Verordening Napoleon's Veldtocht 0. H. HEMELVAART KATHOLIEK NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD Zondag 4 Juni 1910 'i cenlieniftn hol niimiuëi 70sle Jaar IV° 4708 VAN DE PUTTE-GOOSSENS Week-K a lender. in Rusland, in 1812. Huwelijkslied Leest en verspreidt De Denderbode LANDBOUW. Konijnenkweek. DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 trank 's jaars. Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKERUITGEVER Aalst, i/eji 3 Juni 1916. JUNI. Evangelie van den Zondag Jesus voorzegt de vervolging zijner leer lingen. Joan. XV. 4 Zondag, 6 na Paschen, Exaudi. 5 Maandag, H. Bonifacius. 6 Dijnsdag, H. Norbertus. 7 Woensdag, H. Robertus. 8 Donderdag, H. Medardus. 9 Vrijdag, HH. Primus en Felicianus. 10 Zaterdag, H. Margareta, Vig. v. Sinxen. betreffende het effen van rechten voor de verleening van in- en uit- voertoelatingen. ARTIKEL 1. Voor de verleening van in- en uitvoer- toelating (Verordening van 5 Moi 1916. betreffende den in- en uitvoer van goede ren, Verordeningsblad voor het Etappen- gebiod van het 4e leger, bladzijde 246 tot 255.) door de Etappen-Inspektion (Wirt- schaftausschuss) moeten de volgende rechten betaald worden 0,25 fr. voor goederen tot 10,00 fr. waarde. 0,50 Ir. voor goederen van meer dan 10,00 tot 50,00 fr. waarde. 0,75 fr. voor goederen van meer dan 50,00: tol 75,00 fr. waarde. 1,00 fr. voor goederen van meer dan 75,00 tot 100,00 fr. waar de. 1 ten honderd vobr goederen van rneer dan 100 frank waarde By goederen van moer dan 100 frank waarde wordt elk begonnen honderd vol gerekend. Voor de betaling van hel recht wordt op het toelatingsbewijs kwitantie ge geven. ARTIKEL 2. Met de aanvraag tot verkrijging der in- of uitvoertoelating moeten, voor zoo ver andere verordeningen niet verdere bewijzen eisehen, rekeningen of schrifte lijke bewyzen betreffende de waarde dor te vervoeren goederen, voorzien van de handleekening van den aanvrager, wor den ingediend. ARTIKEL 3. Deze verordeningen slaat niet op zen dingen van Duitsche besturen. Overigens kan do Etappen-Inspektion van do betaling van het recht ontslaan of het recht verminderen. 22 Mengelwerk. Nadruk verboden. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft). Newerowskoï beleefde een zeer ge vaarlijk oogenblik zijne kolom mar cheerde links van den grooten weg tusschen de nog rechtstaande rogge- gewassen, toen zij eensklaps op net staketsel eener landomheining ging stuiten zijne soldaten door ons voor- uitgestooten, hadden den tijd niet er eene bres in te maken, en Murat deed gansch het schadron der Wurtember- gers op hen afstormen ten einde hen de wapens te doen neer leggen. Maar terwijl het hoofd der russische kolom over den hinderpaal heenschreed, keerden hunne laatste, rangen zich om en boden ons vastberaden weer stand. Zij schoten wel is waar slecht, en de meesten vuurden hunne gewe ren in de lucht af, in volle verwarring, doch de kruitdamp, de kruitvlammen, en het geknal jüer salvoschoten ver schrikten de wurtembergsche paar den en deden hen in paniek uiteen stuiven. De russen namen dit oogènblik te baat, om tusschen hen en ons den hinderpaal te brengen van het staket sel dat hen noodlottig had moeten zijn. Hunne kolom kon zich dan weerom hervormen en veld winnen. Eindelijk kwamen er eenige Iransche kanons aan, en zij alleen waren bij ARTIKEL 4. Met ten hoogste twee jaar gevangenis en met ten hoogste 10000 mark (in woordon tien duizend mark) geldboete of met eene dezer straffen wordt gestraft: 1) \Vie goederen zonder voorafgaande betaling der bepaalde rechten in- of uitvoert. 2) Wie in zijne aanvraag tot vorkry- ging der toelating, volgens Artikel 2, opzettelijk of uil grove nalatigheid oii- juisle aangiften doel. E. H. den 24 Mei 1916. Dar Etappeninspekteur, Gez. Von UNGER, General der Kavallerie. De formulieren, volgens verordeningen van 5 Mei 1916, verordeningsblad voor bet Etappengebied van het 4® leger, blad zijde 2-16 en 252 noodzakelijk oin hel voorstel in te dienen voor de vorleening van. in- en uitvoertoélatingen zijn te be- trekken door flrma Ach. Connehaye, drukkerij in Gent, 33, Kortryksohe steenweg. Er wordt aangeduid dat deze formu lieren slechts te gebruiken zijn in geval dat de waarde der te vervoeren goederen meer dan 1000 frank bodraagt. Bij voorstellen om toelating voor liet vorvoer naar Duitschland, naar hot Ge neraal-Gouvornement en naar de gebie den door hot Duilsch leger bezel is aan plaats der formulior-voorstellen de een voudige aangifte van de waarde voldoen de. O, zuo i» dat schuchter klein vogelken waar Dat daar in idio boomkruin zijn lied zit te zingen, Dan zoo ik mijn wijsje gaan zingen in 'l groen Der hagen die lleurig gindsch huisjep omringen. O, zoo ik dat liefelijk Moameken waar Dat hier aan mijn voet in het gers statu te tieren. Ik ging vóór zijn deur in het hoveken staan. Ol nchter t gordijntje, zijn veniterken sieren O. zoo ik dat koestelend zunueken waar Dat hoog aan den hemd zoo klaar hangt te Moeien, Geen enkele dag op hel jaar ging voorbij Ol 'k liet doorzijn ruitjes mijn «tralckens stoeien Want daar in dit huiskeu na eerbaren trouw Bracht Karei zijn blozende Betheken hinnen, En vogelen bloême en zon moeten zijn Waar twee jonge wezens malkander beminnen Fons Van dk Maklb. machte eene bres in dien muur van menschen te slaan. Newerowskoï haastte zich om eenen bergpas te bereiken waar de fransché generaal Grouchy vóór hem had moe ten aankomen Dezurhad daartoe het bevel ontvangen, maar tengevolge van een slecht opgesteld rapport had Murat het grootste gedeelte der rui terij van dezen generaal doen afwij ken in de richting van Ielna. Grouchy behield slechts een zeshonderdtal paarden. Hij wierp het 8e jagers in dien bergpas, maar hij bevond zich te zwak tegenover de sterke vijande lijke kolom. De krachtdadige en her haalde chargen van het 8*, van het 6* huzaren en het 6e lansiers, tegen den linkerflank dier massieve menig te, beschut door een dubbele rij van hoöge berken aan beide kanten van den weg, waren gansch nutteloos en Grouchy vroeg tevergeefs om verster king Misschien bleel de generaal die hem volgde opgehouden door de moeilijkheden van het terrein of oor deelde hij dat het gevecht waarover Grouchy hem een snelbèricht liet geworden, niet belangrijk genoeg was óni eene versterking af te sturen. Dit gevecht nochthans had zeer veel be lang aan. want tusschen Smolensk en maarschalk Murat bevond zich alleen dit russisch korps, en indien men er in slaagde het de wapens te doen neer leggen, dan zou men het verraste en onverdedigde Smolensk zonder strijd kunnen innemen hebben, en ware het vijandelijke leger afgesneden geweest van zijne hoofdstad. Maar die rus sische divisie kon eindelijk een be- boscht terrein bereiken, waar zij bui ten gevaar was. De aftocht van Newerowskoï was AANKONDIGINGEN '-"Kleine cén maal 0,75 fr.twee maal 1,25 fr. .Gewone unnoncén 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. Een feosl van glanzende glorie en blij heid Is ei' heerlijker 011 troostrijker visioen voor den christen mcnsch, dan het visioen van den Heiland die schitterend als een Zonne ten hemel vaart Zyn bestaan op aarde was nederig en gesluierd geweest. Tot zijn dertig jaren leefde Hij verborgen in liet schamel huis van Nazareth. Dan trad Hij op in hot openbaar, ouderwees de volkeren, lenig de het lijden van lichamen en zielen, deed wonderen bi.j eiken slap, werd gevierd en bespot, bemind en gehaat, tot dat Hij viel als slachtoffer van het verraad en den nijd, gevangen werd, gegeeseld, ge kruisigd, stierf, en sliep drie dagen in do donkerte van hel graf... E11 dan kwam het groot mirakel der Verrijzenis. De Heer verrees in blikse mend Licht en de duisternis der Dood week ontzettend terug gelijk de nacht wijkt voor den dag. En nu vaart Hij glorieus ten hemel op. Iu zijn aardsch leven had Hij slechts even den sluier gelicht die zijne godde lijkheid omgaf in de verheerlijking op don berg Tliabor. Maar aanstonds daarop verrees Golgotha, de plaats der schande, de plaats van naaniloozo verguizing en vernedering. Doch nu is den kamp gestreden. De kelk der smarten werd tot den laalsten drop gedronken. De Zaligmaker heeft de tweevoudige duisternis der Dood en der Zoude overwonnen. De Golgotiia straalt gelijk een verheer lijkt Thabor, en liet triomfeorendo Kruis verkondigt aan alle eeuwen het grooto werk der Verlossing. En even groot als de vernedering geweest was is nu de Zege. De hemelen die zoo donker en ontfer- mingloos gesloten hingen boven den Olijvenhof waar het Lijdensdrama begon, en Golgotha waar het zijne schrikkelijke ontknooping vond, gaan nu open in stroomeu licht en glorie om Hem, die Godmensch was geworden, als Overwin naar terug in hunnen schoot te ontran- Adneltnfl A e I Niet treurig gelijk de apostelen en do discipelen moeten wij don Heer ten hemel zien varen, maar met de heilige Kerk juichend onze blikken daarheen richten, de grootsche en aanmoedigende boteeke- nis begrijpend van dezen feestdag die tot eiken christen meusch schijnt te zeggen Na cïo duisternis het Licht, Na liet lijden de Zegepraal, Na het ki'uis de Hemelvaart J heldhaftig. Hij liet nochthans twaalf honderd dooden óp het slagveld ach ter duizend gevangenen en acht kanons vielen in onze handen. De eer van dezen dag kwam toe aan de fransche ruiterij. De aanval was even heftig geweest als de weerstand hardnekkigde aanvallers hadden het meest verdiensten, daar zij tegen over het ijzer en het vuur, slechts het zwaard hadden kunnen gebruiken. De fransche soldaat ten andere treedt leniger en vlugger op dan den rus die gewoonlijk maar slaafs handelt en in wien het ijzig klimaat de fijngevoelig heid heeft verstompt. Het toeval wilde dat juist die zege dag gepaard ging met het feest van den keizer. Het leger dacht er niet aan die verjaring te vieren. De men schen of de plaatsen leenden zich toen geenszins tot feestelijkheden, en al ons gejuich zou zelfs geen echo hebben gewekt te midden dezer ver laten en doodsche vlakten. Slechts dan wanneer wij eene volledige zege praal zouden mogen vieren, kon er aan feesten gedacht worden. Nochthans toen Murat en Ney aan den keizer mededeeling deden van hun succes, boden zij hem dit als een hulde aan ter gelegenheid van zijnen verjaardag. Zij deden een salvo van hónderd kanonschoten lossen. Hier over mistevreden deed de keizer op merken dat men in Rusland zuiniger met het fransche poeder moest om gaan; maar men antwoordde hem dat dit salvovuur voortkwam van russisch poeder hetwelk men den dag te voren had buitgemaakt. Toen de keizer ver nam dat zijnen feestdag aldus ten koste van den vijand werd gevierd, kon hij niet nalaten daarover te glim- Bemesting der voedermaïs. In den zomer, vooral in droge zomers, is er dikwyls gebrek aan grocnvoeder, en dit jaar vorzokor. Zulks is dubbel schadelijk voor den laudbouwer voor- norst kost het onderhoud, namelijk van het rundvee, duurder, en tweedens, de melkgaaf vermindert. De teelt van voeder maïs kan daar grootelijks in verhelpen. De voedermaïs kan heel den zomor door, om de drie weken, gezaaid worden, daardoor is men nooit in verkort aan groen voeder. En rao"esl er een jaar komen, dat er groen voeders in den zomor in overvloed zijn, men kan eerie goede party voor den winter- en voorjaars- voorraad inkuilen, tijdstippen waarop er bijna altijd gebrek aan groen voeder is. Eens ei- aan gewoon, lusten de dieren goed do ingekuilde voeders, en deze zijn zeer voedzaam. Men pikt de voedermaïs af ten laatste als de bloemstengel uit de scheede komt. De voedormaïs kan zeer hooge op brengsten geven, doch vergt eene inten sieve bemesting. Eene goede dosis versch stalmest past voortreffelijk hoe meer, hoe beter. Dit stalmest verteert gedurende den zomer heel goed, en laateonen grond achter, rijk aan oud vet, dus uitnemend geschikt voor alle teelten, die op do voe dermaïs zullen volgen. I)e beer gcoft insgelijks uitmuntende uitslagen, daar hij henevens voedsel, voel vocht in den grond brengt, dieallo groene plnnten, gedurende den zomer, zoo wel ten stade komt. Eene overvloedige hulpbemesting is volsterkt noodzakelijk potasch zal in ruime, superfosfaat in minder maat toe gepast worden. Veertien dagen vóór de zaaiïng schoepert men oppervlakkig of egt men duchtig 200 kgr. chloorpotasch en 400 kgr. superfosfaat, en desgevallend 200 kgr zwavelzuren ammoniak onder por hectare. De chlootpotasch kan, vooral in zandachligen grond, door 800 kgr. kaïniet vervangen worden. Praktij k er. II. Voeding der konijnen. Vooreerst moeten wy doen opmerken dat de fijne smaak van het vleesch vooral lachen het scheen dat zulk een hulde aan mannen van zijn slag beviel. Prins Eugeen kwam hem ook zijne wenschen aanbieden. De keizer ant- woorde hem Alles wordt in ge reedheid gebracht voor eenen veld slag ik zal hem winnen en wij zullen Moscou zien. De prins bewaarde het stilzwijgen; maar toén hij buiten kwam antwoordde hij op de vragen van maarschalk Mortier Moscou zal onzen ondergang zijn Aldus begon men het voornemen van den keizer at te keuren. Duroc, die zich gewoonlijk het minst van allen uitliet, zegde luidop dat hét tijdperk van on zen terugkeer nog geenszins te voor zien was. Nochthans het was slechts onder ons dat vvij ons aldus uitstort ten want men wist genoeg dat, een maal de beslissing genomen, de krachten van allen van noode waren om ze uit te voeren, en dat er meer en meer moed vereischt was naarmate het peil van den nood hooger steeg. In zulke omstandighedén ware het een verraad geweest iets te zeggen wat de moed had kunnen doen ver flauwen. Daarom zagen wij dezen die binnen hunne tent teekens van moe deloosheid gaven oi morden tegen den keizer, het hoofd 'in de lucht hef fen, vol vertrouwen, en vastberaden heid, eenmaal dat zij buiten hunne tent kwamen. Deze hpuding was hun door de eer voorgeschreven, alhoewel het volk het naderhand als vleierij doen doorgaan heeft. Terwijl het Groote Leger aldus den linkeroever van den Dnieper opmarcheerde, dachten Barclay en Bagration dat zij zich nog in de nabij heid Van het fransche leger bevonden, alhoewel zij nabij Inkowo, tusschen afhangt van den keus van het voedsel. Ofschoon het konijn gulzig is, fs*?liet loch nog al keurig. Men dient het voedsel toe in drie maal 's avorfds geeft inen het grootste gedeelte. Gezien men den oetlust moet aanprik kelen, diont men zooveel mogelijk de 6pijzen af fe wisselen. Het gras on alle groone vpodsels pas afgesneden, doch nooit gegist, zyn allerbest geschikt. Nochtans nlen de konijnen gaarne raelk- kruid, pisbloem, wrango, maluwe, boks baard, enz. Des Winters geeft men benevens hooi vooral wortelen, beeten, aardpeeren, aardappelen enz., welke men bij voor keur eerst kookt om ze daarna te over- strooien met gruis, maïs, rogge, garsten, boekweit of havormeel. Nochtans mag men dergelijke malen ten allen tijde geven en, bij gebrek aan voornoemde vruchten, gebruike men ge kookte aardappelschellcn met gruis of meel. Zoo ook mag men den afval van andere vruchten benuttigen, zooals die van appelen, kooien, spruiten, rapen enz.; nochtans mag men niet overdrijven, gezien den schadelijken invloed van de al te sappige voedsels. Men kan den eetlust aanprikkelen door het toedienen van sommige aroma tische planten, zoo als thymus, solder, peterselie, waterkers, enz. Voor hetgeen het drinken betreft, is het best het water in kleine hoeveelheid te mengen met gruis of zemelen onder het ander voedsel. Er dient nochtans opgemerkt dat de moor tijdens het baren eenig zuiver wa ter in haar bereik moet hebben. III Het vetten van konijnen. De konijnen moeten 5 of 6 maanden oud zijn alvorens ze te vetten. Zy wor den bost geslacht op den ouderdom van 6 of 7 maanden, ingezien althans hun vleesch wel malsch is. Grooto rust en goed voedsel zijn de hoofdzaak eenor spoedige vetmesting. Daar om ook worden in sommige streken de konijnen, welke men wil vetten, ge plaatst op eene smalle plank welke vast gemaakt aan den muur op ongeveer een meter van don grond. Op die wijze kan het dier zich weinig bewegen of durft zulks piet. Men behoort de plank steeds zuiver te houden. Driemaal daags dient men het eten toe, welk hij voorkeur bestaat uit luzerne, drooge klaver, hooi, haver en een wei den hooger vermelden stroom en het meer van Kasplia opgesteld stonden. Zij aarzelden: tweemaal, meegesleept door de raadgevingen van den gene- ralen kwartiermeester Toll, hadden zjj besloten de lijn onzer kantonne- menten in te drukken, en telkenmaal, verbaasd over hunne eigene stoutmoe digheid, hadden eij te midden van hun manceuver halt gemaakt. Het scheen alsof zij, te schuchter om door hen zelf een besluit te nemen, den gang der zaken afwachtten en onzen aanval verbeidden om hun defensiel te kunnen bepalen. Wij bemerkten ook weldra aan de onzekerheid hunner bewegingen dat er geene verstandhpuding heerschte tusschen hunne beide aanvoerders. Inderdaad, deze laatsten stonden onder alle oogpunten, door positie, door karakter en zelfs door afkomst wijd van elkander at. Aan den eenen kant was het de koel beredeneerde dapperheid, het geleerd, methodisch en hardnekkig beleid van Barclay, die duitsch van geboorte en begrip pen, alles wilde omzetten in cijfers, tot zelfs de wisselkansen van het toe val, die alles, van de taktiek en mets vin de fortuin wilde verwachten. En aan den anderen kant was het Bagra tion, de oude rus uit de school van Siiwarow, met zijn krijgshaftig, roe keloos en geweldig instinct, mistevre den omdat hij onder het kommando vin eenen jongeren generaal stond. Hij was verschrikkelijk in het ge vecht, doch hy volgde alleen het boek der natuur en den drang zijner ingevingen. ('t Vervolgt.;

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1