Napoleons Veldtocht KHTH0LIEK NIEUWS» EN MNK0NDIGINGSBLRD Zondag li Maart 1916 5 centiemen het nummer 70,te Jaar !V° 4696 Week-Kalender. OORLOGS-GEDICRTEN, DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 frank 's jaars. Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKER UITGEVER VAN DE PUTTE-GOOSSENS AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,25 fr. Gewone annoncen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. Aalst, den 11 Maart 1916. MAART. Evangelie van den Zondag Jesus door den duivel bekoord. Matt. IV. 12 Zondag, Quadragesima, 1 Z. v. d. V. H Gregorius de Groote, Paus. 13 Maandag, H. Euphrasia, maagd 14 Dinsdag, H. Mathildis, koningin. 15 Woensdag, Quatertemperd. H. Longinus. 16 Donderdag, H. Heribertus, bisschop. 17 Vrijdag, Quatertemperd. H Gertrudis. 18 Zaterdag, Quatertemperdag, H. Gabriël, aartsengel, H. Cyrillus van Jerusalem. VII Een Vredekleed Natuur heeft over veld, En woud en weideland. Een kleed gespreid zoo rein Als was 't door eng'len hand Geweven. Mijn huisken ook, de buurt, Mijn dorpkon is gansch wit 't Lijkt mij een vredekleed Waarin onze aarde zit Gedoken. Een vredekleed f 't En doet Hoe maagd'lijk neergevlukt, Het is met bloed, alwaar 't Kanon den grond doorschokt, Doortrokken 1 8-3-1916. Fons Van de Maelb. Opvoedkunde en Onderwijs Theoretische en Praktische Beschouwingen. IV. De eerste kinderjaren. Nog een woord over wantoestanden. De thuis. Onterfden en ontaar den. Die tijden waarin het kind zijn eerste stappekeus doet, waarin het zijn eerste indrukken stilaan tot woorden leert ver klanken, en met zijn vlam-klare kijkers IO Mengelwerk. Nadruk verboden. in Rusland, in 1812. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur. Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft.) Weldra was Wilna bezet en omsin geld door het leger van Italieën, het Beiersch leger, het eerste korps en de garde. Daar, over zijne kaarten gebo gen, volgde Napoleon den marsch der Kussen Hun strijdmacht was ge splitst in twee ongelijke massa's de eene, met den czaar aan het hoofd, in de richting van Drissa terwijl de andere, aangevoerd door Bagration, zich nog nabij Myr bevond. Twintig mijlen vóór Wilna wordt Littauwen van het oude Rusland af gesneden door de twee rivieren de Duna en de Borysthena. Eerst vloeien deze wateren in gelijke lijn van het Oosten naar het Westen, en tusschen hen ligt er eene beboschte en moeras achtige streek van ongeveer vijf en twintig mijlen. Alzoo bereiken deze beide stroomen de grenzen van Rus land, maar daar, gekomen op die hoogte, draaien zij schielijk en tege lijkertijd van mekaar weg, de eerste te Orcha, naar het Zuiden toe, de tweede nabij Witepsk, in Noord Westerlijke richting. Gedurende den nieuwen loop die zij dan nemen, ba kenen zij de grenzen van Littauwen en het oude Rusland ai. De enge ruimte welke deze twee rivieren tusschen hen laten liggen, vooraleer zij van elkander wegvloeien, is als het ware den drempel die toe gang verleent tot Moscovia. 't Is het kruispunt der wegen die naar de om hem heen aangapen, honderden vra- g»'ii stelt en honderden raadsels wenscht welke nieuwsgierig menschen en dingen ontsluierd te zien, zijn voor de ouders tijden vol afwisselende en ziolsinnige vreugden. Voor het kind zelf zijn hot tijden die beslissend zullen wezen voor zijn later leven, want zooals wij het vroeger zeg den, van de geestelijke opvoeding die het in deze eerste jaren ontvangen gaat zal grootendeels de vorming van zijn karak ter afhangen. Opgepast den vader en moeder Indien gij het vers van den dichter Och, de ouders telen 't kind en maken 't groot met smart Het kleene treedt op 't kleed de groote treên op 'l hart niet wilt zien waa'heid worden indien gij ook later geluk en trots aan uw kind wenschte beleven, dan dient gij nu met liefdo, met moed en met kdDnis uw taak van opvoeders aan te pakken. En hier weerom, alvorens we verder gaan, moeten we toch even wijzen op het jammerlijk fiasco dat liet werk der opvoeding in duizenden gevallen onder gaat door sociale wantoestanden arme huisgezinnen waar door ellende of drank misbruik, en al de zedelijke plagen die er uit voortspruiten, de huiskring in eene hel wordt herschapen. Daar kennen de kinderen geenen t thuis De thuis, dit heiligdom van poezij en innigheid, waar eens onze wieg werd geschommeld, waaraan wij in latere dagen met zoeten weemoed terug denken, en dat zulk een diepe prent achterlaat op ons gemoedsleven en op onzon eigen aard die, naar het woord van den franschen wijsgeer Tains veraroeid is met het vleesch, met het bloed, met de lucht en den grond, met den bouw en de werking onzer her senen en zintuigen kan slechts gebo ren worden daar waar de Liefde troont, waar de Vrede zijn nest heeft gebouwd, waar er een beetje Welstand een zonne straal legt in oog en hart en een blos op de wangen, waar de Godsdienst vader en moeder met banden van plicht en opof fering, even sterk als hun liefde, aan mekaar vasthecht en al hun daden tot een hooger peil tilt... In die gezinnen waar Miserie, Alkohol en O hunnen intrek hebben genomen, wordt er aan alle gedachte van liefde en beide hoofdsteden van dit rijk leiden. Al de aandacht van Napoleon bleef hierop gevestigd. De aftocht van den czaar Alexander naar Drissa, liet hem vermoeden dat Bagration het zou beproeven met zijn troepen in aftochtte trekken van Grodno naar Witepsk. langs Osmiana,langs Minsk en Docktzitzy, ofwel langs Borizof hij wilde dit beletten. Daarom doet hij aanstonds tusschen deze twee vij andelijke machten Davoust vooruit rukken op Minsk met twee infanterie- divisie's, de kurassiers van Valencia en verscheidene brigaden lichte rui- terij. Aan de rechterhand moet de koning van Westfalieën eenen druk uitoefe nen op Bragation en hem naar Da voust toe drijven, die dan verder den russischen veldmaarschalk van czaar Alexander zal afsnijden, hem ontwa penen en de rivier der Borysthena bemachtigen. Terzeivertijd zullen, aan de linkerhand, de generalen Mu- rat, Oudinot en Ney, welke reeds vóór Drissa kampeeren, den rus Bar clay en zijnen keizer in de klem hou den. Terwijl dit alles plaats grijpt zal Napoleon zelf, met het puik van zijn leger, met de Beiersche troepen en drie divisie's van Davoust. oprukken naar Witepsk, tusschen Davoust en Murat in, om desnoods met een van hen beiden in aansluiting te komen. Op die wijze zal hij de vijandelijke massa's gedurig gescheiden houden en bedreigen, niet alleen door die centrale positie van zijne soldaten, maar tevens door de onzekerheid en den twijfel waarin de czaar dan ver- keeren zal aangaande zijne beide be stookte hoofdsteden welke hij verde digen moet. De omstandigheden zou den dan verder over het verloop van het krijgsbedrijf beschikken. Dit was het strijdplan dat Napoleon vrede, van plichtsgevoel en opvoedkunde den bodem ingeslagen. Niet in die frische atmosfeer welke als een helder licht om den huiselijken haard getooverd wordt, maar in een lucht die zwanger hangt van viezi e reuken, van getier en gevloek, groeien de kinderen er groot. En 't is met hun geesten hun ziel al deerlijker gesteld dan met de lappen en lompen die zij om 't lijf hebben Arme kleinen Van als hun oogen pas opengaan op het leven, krijgen zij niets dan tafereelen van wee en weerzinwekkende leelijkheid te aanschouwen Dien droom der eerste levensjaren, die voor andere kinderen gevuld is met gouden, zonneschijn gelijk een morgenlandschap dat, wazig en blank, baadt in zilveren lente-misten, wordt bij hen vroegtijdig doorscheurd en aan flardee gerukt door de wreede bru tale werkelijkheid van hunnen gezichts kring. Van af hun levensmorgen, worden zij met hun weeke weerlooze zieltjes geworpen in de branding der dierlijk- uitspattende passie's hunner omgeving, waar ellenden van allen aard, alkohol- misbruik, gemis aan godsdienst enz al het edele en het fijne uit den mensch z weepen. Is het dan te verwonderen dat er ook uit hen eenmaal droeve, bloedlooze .stum- perds en zwakkelingen zullen groeien, waarin alle leven uit deo geest en de ziel is weggezakt naar de troebele gronden der zinnen, waaruit alleen een schreeuw om verzadiging van hun honger en hun lagere driften nog zal opklinken En men donke niet dat wij hier de zaak te zwart komen af te schil.leren. Integen deel Wanneer men deze regelen toetsen wil van het bedroevend schouwspel dat zi h dagelijks in de sfeer van hetfabriek-bedrijf aan onze oogen voordoet, zal men tot de bestatiging komen dat wij de waarheid nog met heel teere en schromende vin gers hebben aangeraakt. ft Vervolgt) Belangrijk Bericht. Alle mededeelingen, advertenties enz. moeten voor de opname 111 De Dender- bode, ten allerlaatste den Donder dag voormiddag ten bureele, 31, Korte Zoulstraat. besteld zijn. den io* Juli in Wilna miek aldus werd het dienzelfden dag, volgens zijn dictaat, neergepend en door hem eigenhandig verbeterd, ten gebruike van een zijner generalen die het meest tot de uitvoering er van moest bij dragen. Aanstonds daarop werd het manceuver dat reeds begonnen was, algemeen. De koning van Westfalieën kwam te Grodno den Njemen voorbij te trekken, om hem te Bielitza terug over te steken, den rechtervleugel van Bagration in den flank aan te val len, en den rus met zijn leger op de vlucht te jagen. Dit leger nad vele moeilijkheden te overwinnen een behendige vijande lijke generaal en eene onbekende, wilde streek. Het moest de hoogvlak ten van Littauwen bestijgen daar ontspringen de stroomen die hunne wateren in de Raltische en Zwarte zeeën storten. Maar de grond helt er te weinig zoodat de rivieren er in hun loop gestremd worden, en wijd en zijd het land zuip-nat gaan leggen als zij buiten hun oevers treden. Door die slijkerige, beboschte velden zijn eenige wegen aangelegd zij vormen lange bergpassen waarin Bagration gemakkelijk tegenstand wist te bieden aan den koning van Westfalieën. Overigens deze laatste deed slechts een flauwen aanvalhet was alleen zijne voorhoede die driemaal in bot sing kwam met den vijand te Nowo- grodeck, te Myr en te Romanof Het eerste gevecht liep gansch in het voordeel der Russen af in de beide andere bleef de fransche kapitein La- tour-Maubourg meester van het slag terrein, na eene hardnekkige en bloe dige worsteling. Terzei vertijd verlengde Davoust, die uit Osmiana oprukte, zijne troe pen-lijn in de richting van Minsk en LANDBOUW. Potaschzout met 40 watervrije potasch. Zwavelzure potasch-SO'K*. 1,9 °/o Chloorpotasch-KCl. 62,5 Zwavelzure magnesia-SOMg. 4,2 Chloormagnesium MgCl. 2,1 Chloorsodium-NaCl 20,2 Zwavelzure kalk-SO'Ca 2,4 Onoplosbaar 3,1 Water-HO 3,6-100 't zij gemiddeld 40,5 gewaarborgd 40, °/o watervrije potasch. Koolzure potasch. De koolzure potasch wordt zelden in den landbouw gebruikt, daar de eenheid water vrije potasch er in te duur komtzij wordt meest gebruikt in de vervaardiging van zeep en glas, en bevat, scheikundig zuiver, 68,18% watervrije potasch, doch in den handel slechts van 53 tot 63 Kent men het gehalte chloorpotasch, zwa velzure potasch of koolzure potasch, men bekomt het gehalte watervrije potasch met 1,583 kgr. chloorpotasch te nemen voor 1 kgr. watervrije potasch. 1,850 kgr. zwavelzure potasch te nemen voor 1 kgr. watervrije potasch 1,470 kg koolzure potasch te nemen voor 1 kgr. watervrije potasch. Men gebruike nooit chloorpotasch, noch chloorrijke potaschzouten op kalkarme gron den, zonder deze van kalk te voorzien de chloor verbindt met de kalk tot chloorkalk, dat zeer oplosbaar is en uit den grond loogt, dus den grond aan kalk uitput. De meeste ruwe potaschzouten en de zwavelzure potaschmagnesia zijn rijk aan magnesia, nog een noodzakelijk voedend be standdeel, waaraan vooral de meeste zand gronden arm zijn. Gezien hunne waterzuch tigheid, passen de ruwe potaschzouten vooral op de zandgronden zij vernietigen daaren boven de mossen, zoodat zij met voordeel op mossige weiden aangewend worden. De koolzure potasch mag met geene am- moniakhoudende noch gemakkelijk ontbin dende organische stikstofmesten gemengd worden, terwijl de tabak en de aardappelen eene chloorpotaschhoudende bemesting vijan dig zijn, zoodat deze laatste desgevallend zeer lang op voorhand op deze gewassen dienen aangewend te worden, ten einde den chloor den tijd te gunnen .uit te loogen. Daar de potasch zeer inetend is, zal men vooral nooit chloorpotasch of ruwe potasch- Ygumen, achter den rug van den rus. Hij bezette aldus den ingang der bergpassen waarin Bagration, onder den druk van het leger van den ko ning van Westfalieën, zich kwam te wagen. Tusschen den vijand en den weg voor zijnen aftocht liep er eene rivier die haren oorsprong vindt in een stinkend moeras. Het is de Berezina. Door eene modderachtige, vuile streek stuwt zij hare dikke troebele wateren pijnlijk en traag vooruit naar het zuid-oosten. Haar naam heeft aan onze ellenden eene droeve be ruchtheid te danken. De houten bruggen en lange wegen welke men, om haar te genaken, door de drassige landen heeft moeten aan leggen, komen uit aan eene stad ge naamd Borizof, en gelegen op den linker oever der rivier. Deze oever is in 't algemeen min laag dan de andere dit geldt ook voor al de andere russische rivieren. Deze doorgang was belangrijk, en Davoust kwam er voor Bagration aan den 8e Juli maakte hij zich meester van Minsk, alsook van gansch de streek welke zich tusschen de Wi lia en de Berezina uitstrekt. Toen de russische prins en zijn le ger, door Alexander naar het Noor geroepen, dan hunne verkenners af stuurden, eerst op Lida. vervolgens op Olzania, Wieznowo, Troki.Bolzoï en Sobsnicki, stootten dezen overal op Davoust en moesten zij terug. Daarna een weinig lager naar rechts wijkend, trachtten zij nogmaals den omtrek van Minsk te polsen, doch hier weerom stonden de fransche sol daten hen in den weg. Een klein pe loton der voorhoede van maarschalk Davoust drong langs eene poort in Minsk binnen, op 't zelfde oogenblik dat de voorhoede van Bagration door zouten bij de zaaiïng, of onmiddellijk vóór de zaaiïng uitstrooien, de kiem van het zaad zoude kunnen gedood worden ook op groeiende planten zal men ze slechts in uit zonderlijke gevallen gebruiken de planten zouden er kunnen door lijden. Het beste tijd stip voor ze te gebruiken is geruimen tijd vóór de zaaiïng of de planting, uitgezonderd de zwavelzure potasch, die rechtstreeks mag toegepast worden deze heeft geene schade lijke werking, noch op den grond, noch op het zaad, noch op de plant. Voor de chloor- houdende zouten, moet men de chloor den tijd gunnen uit te loogen of naar den onder grond te zinken; op die wijze worden de potasch verbindingen, zooals zij vooral in de ruwe zouten voorkomen, tot nuttige potasch- verbindingen voor de planten omgezet. De klei- en humusgronden wederhouden goed de potasch de zandachtige gronden minder, zoodat hier een deel met het grond water kan uitloogen. De potaschzouten worden voor de win ter vruchten zoo vroeg mogelijk vóór de zaaiïng of de planting uitgestrooid, en vooor de lentegewassen, vooral de ruwe zouten, best voor of gedurende den winter, uitgenomen in lichte zandgronden, waar de uitstrooing vroeg in de lente geschiedt Voor kunstwei den klavergewassen en alle doorlevende planten worden zij bij de winteromploeging toegepast, met in achtneming van hetgeen gezegd werd nopens hunne toediening in zeer lichte zandgronden verder, alsook voor de natuurlijke weiden, als dekbemesting, vóór, of op het laatst van den winter. De ruwe potaschzouten moeten goed ondergewerkt worden de chloorpotasch en de zwavelzure potaschmagnesia worden min stens zeer duchtig ingeëgd alleen de zwa velzure potasch en de koolzure potasch mogen lichtelijk ingedekt worden. De potasch meststoffen moeten op eene drooge plaats bewaard worden, en het is geraadzaam de ruwe zouten met eene kleine hoeveelheid droog zand of turf te mengen. A. S. Eerste Comtnuniebeeldekens te beginnen van 5 fr. dehonderd, in 't goud gedrukt. Overschoone keus, ten bureele van De Denderbode 31, Korte Zoutstraat. Doodbeeldekens voor de gesneuvelden. Schoone en rijke keus ten bureele van De Denderbode 3i, Korte Zoutstraat. eene andere poort beproefde de stad in te trekken, en de rus mocht ander maal zijn matten rollen en zijn leger zuid waarts doen afzakken te midden der moerassen. Wanneer Napoleon die veertig dui zend russen aldus zag afgesneden van Alexander, riep hij verheugd uit «Wij hebben ze vast En inder daad, een drietal marschen nog, en de troepen van Bagration waren totaal omsingeld. Maar Napoleon, mistevreden over den koning van Westfalieën, kwam dezen monark afhankelijk te maken van het bevel van Davoust. Die verandering welke te midden van een gewichtig manoeu- ver geschiedde, kwam laattijdig en was noodlottig. Zij werd voorgeschreven op den zelfden stond dat Bagration,uit Minsk teruggedreven, slechts een nauwen en langen bergpas open zag voor zijnen aftocht. Davoust gaf order aan den koning van Westfalieën de russen geweldig vooruit te dringen in dezen bergpas, waarvan hij zelf te Glusck den ingang ging bezetten.Op die wijze kon Bagration niet meer ontsnappen. Maar de koning, gebelgd door de verwijten welke hij zich door de on zekerheid en de traagheid zijner eerste krijgsbewegingen op den hals had gehaa d, kon het niet verkroppen aan eenen onderdaan te moeten gehoor zamen, en hij diende zijn ontslag in, zonder iemand in zijne plaats aan te stellen. Zelfs, indien men Davoust moet gelooven, deelde hij aan geen enkele zijner generalen het bevel mede dat hij kwam te ontvangen. Hij trok zich dan, zonaer zijne garde, in Westfalieën terug. ('t Vervolgt).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1