Napoleon's Veldtocht OORLOGSBERICHTEN. KATHOLIEK NIEUWS* EN AANKONDIGINGSBLAD Zondag 5 Maart 4916 5 centiemen het nummer 70,te Jaar N° 4695 VAN DE PUTTE-GOOSSENS Week-Ka lender. Opvoedkunde en Onderwijs in Rusland, in 1812. LANDBOUW RECHTERLIK KRONIJK. In België en Frankrijk DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 Irank 's jaars. Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKER- UITGEVER AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,35 tr. Gewone annoncen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. Aalst, den 4 Maart 1916. MAART. Evangelie van den Zondag Jesus voor spelt zijn lijden. Luc. XVIII. 5 Zondag, Quinquagesima. 6 Maandag, H. Coleta, Maagd. 7 Dinsdag, Thomas van Aquinen. 8 Woensdag Aschdag, H. Joannes de Deo. 9 Donderdag, H Francisca, wed. 10 Vrijdag, HH. 40 Martelaars. 11 Zaterdag, H. Vindicianus- Theoretische en Praktische Beschouwingen III De eerste opvoeding. Het ki ld hoort en ziet. - De invloed der omgeving. Van af het kind ter wereld komt., van gen er dus voor de ouders verplichtingen aan die men niet te hoog kan schatten. Reeds van af de wieg moet het werk der opvoeding een aanvang nemen. Kan er reeds spraak zijn van indruk ken bij den zuigeling Voorzeker. Het is van den zuigeling dat Dr Fran ken zegt Het hind hoort en ziel, en alle in drukken van buiten laten reeds in zijne ziel diepgaande sporen'na Dit blank, ongerept kinderzieltje is als een nieuwe wereld in wording, waarbo ven langzamerhand en mysterie-vol het Fiat Lux wordt uitgesproken. Als wij ons terug in onze kinderjaren indenken, dan komt er op zeker oogen- blik een stilstand in onze herinneringen, een grens waar alles vaag en nevelig wordt. Maar in dien schemer die onze vroegste kindsheid omgaf, blijven toch zekere voorwerpen en beelden voor ons geheugen lichten de gelaatstrekken van vaderen vooral van moeder, deonmidde- lijke dingen uit onze omgeving enz. En die voorwerpen en beelden staan in intiem verband met de eerste ontluiking van ons verstand, met de wording van onze - ziel Want het woord van den 9 Mengelwerk. Nadruk verboden. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft.) Hoofdstuk IV De Jacht op den Vijand. Het centrum van het leger had het meest te lijden het volgde de baan waar de Russen alles verwoest had den, en waar de fransche voorhoede het laatste dat er nog groeide, kwam op te slokken. De kolommen die langs zijwegen oprukten, vonden nog het noodige voor hunnen nooddruft maar het ontbrak hen aan tucht en zuinigheid. In het leger dat Davoust aanvoer de bleef er krijgsorde heerschen, en het had minder van den honger te lijden; hetzelfde gebeurde met het legerkorps van Prins Eugeen. In de andere legerkorpsen had het evenzoo kunnen zijn, maar het grootste getal der overige leiders liet zich meeslepen door oorlogsijver, en men bekommer de er zich maar weinig om den on derhoud der soldaten. Dit alles bracht buitensporigheden teweeg. Die ruwe wapen mannen, aan ge brek en ontbering ten prooi werden verbitterd en opgewonden. Zij kwa men met holle magen aan de woningen aankloppen eerst vroegen zij, maar toen de bewoners hen niet verston den of het gevraagde niet konden ge ven, gingen zij tot gewelddaden over, en meer en meer verwoed door den honger, wierpen zij in de hutten en kasteelen alles het onderst te boven. schrijver die beweert dat het lichaam als het ware vóór de ziel wordt geboren, is niet ongegrond. Bij dit klein, rozig dutsken dat daar in de wieg ligt, kan er nog geen spraak zijn van wil, karakter, geweten, enz. Allo zintuigen liggen er nog omdoezeld, be- ginnen er pas le kiemen en inet hen zal geleidelijk liet zielsleven uitgroeien en uitbotten. Ten grondslag van alle opvoe ding ligt '<us eene gezonde lichamelijke opvoeding.Uit gezonde lichamen groeien gezonde zielen en flinke geesten. - Kinderen goed opvoeden is, ten eerste hun een goededurende gezond heid geven met ze wel en verstandig te voeden Er moet door moeders kunstuit dat tenger wezentje een straf gestel opgroeien - We glijden haastig over dien lichame- lijken kant der opvoeding, daar -zulks buiten het bestek van ons onderwerp valt. Ten andere, al wat er hierover te zeg gen is, ligt in de hooger aangehaalde regelen besloten. We schreven hoogor nog dat reeds de zuigeling indrukken van buiten ont vangt, die invloed zullen hebben op zijne latero zedelijke vorming. Deze groote waarheid kan niet diep genoeg in het begrip der ouders geprent worden. Vooraleer het con woord te stamelen weet, vangt reeds het kind gretig alle leven langs oog- en ooren op. Jonge moeder, wanneer gij uwen zui geling op den arm hebt., en zint hoe de lach uwer lippen zijn lipjes tot een glim lach plooit, hoe het sommigen uwer woorden reeds verstaat, hoe zijn nieuws gierige kijkers aandachtig uwe gebaren volgen, wanneer gij het wijst op vader, op een stuk speelgoed, op het kruis of eonig ander bekend beeld aan den wand beseft ge dan hoe dit tenger, speelsch wezentje zijn nog wazig zieltje reeds wijd openzet voor het leven, en dat het van u afhangen zal stilaan in uw kind een geweten, een wil, een karakter te zien wakker worden In eon kind is alles nog Datuur en openhartigheid. Alle handeling in hem is reflectief, 't is te ze. gen dat het als jonge apen alles in zijne omgeving na doet. Bij gebrek aan woorden geeft het Zij gingen zelfs zoo ver zich aan de eigenaars te vergrijpen. Eenigen onder hen pleegden zelf moord dat waren de jongere solda ten. Zij plaatsten den loop hunner ge weren tegen hun voorhoofd, en deden zich aldus onderweg de hersenpan springen. Dit geschiedde in de eerste uren van wanhoop. Daarna geraakte men stilaan verhard tegen al die miserie, evenals men gewoon werd aan gewelddaden en tuchteloosheid. Om den honger te vluchten, zag het leger dat reeds uitgeput was door hongersnood zich genoodzaakt met gedwongen marschen vooruit te snel len, ten einde zoo spoedig mogelijk de voortvluchtende Russen te berei ken. Het werd alzoo eene verwoede jacht op den vijand. 's Nachts hield men halt, en de sol daten trokken in menigte de huizen binnen; daar vielen zij van vermoeie nis neer op kwalijk riekend stroo. De moedigsten onder hen hadden ternauwernood de kracht het meel te bewerken dat zij vonden, en de bak ovens aan te steken waarvan al deze houten huizen zijn voorzien terwijl de anderen, op enkele stappen af stand, met veel inspanning een vuurt je aanlegden om eenige spijzen te be reiden. De officieren, even terneerge slagen als de manschappen, maanden hen met zwakke stem tot voorzichtig heid aan, zonder er zich verder om te bekreunen of hunne bevelen uitge voerd werden. En alsdan was het vol doende dat een brandend stuk hout uit die bakovens viel, of een vonk uit de bivakken wegvloog om een kasteel of een dorp in Taaie vlam te zetten, en velen dier ongelukkige soldaten op een ijselijke wijze te doen omko men. Nochthans gebeurden deze rampen slechts heel zelden in Littau wen. De keizer was van al die ellenden zijne gevoelens en verlangens te kennen door gebaren, en daar alle verlangen in hem aanstonds wil bevredigd of gestild zijn, zoo verraadi het soms door een ge baar. vrij en onomwonden, een neiging, een drift die voor verstandige ouders een lichtstraal kan zijn om binnen te drin gen in het geheim van dit zieltje. Die natuurlijkheid, die weekheid en buigzaamheid in het kind moeten zu benuttigen om de kiemen van het kwaad te doen stikken onder het zaad van goede en heilzame indrukken. I)r Fi ansen, hooger vermeld, raad hen met veel wijsheid aan Omringt uwe kinderen met goede en schoone dingen; eene kamer hraak- netjes gehoudenschoone en kuische beelden, een vreedzaam hu>s, schoone liedje^vriendelijke woordenen god vruchtige gebeden. Uit dit nlles wor- den bij het kind neigingen en gemoed stemmingen geboren die later het karakter vormen. - Vader en moeder (en moeder inzonder) geven dus tweemaal het leven aan hun ne kinderen na het leven van het lichaam, het leven der ziel. Zij helpen als het ware mede om zielen te schop pen te hoetseeren en groot te kweeken, en die rol, hun door den Heer opgedra gen, is zoo schoon en verheven dat zij hun liefde en trots in gelijke mato zou dienen te wekken. j ('t Vervolgt). Zwavelzure potasch-magnesia. Nog patentkalimagneaia genaamd zij bevat; Zwavelzure potasch-SC^K*. 50,4 Zwavelzure magnesia SO Mg. 34,3 Chloorsodium-NaCl2,5 Zwavelzure kalk-SO*Ca. 0,9 Onoplosbaar 0,6 Water-H'O. 11,6—100 'tzij gemiddeld 27,2 gewaarborgd 25,9 °/o watervrije potasch, benevens on geveer 11 °lo zuivere magnesia. Voor het inlandsch verbruik in de voort- brengstlanden vervaardigen de fabrieken nog gezuiverde potaschzouten die 20-30 en 40 watervrije potasch bevatten, doch deze wer den tot heden weinig naar het buitenland uitgevoerd. op de hoogte, maar hij had geen tijd er stil bij te blijven. Reeds van af Wilna hadden al die wanordelijke tooneelen zich voorgedaan, en gene raai Mortier lichtte er hem omstandig over in - Van af den Njemen tot aan de Wilia-rivier, zegde hij, zag hij niets dan verwoeste huizen, verlaten wagens en caissons. Deze zijn over de wegen en de velden verspreid zij liggen omgeworpen, geopend, en leeggeplunderd alsof zij in de handen van den vijand waren gevallen. De generaal dacht getuige te zijn van eenen aftocht. Tien duizend paarden zijn gestorven door de koude stort regens van het vreeselijk onweder, en de groene roggewassen hun nieuw en eenig voedsel. Hunne rompen be lemmeren de wegen, en verspreiden eenen verpestenden stank, en dit is een nieuwe plaag, even erg misschien als den hongersnood die reeds tien tallen soldaten der jonge garde doen bezwijken heeft - Aldus kwamen er allerlei droeve rapporten tot Napoleon. Doch dit alles wist hij reeds, en hij kon er niets meer aan verhelpen. Het was te laat. Hij had zich laten meeslepen door zijn oorlogsdrift, en door de nood zakelijkheid zoo spoedig mogelijk eene groote zegepraal te behalen en vrede te sluiten. Om dit gewichtig doel, dat hem gedurig voor oogen stond, te berei ken verwaarloosde hij al het andere de honderden voorzorgen en haar fijne toebereidsels die hij zelf in den beginne had voorgeschreven voor eenen tragen en methodischen veld tocht. Intusschen vloog de vermetele en roemzuchtige generaal Murat vooruit op de hielen der Russen. Hij leidde de ruiterij der voorhoede, en was ein delijk op de baan van Swentziani in botsing gekomen met den vijand dien Potaschzout met 20 °/0 watervrije potasch. Zwavelzure potasch-SO4K:. 2,0 °/0 Chloorpotasch-KCI. 31,6 Zwavelzure magnesia-SOMg. 10,6 Chloormagnesium-MgCl. 5,3 Chloorsodium-NaCl 40,2 Zwavelzure kalk-S04Ca. 2,1 Onoplosbaar 4,0 Water-H O. 4,2 100 'tzij gemiddeld 21,0 °'o gewaarborgd 20 0 watervrije potasch. Potaschzout met 30 watervrije potasch. Zwavelzure potasch-SO'K2. 1,2°/. Chloorpotasch-KCI 47,6 Zwavelzure magnesia-SOMg. 9,4 Chloormagnesium-MgCl. 4,8 Chloorsod'um-NaCl. 26,2 Zwavelzure kalk-SO'Ca. 2,2 Onoplosbaar 3,5 Water-H O. 5,1 100 't zij gemiddeld 30,6 gewaarborgd 30,0 watervrije potasch. 't Vervolgt. A. S. ASSISENHOF VAN BRABANT. Uitgifte van valsche bankbrief jes van 20 frank. Voor liet assisen hof van Brabant verschenen Dinsdag vijf personen, do genaam<le Arinand Provo, hotelmeester, Leon Sermon, hotelrnees- ter. Maurice Ceulemans, hotelbediende. Karei Henning, hotelmeester en Gesar Lehoucq, kleermaker, allen te Brussel gehuisvest, en allen beticht valschc bank- biieljes van 20 fr. van de Nationale Bank uitgegeven te hebben. Het Hof verwijst de betichten vóór het uitgeven van valsche bankbriefjes tot de volgende straffen Armand Provo, tot 5 jaar en 100 fr. Leon Sermon, 8 maand en 100 fr. Mau rice Ceulemans, 5 maand on 50 fr. Karei Henning, 8 maand en 100 fr. en Gesar Lehoucq, 10 maaud en 100 fr. Het Hof beveelt de onmiddellijke aan houding van de le, 2e, 4e en 5® betichte. Boeken om fransch te léeren zonder meester zijn verkrijgbaar ten bureele van De Denderbode «,31, Korte Zoutsiraat, en bij onze verkoopers. hij nu op de stad Druïa voortduwde. lederen morgen scheen de russische achterhoede hem te ontsnappen iederen avond had hij haar weer inge haald en hij viel aan, doch zij was in eene sterke positie verschanst, be gunstigd door de duisternis, en daarbij waren de fransche soldaten afgetobd door den honger en de lange mar schen. Zoo kwam het alle dagen tot nieuwe gevechten die geen beslissen- den uitslag hadden. De andere fransche generalen, langs andere wegen, kwamen in de zelfde richting als Murat opdagen. Oudinot had te Kowno de Wilia- rivier overgestoken, en reeds van af Deweltowo en Wilkomir vatte hij den vijand in den flank, en stuwde hem vooruit naar Dünaburg. Hij mar cheerde links van de generalen Ney en Murat. Sinds den i5 Juli was de Duna-rivier bereikt geworden door Murat, Montbrun, Sébastiani, Nan- souty, Oudinot, Ney, en drie divi- sie's van het eerste legerkorps aan gevoerd door graaf Lobau. Het was Oudinot die het eerste vóór Dunaburg verscheen hij polste den omtrek der stad die de Russen tevergeels trachtten te versterken. De stroom scheidde beide legers. Oudinot vaarde hem weer op ten einde in verbinding te komen met Murat, en de rus Wittgenstein deed hetzelfde om zich aan te sluiten bij Barclay. Dunaburg bleef dus zonder verdedigers en belegeraars. Tijdens zijne marsch ontwaarde Wittgenstein van op den rechteroever der rivier, de stad Druïa waar zich een voorpost der fransche ruiterij zonder argwaan genesteld had. De rus, bevoordeeligd door den nacht, gaf orde aan een zijner korpsen den stroom over te trekken, en in den morgen van den 15 Juli werd de voor hoede van een onzer brigaden verrast, Uit Duitsche bron. BERLIJN, 1 Maart 1916 Do arliHe- riabcd lijvigheid was ook gisteren op veel deolen van het front zeer levendig, bij zonderlijk op de viiandolijke zijde. Op vele plaatsen bekwam de tegenstaander daarmee slechts teleurstellingen Daaren tegen scheen h'i in het Yzergebied, in Champagne alsook tussche.n Maas en Moezel, zich tebeijveren met ons ernstige schade te willen toebrengen. Hij kwam tot zijn doel niet. In een lucht kamp werd een engelsche dobbedekker bij Meeneu geslort. De inzittende zijn gevangen Twee fransche dubbeldekkers werden door afweergeschut beneden gehaald, de eerste bij Vozapouin bij Soissons. i' zit tende zijn gevangen, de. tweede dicht ten zuidvveste van Soissons, do inzittende zijn waarschijnlijk dood. Een door den reserve luitenant Kühl geveerd vliegtuig, waarnemer reserve luitenant Kaber, bracht op de lijn Besan- 9011 Jussey eenen soldaten transporttrein tots'aanen bevocht de uitstijgende trans- portinanschappeu met zijn machinege weer. Uit Fransche bron P\RIJS, 1 Maart 1916. Ambtelijk tel ijk bericht van Dijnsdag namiddag Ten noorde Verdun ging de beschieting heftig voort In den sektoi ten ooste der MaaSs werden in den loop van don nacht hevige plaatselijke aanvallen in de streek van het dorp Douaumont vernieuwd. Daar kwam het tot handgemoene gevech ten. De aanvallen werden door onze troepen afgeslagen. I11 Woevre gelukte het de duitschers na eene artillerie voorbereiding het dorp Manheulles te veroveren. Een onmidde- lijke tegenaanval bracht ons terug aan den westrand van het dorp,dat wij ouder vuur hou ien. In Lotharingen drong de vijand met kleine afdeelingeii in eenen voorgescboven graaf, uit dmiwelken hij bijna onmiddelijk verdreven wierd Van het overige deel van 't front is niets te melden. neergesabeld en gevangen genomen Daarna riep Wittgenstein zijne man nen op den rechteroever terug, en hij zette zijn weg voort met zijne gevan genen waaronder zich een fransche generaal bevond. Deze handgreep liet aan Napoleon verhopen dat de strijd eindelijk ont branden zou; hij dacht dat Barclay het offensief ging nemen Daarom onderbrak hij eenigen tijd zijnen rit op de stad Witepsk, om zijne troepen samen te trekken, en hen volgens de omstandigheden te doen manoeuvree ren. Maar zijne hoop duurde niet lang. 'ierwijldit voorviel, had generaal Davoust, ten zuiden van Wilna, eenige verkenningsruiters van den russischen veldmaarschalk Bagration bemerkt, die in de klem begon te zitten en ang stig eenen uitweg naar het Noorden zocht. Tot hiertoe was alles, uitgenomen een beslissend gevecht, uitgevallen en gelukt volgens het plan dat Napoleon te Parijs miek. Daar hij wist dat de defensieve lijn van den vijand zich te ver uitstrekte, had hij haar op één enkel punt schielijk aangerand en doorgebroken Aldus had hij de voor naamste troepenmassa der Russen achteruitgeworpen en doen deinzen tot aan de Duna-rivier, terwijl Bagra tion, dien hij slechts vijf dagen later aanviel, nog op de boorden van den Njemen gelegerd lag. Gedurende verschillende dagen en op een tront van tachtig mijlen, had de keizer dus dezelfde krijgstaktiek uitgevoerd, die Frederik II, in een ruimte van een tweetal fronts-mijlen en een duur van enkele uren, vroeger toepaste. 't Vervolgt'.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1