Napoleon's Veldtocht KATHOLIEK NIEUWS» EN AANKONDIGINGSBLAD Zondag "21 Mei 1916 5 centiemen hel nummer 70"" Jaar IV0 4706 VAN DE PUTTE-GOOSSENS Week-Ka lender. 't Is Meidag in Rusland, in 1812. Opvoedkunde en Onderwijs Kou ijneuk week. LANDBOUW. DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 trank 's jaars. Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKERUITGEVER Aalst, den 20 Mei 1916. MEI. Evangelie van den Zondag Jesus belooft den H. Geest. Joann. XVI. 21 Zondag, 4. na Paschen, H. Valens, bel. 22 Maandag, H. Julia, martelares. 23 Dinsdag, H. Joannes Bapt. de Rossi, bel. 24 Woensdag, O. L Vr. Hulp. d. Christ. H. Donatius, mart. 25 Donderdag, H. Gregorius Vil. Paus. 26 Vrijdag, H. Filipus Nerius, bel. 27 Zaterdag, H. Beda, bis. en bel. 't Is Meidag en de zon zit uit, De blauwe lucht hangt vol gefluit, Lichtgroen zijn al de hagen. Hij trekt zijn stoute schoenen aan, Hij zal vandaag naar Leentje gaan, Hij wil het haar gaan vragen Hij staat al bij het hekken daar, De flinke gast met kroezelhaar, Bruine oogen, warme wangen. Mooi Leentje heeft hem vast verwacht Ziet, hoe zij guitig tegenlacht Met oogskens vol verlangen. Nu kouten zij van wind en weer, Van koeikens, kalfkens en zoo meer Van doodgewone dingen, Doch luistren ondertusschen naar De blijde liedjes, wonderbaar, Die in hun harten zingen. Maar 't woord, het woord zoo lang bereid. Hij krijgt het toch niet uitgezeid Hue 't op zijn lippen Dranue Hij blijft maar kouten van het weer, Van koeikens, kalfkens en zoo meer, Lijk jongens doen te lande. Mooi Leentje wacht, mooi Leentje smacht, Waarom het woord niet uitgebracht Dat al de vogels fluiten Ze zijn wel eens zoo vrank, zoo koen. En roepen 't overal in 't groen De lieve, kleine guiten Opeens... hei ei hoe 's dat geschied Hij weet het zelf waarachtig niet Heeft hij het mooie Leentje 20 Mengelwerk. Nadruk verboden. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft). Wanneer Duroc dit nieuws aan Napoleon mededeelde, was deze ten hevigste bedroefd. Thans is hij niet meer verwonderd over het stilzwijgen van Alexander. Hij heeft bittere ver wijten in den mond voor de Turken die zich door hun blinde domheid zulk een vredeverdrag, dat veel nood- lottiger was dan eenen oorlog, op den hals lieten schuiven. Hij hekelt ook hevig de troebele politiek zijner bond- genooten die, gebruik makende van zijne afwezigheid, wellicht in het don ker aan 't konkelen en 't kuipen had den geweest tegen den overwinnaar voor wien zij allen het hoofd moesten bukken. Dit voorval maakt de noodzakelijk heid eener spoedige overwinning nog scherper. Alle hoop op vrede is als een rook weggevlogen. De keizer komt de proklamatieën der russen te lezen. Zij waren opgesteld in de frove, onbescholte taal van dit volk. lier volgt er een staaltje van Met eene weergalooze snoodheid kondigt de vijand de vernietiging van onzen stam aan. Onze dapperen wil len zich op zijne bataljons werpeb en hen aan stukken hakken: maar wij willen onze mannen niet offeren op het altaar van dien Moloch. Er is eéne algemeene bewapening tegen den algemeenen tyran van noode. Hij komt, het verraad in het hart en de rechtschapenheid op de lippen, ons aan boeien slaan met zijne slaven-le gioenen. Verjagen wij dit ras van 'sprinkhanen. Dragen wij het kruis in onze zielen, het staal in onze handen. Een zoentje op haar wang gedrukt, En zij... heeft zich niet weggerukt En hij, hij vraagt nog eentje Nu is 't er uit, nu is 't gezeid Het blijde woord, zoo lang verbeid, Is uit zijn hert gesprongen I 't Was meidag en de zon zat uit, De blauwe lucht hing vol gefluit... Hei hoe de vogels zongen A. Cuppens. Theoretische en Praktische Beschouwingen. XII. Het werk van vader en moeder Praktische Beschouwingen De opvoeding van het kind binnen den huiskring komt dus hoofdzakelijk hier op neer karaktervorming, en dat is het werk van vader en moeder. Wij hebben hooger gezien hoe de va der door zijn barschheid of oploopend- heid gansch den invloed verniotigt dien hij op het kind zou moeien hebben, en hoe deze invloed dan geheel overgaat in het bezit van moeder die, gedreven door hare blinde en dikwerf dwaze liefde, er misbruik van maakt. Is bet niet jammer dat de man, die door den Schepper werd aangesteld als hoofd en koning van 't gezin, aldus eigenhandig en moedwillig zijnen scep ter stuk slaat zachtheid zou hy Mot goedheid nen regeeren, waar zijn gezond oordoel, zijn breeder levensinzicht en rijpere le vensondervinding onmisbaar zijn om het karakter der kinderen te vormon. Want voor den arbeid der karakter vorming schieten de krachten der vrouw gansch te kort. Slechts bij uitzondering treft men moe ders aan die op eigen hand eene stevige en kloeke opleiding kunnen geven aan hunne kinderen. In het leven van groote mannen, geleerden of kunstenaars, lezen wij dat er zulke moeders bestaan heb- Rukken wij de tanden uit dien leeu wenkop, en laat ons den tyran in 't zand neersmakken die de aarde wil omkeeren. Napoleon was ontroerd. Deze smaad, zijne overwinningen en tegen slagen, alles hitste hem op. De drie- rangige opmarsch van Barclay naar Rudma, die verklikt was geweest door onze neerlaag bij Inkowo, en het krachtig defensief van Wittgen stein, lieten eenen veldslag verhopen. Er viel hier dus te kiezen ofwel een grooten slag aangaan, ofwel eene defensieve houding aannemen die lang, moeilijk en bloedig zijn zou, die niet strookte met onze gewoonten, die daarbij bezwaarlijk vol te houden was gezien den grooten afstand tus- schen ons en de hulptroepen, en die aanmoedigend zou zijn voor den vijand. Napoleon neemt een besluit en deze beslissing zonder roekeloos te zijn is grootsch en stout als de onder neming zelf. Hij gaat zich van Oudinot verwij deren, doch eerst doet hij deze in verbinding komen met het korps van Saint-Cyr, en geelt hem bevel zich insgelijks te vervoegen met den her tog van Tar enten. Hij zelf zal tegen den vijand opmarcheeren, maar eerst, alhoewel hij zich binnen het bereik van den rus bevindt weet hij toch ongemerkt zijne operatielijn van Wi- tepsk te verleggen op Minsk. Dit manceuver is zoo wel bestudeerd, cn hij heeft zijne luitenanten aan zooveel stiptheid, nauwkeurigheid en geheim houding gewend gemaakt, dat het vijandelijk leger binnen vier dagen tevergeefs één franschman zal opspeu ren vóór haar front, terwijl hij inte gendeel met eene massa van honderd vijf en twintig duizend soldaten <le flanken en den rug aantasten zal van dienzelfden vijand die een oogenblik gedacht had hem te kunnen verrassen. Nochthans de uitgestrektheid en de veelvoudigheid onzer operatieën die AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,25 Ir. Gewone annoncen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen vólgens akkoord. hen, doch dal waren uitg'elezene vrou wen die gelijk heuveltoppen uitsteken hoven hol vlak-strekkende land der alge meenheid. Vader en moeder moeten dus hun handefl in elkaar leggen, hun wederzijd- sche krachten koppelen en aanvullen om alzoo gezamentlijk hun moeilijke taak van karaktervormers naar hun beste vermogen uit te werken. Wanneer men de paarden vóór en achter den wagon spant dan geraakt men niet vooruit, en evonzoo kan het werk der opvoeding geen duim gronds vorderen wanneer er geen verstandhou ding bestaat tusschen vader en moeder. Het komt er derhalve op aan dat zij het eens zijn over het doel dat zij herei ken, over de middelen die zij aanwenden, over de richting die zij inslaan willen bij de karaktervorming hunner kinderen. En wanneer zij voor dit alles geheel rpet elkaar in samenvoeling zijn, dan nog is hun rol niet licht, want wij hebben reeds geleerd dat het karakter een uiterst ingewikkeld samenstel is van inborst, neigingen, gedachten, driften enz. Het komt er bijgevolg op aan die ver schillende en vaak tegenstrijdige bestand- deelen, met een behendige, vaste en levens teere hand le mennen, te ordenen en te doen samengroeien tot een harmo nieus en deugdelijk geheel. Moeilijk werk omdat het zoo delicaat van aard is, zooveel menschenkennis, zooveel geduld en zachtheid, en schatten van toewijding en klaar-ziende liefde vergt De Provinciale Landbouwafdeeling van het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit der provincie Antwerpen, heeft de vol gende onderrichtingen uitgegeven en verspreid, die ook voor menigen onzer lezers wellicht hun nut kunnen hebben. Daarom achten wij het gepast ze in ons blad gehoel over te nemen In de huidige omstandigheden, nog meer dan voorheen, is de kweek van overal zijne tegenwoordigheid ver- eischen, houden hem nog in Witepsk. Het is enkel bij middel zijner brieven dat hij overal kan aanwezig zijn, en hij beeldt zich in dat al die dringende en herhaalde bevelen welke van hem uitgaan, er zelfs in gelukken zullen over alle afstanden en hinderpalen te triomfeeren. Het leger leefde dag aan dag van hetgeen men bijeenbrengen kon. Het bezat voor geen vier en twintig uren voedselhij beveelt dat het eetvoor- raad moet opdoen voor eenen termijn van vijftien dagen. Steeds geeft hij nieuwe bevelen. Den ioe Oogst ziet men hem acht brieven sturen aan maarschalk Davoust, en bijna even veel aan ieder zijner overige luitenan ten. In sommige daarvan doet hij al de troepen te saam trekken, volgens zijn stelsel hetwelk verklaart-• dat alle oorlogskunst hierin is gelegen zooveel volk mogelijk op een bepaald punt te verzamelen. - Hij schrijft dus aan Davoust: i-Dóét Latour-Maubourg bij u komen.^ In dien de vijand stand houdt te Smo lensk, zooals ik het vast denk, zal het eene beslissende zaak worden, en dan kan onze strijdkracht nooit te groot zijn. Orcha zal het middenpunt van ons leger worden. Alles duidt aan dat er een groot gevecht zal gele verd worden te Smolensk ik moet dus hospitalen hebben daar moeten er zijn te Orcha, Dombrowna, Mochi- low, Kochanowo, Bobre, Borizof en Minsk. 0 Toen vooral legde hij eene hevige bezorgdheid aan den dag voor de bevoorrading van Orcha. Het is den loe Oogst, op hetzelfde oogenblik dat hij dezen brief dikteert, dat hij het sein tot den opmarsch geeft. Binnen vier dagen moet gansch zijn leger verzameld zijn op den linkeroever der Borysthena, nabij Liady. Den i3e verlaat hij op zijne beurt Witepsk. Hij had er vijftien dagen verbleven. konijnen een winstgevende bron en dient dus ten zeerste aangeraden niet al leen voor den nederigen werkman maar ook voor tal andere personen. Het konijn vermenigvuldigt zich op verbazende wijze, vergt weinig voedsel en vergenoegt zich zelfs met hetgeen men noemt afval van vruchtenhetgeen hedendaags nog meer dan ooit dient in achtgenomen. Het gebruik van konijnenvleesch heeft in de laatste tijden groote uitbreiding genomen en do waarde van de huiden is merkelijk vermeerderd: dit alles draagt ten zeerste bij lot het verwezenlijken van eene schoono winst, En juist daarom den ken wij nut te stichten door het bevor deren van den kweek, vooral in deze provincie alwaar tot nu toe die belang rijke tak van het neerhof verwaarloosd werd. Gezien de onervarendlieid van de be ginnelingen, schijnt het ons doelmatig de volgende aanduidingen te geven. 1. Aankweek van konijnen. Plaats tot aankweek. Het aan- kweeken van konijnen kan geschieden op drie manieren. 1. In volle vrijheid op het hof of op eene afgesloten weide (omringd door muren, netten of schutsels). 2. I11 houten of metalen bakken die men naar verlangen verplaatst en in de welke de konijnen het gras nemen dat tusschen de traliën of latten voorkomt. Dit stelsel vereischt de verplaatsing der kooien op gepasten tijd. 3. In vaste hokken of koten. Deze laatste doenwijze verdient den is van eenieder. Gevolgentlïjk zuifun' y hierover eenige inlichtingen geven. Het konijnenkot welke men hij voor keur binnen den stal maakt en desnoods onder een afdak, liever dan in opene lucht, moet zuiver en gezond zijn, voor zien van eene goede laag stroo of droge bladeren weike men dikwijls vernieuwt Het moet oenigzins afhellen voor het wogvloeien van de pis. Een radseel is geraadzaam voor het toedienen van ongesneden voedsel (gras, hooi, euz.) Het moet nochtans tamelijk Hoofdstuk VII Altijd dieper Rusland in De tegenslag dien een onzer gene- ralen in de botsing bij Inkowo kwam te lijden, had dit strijdplan aan Napo leon ingegeven. In een gevecht dat de voorposten daar leverden werd generaal Sebastiani en zijne ruiterij door tien duizend russen verdreven. Sebastiani was nochtans geen kat om zonder handschoenen aan te pak ken, doch de vijandelijke ruiters had den met buitengewone stoutmoedig heid en vertrouwen hunnen aanval gedaan. Dit feit deed Napoleon ver onderstellen dat de vijand hier in overmacht moest zijn, en dat gansch zijn leger vereenigd opgesteld stond tusschen de Duna en den Dnieper, om tegen het centrum zijner kanton- nementen op te rukken. En inderdaad, hij had juist geraden. Het Groote Leger was op dit oogenblik gansch verstrooid het moest terug vereenigd worden. Zie hier dan het krijgsmanceuver dat hij ontwierp: hij zelf zal met zijne garde, met de Italiaansche troepen en drie divisies van Davoust, vóór het aan valsfront der russen wegtrekken hij gaat zijne operatielijn te Witepsk verlaten, en er eene andere nemen op de Orcha, en zich aldus met honderd vijf en twintig duizend man op den linkeroever van den Dnieper werpen, tegen den linkerflank van den vijand in. Gedekt door den stroom, zal hij den rus vooruitsnellen Hij wil hem vóór zijn in Smolensk. Als hem dat gelukt zal hij gansch zijn leger afge sneden hebben niet alleen van den weg naar Moscou, doch ook van al de wegen die leiden naar het midden en het zuiden van zijn rijk, vermits de rus dan zal moeten achteruitdeinzen naar het noorden. Op die wijze zal hij te Smolensk, tegen de gezamentlijke strijdkrachten van Bagration en Bar clay een plan kunnen uitvoeren heb ben, dat hem vroeger te Witepsk, en dicht zijn ten einde dö jonge konijntjes te beletten er in te kruipen. Bij gebrek aan voldoende plaats, kan men verschillige koten hoven elkander maken, doch in dit geval zal men zor gen dat liet laagste gedeelte van "liet bovenste kot over liet onderste uitsteekt ten einde het wegvloeien van de uitwerp sels te verzekeren op behoorlijke plaats. Het getal kolen hangt af van de hoe veelheid konijnen, doch in alle geval moet er een afzonderlijk kot zijn voor degene welke men voor den kweek be houdt, alsook voor de bevruchte moeren en voor de kleinen op zekeren leeftijd. Uit het Landbouwieven. ('t Vervolgt). Bemesting der tabak. De teelt der tabak is zeor belangrijk in ous land in het jaar 1913 werd er niet minder dan 25 millioenen franken tabak verbouwd, en wat zal het thans zijn, nu de prijzen meer dan het dubbel van vroeger bedragen. Do tabak is oen der zeldzame gewas sen, dat in hoedanigheid wint met jaren lang in den zelfden grond vorbouwd te worden. Komt er na verschillige jaren een tijd dat de tabak niet meer lukt, daar waar zij steeds eene goede opbrengst van goede hoedanigheid gaf, 't is een teeken dat men eindelijk verlanden moet; men zegt dat de grond moede is. Men plant niet te wijd. De tabak is een dier planten, waarop de bemesting ongelukkiglijk nog het minst oordeelkundig geschiedt. Nog te veel wordt voor oenige hulpbemesling bnuu luuaauumibii vuu ..i:., gUNdJIl, Uil u.tai in r.ciiVn 1 sterken heer gegoten. Beer geeft tabak van slechte hoedanigheid onder alle op zichten. De tabak vergt eenen teermestrijken, gezonden grond; men kan heel goed ta bak na voederrogge. die in den herfst sterk bemest werd, verbouwen. Zij vergt vooral eene duchtige potasch-, en eene goede stikstofbemesting. Fosfoorzuur is noodig, maar in matige hoeveelheid. De potascli vermeerdert de brandbaarheid, en verbetert den smaak on den geur van tegen de strijdmacht van Barclay alleen, niet mocht gelukken. De operatielijn van een zoo talrijk leger moest bijgevolg eensklaps verlegd worden: twee honderd dui zend man op een afstand van meer dan vijftig mijlen verspreid, gingen schielijk saamgebracht worden, bui ten den weet van den vijand, alhoe wel het nochtans binnen zijn bereik en op zijnen linkerflank geschiedde. Zie daar ongetwijfeld een dier grootsch- opgevatte plannen die wanneer zij met het noodige beleid, en even snel als zij ingegeven werden, kunnen tot uitvoer komen, héél het aanzicht van eenen oorlog veranderen, over het lot der volkeren beslissen, en het génie der veroveraars als een bliksem doen uitbarsten. Onze opmarsch was begonnen. Van af de Orcha tot aan Liady, vormde het fransche leger eene lange kolom op den linkeroever van den Dnieper. Aan de spits deed zich het korps van maarschalk Davoust opmerken door de tucht en de eenheid van al zijne divisies. Zijne soldaten werden door al de anderen aangewezen en ver noemd om hun kraaknette uitrusting, hun zorgvolle bevoorrading, de hun opgelegde spaarzaamheid in het ver bruiken der eetmiddelen, en het kloek voorkomen hunner divisies dat uit al die orde voortsproot. De divisie van Gudin ontbrak een verkeerd opgesteld bevel had haar vier en twintig uren aan één stuk doen ronddolen in moerasachtige wouden; zij kwam eindelijk aan, doch een driehonderdtal strijders waren bezweken tijdens de versnelde mar- schen die haar eindelijk op ons voet spoor brachten. ('t Vervolgt.) Men vergete niet dat wy hier met den schrijver honderd jaren moeten achteruitgaan een leger van twee honderd duizend man werd alsdan aauzien als een groot leger.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1