Napoleon's Veldtocht KATHOLIEK NIEUWS» EN AANKONDIGINGSBLAD Zondag 27 Februari 1916 5 centiemen het nummer 70*" Jaar N° 4694 VAN DE PUTTE-GOOSSENS Week-Kalender. ALK0H0LISME in Rusland, in 1812. OPVOEDKUNDE EN ONDERWIJS LANDBOUW. 1 Belangrijk Bericht. DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 trank 's jaars. Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKERUITGEVER AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,25 fr. Gewone annoncen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0.50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. Aalst, den 26 Februari 1916. FEBRUARI. Evangelie van den Zondag Gelijkenis van het gezaaide zaad Le VIII. 27 Zondag, Sexagesima, H. Leander, bis. 28 Maandag, H Romanus, belijder. 29 Dinsdag, H. Oswaldus, bisschop. MAART. 1 Woensdag, H. Albinus, bisschop. 2 Donderdag, Gelukzalige Karei de Goede. 3 H- Cunegondis. 4 Zaterdag, H. Casimirus. Pater Stracke aan het woord. Zondag en Maandag 11. heeft onze gunstig gekende vlaamsche conferencier, Pater Stracke, alhier twee voordrachten gehouden over Alkoholismeeen vraag stuk dat de gevierde spreker door en door kent, waaraan hij tal van jaren reeds een ruim deel van zijn studie en werkkracht wijdt, en dat hij dan ook heeft behandeld met een warmte, een overtuiging, een klaarheid en grondig heid van betoog die, laat het ons ho pen, bij het uitgelezen publiek meer dan voorbijgaande indrukken zullen na- I gelaten hebben. Wij hebben slechts de voordracht van Maandag kunnen bijwonen. Reppen wij daarover een vluchtig woord. Ik begeer nuchter en zaakrijk te blijven, - zegde de voordracht-gever, en onomwonden heeft hij dan ook met zijn kalm, bezadigd en loch forsch-hamerend woord, het vraagstuk der drankplaag en drankbestrijding in al zijn naakte, vaak bittere en ontmoedigende werkelijkheid vóór ons oogen doen kantelen. Pater Stracke heeft getracht zoo ob jectief tezyn als het maar zijn kon. Hij liet alleen cyfers en daadzaken aan 't woord komen. Hij liet de waarheid spreken... Ei, hce dikwerf in 't dagelijkach slen ter-leven waar politiek, diplomatie en C'\ die niets anders zijn dan de bemanteling 8 Mengelwerk. Nadruk verboden. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft Een klooster diende tot schuiloord aan den keizer tijdens de eerste los barsting van dit on weder. Hij vertrok weldra naar Kowno waar de grootste verwarring heerschte. Het gekletter van den donder liet ons alras onver schillig al die 'gevaarlijke geluiden welke boven onze hoofden een helsch leven hielden, schenen wij niet meer te hooren. In die groote ramp zag het leger niets anders dan een natuurlijk toeval dat te kwader uur was geko men en verre van ons daardoor te laten afschrikken van dezen groot- schen veldtocht, voelden wij ons hardnekkiger worden en verbitterd tegen het lot dat ons vijandig bleek te zijn. Dien dag kwam nog een bijzonder onheil ^ich bij de andere ongelukken voegen. Boven Kowno, tempeestte Napoleon tegen de Wilia rivier, waar van de Kozakken de brug hadden vernield, en aldus den doortocht van generaal Oudinot belemmerd. De keizer schijnt dezen hinderpaal te minachten, evenals hij alles minacht wat hem in den weg staat, en hij geeft bevel aan een Poolsch eskadron zijner garde, zich in de rivier te werpen, zonder aarzelen springen deze uitge- lezene en vastberaden mannen met hunne paarden in den stroom Eerst ging alles in goede orde, en toen de grond onder hen begon weg te zinken, verdubbelden zij hunne krachten. Dan bereikten zij zwem mend het midden der golven Doch daar begon de strooming heviger te worden en stuwde hen uiteen. Hunne van diep-gewortolden ikzucht, ten troon zitten en de balans houden, zagen we weemoedig hoe men daar omsprong met de waarheid, hoe daar gekonkeld en ge kuipt werd, en heel knusjes met zalfjes en lapplaasters gewerkt, in plaats van eens moedig en flink de scalpel in de wonde te zetten En meermaals vroegen we ons af of alle idealen en hoogere betrachtingen in dit leven, dan toch wel gedoemd waren het somber pessimisme der volgende re gelen te beamen Hel land is niet te helpenniet te redden door hen die edele impulsies hebben, want de banaliteit en de baatzucht zullen altijd de baas blijven altijd zal het eigenbelang regeeren die compacte Majorilat» van Ibsen's meesterstuk. (- Anna de Savornin Lokman io: - Vragensmoede -) En daarom verheugde het ons zoo, oen man, een kloosterling, met dien beziel- don geest van durf en pak-aan te zien optreden, en hem groote, harde en moe dige waarheden to hooren zeggen uit - Caritaleuit liefde tot God en tot ons volk. Want ja, en de spreker bewees het ten overvloede de kwestie der drank bestrijding is vooral een kwestie van liefde, van toewijding en opoffering geworden iets dat diametraal tegenover ikzucht ea eigenbelang komt te staan. Waar bij monde van een onzer hoogsL geschatte katholieke voormannen werd verklaard dat geen enkele partij hel aandurfde, dè verantwoordelijk heid van den strijd tegen het Alkoho lisme op zich te laden waar dus eens te meer is gebleken dat de alkohol- plaag wezenlijk tot eene maatschap pelijke plaag is gewassen, vermits zij de maatschappij-leidende krachten lam heeft gelegd daar dient men er de liefde en de belangstelling bij den enkelling in te krijgen opdat hij na eene grondige studie van het kwaad welke hem over tuiging en wilskracht schenken zal, mede helpe ingrijpen tegen die drank pest die, om hem heen, in het lijf en de ziel van honderdduizenden woekert. Koning Alkohol heeft in zijnen dienst paarden verschrikken, drijven weg en worden meegesleept in den draaikolk. Zij zwemmen niet meer, maar stroo men verstrooid mee. Hunne ruiters strijden en worstelen tevergeefs ont moedigd en krachteloos wachten zij dan gelaten hun dood af. Hun onder gang is zeker, maar 't is voor hun vaderland, 't is ten aanblik van het leger en hunnen verlosser dat zij zich opgeofferd hebben. En op het oogen- blik dat de rivier hen gaat verzwelgen keeren zij hun gelaat naar Napoleon en roepen uit Leve de Keizer 1 Men bemerkte er vooral drie, die reeds den mond vol water hadden en dien kreet nog herhaalden, en aanstonds daarop in de diepte zonken. Heel het leger sidderde van afschuw en be wondering. Wat Napoleon aangaat, hij gaf aan stonds met klem en juistheid de noo dige bevelen om het grootste getal der drenkelingen te redden Verders scheen hij niet ontroerd. Misschien sproot dit voort uit zijne gewone zelf- beheersching, of was hij van oordeel dat het hart geen zwakheid kennen mag onder den krijgsmantel, en dat hij daarvan het voorbeeld geven moest. Misschien ook voorzag hij in de toekomst andere rampen waarbij dit ongeluk maar kinderspel was. Het duurde niet lang of daar was eene nieuwe brug over de Wilia ge worpen, en langsdaar trok Oudinot aan 't hoofd van het tweede korps, af op Keydani. Intusschen trok de over schot van het leger nog altijd over den Njemen. De overtocht duurde drie volle dagen Het leger van Italiën marcheerde er slechts den 29® Juni over, vóór Poliny. Het leger van den koning van Westlalen rukte slechts den 3oe Grodno binnen. Van Kowno begaf de keizer zich in twee dagen tot in dc nabijheid der bergpassen die het plein van Wilna beschutten. Daar wachtte hij de nieuwsberichten zijner voorhoede af. Hij hoopte dat czaar Alexander om een leger van stokers, brouwers, kapita listen. Die compacte Majorilat waar van Ibsen sprak, die geldmacht is het, die de regeeriDg bindt, en haar verlamt in haren strijd tegen de alkohol-kwaal. Wat zullen wij zetten tegenover die kolossale macht ran het geld De Liefde I Evenals Christus, de groote, de on overtrefbare Volksvriend, om zich heen een schaar van maagdelijke zielen dood opstaan om de heidensche wulpschheid der wereld te bevechten, evenzoo moet de liefde tot Christus die zich oplost in de liefde tot het volk, thans een schaar van matigenvan geheelonthouders in 't leven roepen om duizenden ongelukki ge!) uit het slijk der dronkenschap op te trekken. In dien zin sprak Paler Stracke. Hij toonde verders, en bewees door statistieken en feiten dat er jaarlyks in ons landeken met honderden miljoenen worden verbrast en verzopen, terwijl dit geld ten prof ij te van de gemeenschap, aan zoovele nuttige en schoone werken zou kunnen besteed worden dat do Alkohol de groote leverancier is van onze gevangenissen, hospitalen, krankzinnigengestichten, enz. diejaar- lijks ook zoo schromelijk veel geld kos ten aan ons gouvernement dat de Alkohol (ook in bier, wijn, enz.) een vergif is voor alle jonge kinderen een pest voor alle jongelingen en jonge meisjes een vijand voor iedereen daar hij voornamelijk het zenuwgestel aan tast, en den dronkaard of den drinker, traag maar zeker, naar ziel en lichaam ondermijnt. Over dit alles handelde de moedige Jezuiët redenaar anderhalve uur, in een streng wetenschappelijke en gedo- kumenteerde voordracht, waarvan wij in dit verslag nauwelijks de hoofdlijnen kunnen schetsen. Met den Heer Dokter Hoorens, die den spreker bedankte, drukken wij den wensch uit nog meer dan eens den be gaafden vlaamschen conferencier in ons midden te zien optreden. Hier te Aalst is Pater Stracke in zijn element het bezit dier hoofdstad zou strijd leveren. Het geknal van enkele ge weerschoten verheugde hem reeds, toen men hem kwam melden dat de stad verlaten was. Bezorgd en mis tevreden zet hij dan zijnen weg voort. Hij beschuldigt de generalen zijner voorhoede het leger der Russen te hebben laten ontsnappen. En 't is aan generaal Montbrun, een der ijverig- sten, dat hij dit verwijt toetstuurt; hij doet hem zelfs dreigementen. Doch dit alles bleef zonder uitwerksel, en in een man van zijn gehalte was die gramschap veeleer opmerkenswaar dig dan laakbaar, want zij bewees wat al prijs Napoleon aan eene spoe dige zegepraal hechtte. Intusschen wist hij toch behendig te werk te gaan bij zijne intrede in Wilna. Hij deed zich voorafgaan en volgen door Poolsche regimenten. Om de dankbare en bewonderende ovatie's der Littauwers geeft hij bitter weinig, en in volle haast trekt hij door de stad, want de aftocht der Russen bekommert hem en hij snelt naar zijne voorposten. De beste soldaten van het 8e Huzaren-regiment, dat zonder versterking in een bosch handgemeen was geworden met den vijand, kwa men er te sneuvelen onder de slagen der Russische garde Ségur (*i die hen aanvoerde, werd na een wanhopig verweer, met ontelbare lansen-stooten neergestoken. De vijand had bruggen en magazij nen verbrand hij vluchtte langs ver schillende wegen die echter allen in de richting van Drissa liepen. Napo leon deed datgene verzamelen wat het vuur gespaard had, en de verbindin gen herstellen Hij duwt Murat en zijne ruiterij vooruit op de hielen van den czaar terzelfdertijd werpt hij Ney in zijnen linkerflank om Oudinot te steunen die dienzelfden dag, den rus Wittgenstein van ai Develtowo tot aan Wilkomir achteruit smijt. De broeder van Philiep de Ségur, de generaal-schrijver wiens werk wij hier vertalen. Hier had hij vroeger ecnen werkkring waarin hij nog oneindig veel goeds en schoons zou tot stand gebracht hobben. Waarom werd de schryver van Arm Vlaanderenzoo vroegtijdig uit zijn geliefde Aalstersche arboidsfeer wegge roepen Wij weten het niet, maar met het ver dwijnen dier groote kracht is er hier een groote leegte, een betreurenswaardige leemte blijven gapen. En wij hielden er aan, ter gelegenheid dezer voordrachten, aan Pater Stracke te herinneren dat hij hier in Aalst nog vele vrienden en bewonderaars telt, die zijn heengian hartgrondig bejammeren.. Mochto het woord van den geleerden Jezuiët, met zijne klii.kklaar-vlaamsche volksziel en echt apostel-hart, vruchten dragen, en het edel werk der drankbe strijding hier met niouwon ijver doen doordrijven VERSCHOVEN tot toeko mende week het vervolg on zer artikelen over De gezuiverde of verdichte potaschzouten zijn de volgende Chloorpotasch. zij bevat: nr 1 .-90-95 °/0 chloorpotasch Chloorpotasch-KCI. 91,7% Zwavelzure magnesia-SOMg. 0,2 Chloormagnesia MgCl. 0,2 Chloorsodium-NaCl. 7,1 Onoplosbaar 0,2 Water-H*0. 0,6 100 't zij gemiddeld 57,9 gewaarborgd 56,8 °/o waterwije potasch. Nr 2.-80-85 chloorpotasch Chloorpotasch-KCl. 83,5 Zwavelzure magnesia-SOMg. 0,4 Chloormagnesium MgCl. 0,3 Chloorsodium-NaCl14,5 Onoplosbaar 0,2 Water-H'O. 1,1-100 Daarna komt de keizer in Wilna den post bekleeden dien Alexander had verlaten. Daar wacht alles op hem zijne uitgespreide oorlogskaarten, de mili taire rapporten, en een menigte van officieren die zijne bevelen komen ontvangen. Hij bevindt zich hier ten volle op het strijdtooneel en honder den zaken roepen zijne aandacht in. Hij moet dringende en belangrijke beslissingen nemen, krijgsmanoeuvers voorschrijven, hospitalen, magazijnen en operatie-lijnen inrichten. Hij moet ondervragen, lezen, ziften, in een woord naar de waarheid tasten en polsen te midden van al die tegen strijdige berichten en rapporten. En dat was nog alles niet. Napoleon had te Wilna een nieuw keizerrijk tot stand te brengen, en van hier uit moest hij de politiek van Europa, den oorlog van Spanje, en het bestuur van Frankrijk leiden. Zijne politieke, militaire en bestuurlijke briefwisse ling welke hi j sinds eenige dagen had laten saamhoopen, mocht niet langer blijven liggen. Na allen gehoord en ondervraagd te hebben, kwam hij dan weer binnen, en strekte zich op een rustbed uit, niet om te slapen, maar wel om kalm en eenzaam te kunnen nadenken en overwegen Weldra was hij weer te been, en dikteerde vlug de verschil lende plannen en orders welke zijn vernuftig brein had uitgebroeid. In Pruisen hadden de legers, vol gensvoorschrift van den keizer.slechts voor twintig dagen eetvoorraad mee genomen. Dit was juist genoeg om Wilna te bereiken en daar slag te leveren de victorie zou dan voor het overige zorgen doch met de vlucht van den vijand was die victorie op de lange baan geschoven. De keizer kon zijnen voorraadstrein verbeiden,maar met de Russen te verrassen had hij hen uit mekaar geworpen hij wilde dit voordeel met verliezen, noch zijne prooi een oogenblik lossen. Hij doet 't zij gemiddeld 52,7 gewaarborgd 50.5 °/o waterwije potasch. Nr 3 -70-75 chloorpotasch Zwavelzure potasch-SO'K1. 1,7 Chloorpotasch-KCl 72,5 Zwavelzure magnesia-SOMg. 0,8 Chloormagnesium-MgCl. 0,6 Chloorsodium-NaCl. 21,2 Zwavelzure kalk-SO'Ca. 0,2 Onoplosbaar 0,5 Water-H'O. 2,5—100 't zij gemiddeld 46,6 gewaarborgd 44,1 waterwije potasch. 't Is vooral het tweede zout dat in België gebruikt wordt, als potaschmest en ter ver vaardiging der samengestelde handelsmest stoffen Zwavelzure potasch. De zwavelzure potasch of potaschsulfaat wordt door dubbele ontbinding tusschen de chloorpotasch en de zwavelzure magnesia vervaardigd, en ook uit kaïniet getrokken, zij bevatnr 1.-96 zwavelzure potasch Zwavelzure potasch-SO'K1. 97,2 Chloorpotasch-KCl. 0,3 Zwavelzure magnesia-SOMg. 0,7 Chloormagnesium-MgCl. 0,4 Chloorsodium-NaCl. 0,2 Zwavelzure kalk-S04Ca. 0,3 Onoplosbaar 0,2 Water-H'O. 0,7 100 't zij gemiddeld 52,7 °'o gewaarborgd 51,8 */o waterwije potasch. Nr 2.-90 °/8 zwavelzure potasch Zwavelzure potasch-S04K*. 90,6 Ch loorpotasch - KCI 1,6 Zwavelzure magnesia SOMg. 2,7 Chloormagnesium-MgCl. 1,0 Chloorsodium-NaCl- 1,2 Zwavelzure kalk-S04Ca. 0,4 Onoplosbaar 0,3 Water-H'O. 2.2—100 't zij gemiddeld 49.9 gewaarborgd 48.6 o waterwije potasch. 't Vervolgt. A- S. Alle mededeelingen, ad verton lies enz. moeten voor de opname in Db Dender- bode, ten allerlaatste den Donder dag voormiddag ton bureele, 31, Korte Zoutstraat. besteld zijn. dus vierhonderd duizend mannen in het spoor van den vijand oprukken, met een eet voorraad Van twintig dagen, in een land dat schraal en zan dig was en niets opleverde Gemis aan vooruitzicht was het niet, want een kolossale toevoer van ossen volgde het leger, ingericht in kudden, ofwel aan ae eetwaren-wa gens aangespannen. Hunne geleiders waren verdeeld in bataljon Doch dezen, ontmoedigd door de traagheid dier zwaarlijvige beesten, doodden hen of lieten hen onder weg van hon ger omkomen. Nochtans zag men nog een groot getal ossen te Wilna en te Minsk eenigen zelfs bereikten Smo lensk, maar te laat zij konden slechts voor de reserven-troepen dienen die ons volgden. Anderzijds hield de vesting van Dantzig zooveel graan in dat zij alleen héél het leger haade kunnen voeden zij bevoorraadde Koenigsbergen. Hare levensmiddelen waren in groote sche pen de Pregel rivier opgevaren tot aan Vehlau lichtere schepen vaar den tot aan Insterburg. De andere zendingen te lande geschiedden van af Koenigsberg tot aan Labiau, en van daar, langs de Njemen en de Wilia, tot aan Kowno en Wilna. Maar met het droog-worden der Wilia-rivier werd dit vervoer weer gestuit, en dan moest men zijn toevlucht tot andere middelen nemen. Napoleon die een hekel had aan alle trafiek, bevool aan de administra tie van het leger littauwsche wagens te verzamelen. Men verzamelde er vijfhonderd, doch die wagens waren zoo smerig en vuil van uitzicht, dat de keizer ze niet meer wilde zien ge bruiken. Alsdan liet hij toe te onder handelen met de joden die de eenige handelaars in deze streken zijn. Ein delijk kwam het eetwaren-konvooi, dat te Kowno opgehouden werd, in Wilna aan maar het leger was reeds verder op marsch,den vijand achterna. Vervolgt;.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1