der inwoners, op die van den vijand en op zijn eigen voorraad, welke hij uit Dantzig zou doen op sturen langs de rivieren Frischafl en Pregel, langs het kanaal Frederik en de Wilia. Wij naderden de grenzen van .Rus land. Ziehier, hoe van rechts naar links, 't is te zeggen van het Zuiden naar het Noorden, de legers geplaatst stonden vóór de Njemen. Aan de rechte hand stond de prins Schwartzenbergdie vier en dertig duizend Oostenrijkers aanvoerde en uit Galliciën op Drogiczin marcheer de. Deze had aan zijn linkerhand de koning van Westphalieën, aan het hoofd van negen en zeventig duizend en twee honderd Westphalieërs, Sak- We begeeren dus de zaak inzonder onder oogpunt van Schoonheidsleer te beschouwen een oogpunt dat al aan stonds alle schoolvosserij mijlen ver buiten ons onderwerp bant. Het kan alzoo een hartelijk eenvoudig praatje worden, dat wij hopen het bij meer dan een lezer een beetje belang wekken zal. Sipido. LANDBOUW. sers en Polen, die uit Warschau kwamen, en optrokken naar Bialy- stock en Grodno. Nevens hen stond prins Eugeen, onderkoning van Ita lieën, die op Marienpol en Pilony negen en zevetig duizend en vijf hon derd Beierschen, Italianen en Fran- schen africhtte. Dan volgde de keizer met twee honderd en twintig duizend man, geleid door de maarschalken Murat, koning van Napels Davoust prins van Eckmühl Lefebvrthertog van Dantzig Bessières, hertog van Istrieën Oudinothertog van Reggio; en Ney, hertog van Elchingen. Zij kwamen uit Thorn, uit Marienverder en Elbing, en den 23* Juni waren zij tot eene enkele massa yereenigd in de nabijheid van Nogarisky, eén mijl boven Kowno. Eindelijk, vóór Tilsit, vormde generaal Macdonaldmet twee en dertig duizend vijf honderd Prui sen, Beierschen en Polen, den uiter sten linkervleugel van het Groote Leger. Aldus was alles gereed. Van af de boorden der Calabrische zee tot aan de boorden van den Weichsel, stonden daar vóór den rus- sischen stroom in orde opgesteld zes honderd en zeventien duizend soldaten, waarvan er reeds vier hon derd en tachtig duizend tegenwoor dig waren zes equipagen voor het bouwen van bruggen één voor den belegeringsdienst verscheidene dui zenden rijtuigen met levensmiddelen ontelbare ossen-kudden dertien hon derd en twee en zestig kanonnen, als ook duizenden munitie- en ambulan ciewagens. Alleen het grootste ge deelte der eetwaren-voituren was nog achterwege. Wanneer wij in 't vervolg den naam van dezen maarschalk en der volgende nog aanhalen, zullen wij hunne eeretitels als onderkoning ran Italieën, prins van Eckmühl, hertog van Dantzig, enz., niet meer vernoemen. Deze eeretitels hebben meestendeels betrek op de veldslagen, waarin deze generaals zich bijzonder onder scheiden hadden. en zomergewassen aangewend wordt, uitgenomen op tabak en aardappelen, ten ware het op deze laatste geruimen tijd vóór de planting toegepast werd, ten einde de chloor den tijd te gunuen naar den ondergrond uit te loopen. Het moet minstens duchtig ingeëgd worden, en mag niet rechtstreeks in aanraking met het zaad komen, zoodat men het geraad zaam minstens enkele dagen vóór de zaaiïng uitstrooit. Praktijker. Zestig duizend Oostenrijkers, Prui sen en Spanjaards kwamen hun bloed vergieten voor Napoleon voor dien- gene die vier malen Oostenrijk had verwonnen, Pruisen verdrukt en Spanje overrompelde. En toch waren allen hem getrouw. Wanneer men bedacht dat het derde van Napoleon's leger samengesteld was uit vreemde lingen of verslagen vijanden, wist men niet waarover men het meest moest verbaasd staan over de stout moedigheid van den eene, of over de onderdanigheid der anderen. Wat ons, Franschen, betreft, de keizer vond ons vol begeestering voor dezen nieuwen veldtocht, ouden zoo wel als jongeren. Want de eersten werden gedreven door de nieuws gierigheid, en den lust zich als mees ter te doen gelden in vreemde landen, gelijk zij dat sedert lang gewoon wa ren. En bij de tweeden was het vooral de zucht naar eer en roem die werkte; zij verlangden allen om ter meest zich te onderscheiden, om dan daarna van hunne heldendaden te kunnen vertel len met die grootspraak waarvan de soldaten zooveel houden. Bij dit alles kwam ook nog hunne hoop op buit. Napoleon had zich dik werf gram gemaakt over den plunde- ringszucht van zijn leger, evenals zijne soldaten soms geërgerd waren door den verregaanden veroverings- dorst van hunnen Hoofdman. Doch, sedert l8o5, werd er tusschen hen als eene overeenkomst gesloten hij liet hen maar begaan, terwijl zij hunne oogen sloten voor zijnen hoogmoed. Nochtans het waren slechts de levensmiddelen die in 't algemeen ge plunderd werden, daar men bij gebrek aan voorraad, genoodzaakt was hem aan de inwoners af te persen. Maar het waren de achterblijvers, welke bij gedwongen marschen steeds in groot getal zijn, die zich aan grovere fouten plichtig maakten. En daartegen is men in het leger altijd zeer streng Aangenaam en nuttig kunt gij uwen tijd verdrijven, met de raad sels op te lossen in den Onder de goede oplossers wor den 20 buitengewone prachtige prijzen verlot. Deze Alm mak kost slechts o 25 en is bij de verkoopers en ten bureele van De Denderbode ver krijgbaar. Haast u, slechts nog en- kele exemplaren zijn voor handen. In België en Frankrijk Uit Duitsche bron. BERLIJN. 2 Februari 1916. Do vijandelijke artillerie kwam in Champagne en ten ooste van St Dié in de Vogezen tot groote levendigheid. De stad Lens werd andermaal door den vijand beschoten. Een groot fransch vliegtuig kwam be neden ten zuid westen van Chauny, ge raakt door ons afweervuur. De inzitten den zijn gewond en werden gevangen genomen. Uit Fransche bron PARIJS, 2 Februari 1916. Niets gewichtigs te molden uitgenomen eenige schoten onzer artillerie tusschen Oise en Aisne op de vijandelijke stellingen van St Leccade en in Lotharingen op de vijan delijke afdeelingen in de streek van Domevre. Ambtelijk bericht van Dinsdag avond. In Artesië tamelijke levendige artillerie gevechten ten zuide der hoogle 119 en ten noorde der straat St Nicolas-St Lau rent ten noorde Arras beproefde eeno vijandelijke afdeeling eenen aanval,welke onmiddelijk door handgranaten werd gestuit. Onze artillerie batterijen bescho ten de stellingen van den vijand aan de opgetreden. Om die uitspattingen te beteugelen, had Napoleon eene ach terhoede van gendarmen en mobiele kolommen gevormd. Wanneer dan de achterblijvers Viun regiment vervoegd hadden, werden hunne ransels door de officieren, of zelfs, gelijk het te Austerlitz geschiedde, door hunne wapenmakkers nagezien, en strenge rechtvaardigheid gepleegd Wel is waar bestonden de laatste lichtingen uit te jonge en te zwakke soldaten maar in het leger waren er nog vele karaktervolle en besliste kerels, die al heel wat geproefd had den en alle gevaren trotseerden. Men kon ze gemakkelijk erkennen aan hunne vastberaden, ruwe trekken, en aan hunne gesprekken de oorlog was hun.verleden en hun toekomst zij droomden of spraken van niets anders. En de officieren toonden zich hunner waardig want om zijn gezag voor die mannen te doen gelden, moest men hun zelf zijne heldendaden weten aan te halen. Dat was te dien tijde het leven dier mannen een leven van daden. Het gebeurde wel eens dat men wat te veel op zijn krachten bofte, doch dat was een prikkel te meer om zich te onderscheiden want men werd alle oogenblikken op de proef gesteld, en toen moest men bewijzen dat men van zijn moed geen lof te veel had gesproken. Dat is vooral het karakter der Polen zij boffen gaarne, maar zij handelen in evenredigheid. Het is eene natie van helden, en wanneer zij soms van hunne dapperheid onmoge lijke dingen verteld hebben, stellen zij er prijs op die onmogelijkheid uit te voeren, omdat zij dat als een zaak van eer beschouwen. ('t Vervolgt). Potaschzout met 40 water vrije potasch. In 't Landbouwleven van 23 De cember 11. staan de prijzen aangekondigd van de twee potaschzouten, die thans op de markt aangeboden worden, te leveren in den loop van het jaar 1916 De prijzen zijn berekend voor verzending naar de statie te Gent. Deze bedragen voor de kaïniet 544,40 fr.; 't zij 44 centiemen per eenheid, en voor het potaschzout met 40 watervrije potasch, 1675 fr., 't zij 42 centiemen per eenheid. In vroegere artikelen raadden wij meer nog dan vroeger, gezien de huidige om standigheden, het gebruik aan van de kaïniet voor de herfst- en de win terbe mestingen ook in de lente kan deze meststof hoogst looneude uitslagen ge ven, op voorwaarde ze oordeelkundig toe te passen. Het potaschzout met 40 watervrije potasch is een gezuiverd potaschzout, dat van nu af aan met voordeel de kaï niet bij de bemestingen vervangen kan, des te meer, daar de prijs der eenheid 2 centiemen beterkoop staat in hot eerste dan in het laatste zout, wat voor eene wagonlading van 10000 kgr kaïniet die door 3225 kgr. 40 potaschzout zoude vervangen worden, dus met 1240 eenhe den, overeenkomt met eene besparing van 24.80 fr., eene som die vooral tegen woordig, dat het geld zoo schaarsch en zoo duur is, voorzeker niet te versmaden is. En moest men rekening houden dat de vervoerkosten van 1240 eenheden potasch in de kaïniet, en 4000 eenheden potasch in het 40 °/o potaschzout even veel kosten, de besparing zoude nog merkelijk hooger zijn. Het 14 potaschzout. is een chloor- potasch, dat met voordeel op alle lente- ofte Merckweerdige geschiedenissen 't sedert het jaar 1780 inhoudende het bezonderste voorgevallen ten tijde der Brabantsche en Fransche Revolutiën. etc. (12e Vervolg.) De vos komt weer uit zijn hol gekropen Keizer Jozef II doet de burgerwacht ontwapenen Hij ontbiedt den aartsbisschop van Mechelen. Nieuw plakkaat. - Maer eenigen lijd daernae, wanneer alles in rust scheen te zijn, maekten ze sig meester van de groote plaets en van de burgerlijcke wagt. Meu stelde des halve in de plaets der burgerwagt eene sterke krijgswagt, gewaepent met twee canons en gesteld rechtover het stad- huys Korts daernae wird door den sel- ven Kyser ontboden Joannes-Henricus, aertsbischop van Mechelen, denwelcke naar Weenen is vertrokken en aldaer onberoorelijk (onbewegelijk) is geble ven. (1) Dan begonsten de Staeten en dekens alwederom te versaemeien. Korts daernae wird er oenen nieuwen minister in het Nederland gezonden, en de volle magt wierd aen hem en aen het gouver nement gegeven. "Den 17 December (1787) kwam er van wege den Kyser eon plakaet uyt, hetwelck door sijn bevel alle sondaeghen en heyligdageu most afgelesen worden in de parochiëns, nae het sermoou. (1) Over dezen heldhaftigen aartsbisschop den vermaarden Kardinaal van Frankenberg, die aan al de verderfelijke stroomingen zijner eeuw en de Godsdienstbemoeiïngen van Jozef II hardnekkig het hoofd bood, en vervolging en ballingschap heeft geleden zonder ooit één oogenblik toe te geven, zullen wij nog meer vernemen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1