i KHTH0UBK NIEUWS- EN RHNK0NDIGINGSBLHD Verordening. Napoleon's Veldtocht Een DulisG&e kolenmijn in Bulgarije Zondag 9 April 1916 5 centiemen liet nummer 70*fe Jaar IV0 4700 VAN DE PUTTE-GOOSSENS Week-Ka lender. Passie-Zondag. in Rusland, in 1812. Opvoedkande en Onderwijs Voor Moeder. O DE SYNAGOGEN YAN PINSK DE DENDERBÖDE Abonnementsprijs 3 irank 's jaars Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKER-UITGEVER Aalst, den 8 April f916. APRIL. Evangelie van den Zondag De joden willen Jezus steenigen. JOANN. VII. 9 Zondag, Passiezondag. H. Waltrudis. 10 Maandag, H. Macharius. 11 Dijnsdag, H. Leo. 12 Woensdag, H. Julius, Paus. 13 Donderdag, H. Hermenegildus, Martelaar. 14 Vrijdag, O. L. Vrouw van VII Weeën. 15 Zaterdag, H. Anastasia, Maagd. Al wie koopwaren, voor welke officiéél hoogste prijzen bepaald zijn en welke naar aard dor zaak voor de klandizie voorradig zijn tegen betaling van den hoogsten prijs te verkoopen, zich weigert of hooger dan den hoogsten prijs ver koopt, wordt met geldboete tot 1500 mark, of met gevang tot 6 weken, of met beide straffen te samen gestraft. Ook kan de sluiting van den winkel van den be tichten bevolen worden. De schikkingen betreffende hoogste prijzen van 8 en 24 Augustus 1915 Verordeningsblad Nr 2, 31 en nr 4, 41 blijven onveranderd van kracht. De komttyandanluur Gez. von KATHEN, Obersleulnant en Kommandant. (Bede lol de Zondaars) Zondaars, wilt u toch bekeeron, Jezus' lijden niet vermeeren Hij is 't ware Licht der wereld... Blijft niet in de duisternis Waar geen vrede of vreugde en is Zondaars, wilt u toch bekeerd», Jezus' lijden niet vermeeren Hij is 't levend, bor'lend Water... Komt, en lescht aan Zyne borst. Uwen eed'len ziele-dorst Zondaars, wilt u toch bekeeren, Jezus' lijden niet vermeeren Hij alleen, de goede Herder, Zal u leiden langs de baan Die naar 't Hemelrijk doet gaan A. Cuppens. 14 Mengelwerk. Nadruk verboden. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft). Hier werd Napoleon door alles weerhouden het aanbreken van den nacht, de menigte van vijandelijke vuren die op het plein brandden, een onbekende streek, de noodzakelijk heid haar te verkennen ten einde er zijne strijdkrachten te kunnen ont vouwen, en vooral de tijd die er van noode was aan zijne troepen-massa om vrij te stroomen uit den langen en engen bergpas waarin zij binnen ge drongen was. Men hield dus halt om te verade men, om zich te orden ?n, om wat voedsel te nemen en de wapens ge reed te maken voor den slag van morgen. De keizer vernachtte onder zijne tent, op eene hoogte links van de groote baan, achter het dorp van Kuk :owiaczi. Den 27e Juli, verscheen hij op de voorposten, nog vóór het krieken van den dag. Bij de eerste zonnestralen kon hij eindelijk het leger der russen bemerken op eene hoogte die al de toegangen van Witepsk beheerscht. De Luczissa eene rivier die haar bedding diep heeft ingegraven, vloei de aan den voet dier positie. Vóór Theoretische en Praktische Beschouwingen. VIII. De rol van den Godsdienst in de opvoeding. Dient de Godsdienst dus, zooals we in ons laatste schrijven zagen, de huwelijks liefde te doordeesemen met zijn groote zedelijke kracht en schoonheid, 't is ook hij die de grondsteen zijn moet der op voeding. Het eene vult het andere aan. Waar hij tusschen vader en moeder eene liefde weet te scheppen welke zege vierend over de kleinheid en zwakheid van ons mensch-zijn heenschrijdt, omdat zij aan eene diepere bron dan aan diegene der loutere aardsche hartstochten en driften is ontsproten, daar zal hij ook voor de kindoren eene sterke, wijze en plicht-bewuste liefde in 't leven roepen. 'I Is de Godsdienst die aan de ouders de waarde en de kostbaarheid eener kin derziel moet leeren op prijs stellen, en hen meteen de noodige hulp en middelen ter hand doet om het zielsleven in hun kind stilaan te ontzwachtelen en groot te kweeken. Zonder godsdienst is er geen degelijke opvoeding mogelijk. Het kind dat ter wereld komt, schreef reeds over duizenden jaren de grieksche wijsgeer Plato, is niet goed, maar het kan goed worden indien het goed wordt opgevoed. Deze waarheid strookt gansch met de leer der H. Kerk. Wij handelden daar bereids over in de vorige artikelen eenieder van ons, dooi' de erfzonde en den invloed der erfelijk heid, komt ter wereld met zondige nei gingen in zich. En deze kwade neigingen, evenals hot onkruid, schieten van zelf op in tierigen, koppigen groei. Maar do goede neigingen die er in ons sluimeren, moeten aangekweekt en ge voed worden, om te ontkiemen en in bloei te komen. In ieder van ons is er een aanhoudende tweestrijd tusschen zonde en deugd, tus schen lichaam en zie!. En evenals in de natuur het onkruid gedurig het goede zaad wil overwoekert n, zoo willen ook de distels en bramen der driften het leven der ziel in ons versmachten. Waar zullen wij nu de kracht gaan putten om het hoogere element in ons, om de ziel niet te zien bezwijken in dien rusteloozen, barnenden tweestrijd Niet in de bloote menschel ijke wijs heid, in loutere wiisgeerige gedachten over de schoonheid der deugd, over de AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,25 fr. Gewone annóncen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. leelijke der zonde, enz., maar vooral in den Godsdienst. Waar de verhe'venste menschelijke beschouwingen over plicht en eer te zwak zullen blijken om een ziel te red den die worstelt met de stormen der drieste passie gelijk een ziel met den zeo- wind, daar kan alleen de Godsdienst met zijn ryk en stérk genade-leven af doende hulp bieden. Hieruit volgt dat eene opvoeding wel ke niet afrekent metdie groote boven natuurlijke macht, en alleen zou steunen op menschelijke wijsheid en menschelij ke deugd-princiepen, in werkelijkheid op drijfzand gebouwd ware. Hoe groot gelijk had de volksschrijver Pater Hillegeer dan niet, in zijn mooi boekje De Deugd der Ouders te vermanen Ouders, hel hart uwer hinderen is zoo kneedbaar Het is nog een week was waarin gij alles kunt pren ten wat gij wilt gij kunt er hel merk' teeken van een engel of een duivel in afdrukken. Verliest dan geen tijd. Haast u dit week was te kneedcn en te boetseeren volgens het afbeeldsel der deugd. Haast u in het broos hart uwer kin deren hunne plichten jegens God jegens u, jegens hunnen evenaaste en hen zeiven te graveren. ('t Vervolgt). Toen ik U zitten zag, mijn moeder, bij de spönd, Van 't duurbaar kind, in de ure van 't verscheiden, Wat uw gebed noch dokterskunst kon mijden - Geknakt, met tranend oog strak starende ten grond Toen ik begreep wat smart uw moederziel doorstond, Dan vroeg ik mij wie ik het meest van beiden Beklagen moest mijn zuster die geen lijden Meer kende, of u voor wie geen troost bestond E11 in dat oogenblik kwam het snij voor den geest Hoe uw bestaan op aarde een kruisweg is geweest, Dien Gij, om God. gevolgd hebt zonder klagen. En 'k. bad den Heer voortaan te mogen zijn Uw besten steun en troost, totdat U, moeder mijn, Uw engel zacht zal naar den hemel dragen. Alfons Van de Maele. 0 LANDBOUW haar stonden een tiental duizend rui ters en eenig voetvolk opgesteld, als om er de toegangen van te verdedi gen: de infanterie had voet gevat in het midden op den grooten weg, met den linkervleugel naar de hooge bos- schen zwenkend gansch de cavalle- rie stond rechts in slagorde, in dub bele lijn, en steunde op den stroom der Duna. Het front der russen lag niet meer vóór ons, maar op onze linkerhand. Het had van richting veranderd met den stroom, die hier van ons wegdraai de. Het was noodig dat de fransche kolommen, na over een smalle brug eene bergkloof doorgetrokken te zijn welke hen van dit nieuw vechtterrein scheidden, zich links met eene fronts beweging ontplooiden, den rechter vleugel voorop, ten einde aan dien kant den steun der rivier te behouden en tegenover den vijand te staan. Reeds had een kleine heuveling, op de boorden dier bergkloof, in de na bijheid der brug en links van de groote baan, de aandacht van den keizer gewekt. Van hier kon hij, bui ten het slagveld geplaatst, de beide legers zien worstelen, gelijk de oog- getuigene van een tweegevecht. Het waren twee honderd Parijzer- sche voltigeurs van het negende linie regiment, die het eerst door het plein rukten. Zij werden aanstonds naar links geworpen, vlak vóór gansch de russische ruiterij, en evenals deze laatste namen zij de Duna-rivier als steunpunt; na hen volgde weldra het i6e der jagers te paard, en vervolgens De Franckfurter Zeitung geeft eeni- ge interrcssante mededeclingen over de stad Pinsk in Rusland, welke thans door het Duitschc leger bezet wordt. Deze stad waarvan de bevolking voor twee derden uit Israëlieten bestond, heeft eene ruime Synagoog, bedekt met ijzeren groenge- schilderde platen, en welke meer dan 5000 menschen kan bevatten. Daar deze synagoog wegens liaro groote niet be hoorlijk verwarmd kan worden, noem de Joden haar kalte Schul - (koude school). Zij vertellen aan ieder, dat deze synagoge, met hare muren van meer dan een meter dikte, reeds meer dan 800 jaar oud is. Zij heeft deze eigenaardig heid, dat men er binnengaat over eene trap, welke van de straat naar beneden loopt. In de nabijheid dezer groote syna goge, bevinden zich nog verscheidene andere, want iedere vakvereeniging heeft haar eigene. De beschaafde klassen, die zich niet met zaken bemoeien, hebben eveneens hunne bijzondere kerk. Al die kleine synagogen zijn van zulk eene be- scheidene afmeting en bouwtrant, dat zij nauwelijks van de gewone huizen te onderscheiden zijn. Herstelling der wintergraange wassen. De wintergraangewassen staan over het algemeen goed; alleen daar, waar de gron den door het al te overtollig nat verdronken zijn geworden, en dit is vooral het geval met de rogge, die een zandgrondgewas is, laten de vooruitzichten veel te wenschen. De overvloedige regens en de talrijke sneeuwvlagen, die wij hebben gehad, heb ben voorzeker kwaad gedaan, en de oplos bare stikstofzouten uitgeloogd ook kunnen bij overtollig nat ook een deel oplosbare potaschzouten uitgespoeld worden Derhalve, wil men hooge opbrengsten bekomen, het zal volstrekt noodzakelijk zijn tegen het her nemen van den groei eene teruggaaf van beide bestanddeelen te doen. Deze toepas sing zal des te noodzakelijker zijn, aangezien vele bezaaiingen in het najaar nuchter ge daan werden, of zonder toegift van schei kundige meststoffen geschiedden, zoodat de bezaaiingen van de natuurlijke reserve van den grond moeten leven, dusgecnc opbrengst kunnen geven zooals men er van verwachten mocht, en daarenboven den grond al te zeer zullen uitputten Zoohaast de gronden bijgevolg bezouten zijn. strooit men 150 tot 200 kgr. cloorpo- t;.sch en desgevallend 400 kgr. superfosfaat per hectare uit, alsmede 50 kgr. zwavelzuren ammoniak, en men egt duchlig het graanveld, waardoor onkruiden vernietigd worden, de grond los gemaakt wordt, zoodat het water een lichte batterij. De russen keken koelbloedig toe, en lieten ons zonder stoornis onzen aanval voorbereiden. Die kalmte was ons voordeelig, doch de opbruisende veldmaarschalk Murat, in geestdrift gebracht door al die blikken welke op hem gericht stonden, vierde weerom den vollen teugel aan zijnen dollen strijdlust en glorie-dorst, en hij deed de jagers van het zestiende op gansch de ruiterij der russen aanstormen. Alsdan zagen wij met schrik deze zwakke fransche lijn, in haren marsch gebroken door eenen grond die doorploegd was van diepe watergroeven, vooruitkomen in het aanzicht der vijandelijke mas sa. Deze ongelukkigen die wisten dat zij als offers gingen vallen, trokken zonder aarzelen ter slachtbank. Ook, van zoodra de lansiers der russische garde aanstalten mieken om op hen los te gaan, keerden zij hen den rug toedoch de groeven die zij terug over moesten, hielden hen tegen in hunnen vluchtzij werden ingehaald, neergeworpen, en velen kwamen om in die slachting. Op dit zicht, vol woede en smart, rent Murat vooruit met het zwaard in de hand, dwars door dit bloedbad, alleen omringd van de zestig officie ren en ruiters die zijn gevolg uitma ken. Zijne stoutmoedigheid verbaast de russische lansiers die blijven staan. Terwijl deze veldmaarschalk voort- vecht, en de pikeur welke hem volgt zijn leven redt, met een vijandelijken arm omneer te hakken die op het punt was hem een doodelijken slag toe te brengen, geraken de overblijfsels van het zestiende jagersregiment wëerom bijeen zij gaan zich aansluiten bij een ander regiment dat hen be schermt. Deze gelukkige aanval der russen had hen laten doordringen tot aan den voet van den heuvel, van waar Napo leon aan de verschillende korpsen hunne plaats aanduidde. Volgens ge woonte kwamen eenige jagers der fransche garde van hunne paarden te springen, om eene borstweer rond den keizer te vormen met het vuur hunner karabijnen deden zij de lan siers uiteenwijken. Dezen, terugge slagen, botsten in hunnen terugtocht op de twee honderd Parijzersche i voltigeurs, die door den vlucht van het i6e jagers te paard, gansch alleen achtergebleven waren tusschen de twee legers: de russen vielen hen aan. Aanstonds gingen al de blikken der soldaten naar dit punt van het slag veld. Van beider kanten dacht men deze: voetgangers verloren, maar zij zeiven wanhoopten niet van hun lot. Eerst wisten hunne kapiteins al vechtende een terrein te bereiken dat doorsne den was van struikgewassen en klo ven, en op den boord der Duna lag allen vervoegden zich terstond door die gewoonte van oorlogvoeren wel ke ieder van hen eigen was, en door het instinkt van het gevaar waarin den eene behoelte heelt te steunen op den andere, om uit elkanders krach ten moed te putten. Alsdan, zooals het in zulke oogenblikken gaat, beza- beter kan doorzijpelen en de lucht indringen, en de meststoffen beter in het bereik van het vezel wortelnet komen. Beschikt men over geenen zwavelzuren ammoniak men beert matig. Men geeft wat men kan, en in de mate van hetgeen waarover men beschikt, 't zal altijd voordeel bijbrengen. Chloorpotasch is voorhanden heeft men dus niets anders, men strooit dus alleen dit zout uit, en men geeft ook een weinig beer. Praktij ker. Men weet dat, in 't algemeen, de ondergrond van de Balkanstaten als zeer rijk kan beschouwd worden. Tot heden werd er slechts op enkele plaatsen ern stige prospecties gedaan, maar overal waar de ingenieur opsporingon deed, werd zijn werk beloond. De Frankfurter Zeitung gewaagt onder andore over een kolenmijn-exploi tatie door een groep Duitschers in Bul garije ondernomen, welke meer dan veelbelovend is. Het hoofdburoel bevindt zich naby het dorp Gourkovo, in het distrikt Nova-Zagora, op 900 meters hoogte. Do kolenlaag beslaat een berg- vlak omringd door boschrijke hellingen, alwaar een waterval ruischt die eene beweegkracht van 100 H. P. kan voort- brengon. Op eenige plaatsen liggen de kolenlageu niet den bodem gelijk, en gen zij elkander en vooral hunne aan voerders, om in hunne houding te kunnen lezen wat zij hopen, vreezen ot verrichten moesten zij werden ge waar dat eikendeen vol vertrouwen was, en door dit gevoel van eendrach tige vastberadenheid, groeide het weerstandsvermogen van elk afzon derlijk. Zij trokken behendig profijt uit het terrein. De russische lansiers, vernesteld in het struikgewas en tegengehouden door de kloven, zwaaiden tevergeefs met hunne lange lansen. Terwijl zij trachten door te dringen, vielen zij neer getroffen door de kogels; en de lijven van man en paard kwamen de hinderpalen van het terrein nog ver- grooten. Eindelijk werden zij het beu, en zij sloegen op de vlucht. Seffens was het in ons leger één bravo-geroep en het eereteeken dat de keizer op staanden voet aan de dappersten onder hen zondt, zijne woorden van lof die Europa heeft gelezen alles kwam aan deze heldhaftige soldaten eene glorie uitbazuinen welke zij nog niet gansch waardeerden, omdat een dappere daad altijd eenvoudig toe schijnt aan dengene die haar pleegt. Zij hadden maar een vinger wijd van hun dood of hun krijgsgevangen schap afgestaan, en bijna terzelvertijd zagen zij zich met zege en roem be kroond. ('t Vervolgt.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1