I s G 1 Op GOEDE VRIJDAG Napoleons Veldtocht KATHOLIEK NIEUWS* EN AANKONDIGINGSBLAD PASeHEN Zondag 23 April 1916 3 centiemen hel nummer 70ste Jaar IV° 1702 VAN DE PUTTE-GOOSSENS W eek-Kalender. Opvoedkunde en Onderwijs in Rusland, in 1812. ■O*©*©*©*©*©*©*©*©*©*©*©*©*©*© 9 Zondagrust. DENDERBODE Abonnementsprijs 3 trank 's jaars. Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKERUITGEVER Aalst, den 22 April 1916. APRIL. Evangelie van den Zondag Jesus verrijst van den dood. Marc. XVII. 23 Zondag, PASCHEN. Verrijzenis OH.J.C. 24 Maandag, 2de Paaschdag. 25 Dijnsdag, Kruisdag. H. Marcus. 26 Woensdag, O. L. V. van Goeden Raad. 27 Donderdag, H. Anthimus,bissch. en mart, 28 Vrijdag, H Vitalus, mart. 29 Zaterdag, H. Petrus, mart. Mijn Jezus die Bespogen zijt, Geslagen en gebonden Gegeeseld tot Uw lichaam gansch Gescheurd was en geschonden Gedoornekroond, Met hand' en voet' Aan 't schandhout vastgeklonken Daar hangende Tot dat uw hoofd Is stervend neergezonken Het is om mij, Die zondaar ben, Dat Gij hebt willen lijden Zoo groot en pijn... 0 Leer mij dan Het kwaad met zorg te mijden En is het dat lk morren durf In lijden soms, in rouwen, Vergeef het mij En doet mij naar Uw zalig kruishout schouwen Fons Van de Maele. Theoretische en Praktische Beschouwingen. IX. De vorming van het karakter. De rol die het karakter speelt in ons leven Wij zagen in ons laatste artikel dat de Godsdienst als hel ware de groote helf- boom zijn moet die in de opvoedkunde alle krachten drijft en stuwt, omdat hij ten 16 Mengelwerk. Nadruk verboden. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft). Hoofdstuk VI Zal men verder gaan Littauwen was dus veroverd en het doel van den krijg bereikt, en noch- thans scheen de oorlog pas aan te vangen, want men had het terrein verwonnen maar niet den vijand. Het russisch leger was nog gaaf en geheelzijne beide vleugels, een stond door onzen heftigen aanval ge splitst, waren thans weer vere2nigd. Op dit oogenblik was ook het gunstig ste tijdperk van het jaargetijde aange broken. In deze omstandigheden kwam Napoleon het besluit te nemen hier halt te houden en uit te rusten op de oevers der beide rivieren, de Bo- rysthena en de Duna. Reeds heeft hij op zijne kaarten zijne verdedigingslijn getrokken de belegeringsartillerie rukt op naar Rigadeze versterkte stad zal tot steunpunt dienen aan den linkervleu gel van het leger, dat dan verder te Dunaburg en te Polotsk eene drei gende defensieve houding gaat ne men. De hooidstad Witepsk, welke zoo gemakkelijk kan versterkt wor den, moet met hare beboschte hoogte een verschanst kamp uitmaken in het centrum onzer troepen. Van daar tot grondslag ligt aan elke gedachle. aan elke daad die naar hooger streeft. Hij lielpl er machtig aan toe om onze meu- schelijkheid tot een hooger peil te tillen, en eens te meer doet zijn invloed zich gelden waar er spraak is van karakter vorming. De vorming van het karakter Ziedaar vier woordjes die gauw neer gepend zijn, nog gauwer uitgesproken, en nochtans zijn zij van kapitaal belang in ons leven. De eigenlijke kracht van den mensch, die beslist over het resultaat van geheel zijn leven en ook de basis van zijne lichamelijke gezondheid uit maakt, is het karakter. Aldus schrijft de gekende pacdagoog Dr F. W. Foerstei-. Al dezen die zich met opvoedkunde bezighielden of er over schreven, deden het belang van het karakter op het voor plan treden. Jules Payot in zijn heerlijk werk L'Education de la Volonté Pater Gillet in zijn boek: Over Karaktervor ming Pater Guibert in Reiner Leven en honderden andere zielskuu- digen en opvoeders wijzen er op hoe het karakter aan ons zedelijk en lichamelijk leven een kloeken, stevigen bouw moet geven. Karakter schenkt aan het bestaan een heid en harmonie. Karakter of wilskracht voerde de hei ligen en martelaren tot de hoogste triom fen over hun driften en hun tormenten. Karakter maakt den held op het slag veld. Karakter was het leidsmotief van al die levens welke waarlijk schoon en groot geweest zijn. Ten andere iedereen is daarover 't ak koord. Men heeft woorden van lof te over voor een karaktermensch, maar men denkt er niet aan hem na te volgen. Mon bekent eenparig on volmondig dat het karakter eene onontbeerlijke kracht is in het loven, maar men geraakt liet niet eens over de vraag of die kracht aan iedereen werd geschonken, of de gods dienst er iets mede te maken heeft, en of zij kan aangekweekt of vermeerderd worden. Wat al leerstelsels heeft men op dit vraagstuk met veel geklop en gehamer niet opgetimmerd Aan de eene zijde slaat de bent der moedeloozen, der zwartzieners of zooge naamde fatalisten, die mei Taine ver klaren dat deugd en ondeugd voort- AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,25 fr. Gewone annoncen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. aan het zuiden loopt de modderach- tige Berezina-stroom, en liggen er enkel eenige passen open welke door een handvol mannen kunnen verde digd worden. Hooger op ligt de ver sterking Bobruisk, rechts van die uitgestrekte frontslijn, en het is noo- dig dat zij in ons bezit kome. Voor het overige rekent men op den op stand der volkrijke streken van het zuiden. Dit was het plan van den keizer. Alsdan zag men hem Witepsk en het omliggende doorloopen, om deze plaatsen te verkennen waar hij voor nemens was lang te wonen. Zes en dertig bakovens, die gezamentlijk negen en twintig duizend ponden brood konden leveren, werden hier opgebouwd. Men bekommerde zich niet alleenlijk om het noodzakelijke, maar tevens wijdde men zijn aan dacht aan het aangename. Leelijke steenen huizen schonden de omgeving van het paleis de keizer deed die door zijne garde afbreken, en de pui- nen wegvoeren. Hij heeft zelfs reeds aan de wintervermaken gedacht tooneelspelers uit Parijs zullen hier heen ontboden worden, en vermits Witepsk ledig is, zullen alzoo de toeschouwsters uit Warschau en Wil na binnen hare muren gelokt worden. Toen hij al deze plannen miek, was Napoleon door wijze ingevingen be zield. Zijne ster verlichtte hem. Doch, het zou niet lang duren, omdat zijn strijdlustig en ongeduldig genie wars was van alle rust Het was vooral veldmaarschalk Murat die hem in deze dagen kwam lastig vallen, en vurige hartstochtelij ke woorden sprak om den strijd voort brengsels zijn gelijk suikeren vitriool omdat de mensch niet vry is in zijn hau- dolen, omdat hij gedreven wordt door blinde geheime machteD, en eikendeen van ons goed - of - slecht is, al naar gelang hij goed of - slecht - ter we reld kwam. Deze pessimitische levens beschouwing, waarin geen zweem van karaktervorming of verantwoordelijk heidsbegrip is te vinden, weegt zwaar- grauw als een herfstlucht op een groot deel onzer moderne letterkundu, dat er een uitvloeisel van is. Aan de andere zijde staan de dweepers, de idealisten en Uebermensclien uit de school van Kant, Nietzsche e. a., die de volste vrijheid van gedacht en daad in hun leven willen brengen, en er naar streven zich zelf tot kleine «goden.' op te werken. Het is de stoffelijke ver goding van don meusch. Hun levensregel luidt Zuriick zum leben. Lobe dich aus. Terug tot het leven. Leef uw volle leven uit. Het is het stelsel der volkomcne ban deloosheid, der macht, der overwinning in het leven. (1) En zooals P. Gillet het zegt Voor den Uebermensch bestaat er geen bepaald ideaal gelijk voor ons, maar hij maakt het zelfvrij naar goeddunken. Hij maakt zelf zijne zedeleer goed 'en kwaad, waarheid en dwaling zijn maar woorden voor hem. Welke is nu de christelijke levensop vatting tegenover al die troebele en ge vaarlijke leerstelsels, welke wij hier slechts vluchtig hebben aangeraakt De christelijke moraal leert ons dal de schoonste gave en hoogste waarde tevens van den mensch gelegen is in "vrij heid een vrijheid welke geen bande loosheid is, en hierin bestaat dat zij hum toelaat eene rem te zetten aan zijne harts tochten, het vleesch onderdanig te maken aan den geest, en al zijn daden af te richten op een bepaald doel en ideaal dat hij voor oogen hoeft. Christelijke zedenleer predikt ons de zelfbeheersching als hoogsten trap van volmaaktheid aan. Doch zelfbeheerschiug bloeit op uit wilskracht uit het karakter, en dan duikt hier andermaal de vraag op nat is het karakter Het karakter, zegt de zie Is kundi ge, is een zeer ingewikkeld geheel van gedachten, neigingen, driften (1) Zie Zedelijke Stroomingen op Onze Dagen door Mgr. E. Van Roey. te zetten. Deze veldheer die evenmin rusten kon als zijn meester, die daar bij nooit verzadigd was van glorie, en den reuk van het poeder en den vijand in zijn neusgaten had, wist zich niet langer in te toornen. Hij verlaat zijne voorhoede, snelt naar Witepsk, en alleen met den keizer, viert hij den vollen teugel aan zijn oorlogszuchtige passie De russen zijn lafaards roept hij uit. Zij hebben te Witepsk nogmaals het gevecht gevlucht, en zijn er schandelijk uitgetrokken. De schrik zit hun in 't lijf en een storm- ren mijner lichte ruiterij ware vol doende om dit leger neer te smakken in 'tzand - Napoleon glimlacht om zooveel ijver, en om zijn generaal wat te bedaren zegt hij: Murat, onze eerste veldtocht in Rusland is geëin digd; laat ons hier onze arenden plan ten. Twee groote stroomen steunen ons front; op die lijn zullen wij blok huizen oprichten. Onze kanonnen moeten in kruisvuur losbranden: wij gaan onze krachten in vierhoekige slagorde opstellen. Op die vier hoe ken zetten wij ons geschut, en binnen verrijzen onze kantonnementen en magazijnen. Het jaar i8i3zal ons te Moscou zien, en 1814 te St-Peters- burg. De veldtocht in Rusland is een veldtocht van driejaren Aldus vatte zijn genie alles massaal en grootsch op. en over een leger van vier honderd duizend man sprak hij alsof het maar een regiment was. Dienzelfden dag stuurde hij tot een beheerder deze beteekenisvolle woor den Wat u aangaat, mijnheer, be ijver u om ons hier naar behooren te voeden want en hier richtte hij zich met luider stem tot een zijner 0 (Muziek *an Lod. de Vocht). ALLELUIA Hemelen, breekt van heilige vreugde Aarde sidder in glanzende pracht 't Licht verwon en gedood is de nacht ALLELUIA Volkeren, wendt naar 't Licht en het Leven Klink' bedwelmend door 't glanzend heelal Vreugdegezang en bazuinengeschal ALLELUIA Christus verrees vol stralende glorie, Eerst den sterken, verwinnenden Leeuw Brengt hem hulde van eeuw tot eeuw A. Cuppens. lens, gewoonten, waar we orde, tucht en eenheid moeten inbrengen. - Vermits ons karakter dus als het ware eene samensmelting is van gedachten, neigingen, driften, gevoelens, enz. blijkt hieruit afdoend dat hot karakter geens zins onveranderbaar is, geenszins weer- (2) Zonder wil geen karakter, zonder karak ter geen wilzegt de schrijver verder. In zijn ophefmakend boek Les Maladies de la Volon- té» toont de vermaarde fransche geleerde Th. Ribot ons door treffende voorbeelden aan, dat er wezenlijk menschen bestaan in wie het ver mogen van den wil als lain geslagen ligt. Met de beste bedoelingen bezield, en soms met rijke gaven bedeeld, kunnen zij toch niets uitwerken, omdat er tusschen hun zenuw centra en hun wil geen koppeling, geen verbinding meer is zij zien wel de daad die zij zouden moeten ple gen, maar zij kunnen ze niet ten uitvoer bren gen. Zij bezitten geen vrijheid van handelen. De fatalisten hebben daarin een argument wil len pulten voor hunne zwartgallige leer, maar het is klaar dat dergelijke gevallen tehuis hoo- ren in het domein der geneeskunde, evenals de gevallen der krankzinnigen, der idioten, der geboren misdadigers, enz. En het is even klaar dat het niet aan die ontaarden en zieken, maar wel aan de algemeene, gezonde en gaaf-ontwik kelde menschheid is, dat men zedelijkheidsprin ciepen moet toetsen officieren wij hebben geen lust dezelfde dwaasheid te begaan als Karei den XI Ie Maar weldra kwamen zijne daden in tegenspraak met zijne woorden, en men was verwonderd toen men hem op haast laksen toon bevelen hoorde geven voor al die groote toebereidsels. Links werd Riga niet belegerd zooals hij eerst besloten had, en rechts bleef Bobruisk ook in de handen van den vijand. Deze laatste versterking ver rees te midden van een uitgestrekt en diep moeras, en aan de ruiterij werd de taak opgedragen haar in te nemen. Er bleef dan nog alleen Witepsk. Van op de tinnen dezer hoofdstad, valt de blik loodrechtin deDuna,ofin de diepe afgronden welke hare om heining omgeven. In deze streken blijft de sneeuw lang liggen. Zij dringt en zeeft door de weekste dee- len van den grond, en maakt die aarde zuipnat en slgkerig. Alzoo ontstaan er op het onverwachts diepe water- roeven, die reeds zoo dikwerf in eze wijde vlakten den rit onzer char- geerende ruiterij gestuit hadden. Voor franschen was er slechts een maand van noode om van Witepsk, dank aan hare natuurlijke ligging eene onineembare forteres te maken en toch werd dit noodzakelijk werk niet uitgevoerd. Terzelvertijd weiger de men de onmisbare millioenen voor de aanwerving en de bewapening van een Littauwsch leger; en prins San- gutsko, die aangeduid was geweest om het oproer der zuidelijke volken te gaan mennen, werd in het keizer lijk kwartier teruggehouden. Ten andere, in de onmiddelijke om geving van den keizer, vergaapte men spannig blijft aan vorming en opleiding, zooals eenige beroemde dwaalgeesten het hebben beweerd. Want indien dit zou ware. dan zou men ook moeten aanne men dat onze gedachten, onze neigingen, onze driften niet te veranderen of te wijzigen zijn, en dan wordt alle opvoe ding een hersenschim en alle godsdienst een droombeeld Nu, de feiten staan daar die gansch het tegenovergestelde bewijzen. Wij zien dat karaktervorming niet alleen mogelijk is, maar wij weten en voelen dat zy onmis baar is voor den enkelling en voor de maatschappij, omdat zij den grondslag vormt van liet leven dat, zonder haar, jammerlijk ineenstort. ('t Vervolgt). Van 's middags tot middernacht, eenige dienstdoende apotheek, Zondag 13 April, Paschen M Callebaut, Botermarkt. Maandag 24 April, 2e Paaschdag M. Bouner, Bisschopstraat. zich niet aan al zijne plannen. Men herinnerde zich daar hoe hij, toen men het verlaten kamp der russen en daarna Witepsk kwam te bemachti gen, hunne vreugdekreten onderbro ken had met dezen plotschen uitroep: Denkt ge dan dat ik zoo ver ben ge komen om dezen puinhoop te verove ren Intusschen overlaadde hij het leger met allerlei gunsten. Wanneer hij een konvooi van ge wonden ontmoette, deed hij het stil staan, en nam inlichtingen over hun lot, over hunne smarten, over de om standigheden waarin zij gekwetst werden, en verliet hen slechts nadat hjj hen allen getroost had en milde "tfelooningen geschonken. Men bemerkte vooral zijne groote bezorgdheid voor zijne garde. Dage lijks hield hij revue, en was kwistig met zijn lof en karig met zijnen blaam. En als hij soms eenen blaam toedien de, dan was het gewoonlijk op den kap der hoofdmannen, hetgeen niet weinig in den smaak viel der soldaten. lederen dag nog ging hij hunne bakovens bezichtigen, hun brood nut- ten, en hield een waakzaam oog op de regelmatige uitdeeling hunner rantsoenen. Het gebeurde ook vaak dat hij van zijn talelwijn stuurde aan den soldaat die in zijne nabijheid stond. Eens zag men hem het puik zijner garde verzamelen er moest een nieuwen kapitein aangesteld worden. Hij zelf ging tot die aanstelling over, en toen de plechtigheid afgeloopen was, omhelsde hij hem in het bijzijn der soldaten. ('t Vervolgt.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1