KATHOLIEK NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD moeder-gedichtenT Napoleons Veldtocht Godsdienstige Kronijk Vergif in oude aardappelen. Zondag 16 Juli 1916 5 centiemen het numiner 70s,e Jaar IV0 47 14 Week-Ka lender. Kerkelijk nieuws. Kommandantur Aalst DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 trank 's jaars. Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKER-UITGEVER VAN DE PUTTE-GOOSSENS Aalst, den 15 Juli 1916. JULI. Evangelie van den Zondag Broederlijke verzoening. Matth. V. 16 Zondag, 5 na Sinxen, O. L. V. van Car- melusberg. 17 Maandag, H. Alexius. 18 Dinsdag, H. Camillus, bel. 19 Woensdag, H Vincentius a Paulo. 20 Donderdag, H. Hieronymus-j£milianus. 21 Vrijdag, H. Praxedis. 22 Zondag, H. Maria-Magdalena. III Aan mijne Moeder. En toch Ach loefdet Gij nog, lieve Vrouw Hoe zou ik inij aan uw knieën nedervlijen. En op uw schoot mijn verzen openspreien En in uw wondere oogen blikken zou O God, hoe blonken zij, oneindig trouw Hoe straalden ze, in 't stille en zoete schreien, Barmhartigheid en eindloos medelijen - Met 't schuldig kind, vol mateloos berouw Mijn moeder, ach te spoedig gingt Gij henen 'k Zou nu, zoo graag nog, aan uw borst uitweenen. Uitsnikken hoe ik u waarachtig heb bemind Te laat helaas Dat zijn verloren dagen, Dat keert nooit meer terug voor rouwvol klagen, Maar eenzaam blijft het moederlooze kind. Binnewiertz. Opvoedkunde en Onderwijs Theoretische en Praktische Beschouwingen XVIII Bladzijden van een Wijsgeer uit de vorige eeuw. Wijze wenken over de pronkzucht der vrouwen. Het dwaze der mode. Men kan wel schitteren door den op smuk, doch het is toch eigenlijk maar door onzen persoon zelf dat wij behagen. Onze opschik maakt ons zeiven niot uit dikwerf misstaat hij door zijne gezocht heid. Op dit gebied is de opvoeding onzer meisjes een volledig misbaksel. Men be looft hen eon sieraad voor belooning, men doet hen de gezochte kleederdracht beminnen wat is zij schoon zegt men hun wanneer zij fel getooid zijn. En nochthans, men zou gansch tegenoverge steld moeten te werk gaan. Men zou hen moeten doen opmerken dat al dien op schik slechts kan dienen om gebreken te verduiken, en dat den echten triomf der schoonheid hierin is gelegen dat zij wete te schitteren door haar zelf. De liefde tot de mode getuigt van slechten smaak, omdat de aangezichten toch immers met haar niet kunnen veranderen,en dat,ver- 27 Mengelwerk. Nadruk verboden. in Rusland, in 1812. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft). De russen behielden nog immer den wijk op den linkeroever van den Dnieper. Van onzen kant maakten wij gebruik van den dag van den i8e en den nacht van den ige om de bruggen te herstellen. Den ige Oogst, vóór den dag, trok Ney den stroom over bij de klaarte van den brand die den wijk verslond. De vlammen alleen bekampten er hem nog, en hij begon de steile en lange helling waarop de wijk gebouwd is, te beklimmen. Zijne troepen gingen langzaam vooruit, met omzichtigheid, en zij maakten allerlei omwegen om de vlammen te mijden. De vijand had dezen brand behendig aangestoken, zoodat hij overal te ge lijk oplaaide en de bijzonderste door gangen belemmerde. Ney en de eerste soldaten die hem volgden, drongen zwijgend vooruit met angstig-spiedend oog en luiste rend oor te midden eenen doolhof van vuur, zich afvragend of de russen hen mits een aangezicht altijd hetzelfde blijft, het ook altijd zou moeten blijven behagen met een en 't zelfde sieraad. Moest het mij gebeuren dat ik een jong meisje aldus bezig zag met zich te tooien en te smukken, dan zou ik mij ongerust toonen omdat zij haar gelaat aldus ver fraait en ik zou zeggen wat gaat men daar wel van denken Al dien praal smukt haar te veel op. Denkt gij dat eene eenvoudiger kleederdracht haar staan zou? Is zij schoon genoeg om dit en dit sieraad te kunnen ontberen i Misschien zou zij dan de eerste zyn om te vragen haar van dit of dat sieraad te ontdoen. Wanneer zij hel eenvoudigst is gekleed, dan zou ik haar het meest lof toezwaaien. Wanneer zij den opschik slechts aanzien zal als een bijvoegsel aan de schoonheid van haren persoon en als een geheime bekentenis dat zij er nood aan heeft om te kunnen behagen dan zou zij geenszins fier zijn hierover, en indien men haar moest zeggen - wat zijt gij schoon wanneer zij meer gelooid is dan gewoonte, dan zou zij heel zeker rood worden van schaamte. Ten andere daar zijn aangezichten die geen sieraad kunnen ontberen, doch daar zijn er geenszins die een overladen tooisel vragen. Ik heb ook bemerkt dat de schitterendste kleederdracht gewoon lijk eigen is aan eene leelijke vrouw. Geef aan een jong meisje dat smaak heeft en de mode minacht, eenige simpele kleedingstoffen, en zonder parelen, zon der kantjes of strikjes zal zij veel fraaier en mooier voor de pinne komen dan al de andere mode-slavinnen. ('t Vervolgt). LANDBOUW De Rapenteelt. Niet zoohaast is het vlas gesleten, of de landbouwer zorgt voor eenen goeden rapenoogst. Het veld wordt gewoonlijk slechts oppervlakkig omgewerkt, doch ontvangt eene duchtige scheikundige be mesting. Wij raden aan vroegtijdig te zaaien, en tevens eene overvloedige bemesting toe te passen, ten einde eenen vervroegden rapenoogst te bekomen, die den landbouwer thans vooral goed zal van pas komen, en het door eene inten sieve bemesting en kuituur mogelijk wordt den akker van half October en eerder wij te hebben, zoodat men op deze wyze, in den zelfden grond, nog heel goed een graangewas kan verbouwen. Na de vlasrapen komen de graanstoppel- rapen. Met het oog op eene graaDbezaaiïng, die 11a rapen volgen zal, passen wij eene sterkere bemesting toe dan voor den eigenlijken rapenoogst gevergd wordt de aaneigenbaarheid der minerale vetten zal voor het graangewas begunstigd wezen, welk laatste vóór den winter goed zal doorschieten en bij gevolg beter niet wachtten op den top dier steile helling om zich verraderlijk op hen te storten, en hen in de vlammen en den stroom omver te ploffen. Zij herademden en daar vief een groot pak van hun hart toen zij boven kwa men, aan het kruispunt der wegen naar St Petersburg en Moscou, en er slechts eene bende kozakken bemerk ten die aanstonds langs deze beide wegen heendraafden. Evenmin als te Witepsk konden wij hier iets te weet komen van de inwoners of de spioe- nen daar zich allen uit de voeten ge maakt, en wij geenen enkelen gevan gene in ons bezit hadden. Er bleef ons dan niets anders te doen dan het terrein te onderzoeken, maar de vij and had overal sporen achtergelaten, en de Iransche veldmaarschalk, niet wetende welk een spoor te volgen bleef daar in beraad tot den middag. Intusschentijd werd de Borysthena op verscheidene punten overgevaren; de wegen die naar de twee vijandelij ke hooldsteden voerden werden op de diepte van één mijl verkend, en men ontmoette de russische infante rie op de baan naar Moscou. Ney kwam er weldra in botsing mede, maar ingezien deze baan langs den Dnieper loopt, moest hij de verschil lende vertakkingen van den stroom oversteken. Elk dezer vertakkingen had hare bedding gegraven in eene AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,25 fr. Gewone annoncen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. tegen de onguurheden des weders bestand zijn Geldt het eenen grond, tamelijk rijk aan minerale stoffen, wij geven de voor keur aan de kaïniet en de staalslakken in het tegenovergesteld geval verkiezen wij de chloorpotasch en het superfosfaat. Men geeft ook eene greep ammoniaksul- faat, of men beert duchtig. Het fosfoorzuur, alhojewel niot mogen de ontbreken, wordt evénwel meer met het oog op den volronden graan- of aardappeloogst toegepast, dan wel met het oog op deu rapenoogstde kalk, en ook de potasch, zijn van groot nut ter bestrijding van het knolvoeten. De potasch en de stikstof zijn van wezenlijk belang zij verzekeren eenen overvloodi- gen, vervroegden oogst Van beste hoeda nigheid. Met betrek op hetgefie voorgaat, geeft men 800 kgr. kaïniet of 200 kgr. chloor potasch, 500 kgr. superfosfaat of 600 kgr. slak, en tot 150 kgr. zwavelzuren ammoniak per hectare. Praktijicer. Mei-Avond. Ik zag de zon die rusten ging Achter het schemer-blauwend woud, Waarover nog te sterven hing Een bleeke lijn oranje-goud. In licht-beroerde looverhang Was spel en voois te Ioor gegaan. Het windje zong een wieggezang In 't rijzend-ruizelende graan. En over 't frisch-doorgeurde land Dauwde den avond vredig neer. Ten hemel wierp een eng!en-hand Een tintelster in 't blauwe meer. Er woog een stille, kalme rust. Te droomen lag de groote Mei Van bloemen, liedren, levenslust, Van jonge liefde en zotternij. Ik stond als in een heiligdom, Aanbiddend al die teere pracht. Het zachte duister weefde alom Een sluimer-sluier voor den nacht. Mei 1916. A. MEERT. Onvoorzien geval noopt ons den aangekondigden LOTINGSDAG van onzen RAADSELPRIJS KAMP onwederroepelijk tot Zondag 23 Juli te verschui ven. Dus wel opgepast tot Zon dag 23 dezer. Herderlijke Brief van wijlen Kardinaal Dechamps, Aartsbisschop van Mechelen, over den Oorlog van 1870. (5e Vervolg) De misdaden der hedendaagsche pers. Hoe zij God lastert. Nu, dit doet de pers waarvan we spre ken, telkenmaal dat zij den Godsdienst vergelijkt met de godsdienstenden Godsdienst die van God komt met de godsdiensten door den mensch gemaakt den Godsdienst die onsterfelijk is met de godsdiensten die voorbijgaan, en welke slechts eenen tijd in het leven blijven door datgene wat zij aan den oorspron kelijke)) Godsdienst ontleenen godde lijke perelen die zij onteeren en door het slijk sleuren. Dit doet nog dezelfde pers, wanneer zij het Evangelie op één lyn stelt met de menschelijke instellingen, wanneer zij Jezus-Christus, den meester der tijden, verwart met de menschen die door den tijd overwonnen worden, alsof het aan iemand anders ware gegeven dan aan Hem die alles in zijne handen houdt, een plan te ontwerpen en te leiden waarin al de eeuwen zijn begrepen. Dit groote plan heet de Verlossing van het menschdom, en 't is de God der Openbaring, de onsterfelijke Koning der eeuwen, zooals SintPaulus Hem noemt, die alle dagen wordt gelasterd door hen die het christendom rangschikken onder de menschelijke opinie's, 't is te zeg gen onder de vergankelijke opvattiugen van het menschel ijk verstand ('t Vervolgt.) Bossuet. vallei wier tegenovergestelde zijde eene positie uitmiek waarin de vijand zich genesteld had en die men ge dwongen was stormenderhand in te nemen de eerste positie, deze der Stubna, hield onze soldaten weinig tegen maar bij de helling van Valon- tina, aan wier voeten de wateren der Kolowdnia vloeiden, was de botsing schrikkelijk. Men heeft de oorzaak van dezen wederstand toegeschreven aan eene oude nationale overlevering volgens dewelke dit strijd veld een door de zegepraal gezegend terrein was. Doch dit alles is slechts superstitie, en het was kort en wel de noodzake lijkheid die den rus tot dit vertwijfeld gevecht verplichtte. Men heeft hooger kunnen nagaan dat de baan naar Moscou, bij het verlaten van Smo lensk, langsheen den Dnieper loopt, en dat de fransche artillerie welke op den anderen oever stond opgesteld, deze baan met hare vuren dweerschte. Barclay waagde het niet den nacht te baat te nemen om langs dien weg af te zakken met zijne artillerie, zijn reisgoed en zijne ambulance-wagens, die door hun gerol en hun gedaver zijnen altocht zouden verraden heb ben. De baan naar Sint Petersburg liep sneller van den stroom weg twee modderachtige wegen wijken er van Kerk der Karmeliterssen, te Aalst. Solemnele Oktaaf ter eere van Onze Lieve Vi^ouw cles Bergs Carmelus onder den titel van den Heiligen Scapulier. Orde der goddelijke diensten Zaterdag, 15 Juli Om 2 uren, uit stelling van het Allerheiligste Sakrament. Te 5 uren, Lof. Zondag16 Juli De eerste mis, te 5 uren,met uitstelling van het Allerheiligste. De plechtige mis om 8 uren. 'sNamiddags, ten 5 uren, solemneel Lof, vlaamsch Sermoen en Te Deum. Zondag, 23 Juli De eerste mis, te 5 uren, met uitstelling van het Allerheilig ste. De solemneele mis, om 8 uren. 's Namiddags te 5 uren, plechtig Lof, vlaamsch Sermoen en Te Deum. uit naar rechts, de eene op twee mijlen afstand van Smolensk, de andere op vier, zij doorkruisen eenige wouden en bereiken dan weer de baan naar Moscou na eenen langen omtrek be schreven te hebben. Barclay aarzelde niet zich met een menigte paarden en rijtuigen in die engten te wagen deze lange en zware kolom moest eerst twee lange boog- kringen doortrekken, in wier midden de groote baan van Smolensk naar Moscou loopt, welke weldra door Ney werd aangevallen. Bij eiken stap, felijk het in dergelijke omstandighe- en gebeurt, kwam een klein ongeval den marsch der russen stuiten een rijtuig dat omkantelde, een verzonken wiel, een enkel paard dat in de mod der bleef steken, een teugel die brak. Nochthans het gerucht van het fransch kanon naderde van langs hoe meer reeds scheen het de russische kolom vóór te zijn, en op het punt te staan den uitgang te bereiken en te overwel digen waardoor de vijand ontsnappen wilde. Eindelijk na eenen lastigen tocht kwam de spits der vijandelijke kolom aan de groote baan terug, juist toen de lranscnen nog alleen de hoog te van Valontina en den doortocht van Kolowdnia moesten veroveren om insgelijks dit punt te bereiken. Ney kwam stormenderhand de helling der Stubna te bemachtigen, maar In de volgende gemeenten behoorendo tot de Etappenkommandantuur Aalst mag men zonder Reispas ofte Reise- schein te voet gaan Aalst, Aygem, Baelegem, Baerdegem, Bavegem, Bambrugge, Borsbeke, Burst, Denderhautem, Denderleeuw, Ererabode- gem, Erondegem, Eleno, Erpe, Essche, Godveerdegem, Grootenberge, Gysenzele, Haeltert, Haulem St Lieven, Heldergem, Hillegem, Herzole, Hundelgem, Iddergem Kerkxken, Landscauter, Leeuwergem, Lelterhautem, Meire, Meldert, Moorsel, Nederhasselt, Nieuwerkerken, Ninove, Okegcm, Oomborgen, Oosterzele, Oorde- gem, Oultre, Ottergem, Ressegcm, Sotte- gem, Strijpen, Vleckem, Velsique-Rud- dershove, Vlierzele, Welle, Westrem, Woubrechtegem, Zonnegem. Nogmaals wordt de aandacht gevestigd op de schadelijke hoevpelheden solanino, die oude aardappelen bevatten, welke in het begin van Februari in den kelder gaan ontkiemen. Volgens prof. Schmiede- berg en Meyer bevatten deze ontkiemende aardappelen vijfmaal zooveel solanine als normale aardappelen zonder de kiemen driemaal zooveel en nadat zij geschild zijn toch altyd nog meer dan normaal. Het meeste vergif zit in de kiemen zelf. Daarom is het goed de kiemen vóór het koken zorgvuldig af te doen men moot kiemende aardappelen in elk geval nooit ongeschild koken. Zelfs dan wanneer de aardappelen niet meer kiemen, neemt het solaninegehalte van April tot Augustus nog toe. Het is dus maar goed dat onze afkeer van de oude aardappelen toeneemt, en ons verlangen naar de nieuwe steeds grooler wordt. Nog schadelijker dan de kiemen zijn de kleine aardappelen, die soms aan de kiemen groeien, en vooral in vochtige kelders voorkomen. Dezo aardappeltjes moet mon steeds weggooien en ze niot, zooals sommigen uit spaarzaamheid doen, gebruiken om te eten. Prof. Schmiedeberg heeft eveneens het water onderzocht, waarin de aardappelen gekookt werden. Waren zy met de schil gekookt, dan was er geen solanine in het water te vinden, de schil hield het in do aardappelen terug; waren de aardappelen evenwel geschild, dan was er dadelijk solanine in. Het is dus raadzaam oude aardappelen steeds te schillen, en het aardappelwater weg te gieten. Vooral bij zachte en ingeschrompeldo aardappelen is het van belang ze vooral dik te schillen, want in en onder de schil bevatten deze 3 of 4 maal zooveel vergif als do andere. Ongeveer even groot is het solaninege halte in die aardappelen, die zwartachtige vlekken met grijze strepen hebben. Al deze zwartachtige en grijze vlekken moe ten bij het schillen zorgvuldig verwijderd Korf die teruggedreven werd op Valontina moest de kolom die hem vooropging te zijner hulp roepen. De russen verdedigden zich om alles te kunnen behouden, hun ka nons. hun gevangenen en hun reis goed de franschen vielen aan om alles te veroveren. Napoleon had halt gehouden op een mijl en half af stand van Ney. Hij dacht dat het enkel eene schermutseling met de voorhoede gold, en zond Gudin ter hulp van den maarschalk, verzamelde de overige divisie's en begaf zich te rug naar Smolensk. Maar deze scher mutseling ontaardde in een echt gevecht, van weerskanten werden er beurtelings dertig duizend mannen handgemeen. De botsing was alge meen soldaten, officieren, generalen, allen werden er in de worsteling ge worpen. Deze was schrikkelijk en uiterst hardnekkig. De nacht zelf kon er geen einde aanstellen. Eindelijk meester van den heuvel, verzadigd van verwoesting en bloed, werd Ney het moede toen hij zich nog slechts omringd zag van dooden,van sterven den en duisternissen. Hij deed het vuur staken, het stilzwijgen behouden en de bajonnetten presenteeren. Daar de russen niets meer hoorden zwegen zij ook, en maakten van de gelegen heid gebruik om af te trekken. ('t Vervolgt).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1