Napoleon's Veldtocht OORLOGSBERICHTEN. KATHOLIEK NIEUWS' EN AANKONDIGINGSBLAD Zondag 20 Februari 1916 5 centiemen het nummer 70*te Jaar IV" 4695 VAN DE PUTTE-GOOSSENS Week-Ka lender. Opvoedkunde en Onderwijs in Rusland, in 1812. LANDBOUW. Raadselvrienden Almanak en Dagklapper voor aeq Viaamscfp Haard. In België en Frankrijk DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 frank 's jaars. Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKERUITGEVER AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,35 fr. Gewone annoncen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. Aalst, den 19 Februari 1916 FEBRUARI. Evangelie van den Zondag De werklieden in den wijngaard. Matth. xx. 20 Zondag, Septuagesima. H. Eleutherius. 21 Maandag, Gel. Pepinus van Landen. 22 Dinsdag, St Pieters Stoel te Antiochie. 23 Woensdag, H. Petrus Damianus. 24 Donderdag, H. Modestus, bisschop. 25 Vrijdag, H. Matthias. 26 Zaterdag, H. Walburga. Theoretische en Praktische Beschouwingen. II Als het kindje ter wereld komt... Wat zal zijn toekomst zijn Het werk der ouders. Een wan toestand. Wat een vreugde in huis als er een kindje, in normale en gunstige omstan digheden, wel gevormd en gezond ter wereld komt Nu is de droom der jong-gehuwden verwezentlijkt I Nu voelen zij zich in hun wederzijdsch vader- en moeder-zijn, met sterkere en tevens zoetere liefde-banden aan mekaar vastgehecht. De dichter heeft prachtig dit innig en diep geluk vertolkt, waar hij zingt Wanneer ik weelde dronken Mijn rozig-kind beschouio, En die 't mij hee/t geschonken, Mijn aangebeden vrouw Zoo vraag niet wie van beiden Mijn hart het meest bemint... Mijn hart en kan met scheiden De moeder van het kind. (Frans De Gort). Maar met dit frisch en jong leventje dat als een zonnetje hun woning is bin nengedrongen, vangen thans ook voor de ouders groote en zware verplichtingen aan. Want terwijl zij zich juichend over het wiegsken buigen, en wellicht met stra lende cogeu =de toekomst tegemoet zien, komt ernstig en waarschuwend aan hunne ooren klinken de stem van Dr Mary Wood Allen die vraagt': Is het mogelijk, dat die onschul dige aangezichten ooit in de goot zul len liggen, die lieve mondjes zich bevlekken met drank en lastertaal, 0/ dat die kleine vuistjes tot doodslag zullen komen door alcohol - 7 Mengelwerk. Nadruk verboden. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft.) Van zoodra de nacht weerom geval len was naderde hij den stroom. Het waren eenige bijl-dragers (sapeurs., die hem in een bootje eerst over vaar den. Zij landen aan, en verbaasd, zet ten zij aan den overkant den voet op russischen grond, zonder eenigen tegenstand te ontmoeten. Hier vinden zij den vrede 't is aan hunne zijde dat de oorlog is. Alles is kalm in deze streek die men hen zoo donker heeft afgeschilderd. Nochthans komt een enkele officier der Kozakken, die eene patrouille aanvoerde, weldra op hen toegere den Hij is gansch alleen, hij is vol komen rustig, en schijnt niet eens te vermoeden dat héél het gewapend Europa vóór hem staat. Hij vraagt aan deze vreemdelingen wie zij zijn. Franschmans antwoorden zij. Wat komt gij hier in Rusland verrichten vraagt hij verder. Tegen u oorlogen Wilna vero veren en de Polen bevrijdenzegt een der sapeurs, plots tegen hem uitschietend. Dan trekt de Kozak er weer van De schrijfster bedoelde hier vooral de verschrikkelijke gevolgen der dronken schap waarvau de kiem uit gealco- holiseerde vaders in die onschuldige bloeikens overgaat. Doch evenzoo zouden alle ouders zich bij de wieg mogen afvragen a Wat zal er eenmaal van zooveel schoonheid en onschuld geworden Zul len die lachende oogskens ook later zon nig en rein door 't leven schouwen, of zullen zij al vroeg biltere tranen moeten storten om al de ellende en de loolijkheid van het leven Zal er uit ons kind een vlug verstand, een edel hart, een flinke meid of een knappe kerel groeien geli jk wij het wenschen Of zal het eens een stumperd worden, een zwakkeling naar lichaam en ziel En dan moeten zij met moed hunne taak van opvoeders aanpakken, wel wetende dat het voor een groot deel van hen afhangen gaat of hun kind later ge lukkig of ongelukkig zijn zal of het gewapend of weerloos zal geworpen worden in den levensstrijd. Iemand hoeft gezegd dat de ziel van het kind een blank blad papier is, waar op de ouders en opvoeders het eerste schrift schrijven een schrift dat blijven zal voor 't heele leven. Het is dan van naamloos groot belang dat die eerste letters, die eerste indruk ken welke door den huiskring in de was- weeke kinderziel geprent worden, goede en heilzame indrukken zouden zijn. Want do heerlijkste aangeboren hoe danigheden van geest en hart, moeten onvermijdelijk te loor gaan en uitster ven, wanneer zij aan den haard geen gunstigen grond aantreffen om in op te, wassen, geen gunstige lucht vinden om in te ademen; wanneer zij door geen fijne, schroomvolle hand met liefde en kennis aangekweekt worden gelijk ten gere, kostbare planten. En hier komen wij al aanstonds in aanraking met den economischen kant van de kwestie der Opvoeding, die zoo innig verwant is met de maatschappelij ke kwestie. Sprekende en wreede cijfers en feiten over de schrikkelijke Alcohol-plaagzijn de volgende Een Engelsche specialiteit in kinderziekten heeft gedurende 12 jaren zorgvuldig feiten verza meld in 12 families van dronkaards en 12 gezinnen van matige oudere. Onmatige gezinnen hadden 57 kinderen. 25 stier ven in de oerste levensweek aan stuipen, ontsteking van hersens of beenvel, 2 waren idioten, 5 dwergen 5 hadden vallende ziekte 1 St.Vitus-dans, 5 waren mismaakt, 2 werden later dronkaards. Er bleven dus niet meer dan 10 over, die gedurende hun leven naar ziel en lichaam normaal aangelegd en ontwik keld bleken te zijn. Matige gezinnen hadden 61 kindoren. 6 stierven in de eerste week aan zwakte, 4 hadden geneeslijke ziekten bij 2 vertoonde zich erfelijke zenuwzwakheid. Dus bleven 50 over, die naar ziel en lichaam normaal waren. onder. Hij verdwijnt in het bosch, waarop drie onzer soldaten, meege sleept door hunnen ijver, hunne ge weren afvuren Zij wilden hiermede ook nagaan of er soms in die woud- diepten geen onraad schuilde. Aldus werd deze nieuwe en schrik kelijke veldtocht aangekondigd door het zwak geluid van drie geweerscho ten die onbeantwoord bleven. Dit eerste oorlogssignaal verbitter de grootelijks den keizer, hetzij dat hij het onvoorzichtigheid oordeelde of sombere voorgevoelens had. Aan stonds daarop trekken drie honderd voltigeurs den stroom over om het aanleggen der bruggen te beschermen. Alsdan kwamen al de fransche ko lommen uit de valleien en bosschen te voorschijn. Geluidloos golfden zij naar het water toe, begunstigd door de duisternis. Men moest zich op den tast erkennen. Niemand mocht eenig vuur maken: zelfs de minste vonk was streng verboden. De soldaten rustten wat, de wapens in hand, alsof zij vóór den vijand lagen. De groene en zwaar bedauwde rogge-gewassen dienden tot oorkussen voor de man nen, en tot voeder voor de paarden. Daar, te midden van den geheim- zinnigen traag voortkruipenden nacht, omgeven van allerlei mogelijke geva ren, beleefden wij eenige moeilijke en angstige uren. Doch het vooruitzicht van den grooten dag die volgen ging, moedigde ons aan. Men had zoo juist de proclamatie van Napoleon gele zen. Met stille stem herhaalden wij Eilaas, het is om te weenen als men bedenkt hoeveel kinderen, om zoo te zeggen van vóór hun geboorte, tot vroe ge verstomping en ontaarding gedoemd zijn, omdat zij, ontbloot van alles, op de wereld zullen komen Anne lieden die vijf, zes en soms nog meer kinderen hebben, zullen met hard tobben en wroeten genoeg brood kun nen geven aan hun kroost om zijn hon ger te paaien maar om die jonge gees ten, die jonge harten te spijzen, hebben zij niets niets I Immers, het latijnsch spreekwoord zegt Nemo dat quis non habet I)io niets heeft, niets geven kan 1 Om een kind op te voeden naar den geest, moet men zelf geleerd zijn, een zekere ontwikkeling bezitten, en daarbij nog over den voldoenden tijd beschikken. Drie voorwaarden die in een arm huisge zin totaal ontbreken. En ten vierde ont breekt daar nog die heldere lucht, die zonnige en warme atmosfeer welke al leen door een beetje geluk en welstand geschapen wordt, en zooveel invloed heeft op het karakter van een jong kind. Kinderen evenals jonge bloemen vragen veel licht en veel zon. - Al is een moeder arm, ze dekt warm. Goddank ja, maar al de liefde dier arme moeder schiet te kort om aan liaar kind datgene te geven wat het evenzeer noodig heeft als de melk harerborslen geestes-voedsel, geestes- vorming, geestes-opleiding En als men nagaat wat een diepe pak eene verstan dige en geleerde moeder op de zedelijke vermogens van haar kind kan hebben, is dit wel een aartsdrocve sociale mis toestand, En zoo zien wij dan jaarlijks zoovele kinderen van beide geslachten, die mis schien blijde geestes-beloften voor de toekomst in zich droegen, het getal ko men aandikken van - onze honderd- duizende fabriek werklui, arme koelies zonder ander genot dan hunnen schater lach, het overtollige eten, en het onrnen- schelijke drinken en zuipen met al do uitspattingen, die er op volgen (Dr A. Stracke, S. J.) Hoe droef al die jeugdige verstands- lichten, al die jeugdige ziele-Yonken al dus door de ellende te zien uitdooven 1 Vooraleer ons onderwerp der opvoe ding verder te behandelen, konden noch mochteu wij nalaten dezen treurigen economischen kant er van even te be lichten. De nood is groot, maar we zien met genoegen dat er niet bij. geslapen wordt Alle edele en eerlijke poging om aan die groole lichamelijke en geestelijke ar moede van ons volk, in de maat van het mogelijke te verhelpen, dient dan ook geloofd en gesteund te worden. Want het eerste en heiligste recht dat een monsch kan doen gelden, is toch wel het recht van mensch te zijn, 't is te zeggen behoorlijk naar lichaam en geest gespijsd te wezen ('t Vervolgt.) er de bijzonderste gedeelten van, en visioenen van glorie en verovering ontvlamden onze verbeelding. Vóór ons was de russische grens. Door de duisternissen heen borend, trachtten onze gretige blikken die streek te onderscheiden waar wij zooveel lauweren moesten gaan pluk ken. Daar wachtte ons alles in over vloed Daar gingen de volkeren van Littauwen ons begroeten als hunne redders, en reeds meenden wij hun blijde en dankbare stemmen te hooren weerklinken... De nacht verdween, de zon rees op, en o bittere ontgoocheling haar licht toonde ons niets anders dan een verlaten, guur en zandig land, en zwarte, zwijgende wouden Dan bezagen wij elkander weer met droevige blikken, maar aanstonds voelden wij ons terug vol fierheid en hoop bij het grootsch en machtig schouwspel van onze vereenigde le gers. Op den hoogsten heuvel, drij hon derd slappen van den stroom, verrees de tent van den keizer. En daar rond, zoo ver het oog dragen kon, waren al de hoogten, al de hellingen en da len bedekt met mannen en paarden. Van zoohaast de zon al die uitrustin gen en wapens deed schitteren, weer klonk het signaal, en onmiddelijk daarop begon die massa in drie ko lommen weg te vloeien naar de drie gebouwde bruggen. Men zag die ko lommen kronkelen bij het afdalen naar het enge plein dat hen van den De Potaschmeststoffen. De potaschzouten, in den Belgischen land bouw gebruikt, komen uitsluitelijk voort van de mijnen der machtige rijke beddingen van Stassfurt-Leopoldshall. Men onderscheidt ze in ruwe, en gezuiverde of verdichte zouten. Bespreken wij eerst de ruwe zouten. Carnalliet. zij bevat Chloorpotasch-KCl. 15,5 j Zwavelzuur magnesia-SOMg. 12,1 Chloormagnesia-MgCl* 21,5 Chloorsodium (keukenzout)-NaCl. 22,4 Zwavelzure kalk (plaaster)-SO'Ca 1,9 Onoplosbaar (klei, enz 0,5 Water-H'O 26,1-100 't zij gemiddeld 9,8 waterwije potasch, gewaarborgd 9 onder vorm van Chloor- potasch. Gezien haar gering gehalte in betrek met de duurte der vervoerkosten is haar ge bruik niet aanbevelenswaardig. Kaïniet-Hartsalz. zij bevat Chloorpotasch-KCl. 22,6 Zwavelzure magnesia-SOMg. 19,4 Chloorsodium-NaCl. 34,6 Zwavelzure kalk-S04Ca. 1,7 Onoplosbaar 0,8 Water-H*0. 20,9 100 't zij gemiddeld 12,8 waterwije potasch, gewaarborgd 12,4 onder vorm van chloor- potasch De kaïniet is zeer waterzuchtig, en bij lange bewaring, vooral in eene vochtige plaats, versteent zij. waardoor hare uit- strooiïng moeilijker wordt. Om hierin te ver helpen, wordt zij op aanvraag met 2 I/2 °/0 turf vermengd. Sylviniet. zij bevat Chloorpotasch-KCl 26,3 °/o Zwavelzure potasch-S04K* 1,5 Zwavelzure magnesia-SOMg. 2,4 Chloormagnesium-MgCl. 2,6 Cloorsodium-NaCl. 56,7 Gyps-S04Ca. 2,8 Onoplosbaar 3,2 Water-H'O. 4,5 100 't zij 14 tot 18% waterwije potasch, en vervangt voordeelig de armere potaschzouten voor den uitvoer, gezien de vervoerkosten er door verminderd worden. 't Vervolgt. A. S. Njemen scheidde, dan de bruggen bereiken, zich uitlengen, en verdun nen tijdens den overtocht, en einde lijk open stroomen op dien vreemden bodem waar zij dood en verwoesting brengen kwamen. Hun ijver was zoo groot, dat twee divisies der voorhoede bijna handge meen werden, om de eer te hebben het eerst een brug over te stappen. Men had eenige moeite om hen weer tot kalmte te brengen. Napoleon was ook vol haast om de grens over te trekken. Zonder aarzelen deed hij dien eersten stap naar zijnen onder gang. Hij hield stand bij de brug, zijne soldaten met den blik aanmoe digend. En allen begroetten hem met hun gewoon gejuich. Zij schenen meer begeesterd dan hij. Misschien voelde hij wel eenig hartsbezwaar bij het overdenken eener zoo gewichtige onderneming, of leed hij onder den last eener loome en dofte hitte. Mis schien was hij ook reeds verwonderd geen enkelen vijand te zien. Eindelijk ging het ongeduld hem te lijf. Eensklaps gaf hij zijn paard een driftigen spoorslag, en snelde weg in vollen galop alsof hij gansch alleen den vijand wilde te gemoet draven. Aldus rende hij meer dan een mijl ver, altijd in dezelfde richting, dwars door het bosch dat den boord van den stroom zoomde. Dan kwam hij terug bij de bruggen, en zakte vervolgens met zijne garde af naar Kowno. Men dacht het kanon te hooren brommen. Terwijl wij marcheerden, Aangenaam en nuttig kunt gij uwen tijd verdrijven, met de raad sels op te lossen in den Onder de goede oplossers wor den 20 buitengewone prachtige prijzen verlot. Deze Alm inak kost slechts o 25 en is bij de verkoopers en ten bureele van De Denderbode ver krijgbaar. Haast u, slechts nog en- kele exemplaren zijn voor handen. Uit Duitsche bron. BERLIJN 16 Februari 1916. - De engelschon vielen gisteren avond, drie maal te vergeefs, de door ons veroverde stellingen ten zuid ooste van Yper aan. Hunne verliezen aan gevangenen bedraagt in 't geheel bij de 100 man. In Champagne herhaaldeu defranschen hunne pogingen, om hunne stelling ten noord-weste van Tahuro terug te win nen, deze bleven zonder gevolg. In 't algemeen wordt de vocht bedrij vigheid door het stormachtig regeuwe- der benadeeligd. Uit Fransche bron PARIJS, 16 Februari 1916. Ambte lijk bericht. De dag was betrekkelijk rus tig. In Artesie richtte ons schutsgraven- geschut zijn vuur op de vijandelijke stel lingen langs de baan naar Ryssel. Ten westo de Oise beschoten onze batterijen eenen trein en eene provianlkolonne in de spoorwegstatie ran Epagny Ten noorde van Vic-sur-Aisne en ten noord- ooste Soissons richlen wij een veroerend vuur op de duitsche werken. In de Ar- gonnon lieten wij eene mijn springen waarvan wij den trechter bezetten. In opper Elzas nam onze artillerie de duit sche stellingen ten ooste van Obersept onder vuur. België. De bedrijvigheid op het front dos legers, waar de gewoon kano- nade heerschto, is verzwakt. Als vergel dingsmaatregel voor het laatsle bombar dement. door vijandelijke vliegtuigen, wierp een onzer vliegtuigensmaldeeltn, in den verlopen nacht 16 groote bommen op het vliegplein van Handzacine. luisterden wij met gespannen aandacht om na te gaan uit welke richting dit gerucht zou mogen komen. Maar, uit genomen eenige Kozakkentroepen, was er dien dag evenals de volgende, geen spoor van den vijand te zien. Het was alleen de lucht die toen onze vijand werd Inderdaad, eenige oogenblikken nadat de keizer over den Njemen was, had men in de ver te een dof gerommel gehoord. Wel dra daagden er donkere wolken op, de wind stak op en 't begon te donde ren dat 't kraakte. Die dreigende lucht, en die naakte, barre streek be droefden ons. Eenigen onder ons, vroeger vol geestdrift, zagen daar nu een slecht voorteeken in. Zij beeldden zich in dat die vlammende bliksems over ons neersloegen, om ons den in gang van dit vreemd land te beletten. Wat er ook van zij. dit onweder was zoo ontzagwekkend als de onder neming zelf. Uren lang wogen die dikke, zwarte orkaanwolken op de manschappen; in een ruimte van vijf tig mijlen werd gansch het leger on genadig geteisterd door bliksems en stortregens. Wegen en velden ston den onder water. Op de stikkende hitte, volgde nu ineens een koude en onaangename luchtgesteltenis. Tien duizend paarden kwamen om tijdens den opmarsch, en vooral in dc veld- wachten. Een menigte van rijtuigen werd in den slijkerigenzandgrond ach tergelaten, en naderhand schoten er nog vele soldaten het leven bij in. ('t Vervolgt).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1