Ban mijnen vriend flogust dm. Napoleons Veldtocht TE KATH0LIEK NIEUWS-- EN AANK0NDIGINGSBLRD Condag 9 Juli 1916 5 centiemen hel nummer 9. 70sle Jaar IV° 4715 ;lnï - Week-Ka lender. MOEDER-GEDICHTEN, DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 trank 's jaars. Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKER-UITGEVER VAN DE PUTTE-GOOSSENS Aalst, den 8 Juli 1916. reele 31, JULI. Evangelie van den Zondag De wonderbare vischvangst. Luc V. rn |9 Zondag. 4. na Sinxen. HH. Martelaren I van Gorcum. 10 Maandag, H. Amelberga. ->50 n Dinsdag, H. Godelieva. ),50 |2 Woensdag, H. Joannes^Gualbertus. clie 13 Donderdag, H. Anacletus. dit 14 Vrijdag, Octaafdag der Kerkwijding, sin H. Bonaventura, bisscli. en kerkl. /an Ï5 Zaterdag, H. Henricus, keizer en b liet Aan mijne Moeder. p teergeliefde Vrouw nog zie ik U gebogen, liet grijzend haar, vermoeid, vóór mijne blikken [treden. pooals ik U vaak zag, in 't kinderlijk verleden, nelaas, te snel, te snel voorbij mij becngevlogen Wal liebt Gij, Moeder, veel geleden, veel gebeden, pezwoegd,gezorgd voor mij! Wat tranen aan uw oogen RV'at offers aan uw hart heb ik gekost Hoe wogen Loodzwaar, loodzwaarop u des levens moeilijkheden! Kou heb ik u gekend: gedrukt, vergrijsd door zorgen En ik, lichtzinnig kind, ik speelde in rozèndreven [Tot eindelijk de dood ine ontdekte, wat het leven Zoolang,zoo schuldig lang voor 't harte had verborgen, litoen helt ik geweend Maar, op dien droeven [morgen. Zag ik een zoeten lach uw hleek gelaat omzweven. A. Binnewiertz. Opvoedkunde en Onderwijs Theoretische en Praktische Beschouwingen. XVII Bladzijden van een wijsgeer uit de vorige eeuw. Verdere beschouwingen over de vrouw. Hare geestelijke kracht tegenover den man. Deze sluwheid welke eigen is aan het vrouwelijk geslacht, is eene rechtmatige vergelding voor hare zwakheid, want anders zou de vrouw niet de gezellin maar wel de slavin van den man zijn door dit natuurlijk talent gelukt zy er in zich op gelijke hoogte met hem te plaat sen, en alhoewel zij hem onderdanig is weet zij hem toch te beheerschen. De vrouw heeft alles in haar nadeel onze gebreken, hare schuchterheid, hare zwak heid, maar van den anderen kant is zij sterk door hare fijnheid of listigheid, en hare schoonheid. Is het dan niet billijk dat zij uit beiden partij weet te trekken 26 Mengelwerk. Nadruk verboden. in Rusland, in 1812. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft). Droevig schouwspel van dooden en stervenden Toorn en smart ston den er op de gelaatstrekken van den keizer te lezen doch weldra wist hij zich te bedwingen want 't belang zij ner politiek eischte dat hij zijn gevoe len sonderdrukte. Ten andere, dit overzicht van het doodenveld, een dag nadat de slag geleverd werd, was even leugenachtig als akelig, want men had reeds de meeste lijken der onzen doen verdwij nen en die van den vijand achtergela ten. Men handelde alzoo om geen pijnlijken indruk te maken op onze soldaten, en ook omdat men zich na tuurlijk gedreven voelt eerst zijne eigene gewonden bij te staan en zijne dooden te begraven, alvorens aan de vijandelijke gekwetsten en gesneuvel den te denken. Niettemin schreef de keizer in zijn bulletijn dat zijne verliezen in het ge vecht van den vorigen dag veel gerin ger waren dan die van den vijand dat de verovering van Smolensk hem Doch die schoonheid wordt niet aan ieder een in gelijke mate geschonken, zij is daarbij zeer vergankelijk, staat blootge steld aan allerlei toevallen, vergaat met de jaren, en verliest haren invloed door de gewoonte. De geestigheid alleen maakt de echte schoonheid uitder vrouw niet die dwaze geestigheid waaraan men zooveel prijs hecht in de wereld, en welke tot niets dient o:n een leven gelukkig te maken, maar de geestigheid welke aan liaren staat aangepast is, waardoor zij haar voordeel weet te halen uit onzen toestand en uit onze meerderheid. Men beseft niet genoeg hoe zeer die fijnheid der vrouw tot ons eigen nut strekt, hoeveel aange naamheid zij aaD den omgang van beide geslachten bijzet, hoe krachtig zij werkt om de uitbundigheid der kinderen te AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,25 fr. Gewone annoncfen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. Moge zijne ziel in vrede rusten Hier laten wij de Lijkrede Ivolgen die op het graf van onzen zoo vroeg I ontslapen en onvergeetbaren vriend, te midden eener algemeene en overstelpende ontroering, door den Heer Is. Hallaert werd uitgesproken. Lijkrede uitgesproken op het graf van dén volksdichter AUGUST MEER"- 1887-1916. Heer en en Vrienden Boven de stilte van dit opei> graf dat be- geerig wacht om een nieuw lijk, het lijk van een die ons duurbaar was, in 1 len nooit ver zadigden schoot der aarde op nemen, wil ik, moet ik even laten opgaan de stem onzer treurende, weenende liefde. Want wat wij komen te verli bedwingen, om de ruwheid van den echt- j die 200 vroegdjdig den bevri^zenden adem genoot in toom te houden, om vrede te der dood overz'in warm hart voelde waaien, doen heerschen in huisgezinnen waar het kunnen slechts dezen besefte 1 welke hem anders wellicht zou bont toegaan. Ik weet dat er vele slechte vrouwen dit talent misbruiken, maar maakt de on deugd niet misbruik van alles Laten wij de middelen en werktuigen tot ons geluk niet vernietigen, omdat de boozen er zich soms van bedienen om kwaad te stichten. ('t Vervolgt). felijk overschot weten liggen, heffen wij den blik naar de Oneindigheid daarboven waar uw ziel thans leeft in eeuwigheid. O Heer, Gij de Bronader van alle Schoon heid en alle Kunst, zie genadig neer op hem die soms heeft gedoold, die vaak heeft ge struikeld langs zijn levensweg, maar die U steeds rechtzinnig heeft gezocht... die U bewonderd en bemind heeft in het weidsche werk uwer schepping in het lied uwer vogelen, in de kleurenpracht uwer bloemen, in den weergaloozen luister van uw zon en uw maan, in de majesteit van uwe starren hemels... Laat zijn ziel die spijts alles toch steeds naar omhoog wilde, die aanhoudend vol heimwee was naar het oneindige, naar het eeuwige, thans de altijddurende Rust, Vrede en Schoonheid vinden en smaken in U Leest en verspreidt De Denderbode In Memoriam. Het is nog maar enkele weken geleden dat wij hier een geestdriftig en genegen woord mochten reppen over dezen jongen uit het volk die een dichter was bij de gratie Gods... en reeds heeft de doodsklok over hem ge luid... en ligt hij óp 't kerkhof... Velen hebben er aan gehouden zijn stoffe lijk overschot naar 't kerkhof te vergezellen, en hem aldus een laattijdige blijk van achting en sympathie te schenken. Wij echter die hart aan hart in voeling met hem gestaan hadden, en wisten hoe zijn ziel al vuur en vlam was voor schoonheid, voor muziek, voor lijnen en kleuren, voor het droomerig leven der natuur, wij waren het best in staat te beseffen wat we verloren aan dezen jongen dichter die aan de vergetelheid van het graf ging ten prooi vallen. Vergetelheid Neen, dat mag, dat zal niet zijn Hij die is heengegaan was een te edel gevoelsmensch, een te edele droomer en den ker, een te groote idealist, hij heeft te veel schoonheid geleverd en droeg nog te veel schoonheid voor de toekomst in hem, om zoo maar spoorloos uit ons midden te ver dwijnen Vrienden zullen er voor zorgen dat hij met zijn nagelaten werk leven blijve in het hart en den geest van al dezen die iets voelen kunnen voor Droom en Poëzij. meester maakte van de russische zoutmijnen, en dat zijn minister van geldwezen op een geschenk van vier en twintig millioen franken mocht rekenen. Het is noch waar, noch waarschijn lijk dat de keizer dit alles ernstig schreef, doch het kwam er op aan indruk te maken op de anderen, en daarin gelukte hij steeds volkomen. Terwijl hij die verkenning voortzet te, kwam hij aan een der poorten der vesting, nabij de Borysthena, recht over den wijk van den linkeroever waarin de russen nog genesteld lagen. Daar, omringd van de maarschalken Ney, Davoust, Mortier, van den grootmaarschalk Duroc, van den graaf van Lobau en nog een anderen generaal, nam hij post op een mat vóór eene hut. Het was niet zoo zeer om den vijand te bespieden, dan wel om zijn hart eens te luchten van al den last die er op woog, en in de bereidwilligheid en den ijver zijner generalen nieuwen moed en vertrou wen te putten. Hij sprak langen tijd en op heftige wijze, zonder onderbreking Welkeen schande voor Barclay aldus, zonder gevecht, den ingang van het oude Rusland te hebben overge leverd En dat terwijl er hem een eervol en zoo verdienstelijk slagveld werd aangeboden Hij bad immers eene versterkte stad ten zijnen dienste om zijn leger te steunen, en indien hij van nabij gekend hebben, en Hem kennende, hem beminden, j O vriend August, gij waart niet van dezen die luidruchtig en geweldig over de aarde gaan. Arm, en klein, en onbeduidend in de oogen van velen, zijt gij door uw jong-ge- knakt leven getreden. Doch wij. die dieper mochten kijken in u. die den polsslag moch ten voelen van uw edel en steeds opwaarts- strevend hart, wij wisten hoe de Heer u begenadigd had met een groote, vlam-heete ziel die gretig en rusteloos-smachtend open stond voor alle Schoonheid. Vele stormen zijn er over u heengevaren... Vele donkere dagen hebt gij gekend... Veel lijden hebt gij geproefd. Dat is de lotsbestemming van eenieder onder ons. doch het is vooral de lotsbestem ming van den kunstenaar, en een kunstenaar waart gp. En al wie de Schoonheid bemint, al wie iets van die Schoonheid wil kunnen uitzeg gen of uitzingen, moet lijden en véél lijden, omdat het lijden loutert, omdat het lijden het hart van den mensch uitdiept en zijn gevoel stijgen doet naar God. En alle Schoonheid komt van God... En zoo, terwijl de smart diep en bloedig door uw ziel sneed, werd de bron van uw kunstenaarsgevoel aldoor gepuurd en gezui verd, en eenmaal zou zij opborrelen en uit- stroomen. krachtiger en frisscher dan ooit. Eenmaal zoudt gij, de stille, de nederige, de schuchtere, wellicht geworden zijn een zegen voor uw volk, een fijne en echte dich ter te meer waarop Vlaanderen roemen mocht. Dat was onze hoop en onze trots voor de toekomst. Maar dan is de Dood gekomen, en onmee- doogend heeft zij uw jong, vurig hart stil gelegd... heeft zij uw stem verstomd... Die slag is wreed. Dat verlies is hartver scheurend. Doch we zijn christenen en buigen het hoofd. En van deze doodkist waarin wij uw stof- verwonnen werd, dan stonden diezelf de stad en de stroom ten zijnen dien ste om zijnen aftocht te dekken - Zooging hij voort, en ondertusschen schuilelden de kogels rond zijn hoofd, doch hij was gansch me- degesleept door zijn onderwerp en sloeg er geen acht op. Hij ging voort met vinnig uit te vallen tegen den vijandelijken generaal en zijn leger, alsof hij hem nu met zijne redeneerin gen wilde overwinnen dewijl hij hem niet had kunnen overwinnen door de wapens. Men antwoordde hem niet. Het was klaar dat hij geenszins om raad zocht hij was gansch met zich zelf bezig, en al die woorden-vloed diende slechts om zijn eigen te over tuigen en de anderen met zich mede te sleepen. Overigens gal hij aan de anderen geene gelegenheid hem te onderbreken. Na een uur onderhoud, toen de keizer naar de hoogten van den lin keroever blikte welke de vijand bijna verlaten had, eindigde hij met den uitroep- dat de russen vrouwen waren, en dat zij zich overwonnelin- gen bekenden. Hij steeg eindelijk terug te paard. Het was alsdan dat de grootmaarschalk aan een onzer deed opmerken indien Barclay werkelijk zulk een ongelijk had den strijd te weigeren, zou de keizer zich alzoo niet inspannen om ons er van te overtuigen. Een weinig verder bood zich een officier aan die weleer Hij zijn overlijden. 't Was wel een warme vriendenhand die in de mijne lei, Een teedre vriendenblik die diep mijn ziel doorboorde, Een helder vriendenwoord dat uit uw mond ik hoorde, Bij 't eerste en zoo gemoedlijk samenzijn van u en mij 1 Eilaas, eilaas hoe spoedig is die zaligheid voorbij, Hoe snél toch zonk de zon die in ons leven gloorde, Want grijnzend kwam de Dood die wreed uw jeugd vermoordde... O Heer, Gij slaat soms wreed Doch dat uw naam geprezen zij Een vriend, neen meerder nog, een dubble broeder waart ge mij Een broeder in het werk, een broeder in de Poëzij Die uit uw gouden hart met gouden woorden vloeide. En dierbre, rust uw koude lijk nu diep in kouden grond, Uw Geest in heeriijK atcm en «m Hxtt Twrrtn nart m uAnAi De warme Vriendschap ook die eens ons ziel doorgloeide Fons VAN DE MAELE. LANDBOUW. De ontstoppeling. De verschilligo grondbewerkingen, zooals de ontstoppeling, hebben voor doel het onkruid te verdelgen, de meststoffen en zekere zaden in te dekken, den grond los te maken en te verluchten, de opslor ping en de doorzijging van liet water te begunstigen, en de ontbinding der orga nische meststoffen te bespoedigen. De aaneigenbaarheid der minerale stoffen wordt er door mogelijk gemaakt en be spoedigd. De ontstoppeling beeft plaats zoo haast het vlas getrokken, de graangewassen gepikt of gemaaid, zelfs vooraleer de naar den prins van Schwartzemberg gestuurd was. Hij meldde dat de rus Tormasof en zijn leger zich opgesteld hadden in het noordentusschen Minsk en Warschau, en dat zij tegen onze operatielijn opgerukt waren. Doch na eenige voordeelen behaald te heb ben is Tormasof moeten terugdeinzen tot aan Gorodzna, waar hij den 2ie Oogst halt hield, tusschen twee berg passen in, in een plein omgeven van wouden en moerassen, maar dat toch toegankelijk was op zijnen linker flank. Regnier, een onzer generalen, die een fijne krijgskundige is, maar in 't heete van 't gevecht seffens het hoofd verliest, wist spoedig de russen aan hunne zwakke zijde aan te pak ken, doch zijn aanval geschiedde niet krachtdadig genoeg. Daarmede kon Tormasof den strijd rekken totdat de nacht inviel, en be gunstigd door de duisternis, gelukte hij er in zijne troepen terug te trekken van het slagveld waar zij anders gewis zouden verpletterd geweest zijn. Hij verloor nochthans eenige kanons, veel bagage, en een vierduizendtal man nen. Hij ging legeren achter den Styr, waar Tchitchakof die hem met het Donau-leger ter hulp snelde, hem kwam vervoegen. Alhoewel er bij dit gevecht geene beslissing was gevallen, dwong het toch de russen tot eene defensieve granen of het vlas ingehaald zyn, en wordt meest gedaan by middel van den ontstoppolaar. Deze zal slechts opper vlakkig geschieden, ten einde het kiemen der onkruidszaden te bespoedigen en dezelfde des te gemakkelijker te verdel gen. Na de ontstoppeling van het vlas of der graangewassen, laat men zelden of nooit den grond vaag liggen, en dit jaar zeker niet wij kunnen in de ledig geko men grond voordeelige roofbouwteelten van wortelen of rapen en in arme gron den eene niet te misprijzen roofbouwteelt van spurrie toepassen.De vruchtbaarheid van arme, zandachtige gronden kan na de inoogsting der hoofdvruchi vermeer- houding, en gaf den tijd aan Napo leon om eenen veldslag te winnen. Eindelijk, nadat de officier met zijn verhaal gedaan had, trad de keizer in Smolensk binnen. Terwijl zij door de dikke muur-omheining gingen riep de graaf van Lobau uit Ziehier een schoon kantonnementen-hoofd! Hij scheen daardoor den keizer uit te noodigen hier te blijven kampeeren, maar voor alle antwoord wierp zijn meester hem een strengen oogopslag toe. Zijn blik kreeg weldra eene andere uitdrukking toen hij rondom zich niets dan puinen ontwaarde door dewelke onze gekwetsten zich moeizaam voortsleurden, en hoopen rookende assche waarin er verkoolde en zwarte menschengeraamten lagen. Deze groote verwoesting ontstelde hem. Dit was dus de vrucht zijner verove ring Deze stad waar zijne soldaten eindelijk moesten in 't bezit komen van een schuiloord, van levensvoor raad en rijken buit die hen reeds zoo lang te midden van al hunne ontberin gen beloofd werden, vormde nog slechts eenen puinhoop waarop wij onze bivakken moesten opslaan. Voorzeker, de invloed van den kei zer op zijne soldaten bleef onbereken baar, doch hoe zou-dat blijven duren wanneer al de natuurelementen hem tegenworstelden ('t Vervolgt).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1