Napoleon's Veldtocht KATHOLIEK NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD Zondag 2 Juli 1916 5 centiemen het nummer 70s" Jaar N<> 4712 VAN DE PUTTE-GOOSSENS Week-Ka lender. MOEDER-GEDICHTEN. MOEDER. in Rusland, in 1812. Opvoedkunde en Onderwijs Eert... Schipbreuk. LANDBOUW. DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 frank 's jaars Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKERUITGEVER Aalst, den 1 Juli 1916. JULI. Evangelie van den Zondag Jesus ontvangt de zondaren. Luc. XV. 2 Zondag, 2. Z. na Sinxen Plechtigheid der HH. Apos. Petrus en Paulus. 3 Maandag, Feestdag van het H Bloed O. H. J. C. 4 Dinsdag, H. Odon, bisschop. 5 Woensdag, H. Antonius- Maria Zaccaria. 6 Donderdag, H. Godelieve, maagd. 7 Vrijdag, HH. Cyrillus en Methodius, b 8 Zaterdag, H. Landrada I Bij moeders afsterven. Ach nu heeft de speer des Lijdens Mij in volle borst geraakt, En een jongen des Verblijdens Tot een droeven man gemaakt Ach nu ligt mijn hert in bloede Van een al te wreede wond Ik, die gisteren niets vermoedde. Sta bij moeders doodespond En daar ligt zij koud, versteven. Zij wier, herte was zoo warm Ach 1 daar ligt mijn liefde en leven, Mijne moeder, dood och arm 1 Laat mij gansch mijn hert uitsnikken, Neen, mijn vrienden, troost mij niet Laat me alleen en keert uw blikken Af van 't arm, gebroken riet 1 Laat mij 't brood der-smerten eten, Gansch alleen, in duisternis, En 't verslinden, beet bij beten, Lijk een die verhongerd is 1 Wees mij tot mijn kost verkoren O, gij bitter smertenbrood 'k Heb te veel in eens verloren Ach mijn moederken is dood A. Cuppens. De meesten onder u kennen de Heilige Maagd van Rafaël uit de Sixtijnsche ka pel. Hebt ge ooit zulke vrouw gezien in levenden lijve Neen, niet waar. Hoe heeft Rafaël dan zijn meesterstuk kunnen scheppen, als hij nergens in de natuur het model had gevonden voor zijn Ma donna Hij heeft ons zelf verleid hoe hij er in geslaagd is om met zijn penseel dit zuiver en weergaloos beeld voort te brengen. Jaren lang had hij vele vrouwen en moeders gadegeslagen en in elk een be paalden schoonheidsglans ontdekt. Daar uit heeft hy het schitterend visioen ge trokken, waarover we spreken, juist zooals de bij haar honing samenlcest. 25 Mengelwerk. Nadruk verboden. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft). Het sein tot den aleemeenen storm- I90P werd gegeven. Ne}'viel de ves ting aan, en Davoust en Lobau liepen storm tegen de voorwijken die de muren der stad dekken. Poniatowsky die zich reeds met zestig kanonnen op de boorden van den Dnieper be vond, moest den stroom terug afva ren tot aan den wijk die op zijne oevers ligt. Hij kreeg opdracht daar de bruggen van den vijand te vernie len en den aitocht aan het garnizoen ai te snijden. Napoleon wilde dat de artillerie der garde tevens den groo- ten ringmuur omneer schoot met hare 12 cm. kanonnen, welke onmachtig waren tegen zulk eene geweldige massa. De artillerie voerde dit bevel niet uit maar richtte haar vuur in den overdekten weg en vaagde er alles weg. Alles gelukte terzelvertijd, behalve de aanval van Ney, de eemge aanval die beslissend diende te zijn maar welke men verwaarloosde. De vijand werd op het onverwachts terug bin nen zijne muren geworpen. Al dezen die zich niet in tijds konden uit de voeten maken, kwamen om maar die stormloop liet in onze rangen een lange en bloedige nasleep van ge kwetsten en dooden. Aldus zag een onzer bataljons, wiens flank aan het russisch vuur blootgesteld stond, een gansche rij zijner mannen door één enkele bom sneuvelen met twee en twintig vielen zij gelijktijdig neer. Intusschen, van op het amphi-thea- ter der omliggende hoogten volgde ons leger met een angstig stilzwijgen het oprukken zijner dapperen, maar toen het hen te midden der regenende kogels zag vooruitstormen, vol geest drift, vol vastberadenheid, en met een prachtige eenheid van beweging, toen werd het ook door vervoering meegesleept en het barstte in luid handgeklap uit. Het gerucht dezer glorievolle toejuichingen werd door onze storm-kolommen gehoord, en het was eene welverdiende belooning voor hunne heldhaftigheid alhoewel hunne verliezen groot waren, ver klaarden zij naderhand dat deze hulde welke het leger hun in het openbaar had bewezen, hun al de doorstane ge varen vergel dde. De waardigheid, de statigheid eu de zuiverheid dezer Madonna zijn niet louter het werk zijner verbeelding, het werke lijk leven heeft ze den artiest ingegeven. Geen enkele aardsche vrouw kan ze be reiken en toch straalt er iets liemolsch en iets heiligs uit elke moeder die over. haar kind gebogen slaat. Om er u van te overtuigen, hoeft ge slechts te leeren zien. De meeste men schep vermoeden het niet hun moeder is misschien ziek of uitgeput haar han den zijn vereelt door hard labeur eu haar gelhat is tot rimpels getrokken, ofwel zij is geweldig en oploopend geworden door kommer en lastige zorgen. Dat alles ver bergt hare stralende kroon. Een groot artiest ziet beter en verder dan andere menschen, en Rafaël is een machtig artiest Doch als geniet verder ziet dan zijn schilderij, zult ge niet veel leeren. Het schoonste wat de schilder u biedt is te leeren dieper in het ideaal te schouwen. Beschouw dit beeld en als uw oogeu zullen geleerd hebben te zien, vestig ze dan op uw eigen moeder. Sla ze gade als ze 's avonds buigt over uw bed, of dat van uw broers eu zusters, ofwel als ze u verzorgt in uw ziekte. Merkt ge dan die kroon niet om haar voorhoofd Die oreooi is niet stoffelijk, 0 neen doch een hemelsche glans ligt er over haar wezen afgestraald, omdat ze op dit oogenblik volstrekt niet aan zichzelven denkt. Hoe minder immers een mensch aan zichzelf denkt, des te meer schittert zijn gelaat alsof hij niet meer van deze aarde was. Daarom zegt men ook dikwijls mijn moeder is een engel Vele moeders zijn geen engelen, dat weet ik wel, vele zer-r brave moeders, door de ziekte verzwakt, worden zelfs driftig en korzel. En 't gebeurt wellicht dat de kiuderen in zulk geval onrecht vaardig behandeld worden. Meent ge dat Rafaël hot niet wist Weet echter dat hij dwarsdoor dit alles niets zag dan de nachtwaken, den angst en de smartEn als hij dacht aan den onmetelijken schat van teederhoid en liefde, kwistig uitgedeeld aan al de slapendo kinderen der wereld, op iederen stond van den dag en den nacht., door millioenen moeders die ze in hun armen drukken, dan scheen het moederschap hem zoo verheven toe, dat de onvol maaktheden verdwenen en dat zelfs een straal dezer glorie viel op de moeders bij wie de kracht van liefde en offer was verzwakt. Daarom zeg ik u wie zijn moeder aanziet als een heilige en haar altijd na dert met eerbied en liefde, zelfs als zij kwaadgezind of zenuwachtig of opvlie gend is, heet ik een artiest bij Gods geuade, omdat zijne oogen door de aard sche gebreken heen, de heiligheid en de grootheid zijner moeder zien. Hij. die voortdurend edel en ridderlijk is jegens zijne moeder en haar behandelt als een koningin, heeft oogen als een Rafaël AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,25 fr. Gewone annoncen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. hij weet wat een moeder is. Ik zie dikwijls kinderen, jongens en meisjes die, als ze grooter worden, stil aan ongeduldig en onbeschaamd zijn tegenover hun moeder. Doe het hun op merken, ze zullgn u antwoorden Ja, maar moeder is er zelf de schuld van ze bekijft ons maar gedurig ze is ongeduldig en opvliegend. 't Kan zijn, maar hebt ge er ooit aan gedacht, waar om ze korzel en zenuwachtig is gewor den Gaat eens na hoe grillig en slecht geluimd ge zijt als ge een nacht slecht hebt geslapen Hoeveel nachten heeft Hy miek haar niet zwak om zich heersch- zuchtig aan te stellen zij kreeg die zoet-gevooisde stein niet om er mede te schelden Hij gaf haar die fijne en aan gename gelaatstrekken niet om ze tot een grijns van woede to verwringen. Wanneor eene vróuw zich kwaad maakt, dan vergeet zij aanstonds haar rol zij heeft dikwerf reden tot klagen, maar zij heeft altijd ongelijk te schelden of te kijven. Iedereen zou binnen de palen van zijn geslacht moeten blijven: een goed zakkige echtgenoot kan van de vrouw eene heerschzuchtige maken maar met "w IIUCYWI IlctUIlLtJIl IlUeil liu 1 i i uw moeder niet slapeloos doorgebracht za.chtheid zal de vrouw altijd haar pleit 0 winiiun on unnnn r\t lor.» om uwentwil Ik bedoel niet enkel de slapolooze nachton ter wille van uw ziekte, maar ook die welke veroorzaakt werden door het hartewee en den koinmor om uw fouten. Weet ge daarenboven hoeveel zorgen haar hart beklemd hebben om u, en die ge slechts later of misschien nooit zult vernemen Zij had wel een jaar, dag en nacht, moeten slapen om al de uren in te win nen, die ze om u heeft doorgewaakt. Zij heeft daartoe den tijd niet gehad en daar om zijn haar zenuwen verzwakt, met het gevolg dal ze soms ruw en ongedul dig wordt. Maar als go bedenkt dat ze vrijwillig haar gezondheid heeft ge krenkt voor u, moet ge u daD niet scha men, telkens als ge haar oneerbiedig en onbeschoft hebt geantwoord Dr Foerster. Theoretische en Praktische Beschouwingen. XVI Vervolg der vorige beschouwin gen over jonge meisjes. Deze dwang of strenge lucht die haar beheerschen moet, brengt bij de vrouw eene onderdanigheid teweeg welke haar heel het leven door onmisbaar is, want later heeft zij gedurig met den man of met het oordeel van den man af te reke nen, en dit oordeel mag zij niet mot de voeten treden. De eerste en hoofdzake lijke hoedanigheid der vrouw is de zachtheid: gemaakt om te gehoorzamen aan den man, een wezen dat vaak zoo vol driften en altijd zoo vol gebreken steekt, diont zij vroegtijdig de zelfbe- heersching aan te leeren, en er zich op toe te leggen om zonder morren al de tekortkomingen van oenen echtgenoot te lijden hel is niet voor hem maar voor haar zelf, dat zij zacht zijn moet. De bitterheid en de stijfhoofdigheid der vrouw kan slechts de tweespalt tusschen haar en den man nog verscherpen de man begrijpt dat het niet haet die wa pens is dat de vrouw hem overwinnen zal. De Schepper miek haar niet bekoor lijk en innemend om kregel te worden Toen men de muren der plaats be reikt had, dekte men zich tegen het vuur bij middel der uitwendige ver schansingen en gebouwen die men aan den vijand ontnomen had. Het geweervuur hield aan het geknetter dat door den muurgalm verdubbeld werd, nam van langs hoe meer toe. I 'at vermoeide den keizer hij ver langde dat de troepen zich terugtrok ken. Aldus was de fout die Ney giste ren bedreven had, thans op een veel grootere schaal herhaald geworden, en veel manschappen werden er aan opgeofferd. Niettemin ried Davoust aan den aanval door te zetten. De nacht viel, en Napoleon trok zich terug onder zijne tent welke thans op een veiliger plaats dan den vorigen dag was opgesteld. De graaf van Lobau was meester van den gracht, doch hij kon er niet langer stand houden en om den vijand uit de stad te verdrijven deed hij er obus- in werpen. Het was alsdan dat men van verschillende kanten dikke en donkere rookwolkenzagopdwarrelen, welke bij tusschenpoozen van weife lende klaarten doorspeeld waren, en daarna in vonken opknetterden; daar na sloegen overal vuurzuilen in de hoogte. Het was als een menigte van branden. Weldra kronkelden zij ineen en vormden nog slechts één reuzige winnen, en vroeg of laat den mau in hare macht krijgen, tenzij dat die man een monster we: De jonge meisjes moeten dus van af de eerste uur leeren onderdanig worden, doch daaruit volgt niet dat de moeders zich altijd streng moeten betoonen. Iemand onderdanig maken wil niet zeg gen dat men tevens moet ongelukkig maken iemand binnen de grenzen der welvoeglijkheid doen groot groeien be duidt niet dat men er kortzichtigen of kleingeestigen moet uit kweoken. Jonge meisjes zijn van aard sluw en slim aan gelegd, dat zit hun in 't bloed het komt erop aan dit natuurlijk talent niet te fnuiken of te verstompen, maar het met mate en wijsheid te laten groeien. ('t Vervolgt). Sa jongens 1 komt naar buiten gauw, Het weder is aan 't klaren Het heeft geregend dat het goot, Nu gaan wij schipke varen 1 Toe speelt maar blok en kousen uit. Dat hindert oris in 't loópen, En ligt de straat vol moor en slijk,- Laat ons de broek opstroopen 1 Het karrespoor is onze vaart Voor 't schuitje, kameraden Een oude schrijfboek uit de school Leent ons daartoe zijn bladen. Dat stevig in elkaar gezet Opdat 't zou boven blijven, Wat steentjes nog voor ballast in, En... 't schip maar laten drijven 1 Zoo doen de jongens, en bezorgd Volgt elk zijn wankel bootje, En als het ergens steken blijft De schipper geeft een stootje Het gaat om ginder voor het eerst Te landen in de haven Een breede, diepe waterput Langsheen de baan gegraven. Het is een heele blanke vloot Van bootjes die daar varen, De guiten volgen 't blootvoets en Hun oogen roerloos staren. Maar wijl men door de modder pletst, Wijl lied en lach weerklonken, Roept ons Benoöken kermend uit Ach jongens, 'k ben verzonken 1 Fons Van de Maele. vlam die allerwegen opflakkerde, héél Smolensk rood kleurde en verslond met een akelig gekraak. Graaf van Lobau die dacht dat deze ramp door hem veroorzaakt was, schrikte hevig. De keizer, zittend vóór zijne tent, zag stilzwijgend dit schrikkelijk schouwspel aan. Men kende er de oorzaak niet van, noch kon er den uitslag van berekenen, en men bracht den nacht onder de wa pens door. Rond drie uren van den morgen, waagde een onderofficier van Da voust zich tot aan den stadsmuur, en klauterde er zonder gerucht over. Aangemoedigd door de stilte welke rondom hem heerschte, drong hij in de stad binnen eensklaps verneemt hij verscheidene stemmen in de Sla vische taal, en de verraste fransch- man denkt dat zijn laatste uur gesla gen is, maar toen verkende hij in het eerste daglicht dat diegenen welke hij voor vijanden aanzien had, de Poolsche troepen van Poniatowsky waren. Zij waren de eersten binnen gedrongen in de stad welke Barclay kwam te verlaten, Eenmaal de poorten geruimd, deed het leger zijne intrede binnen de mu ren van Smolensk het doortrok die rookende en bloedige puinen met zijne gewone staatsie en militair praal- Bemesting der wortels in roofbouw. De wortel is een kostelijk keuken-en voedergewas, dat meer dan ooit aan goede prijzen zal verkocht worden en veel in vlas, in roofbouw geteelt wordt. De bemesting der wortels, in vlas ver bouwd, geschiedt op de eerste plaats by de bemesting van het vlas, aangezien de grond dan omgewerkt wordt, en ni'et meer na het slijten, zoodat de meststoffen dan moeilijker ingedekt worden. Als bemesting van het vlas raadden wij een mengsel aan van 200 kgr. zwa velzuren ammooiak, 400 kgr. superfos faat en 200 kgr. chloorpotasch per hecta re. Werden er voeder- of keukenwortels in gezaaid, dan ware het geraadzaam geweest doze hoeveelheden te verhoogen met 100 kgr. chloorpotasch en 200 kgr. superfosfaat. Gewoonlijk evenwel, en spy tig genoeg, wordt er maar aan bemesten gedacht op het oogenblik dat er tot den verbouw overgegaan wordt. Dus bekommert de landbouwer zich gewoonlijk maar met den goeden groei zijner wortels nadat hot vlas gesleten is. Werd er bijgevolg op liet vlas maar alleen voor vlas be mest, dan zal hel volstrekt noodzakelijk zijn na het slijten eene nieuwe hulpbe mesting toe te passen. Men geeft een mengsel van 100 tot 150 kgr. chloorpot asch en 200 tot 300 kgr. superfosfaat, en men egt zeer duchtig in. Men weze maar niet bevreesd te veel jonge wortel plantjes uit te eggen, de wortels zullen wel dicht genoeg staan. Later wordt er eens goed gebeerd, of heeft men zwavelzuren ammoniak voor handen, men strooit er een goed handvol van uit, gelijktijdig mot de chloorpotasch en het superfosfaat. Praktijker. Molenstof. Grooto misbruiken zijn er sedert eenig- en tijd in het gebruik van afval,afkomstig van het builen van molenstof, voorge komen. Dit afval wordt meestal aange wend voor de vervalsching van raestoffen of in de bereiding van mongsels, welke in den handel onderden naam van guano tegen buitensporige prijzen verkocht worden Het is voor het algemeen belang goed, dat er een einde aan deze uitbuiting ge maakt worde, welke byzonder op den kleinen landbouwer drukt, die niet op de hoogte van meststof is en niet in staat om zicli tegen de vervalsching te vrijwaren. De repressieve maatregelen zijn, he laas, onvoldoende, derhalve heeft men het, noodig geacht om het bedrog te voorkomen. Onderrichtingen zyn overal aan de provinciale komiteiten gegeven geworden om te verbieden dat molenstof aan nijveraars en tusschenpersonen zou verkocht worden.. vertoon, en de spelende muzieken aan 't hoofd. Het had niemand tot getuige van deze zegepraal welke bijna zonder nut was, en waarvan de rook die uit de eenzame puinhoopen opsteeg en ons omringde, een maar al te trouw afbeeldsel scheen te zijn. Wanneer Napoleon vernam dat Smolensk geheel bezet was, dat de branden bijna gebluscht waren, en dat de vijand hier weerom schampa vie kwam te spelen, evenals het ge schiedde aan den Njemen, te Wilna en te Witepsk, alsdan begaf hij zich traag en moedeloos naar de verover de vesting eens te meer was de zege waarvan hij voortdurend droomde en welke hij bij eiken stap in zijn bezit waande, gelijk een schim aan zijne gretig toegrijpende handen ontsnapt. Eerst, zooals het zijne gewoonte was, doorliep hij het slagveld om te oordeelen over de waarde van den aanval en den tegenstand, en de we- derzijdsche verliezen te schatten. Het lag bezaaid met talrijke lijken van russen, en weinigen der onzen. De meesten waren van hunne kleederen beroofd, vooral de franschen men erkende hen aan hunne blanke huid, en aan hunne lichamen die zoo zwaar en zoo forsch gespierd niet waren als die der russen. ('t Vervolgt).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1