KATH0LIEK NIEUWS- EN AÏ\NK0NOIGINGSBL7\O Verordening Wie is de moordenaar jnaria-Borteutia De Smedt, Zoudag 25 Juni 1916 5 centiemen hel nummer 70'" Jaar \°4711 VAN DE PUTTE-GOOSSENS maakt men aarden piipen. Week-Ka lender, Zóó zie ik Kind ren LANDBOUW. MIJNEN EN TRECHTERS. Overlijden. Eerste Mis. Kogelstuiters. DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 frank 's jaars. Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKERUITGEVER Aalstdm 24 Juni 1916. JUNI. Evangelie van den Zondag De genoodigden weigeren tot het avond maal te komen. Luc. XIV. 25 Zondag, 2 na Sinxen. H. Guilielmus.abt. 26 Maandag, HH. Joannes en Pauliis, mart. 27 Dinsdag, H. Ladislaus, I. Kon. 28 Woensdag, H. Leo II, Paus. 29 Donderdag, HH. Petrus en Paulus. 30 Vrijdag, H. Hart van Jesus. JULI 1 Zaterdag, H Rumoldus. biss. en mart. De oogst der vroege aardappelen mag niet voor 10 Juli beginnen. De verkoop van vroege aardappelen aan de bevolking mag niet voor 15 Juli beginnen. In geval van overtreding dezer verorde ning zal gestraft worden met eene geld boete tot 10,000 Mark of met gevang tot 3 jaren bovendien worden de vroege aardappelen, welke voor boven bepaalde termijnen geoogst of verkocht worden, in beslag genomen en verbeurd verklaard. Aalst, 21 Juni 1916. De Kommandantur, get. von KATHEN, Luitenant-Kolonel en Kommandant. Ala rozen hepereld van morgendauw, Die geuren en (leuren in lichte landouw, Die lokken van ver en verheugen nabij, Die bloeien in stilte, die bloeien voor. mij, Zoo zie ik kind'ren. Als teére gewassen in lentelicht, Al bottend en knoppend, de takjes gericht Naar 't ssonnegestraal, dat ze koestert en streelt, Wijl hoog in de luchten de leeuwerik kweelt, Zoo zie ik kind'ren. Als heldere beekjes, dicht bij de bron, Die geen schendende mensch nog vertroeb'len kon, Die dart'len en springen al ruischende voort, Naar zee, naar de groote, die Döekjes vermoordt, Zoo zie ik kind'ren. Als spiegeltjes lief van mijn eigen jeugd. Die spieg'len genot en die spiegolen vreugd, Die spiegelen roosjes, van dorentjes vrij, Die zonnelicht spieg'len, geen schaduw er bij, Zoo zie ik kind'ren. O blijde in 't genot, dat het leven bracht, Wat bang soms voor 't duister der toekomst, die [wacht, Verlangende dan, dat 'k een kindje wéér was, Om spelend en zingend te buii'len in '1 gras, Zoo zie ik Kind'ren. Vincent Cleeïdin. 35* (Vervolg.) Men noemde haar koel zonder hart, trotsch en hoogmoedig, eene vrouw, die in haar schitterend omhulsel, slechts verstand en geest verborg, maar geen gevoel bezatde arme lieden harer landgoederen konden echter van daden spreken, door haar verricht, die van mensch lie vendheid en hartelijkheid ge tuigden, van doelmatige giften, van be zoeken aan het ziekbed, van troost en goede hulp, van de nachten wakend daarbij doorgebracht. Deze lieden konden alles vertellen van hare zelfopoffering, waardoor zij de liefde van allen ver wierf. Voor hen was zij een troost en vredebrengende engel voor de wereld echter sloot zij haar binnenste af en deze kende haar alleen als eene vrouw zonder hart of liever met een hart van steen, eene vrouw die men vereerde om hare stralende schoohheid, maar even onge naakbaar achtte als eene ster. Van het oogenblik dat haar echtgenoot uit de gevangenis ontvluchtte, was haar naam nooit met dien van eenen in ver binding geweest, totdat men sinds kort begon te fluisteren van hare verloving met den tegenwoordigen markies. Alge meen werd aangenomen, dat zij spoedig met hem zou trouwen en zij gaf zich de moeite niet dit gerucht tegen te spreken. Het zal wel belangrijk wezen voor aarden pijpen rookers, eens na te gaan, hoe die gefabrikeerd worden. De pijpaar de waaruit de pijpen gemaakt worden, wordt vooral uit de belgische Ardennen naar de fabrieken gevoerd in den vorm van ruwe, harde stukken. Een klei-molen doet het eerste werk, daardoor wordt de klei gezuiverd en gemengd en tot eene gelijke substantie verwerkt, die onder de pijpenmakers wordt verdeeld. De pijpenmaker rolt de pijp, en geeft er don vorm aan de tremster die nadat de pijp twee dagen gedroogd is, haar deel er aan komt toevoegen, snijdt de ruwe bovenkanten van den kop eraf, snoeil» den bovenrand weg, en merkt de pijpen, die dan,na met een granietsteen te zijn ge- glansd, in vuur vaste potten in den oven gezet wordon. Die laatste bewerking heet vollen Echter als de pijpen hard zijn, is de bewerking daarmee nog niet afgeloopen. Om het klieven te voorkomen worden de pijpen daarna nog gedooptin eene oplossing van witte was en zeep, en ten slotte met een wollen lap - gesnold afgewreven. De pijp is dan eindelijk gereed. Om bruin of wit geglazuurde pijpen te berei den dient een afzonderlijken oven. In Belgie treft men pijpenfabrieken in Nimy en enkele andere plaatsen in 't Wa lenland. Na vroege aardappelen. In verschillige artikelen reeds stemden wij er op thans meer dan ooit de voort- brengst menschenvoedsel en dierenvoe- ders zoo hoog mogelijk te brengen. Wij laten' bijgevolg van gansch den zomer geenen voet grond ledig liggen, eenen dag rusten Gezien het gebrek aan aardappelen, zullen de vroege verscheidenheden, niet tegenstaande het weder hun ongunstig was, vroegtijdig met heole partijen ge rooid worden. Van einde Juni- begin Juli zullen er bijgevolg vele gronden le dig komen. Bedenken wij dus van nu af reeds, waarmede wij ze in roofbouw zullen beteelen by voorkeur mot zulke gewassen, die eenen overvloedigen na oogst kunnen geven. Na zeer vroeg gerooide vroege aardap pelen, kunnen wij nog boonen en prin- cessen verbouwen. Deze geven nog eene goede opbrengst droge boonen of groene oplegprincessen voor wintervoorraad. Wij kunnen ook voorraad wortels zaaien. Deze worden duur verkocht, en zijn voedzamer dan de aardappelen. Spruit- koolen zijn de gewone navrucht van vroege aardappelen, doch wij raden aan een deel er van to vervangen door kool- In den morgen, dat Sofie Lepage in een rijtuig van het hotel Charlemont naar Montfacon reed, zat mevrouw Mixtome in hare kamer brieven te schrijven. Hare gasten waren op verschillende plaatsen bezig. Eenige schreven in de bibliotheek of lazen, anderen wandelden in het park of deden eèn zeiltochtje op zee. Mevrouw Mixtome ging met het schrij ven van hare brieven voort. Plotseling echter viel hare pen op het papier. Zij hief het hoofd op, leunde achterover in haren stoel en zag vol gedachten door het venster naar de in den zonneschijn glinsterende zee en de over 't water zeilende scheepjes. Hoewel bijna acht-en-dertig jaar oud, zou men haar nauwelijks vijf-en-twintig hebben toegerekend. Zij had de bitterste tegenspoeden, die het lot van eenen mensch bijna ondragelijk maken, doorge worsteld, maar de smart had geene spo ren van verwoesting op haar schoon gelaat geteekend. Zij was hoog en slank van gestalte, met volle regelmatige vor men, in houding en voorkomen vol waardigheid en hoogheid. Het was een verheven, edel gelaat, prachtig door zijne volmaakt zuidelijke schoonheid, en dat, als men het eenmaal gezien heeft, eenen vasten indruk in de herinnering maakt, dag en nacht voor het oog des geestes blijft zweven. Maar op dat schoon gelaat lagen steeds eene ijzige koelheid en eene AANKONDIGINGEN Kleine één maal -0,75 fr.twee maal 1,25 Ir. Gewone annoncen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. rapen, waarvan de hoedanigheid verbe tert met niet te vroog geplant, enkel tot de twee derden van hunnen volkomen wasdom gekomen te zijn. Als bijzonderste dieren voeders, die na vroege aardappelen kunnen verbouwd worden noemen wij de voedermaïs, de steekraap. en de voederbeet. Deze laatste wordt in dit geval op wachtbed gezaaid, en bij de uitplanling de Bladeren in inge kort. Nog andere nateelten kunnen toege past worden, doch alle vergen eene overvloedige hulpbemesting. De boonen en princessen vergen veel potasch en fosfoorzuur, doch weinig stikstofde wortelen, voedermaïs, beeten vergen eene duchtige stikstof-potaschbomesting, en matig fosfoorzuur de andere gewas sen eene duchtige potasch-fosfoorzuur-, en eene] matige stikstofbemesting. Men geeft 2 tot 1 kgr. chloorpotasch, en 5 tot 7 kgr. superfosfaat of slak per are. De stikstof regelt men naar'jden voorraad zwavelzuren ammoniak die men bezit bij gebrek daaraan, wordt cr gebeerd. Praktijker. Weinige dagen gaan voorbij, zonder dat, in de opstellen der ofiieieele meldin gen, de mededeeling voorkomt Wij heb ben eene mijn doen springen en de boor den van den trechter bezet. De mijnen zijn eene der vreeselijkste wapens, die, tijdens den tegenwoordigen oorlog, uitgevonden zijn. De briefwisselaar van de Daily Mail»), die tegenwoordig was bij het uitgraven en ontploffen eener mijn. schrijft daar over als volgt Van al de gevechtsmiddels tijdens dezen oorlog in zwang gekomen, is het werk van het boren van tunnels wel een der belangrijkste. Vele mannen, die aan dit werk gebruikt worden, hebben nooit tot het leger behoord het zijn meeren- deels stielmannen, gewoon aan zwaren arbeid. Alvorens te beginnen aan een werk vanzulken aard, is het noodzakelijk op de hoogte te zijn van de werkingen van den vijand, die waarschijnlijk op weinigen afstand van daar aan hetzelfde werk bezig is. Het is dus van belang de minste geluiden aan te teekenen. die door de aardlagen overgebracht worden. Na eenige oefeningen is een goed luis teraar hij machte den juisten afstand te bepalen op denwelken de vijandelijke mollon wroeten. Volgens den aard van den grond en het voortgebracht ge luid berekent men de[diepte der vijande lijke mijn, en het boren dor tegen mijn wordt volgens deze gegevens in gang gezet Wanneer het oogcnblik'daar is om de mijn te laden, 't is te zeggen er de ontplofbare stoffen in te brengen en de ontplofflng voor te bereiden, is de span- grenzelooze trots, die de uitdrukking van ieder edel gevoel omsluierden thans echter en dikwijls wanneer zij al leen was, drukten hare trekken wan hoop en zwaarmoedigheid uit, die de wereld niet zien mocht en der vertwijfe ling meer nabij kwamen. Een kloppen aan de deur schrikte haar uit hare droomen op en oogenblikkelijk veranderde de uitdrukking van haar ge zicht. Johanna, hare kamenier van onge veer middelbaren leeftijd, trad zacht binnen, met eenen, op een sierlijk blad liggende brief. - Eene boodschap van Charlemont, mevrouw, zegde zij, de man wacht op antwoord. Mevrouw Mixtome nam den brief en doorliep hem snel. Het was een vleiend schrijven van den markies van Charle mont, die haai' en hare gasten aan de belofte herinnerde, om in zijne yacht eenen grooten tocht op zee te maken. De wind was gunstig en alle verschijn selen beloofdendat hij gedurende den dag vast zou blijven, waarom de markies voorsloeg den volgenden morgen den tocht te ondernemen. Het plan lachte mevrouw toe, cn daar het ook des morgens reeds bij het ontbijt was besproken wist zij dat het ook den bijval van hare gasten zou verwerven. Johanna wachtte tot dat hare meeste res het antwoord, waarin de uitnoodi- ging werd aangenomen, geschreven had. ning onder de mijnendelvers erg en zijn bijna allen ineen zenuwachtige» toestand. De mollenwroeters zijn van de beide kanten dicht elkander gekomen met hun werk de dunne laag aarde of klei die de twee tunnels of mijnen van elkander scheidt, schijnt zoo dun te zijn dat men met eene bijl er door kan komen zulks hoort men zeer duidelijk aan het voort gebrachte geluid. Het voornaamste is nu de strengste stilte te bewaren en de aan dacht van den vijand af te wenden door werken uit te voeren in gelijkloopende mynen. Wanneer de mijn eindelijk gereed en de wiek aangestoken is, verwijderen de mijnen werkers zich in alle haast en zoe ken eene schuilplaats op een afstand van nagenoeg 200 meter. Zij vervoegen er de troepen, die enkel uit hunne schuilplaats zullen komen op het aanvalsteeken, want onmiddellijk na de ontplofflng zal de artillerie de vijandelijke loopgraven be schieten en het omliggende van den trechter zuiver houden. De ontploffing der mijn gelijkt aan de uitbarsting van een vulkaan men kan zich geen gedacht geven van de hevigheid der ontploffing. Gedurende tien minuten wordt de hemel letterlijk in het duister gehuld. Maandag morgend overleed alhier in de stichtenste gevoelens van godsvrucht MEVROUW echtgenoote van Mijnheer Frans Crick, Sekretaris der Stedelijke Godshuizen. De eerzame aflijvige was een deugd zame kristene vrouw, steeds bekommerd met het geluk van haren echtgonoot en harer kinderen, die zij als oprechte kristenen opvoedde. Moge het voor do overblijvenden een troost wezen, dat zij om hare verhevene deugden van den Allerhoogste» reeds het loon heeft ontvangen, dat Hij zijne uit verkorenen voorbereidt. De Denderbode biedt de achtbare fami lie zijne oprechte.kristene deelneming in dit pijnlijk verlies. De Lijkdienst en Begrafenis heeft Woensdag 11. onder grooten toeloop van vrienden en kennissen plaats gehad. Zij ruste in vrede. Verleden Donderdag zijnde H. Sakra- mentsdag droeg de Eerw. Heer Felix Goethals, zoon van M. Julius, stads bouwmeester van Aalst, zijne Eerste H. Mis op ter eere van hel Heilig Hart, in de Parochiale kerk van St. Josef. Zij hield veel van mevrouw en ook deze mocht hare kamenier gaarne lijden, zoo dat in den loop der jaren, tusschen haar beide eene zekere vertrouwelijkheid was ontstaan. Toen de kamenier den brief van den markies van Charlemont ont ving, en daarby.de andere brieven op de tafel gereed zag liggen, riep zij verwon derd uit Zooveel brieyen van morgen, me vrouw. Gij hebt er ten minste zes ge schreven. Het is niet goed, dat gij alle brieven beantwoord. Gij mist uwe juf frouw van gezelschap. Wil ik eene bood schap zenden naar het dorp van Charle mont en laten vragen, of zij spoedig heter zal zijn en in staat om hare betrek king waar te nemen Neen Johanna. Ik zal haar in ieder geval niet terug nemen, antwoordde mevrouw, met eene vaste, aangename stem. Zij is bepaald niet de persoon, die ik voor mij wensch. Als wij naar Parijs gaan, zal ik wel iemand in hare plaats vinden. Johanna toonde een ontevreden gelaat. Ik 'wilde wel, dat ik u van al die moeite verlossen kon, mevrouw, zegde zij. Als ik kon voorlezen, zingen en spelen, zooals de juffrQuw dat deed, zou ik gelukkig zijn. Erger u daarover maar niet, ant- woorde mevroyw Mixtome. Gij zyt mij in uwe tegenwoordige betrekking even De eerw. heer Félix Goethals werd met laatste wijding van Sinxen priester ge wijd. De Missa ponliflealis van Perosi alsook Tu es Sacerdos van A. De Smet en het Tantum Ergo van Volckaert werden door de St Josefsgilde meesterlijk uitge voerd. Wij wenschen den jeugdigen leviet hartelijk geluk, alsook zyne achtbare familie. Moge hij lange jaren zijn priesterschap uitoefenen tot het heil der zielen. In Ueber Land und Meer vertelt oen hoofdofficier van gezondheid Dr Brettner eene reeks merkwaardige voorbeelden van de uitwerking van kogels. Vooral geldstukken hebben dikwijls het leven van de getroffenen gered. Een thaler, dien een man in zijn broek zak droeg, werd door een geweerprojec tiel getroffen, legde zich in den vorm van een vingerhoed om den kogel heen en drong met dezen diep in het spiérweefsel tot aan het dijbeen. Door zyn tegenstand had het geldstuk blijkbaar eene breuk van het been verhinderd. Drie thalers op elkaar in een borstzak werkten nog beter als schild, doordat zy het projectiel niet alleen ophielden, maar zelfs zoo sterken weerstand boden, dat de kogel tot eene platte schijf vervormd werd, waarop het opschrift van den thaler afgedrukt stond. Een onderofficier is door zijn ijzeren kruis gered, dat in 't midden den kogel tegenhield, terwijl de vier armen van het kruis zich naar voren bogen. In eene geheele reeks van gevallen heeft eene horloge het leven gered. In November 1914 werd de horloge van een onderofficier bij Yper op veertig meter afstand door een kogel getroffen. De kogel werd zoo vertraagd dat hij slechts eene kleine wond in de long maakte, die goed genas. Bij Atrecht werd een infanterist liggend getroffen en meende een schot in de borst gekregen te hebben. De kogel was echter in zijn zeer misvormd horlogo blijven steken. Ook andere voorwerpen, die op het lichaam gedragen worden, verzwakken soms de uitwerking van een kogel. Aan het einde van een vijfenveorlig millimeter diepe kogelwond vond men drie broeks- knoopen en drie verbogen koperen mun ten. De wonde genas. Soms echter hebben harde voorwer pen, die zich in de kleeding bevinden en door het projectiel meegesleept werden, er toe bijdragen, dat de wonde ernstiger werd. Eon onderofficier werd door een kogel den revolver, dien hij in zijn broek zak droeg, in de dij gedreven. De revol ver verbrijzelde het dybeen en de man stierf. nuttig en noodig. Breng nu den bode den brief. Johanna verwijderde zich. Mevrouw stond op en plaatste zich aan een venster, vanwaar zij den strandweg kon over zien. Het oude, grijze slot Charlemont, op zijn hooge rots in donkere lijnen tegen den morgenhemel afstekende, ver hief zich in de verte en mevrouw Mix- tomc zag verlangend daarheen. In dit oud eerwaardig slot had zij de weinige gelukkige jaren van haar huwelijk doorleefd. Zij was er als een yroolijke, gelukkige bruid ingetrokken, met het zekere vooruitzicht, dat zij daar eens rechtmatige meesteres en haar jon ge echtgenoot lieer zou zijn. Daar ginds was hare dochter geboren, het bekoor lijk kind, aan hetwelk zij nooit kon den ken, zonder heete tranen te vergieten. Daar was het vreeselijk lot over hare gade gekomen, waarmee ook voor haar een tijd aanbrak van verschrikkelijk, on beschrijflijk lijden - een tyd, dien zij zich niet kon herinneren, zonder dat de oude wondon werden opengereten en deze haar nieuwe smarten veroorzaak ten. Het schemerde haar voor de oogen, eene felle smart doorvlieinde hare ziel en zij wérd door eene lichte duizeling overvallen. Zij leunde tegen het venster raam en drukte beide handen op haar bonzend hart, dat met eenen naamloozeq angst vervuld was. Sedert het uur waarop zij met schaam-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1