Napoleons Veldtocht De groote Zeeslagen. KATHOLIEK NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD Zondag 11 Juni 1916 5 centiemen hel nummer 70"* Jaar N° 4709 VAN DE PUTTE-GOOSSENS Week-Ka lender. iet Hei van den Nacliiepai Opvoedkunde en Onderwijs in Rusland, in 1812. LANDBOUW. Wien het aangaat. DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 trank 's jaars. Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKER-UITGEVER AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,25 fr. Gewone annoncen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. Aalst, den 3 Juni 1916. JUNI. 11 Zondag, Sinxen. 12 Maandag, 2* Sinxendag. 13 Dinsdag, H. Antonius van Padua, bel. 14 Woensdag, H. Basilius, Quatertempsr. 15 Donderdag, HH. Vitus, Modestus en Crescentia, martelaren. 16 Vrijdag, H. Lutgardis, Maagd, Quatertemper. 17 Zaterdag, H. Adulphus, bisschop van Maastricht, Quatertemper. To«n viel een lied dat door de wouden beefde. Uit 't zware booinenloof van manezilver blank, De zangvorst van den nacht goot al zijn tooverklank Die iijk een peerlen-regen door de loovers zeefde. O, wat een diep gevoel hij in zijn liedren weelde Het voer de dreven langs en steeg als zegedank, Het zwol en spatte los... Het droop van tak en rank, En stierfin 't vijver-blauw waarin de hemel leefde. En stil, heel stil en lang bleef ik te Inistren daar, Want elke toon beroerde een teere zielesnaar lk voelde eenganache lente weenend wederkomen.. Waarom dwaalde ik toen zalig door de beukenlaan? Ik had het gouden lied dos nachtegaals verstaan Het was den lof der Liefde in 't nachtpaleis der [drooinen A. Meert. Theoretische en Praktische Beschouwingen XIV Een bladzijde over kinderen, ontleend aan eenen wijsgeer der vorige eeuw. Aan eenen vermaarden wijsgeer der vorige eeuw, die geen geloovige was, doch in oogenblikken van waarheidslief de, prachtige bladzyden over onzen Godsdienst heeft geschreven, ontleenen wfl de volgende gedachten en beschou wingen over de jeugd. Deze beschouwingen getuigen vau een zeer fijnen en eigenaardigen kyk op de kinderwereld, en zij komen dan ook te gepaster uur in deze verhandeling over het werk der opleiding. De kleine meisjes, zegt de schrijver, worden als het waro geboren met de pronkzucht in het bloed. Het bevredigt hen niet mooi te zijn, maar zij willen dit ook uit den mond van anderen hooren. Men ziet reeds aan hunne maniertjes dat 23 Mengelwerk. Nadruk verboden. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft). Toen deze oude rus de grenzen van het oude Rusland had bereikt, sidder de hij van schaamte bij de gedachte nog immer achteruit te wijken zon der slag te leveren. In het leger deel den allen zijn gevoel, dat door de vaderlandsche iierheid der edelen, door hun succes bij Inkowo, door de onledigheid van Napoleon te Witepsk en door de hitsige woorden van dezen die geene verantwoordelijkheid te dragen hadden, aangewakkerd werd. Daarbij kwam dan de menigte der boeren, der handeldrijvers en der soldaten die ons aan den ingang za gen van hun heilig vaderland, en ons verafschuwden als onteerders. Een- mondig vroegen zij te mogen slag leveren Barclay alleen was van een ander gedacht. Zijn plan, dat men ten on rechte aan Engeland heeft toege schreven, had hij reeds van af 1807 ontworpen maar hij moest zijn eigen leger bekampen evenals het onze en alhoewel hij oppergeneraal en minis ter was, gelukte hij er toch niet in het vertrouwen der russen te winnen. Alleen czaar Alexander had zijn ver trouwen in hem gesteld. Bagration en zijne officieren wisten niet of zij hem zouden gehoorzamen. zij daarmede bekommerd loopen, en nauwelijks zijn zij groot genoeg om te begrijpen wat men hen zegt, of zij we ten to luisteren als men hen als volgt vermaant Indien gij dit of dat doet, zal men dit of dat van u denken. Bij de jongens is het heel wat anders Eene dergelijke vermaning heeft voor lieD geen gewicht.. Als zij maar vrij en bandeloos kunnen stoeien en lawaai maken, dan is het hun al om het even wat men van hen denken of zeggen zal. Slechts met den gang der jaren en met veel moeite krijgt men er bij hen denzelf den ernst in. De kostscholen waar de leerlingen een grof voedsel krijgen, maar veel ge nieten van uitspanning en spel in open lucht en tuin, zijn onder dit oogpunt (de schrijver heeft hot hier over een licha melijke gezonde opvoeding) te verkie zen boven het ouderlijk huis waar de jonge dochter, lekkertjes gevoed, gedu rig vertroeteld of hekeven, den godgan- schen dag onder moeders oog zit gelijk een stijve pop in eene goedgesloten ka mer zij durft niet opstaan, niet roeren, niet klappen, niet ademhalen, en haar wordt niet één oogenblikje gegund om eens haar beenen uit te slaan en den teugel te vieren aan de bruisende krach ten van dien leeftijd. Ziedaar op welke wijze lichaam en hart mede ten onder gaan in de jeugd. De kinderen van beider geslacht heb ben gemeenschappelijke vermaken en uiteenloopende neigingen. De jongens voor hun part hebben den trek naar 't roerige on 't luidruchtige, naar trom mels, houten zwaarden, houten paarden en wagentjes. De meisjes integendeel zyn verslingerd op al wat het oog streelt en zich leent tot versiering spiegeltjes glazen pareltjes, kleurige vodjes, en vooral poppen. De pop speelt een hoofd rol in het vermaak der vrouwelijke jeugd, en geeft duidelijk hare neiging en hare bestemming voor later te kennen. De kunst van het behagen vindt hare stoffelijke uitdrukking in de uitwendige versiering 't is al wat de kinderlijke leeftijd daarvan woet te beoefenen. Ga maar na hoe een klein meisje den grondigen dag wijdt aan de zorg voor hare pop het ding wordt honderden keeren gekleed, ontkleed en horkleed, en gedurig zoekt de kleine huismoeder naar nieuwe opschikmiddelen waarmede zij haar pop, zoo goed als 't gaan kan, De schrijver zet les convents de kloos ters, en dit woord onder zijn pen, die de pen is van een ongeloovige, heeft zijn waarde. Het gold hier de verdediging van hunnen geboortegrond, het kwam er op aan zich te offeren voor het alge meen welzijn, en in deze omstandig heden wilde iedereen zijn woordeken te zeggen hebben. Nochthans, door den algemeenen geestdrift meegesleept, had Barclay op een zeker oogenblik besloten zijne strijdkrachten te vereenigen nabij Rudian, en het te beproeven de ver strooide krachten der franschen bij verrassing aan te vallen. Edoch, het weinig beduidend gevecht dat zijne voorhoede te Inkowo kwam te leve ren, verschrok hem. Hij koestert vrees, houdt halt, en denkt ten allen stonde dat Napoleon overal zal gaan opdagen. Alleen voor den linkervleugel van zijn leger is hij niet beangstigd, daar hij denkt dat die door den Dnieper is gedekt. Intusschen verspilt hij vele dagen aan marschen en tegenmar- schen. Hij aarzelde nog, toen eens klaps de noodkreten van Newerows- koï tot in zijn kamp weerklonken. Er was geen spraak meer van ons aan te vallen alleman werd te wapen ge roepen en men stormde naar de ves ting van Smolensk om haar te verde digen. Hoofdstuk VIII. De Groote Veldslag Reeds hadden onze veldmaarschal ken Murat en Ney deze stad aange vallen. De eerste met zijne ruiterij, aan die zijde waar de wateren der Borysthena binnen de muren der vesting loopen de tweede aan den uitgang der stad, met zijne voetvolk troepen, op een beboscht terrein van tooit en smukt. De vingertjes leenen zich niet altijd heel gewillig tot dit werk, de smaak staat nog op wankele voeten, maar toch, de neiging is er. En terwijl het daar alzoo ite futselen zit, plooitjes en vouwtjes te leggen, snelt de typ onge merkt heen, de uren vlieden en het denkt aan niets, het vergeet zelf dat het eten moet, de lintjes en strikjes lokken het meer aan dan de spijzen. Voorzeker, de kleine poppenkleedster tooit hare pop en niet haar zelf, zij ziet alleen hare pop en denkt niet aan haar eigen, zij kan nog niets voor haar per soontje verrichten, zij is niet gevormd, zij bezit nog geene kennissen of krach ten, zij steekt heelemaal in hare pop, en al hare zorg en liefde voor tooi en sieraad worden door die pop in beslag genomen. Doch die zorg zal eenmaal haar zelf gel den, on zij verbeidt het oogenblik waar op zij zelf hare pop worden zal. ('t Vervolgt.) De steekraap. De steekraap, gemeenlijk koolraap of rutabaga genaamd, is onder alle opzich ten eene kostbare plant, die ongelukkig lijk in liet Vlaamsche land nog te weinig verbouwd wordt. Zij is zeer voedzaam, kan onder eene oordeelkundige, ruime bemesting eene sterke opbrengst geven, en is goed tegen vorst bestand. Mislukte beetenvelden wordeu er ook met voor deel mede ingevuld. Half Mei, begin Juni, kan men, niet te dicht, opwachtbed zaaien, en, wie zich getroost de jonge plantjes eens te ver spenen, wanneer zi.i 3 4 eigenlijke blaar tjes bezitten, zal zich bij de inoogsting ruimschoots voor zijne moeite beloond vinden. De steekraap vergt eenen vruchtbaren gezonden grond, rijk aan oud vet. Door dien zij, evenals alle koolgewassen en kruisbloemige planten en zij is beide -- aan hut koolvoeten onderhevig is, raag de kalk, die groote bestrijder, het voorkomend middel bij uitmuntendheid tegen allerhande plantenziekton, haar niet ontbreken. Om die reden is het, dat wij de voorkeur geven aan de staalslak- ken boven het superfosfaat. De potasch is, evenals de kalk, een uitmuntend bestanddeel ter voorkoming en bestrijding der knol voetziekte, en een noodzakelijk voedsel der plant. Zij ver hoogt de opbrengst en verbeterd de hoe danigheid. Wij gebruiken onverschillig diepe bergkloven doorsneden. Deze laatste maarschalk steunde met zijnen linkerflank op den stroom, en Murat met zijne rechterflank welke versterkt werd door Poniatowsky die recht streeks uit Mohilef kwam aansnellen. Op deze plaats wordt de Borysthe na door twee steile heuvelen ingeslo ten op een dezer is Smolensk gebouwd. Deze stad biedt een zonder ling schouwspel aan zij bestaat uit twee steden, door den stroom afge scheiden, en door twee bruggen ver bonden. De stad op den rechteroever, welke het laatst werd gebouwd, is eene handelsstad; zij ligt open, en be- heerscht de andere, van dewelke zij nochthans slechts eene'afhankelijk heid is. De oude stad welke op hef bergvlak en de hellingen van den linkeroever verrijst, is omschanst door eenen muur van vijf en twintig voet hoogte, van achttien voet dikte, en van een lengte van drie duizend vademen. Zij wordt verdedigd door negen en twintig dikke torens, door eene ge brekkige aarden vesting van een vijftal bolwerken boven de baan van Orcha, en door eene breede gracht die voor bedekte weg dient. Eenige uitwendige werken en voorsteden verbergen de ingangen naar de deuren van Mohilef en van den Dnieper zij worden beschut door eene bergkloof die, na een groot deel der stad om ringd te hebben, dieper en steiler wordt nabij den Dnieper, aan den kant der vesting. De goedgeloovige inwoners verlie ten de tempels, waar zij lofliederen kaïn iet of chloorpotasch. In droge gron den heeft de kaïniet het voordeel den grond vochtiger te houden. De kaïniet en het slak worden tijdens de omploe ging ondergewerkt, en goed door de bouwlaag versperd. De chloorpotasch wordt minstens duchtig ingeëgd Wij raden bij gevolg hot gebruik aan van 800 kgr. kaïniet of 200 kgr. chloor potasch, 600 kg. staalslakken en desge vallend tot 200 kgr. zwavelzuren ammo niak per hectare. Bij gebrek aan dit laatste bestanddeel wordt eenige dagen vóór de planting gebeerd. Praktijker. Wij trekken de aandacht van wie het aangaat op zeer grove zedelooze feiten, welke reeds meermalen en voornamelijk op O. H. Hemelvaart, dus op 1 Juni 11., werden vastgesteld,in het Fonteinboschje langsheen den yzerenweg naar Moorsel (Bergenkouter gehucht Mijlbeek). Menigvuldige wandelaars en personen, welke zich naar de plechtigheden in de grot van Mijlbeek (buitengoed der EE. PP. Jozuieton) begaven, bekennen dat het langs daar voor deftige lieden geen weg meer is. Kan de policie van dienst niet waak zamer optreden. Met geen enkelen vroegere» is de pas geleverde zeeslag bij het Skagerrak, wat het verbruik van krachten, de verschei denheid der benuttigde strijdmiddelen, do lochnische volmaaktheid der schepen, kanonnen, enz. betreft, te vergelyken, des te minder, daar hier voor de eerste Zeppelins en andere vliegtuigen een groote rol gespeeld hebben. Niettemin kan lieden een blik achter uit op andere groote zeeslagen van belang zijn. De grootste, in de Oudheid, was die bij Salamis, in September 480, toen Thc- raistokles de vlootmacht der Perziërs brak en een andere zegepraal in Augus tus van het jaar 479 bij den berg My ka le in Ionie, die de vrijheid aan Griekenland teruggaf. In die tijden was de marine niets anders dan bet op een vloot inge scheepte landleger, alhoewel ook in de Oudheid reeds de inrichting van een staande oorlogsmarine, namelijk ter be scherming van den zeehandel niet onbe kend was. Toen het, thans als oorlog- l*) Eene vadem is eene oude lengtemaat die 1 meter 949 milimeters bedroeg. aan den Heer kwamen te zingen voor de zegepraal hunner troepen, toen zij eensklaps hun bloedig en verwonnen leger zagen opdagen, vluchtende vóór de triomfeerende franschen. Hunne verstomming was des te grooter daar dit ongeluk hen zoo onverwachts op den hals viel. Intusschen had de dappere maar schalk Ney zijn bloed voelen koken op het zicht van Smolensk. Men weet niet hoe het geschiedde, doch op zeker oogenblik toen hij zich te dicht nabij deze eerste russische vesting had gewaagd, werd hij aan den hals getroffen dooreenen kogel. In woede ontstoken, doet hij aanstonds een bataljon tegen de citadel storm loo pen, te midden der hagelende kogels en bommen die de twee derden zijner mannen doodden de anderen dron gen vooruit, en alleen dc russische muren konden hunne vaart stuiten. Slechts weinigen keerden terug, en deze heldhaftige doch vruchtelooze aanval oogstte niet veel lofspraak, omdat de generaal daarmede eene fout bedreven had. Hierdoor tot kalmte teruggekeerd, trok Ney zich terug op eene zandige en beboschte hoogte die den stroom beheerschte. Hij monsterde van daar de stad en den omtrek, toen hij, aan den overkant van Dnieper, eene mas sa bewegende troepen in de verte meende te ontwaren. Aanstonds gaat hij den keizer roepen, en hij geleidt hem door de struikgewassen om hem aan het vijandelijk geschut te onttrek ken. Boven op den heuvel gekomen, ziet Napoleon in een wolk van stof lange en zwarte kolommen, waaruit het voerende macht niet meer ernstig in aanmerking komende, Portugal den weg naar Kathey, het wonderland van het verre Ooston, poogde te vinden, was het ontegensprekelijk een der eerste Euro- peesche zeemachten toch was eerst de ontdekking van Columbus noodig om het zwaartepunt der koloniale politiek naar hel Westen te verplaatsen en Spanje tot eerste Europeesclie zeokrijgsmacht te verheffen. Onder Filips II, die Engeland wilde veroveren, bracht de nederlaag der Spaaosche Armada tegelijk het verval der Spaansche wereldmacht. Deze vloot bestond uit 130 groote oorlogs- eu 30 transportschepen zij had 2000, voor een deel edele, vrijwilligers, 19,300 soldaten, 8,500 raatrozen, 2,100 slaven, 2,600 ka nonnen en veel oorlogsmateriaal aan boord. Onder het opperbevel van den hertog Sidonia en van den vice-admiraal Mortmez de Recalde zou de tocht naar de Nederlandsche kust gaan, waar Farnese, by Sluis eon leger van 30,000 man verza meld had, dat onder de bescherming der Armada naar Engeland moest overste ken. Du op 29 Mei 1588 uitloopende vloot werd door een storm naar Coruva gesla gen en kon eerst op 22 Juli naar de vlaamsche kust varen. Den bevelhebber der Engelsche vloot, Lord Howard, ge lukte het, met zijne kleine, gemakkelijke beweegbare schepen, aanzienlijke schade toe to brengen aan de zware Spaansche schepen, ter hoogte van Plymouth. De moeilijkheden in de haven van Kales poogde men te trotseeren, door de sche pen weer in volle zee te laten drijven, waar zij door een zuid-westelijken storm groote schade leden. Het plan van den spaanschen admiraal, niet meer naar het noorden en Groot-Brittanie, maar naar Spanje terug to keeren, word insgelijks verijdeld. Een gedeelte der Spaansche schepen leed schipbreuk aan de Noorsche kusten, een ander aan de kliprijke kust van Schotland, een verder gedeelte zonk in volle zee. Einde September liep Medina Sidonia met liet overblijfsel zijner vloot in de haven van Santander binnen. Het verlies der Spanjaards omvatte 72 groote schepen en 10,200 man. De zeemacht van Spanje was vernie tigd maar nog had het Britsche ryk een gevaarlijken mededinger op zee. Het was Holland, dat zich langen tyd met goed gevolg togen de pogingea van Engeland richte, om met de zeeheerschappy, tege lijk de rijke koloniën der Nederlanden te verkrijgen. Het was de beroomdo Hol- landsche zeeheld, admiraal de Ruyter, die in den tweeden oorlog van Holland geschitter van allerlei wapens opflits te. Deze massa naderde zoo rap alsof zij vooruitstormde. Het waren Bar clay, Bagration, en met hen gansch hun leger, bijna honderd en twintig duizend man. Bij dit spektakel geraakt Napoleon in volle vervoering, en jubelend roept hij uit Eindelijk heb ik hen beet! - Daar viel niet meer aan te twijtelen Dit verrast leger snelde naar Smo lensk, om de stad door te trekken, om zich onder hare vesting te ont plooien en ons eindelijk den zoo lang gewenschten veldslag te leveren het oogenblik dat ging beslissen over het lot van Rusland was dus eindelijk daar. Aanstonds doorloopt de keizer gansch zijne strijdlijn, en duidt aan iedereen zijne plaats aan. Davoust, en na hem graaf van Lobau zullen zich rechts van Ney scharen de gar de in het midden als reserve, en ver der het leger van Italieën. De plaats van Junot en der Westfalieërs werd ook aangeduid, doch door een ver keerd manoeuver waren zij op den dool geraakt. Murat en Poniatowsky vormden den rechtervleugel van het leger; deze beide generalen bedreig den reeds de vesting de keizer doet hen achteruitgaan tot aan den zoom van een kreupelwoud, om vóór hen een uitgestrekt plein ledig te laten, dat van af dit woud tot aan den Dnie per reikt. Het was een slagveld dat hij daar mede aan den vijand aanbood het fransche leger had achter zich niets anders dan bergpassen en afgronden maar de keizer denkt aan geenen af tocht, hij denkt alleen aan de zege praal. ('t Vervolgt.;

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1