KHTH0LIEK NIEUWS" EN MNK0NDIGINGSBLHD Napoleons Veldtocht Correspondentie. Oppmazemielii Mj de Konijnen- Zondag 50 Juli i916 5 centiemen het nummer 70"® Jaar IV» 1716 VAN DE PUTTE-GOOSSENS W eek-Kalender. Opvoedkunde en Onderwijs in Rusland, in 1812. MOEDER-GEDICHTEN. Hoendereholera Avond-Zang... DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 trank 's jaars. Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKERUITGEVER AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,25 fr. Gewone annoncen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr, de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. Aalst, den 29 Juli 1916. JULI. Evangelie van den Zondag Mt kent den boom aan zijne vruchten. Matth. VII. 30 Zondag, 7. na Sinxen, HH. Abdon en Sennen, martelaren. 31 Maandag, H. Ignatius van Loyola, bel. AUGUSTI. 1 Dinsdag, Sint Pietersbanden. 2 Woensdag, Portiuncula. H. Alphonsus- Maria de Ligorio. 3 Donderdag, H. Stephanusvinding. 4 Vrijdag, H. Dominicus. 5 Zaterdag, O. L. V. ter Sneeuw. Theoretische en Praktische Beschouwingen. XX. Bladzijden van een Wijsgeer uit de vorige eeuw. Indien het eene uitgemaakte zaak is dat men nooit toelaten mag aan een jon gen onbetamelijke of onbescheidene vra gen te stellen, dan mag men dit nog veel min toelaten aan de jonge meisjes die met hun nieuwsgierigheid en hun vlug gen geest aanstonds gewaar worden wanneer men hun iets verbergen wil, en zoo handig zyn om eene verborgene zaak te ontsluieren. 29 Mengelwerk. Nadruk verboden. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft). Hoofdstuk IX. Droevige toestand van het leger. Toen dan Borrelli, onderoverste van den staf van Murat, hem bericht kwam geven van de botsing bij Va- lontina, aarzelde hij hem te ontvan gen en hij was zoodanig verdiept in zijn werk dat hij dezen officier slechts tot hem wilde inlaten nadat een zijner ministers daartoe bijzonder had aan gedrongen. Het rapport van Borelli ontroerde den keizer «Wat zegt gij riep hij uit. Dat gij met geen volk genoeg zijt Is de vijand daar met zestig duizend man t Maar dan is daar een echte slag aan den gang ge weest en hij viel hevig uit tegen de ongehoorzaamheid en ae onwerk zaamheid van Junot, wanneer Borelli hem de doodelijke verwonding van Gudin mededeelde. De smart van Napoleon was heftig, zij luchtte zich in allerhande ondervragingen en bit tere uitroepen daarna met die wils- V Hoe zal ik U beminnen. Hoe zal ik U beminnen, die geboren ben Uit uwe liefde. Hoe mijn eemvgen dank U wijden, Die van uw needrig leven slechts uw liefde ken. Uw zuivre goedheid en uw scliroom geborgen lijden. Oschoone hoofd,hoe leel'tge steeds in mijngedachten, Dat in mijn vreugd opeens, me een hooger vreugd [ontroert En door de stilte der gestemde zomernachten Mij weer in de armen van mijn goede moeder voert. 0 Itoenikaanuw veilge borst mijn hoofd mocht vlijen, En ge om mijn hals do vrede van uw armen wondt, Werd 't al weer goed en daar gij zelve gingt aan [*t schreien Om mij, beefde een ontroerd gezoen op heider mond. Uw adem hoeft h«t «or.it mijn jonge leên bewogen. Er leeft iels in me voort van uwe vreugde en smart, Iets in mijn oogen van uw zachte inoederoogen, Iels van uw moederlijke goedheid in mijn hart. Ik ben en blijf uw kind en voel ik naar de pracht Vanandre vrouwebeeld,mijnzoetstverlanggedrevrn Gij blijftdesimpel-sehoonc droom van mijn gedacht Mijn liefste Moederken, U draag ik door mijn leven. AUG. VAN CAUWELAERT. Doch, zonder hen deze vragen toe te laten, zou ik willen dat wij zelf hen veel ondervroegen om hunne tong en hunnen geest los en lenig te maken, om hen aan genaam, vloeiend en verstandig te leeren klappen. Deze gesprekken met wijsheid en doorzicht gevoerd, en waarin steeds de toon der vroolijkheid heerschen zou, zouden uitstekend bevallen aan de jonge meisjes, en wellicht waron zij een middel om in die ongerepte en onschuldige har ten het eerste en blijvende zaad der zede lijkheid te storten. Want onder den vorm van een aangenaam en aantrekkelijk ge sprek, zou men hen aldus stilaan kunnen inplanten waariu later de ware glorie en het waar geluk eener deftige vrouw is gelegen. Het vorstand der vrouw is van prak- tischen aard. Het is zeer behendig om de middelen te vinden waarmede men een bepaald doelwit moet bereiken, doch het vinden van het doelwit zelf ontsnapt aan zijnen pak. De maatschappelijke betrekking van beide geslachten (hot huwelijk) is in dit opzicht bewonderenswaardig. Uit die be trekking wordt er één enkel moreel wezen geboren waarvan de vrouw het oog en de man den arm uitmaakt, en beiden blijven tevens tochderwijze afhan kelijk van elkaar, dat het den man is die de vrouw leert zien, en de vrouw die den man leert uitvoeren. Indien de vrouw evenals den man stijgen kon in do sfeer der princiepen en gedachten, en indien de man haren scherpen kijk op al de bijzonderheden bezat, dan zouden die twee, niet langer afhankelijk van elkan der zijnde, in voortdurende oneenigheid lovon an in dio orocleindigheden -rraic «11c samenwonen Qnmogelijk. Maar met de harmonie die thans tusschen hen beiden heerscht, streeft alles er naar een zelfde doel men weet niet wie er het meest toe bijdraagt zij drijven elkander aan zij gehoorzamen aan elkander en bevelen ter zelfder tijd. Zijn de vrouwen geschikt tot eene sterke redeneer-kunst Is het noodig dat zij die kunst beoefenen En zullen zij haar met well ukken beoefenen Is die geestelijke kuituur vereischt voor de taak welke zij te verrichten hebben, en strookt zij met den eenvoud die hen past? Al deze vragen vinden hunne oplossing in de eene of de andere richting, al naar gelang de eenen de werkzaamheid der vrouw streng bepalen binnen de grenzen van het huishoudelijk bedrijf, of de ande ren haar daarbuiten aanmatigend willen doen optreden met hetzelfde recht op ontwikkeling en intellectueele bediening als de mannen. De redeneering welke den man tot het besef zijner plichten brengt, is niet zeer ingewikkeld, en deze welke aan eene vrouw hare plichten leert kennen en opvatten, is nog eenvoudiger. Zij behoeft slechts te denken aan de onderdanigheid en de getrouwheid welke zij aau haren echtgenoot is verschuldigd, aan de liefde 011 de zorg waarmede, zij hare kinderen moet omringen, en deze plichten vloeien zoo gansch natuurlijk en noodzakelijk voort uit haren maalschappelijken stand, dat zij geenszins de oogen daarvoor sluiten kan, tenzij dat zij de stem zelf van haar innerlijk gevoelen wilde loochenen en versmachten. ('t Vervolgt). kracht welke hem eigen was, wist hij zijnen angst te overmeesteren en zijne droefheid in te toornen, en zich heele- maal terug in zijn werk verdiepend, stelde hij zijne bekommernis voor het gevecht tot den volgenden dag uit, want de nacht was gevallen. Doch dan kwam weerom de hoop in hem op een gevecht te kunnen aangaan, en nog vóór de dageraad het oosten kleurde stond hij reeds op het slagveld van Valontina. De soldaten van Ney en dezen der divisie Gudin, welke hunnen generaal kwamen te verliezen, stonden er ge rangschikt op de lijken hunner mak kers en dezen der russen, te midden van half verbrijzelde boomen, op eene omgewoelde aarde, doorploegd van de obussen en de bommen, bezaaid met stukken van wapens, verscheur de kleederen, militaire benoodigheden en omgeworpen wagens, want het zijn daar de lauweren van den oorlog! Ziedaar de schoonheid van een zege pralend slagveld De bataljons van Gudin geleken nog slechts aan pelotons zij waren er des te fierder om dewijl hunne rangen zoo gedund werden in hunne nabijheid was nog de reuk der ver brande kardoezen en van het poeder dat alles doortrokken had en hunne aangezichten geheel zwart gemaakt. De keizer kon hun front niet voorbij gaan zonder op gekromde of ver- Deze rake beschouwingen van onzen wijs geer over de manier waarop man en vrouw, door het volgen van hun beider aanleg, elkan der in het geestelijk en praktisch leven steunen en aanvullen, strooken lreelemaal met wat wij hier reeds vroeger over hetzelfde punt, dooi den mond van den bekenden katholieken peda goog Jules Pavot, verklaard hebben. Het is niet van belang ontbloot, daarover nog even een anderen opvoedkundige in haast de zelfde bewoordingen te hooren spreken De jonge huisvrouw houdt er gewoonlijk j niet veel aan meesteres'te spelen in het rijk der gedachtcn. Zij is zeer gevleid omdat ze aan het hoofd staat van het huisgezin, en omdat zij van zich zelf getuigen kan zonder gevaar van tegen spraak, dat zij in al die huishoudelijke zaken veel knapper en behendiger is dan den man, maar zij begrijpt overigens genoeg dat zij op het gebied van het geestesleven zijnen steun niet ontberen kan. Zij vindt er een half lui en half zoet genot in hare gedachten te laten op sleeptouw nemen door ae zijne, en hem den echo zijner gesprekken terug te sturen, want die gesprekken bevestigen zijn niet betwist meesterschap op het terrein der 'verstandelijke ontwikkeling een meesterschap dat zij ver worven hebben alleen reeds door het feit dat zij over beminde lippen komen. Uit dit alles vloeit voort hoe gemakkelijk het denken van den man dat der vrouw kleurt en beheerscht. Ook al volledige vette Eenigo dagen geleden ontvingen wij van een landbouwer uit den omtrek van Gent, een staal volledige vette, met de bemerking dat men in twijfel verkeerde over de vruchtbaarinakende waarde dier koopwaar. Men had er eenige honderdon kilogr. van gekocht, aan eenen tusschon- handelaar uit de buurt, die er in de streek reeds tamelijk veel bij de kleine land bouwers van schijnt afgezet te hebben. Wij zonden het staal naar het Land- bouwlaboratorium van den Slaat te Gent, waar het aan een scheikundig onderzoek werd onderworpen en waarvan hier de uitslag Stikstof Geene Potasch Geene Fosfoorzuur oplosbaar in water of in citroenzuren ammoniak Sporen Fosfoorzuur oplosbaar in sterke zuren 1,15 t. h. Verder aanwezigheid van pleister (zwavelzure kalk) in groote hoeveelheid. Ziedaar alles. Eene vette dus die nau welijks de kosten waard is van vervoer naar het land en van uitstrooien, want een zoo onbeduidend gehalte fosfoorzuur, strooide bajonnetten te loopen en tegen de lijken aan te stooten. Maar al die afgrijselijkheid bedekte hij met zijne glorie. Zijne verkenning herschiep dit doodenveld in een vela van eer, waar gedurende eenige uren alleen de verzadigde glorie en eer zucht heerschten. Hij begreep dat het tijd was zijne soldaten aan te moedigen met zijne woorden en zijne belooningen. Nooit te voren waren zijn blikken zoo streelend en teederlijk als nu, en zijne woorden luidden als volgt deze slag was het schoonste wapenfeit onzer militaire geschiedenis met zulke soldaten kon hij werelden ver overen, en de gesneuvelden stierven eene onsterfelijke dood. In dien zin sprak hij, wel wetend dat het vooral te midden dezer verwoesting is dat men gaarne aan de onsterfelijkheid denkt. Hij was bewonderenswaardig in het toekennen van decoraties en gra den, vooral aan de regimenten van Gudin. Tot nog toe marcheerde het I27e zonder arend, want te dien tijde moest men zijn vaandel op het slag veld veroveren om aldus te bewijzen dat men het er naderhand zou weten te behouden. De keizer schonk het een arends- vlag uit zijne handen hij stelde ook het korps van Ney tevreden. Al die weldaden wist hij nog te verhoogen dan nog alleen oplosbaar in sterke zuren, als hier voorhanden, dat is toch van geenen tel. En voor zulke vette, eenvou dig bestaande uit slechte pleister, betaalt men 25 frank de 100 kilogrammen 1 Daar voor vindt men altoos onder de landbou wers koopers genoeg, die blindelings alles aannemen wat men aanbiedt, zelfs zonder naar inhoud of waarborg te vra gen, ja zonder aleens bij de levering eene faktuur te eischen, die nochtans door de wet is voorgeschreven. Meu moet het zien en gedurig ondorvinden, om te ge- looven met welk gemak de landbouwers zich laten bedriegen, niettegenstaande al de waarschuwingen die tegen den woeker van vervalschers en bedriegers gedurig in 't openbaar gedaan worden, om alle landbouwers, bij aankoop van meststof fen en voedermiddelen, tot de grootste omzichtigheid aan te manen. Uandbouwleven. Aalst, 22 Juli 1916. Geachte Heer Bestuurder van De Denderbode. Mag ik vragen de onderstaande regelen mee te deelen, en dit ten nutte der bevol king, in uw geeerd blad van Zondag aanstaande. Dank bij voorbaat. Aan den heer Schepene De Wolf. Gij hebt reeds al aan zooveel zaken gedacht, maar W. Cs. in 't Vredepark waren U tot nu toe ontgaan. Die zijn er nochtans dringend van noode. Verbeeld UHl lil' «aai fuuiiinmc Irooreil AUUUUu trekkingen in den buik krijgen, voortee kens van zekere bij dringendheid te vol doen behoeften. Mag het toegelaten wezen dat eene voorname personnagie, wellicht Parlementslid, verplicht is ge weest zóó maar in het publiek van 't park, eene houding aan te nemen, nog minder stichtend als die van mennekepis te Brussel 11??! Dat is ongehoord niet waar? Daarom, Heer Schepene, alras gezorgd voor een dozijn W. Cs. in 't park en ik ben overtuigt! dat geen enkele gazetschrijver, zelfs de moeielijk- ste en de grootste beknibbelaar er niet eens zal aan denken die W.Cs. met den naam van Weerwolf-Kemels te betitelen. Een die Hem Spiegelde. Deze ziekte is gekenmerkt door plot selinge sterfte. De aangetaste dieren lig gen dikwijls dood in het hok of vliegen bij het eten schielijk mol een geschrei in de hoogteen vallen dood op den grond. I11 den beginne looncn ze hevigen dorst, hebben buikloop met groene, stin kende uitwerpsels. De ziekte verloopt door de wijze waarop hij ze uitdeel de. Hij begaf zich beurtelings vaq regiment tot regiment; en het was alsof hij zich daar van eene familie omringd zag, zoo broederlijk ging hij met allen om. Daar ondervroeg hij met luider stem onderofficieren en soldaten, om te vernemen wie onder al die dapperen de dappersten of de gelukkigsten geweest waren, en aan stonds daarop beloonde hij hen. De officieren wezen aan, de soldaten bevestigden, de keizer keurde goed. Die vaderlijke en gezellige omgang van Napoleon met zijne soldaten ver voerde hen. Nimmer was een slag- veld geestdriftiger van aard dan dit het geschenk van dit vaandel dat men zoo wel verdiend had, de plechtig heid waarmede de militaire bevorde ringen er geschiedden, het vreugde geroep en de fierheid dezer krijgers, die zich ter plaats zelf van hunne heldenfeiten beloond zagen, hunne dapperheid die wijd en zijd uitgeba- zuimd werd door eene stem welke in héél Europa weerklonk, door dien grooten en vermaarden veldheer wier bulletijns hunne namen aan de gan- sche wereld kenbaar mieken, en bij zonder aan hunne medeburgers en hunne geliefden in het verre vader land dit alles deed hunne begeeste ring ten top stijgen, en de keizer zelf liet er zich in de eerste oogenblikken door meeslepen. veelal in de 12 tot 24 uren en eindigt steeds met den dood. De oorzaak wordt aan besmetting toe geschreven, door het invoeren van gevo gelte, dat dikwijls onderweg met zieke dieren in aanraking is geweest. Er is gewoonlijk weinig hulp te bieden. Men heeft wel 't gebruik van yzersulfaat en zoutzuur,opiumtinktuur en tannalbine aanbevolen, maar dat alles is weinig ge schikt om de besmetting bij de aangetaste dieren met goed gevolg te bestrijden. De beste behandeling bestaat dan ook in de voorbehouding, door zoo weinig moge lijk gevogelte van elders in te voeren en door de kooplieden de hoenderhokken en parken niet te laten betreden, want deze kunnen gedurig met zieke zoowel als gezonde hoenders in aanraking komon en aldus de ziekte helpen verspreiden. Voert men vreemde hoenders in, dan houde men ze eenigen tijd afgezonderd, opdat men er zeker van zij dat ze gezond blij ven, wanneer ze bij de andere hoenders gebracht worden. Landbouwleven. De VBiTO boomen zijn van avond-vrede omhangen Zoo licht,zoo schuchter-blanw op adem-koele lucht. De landman stapt vermoeid naar 't rustig dorps- [gehucht. De dag is uitgejuicht. Nu ruischenstille zangen, Jien heerlijk droom-geneur door groene wandel gangen. De Lielde waart in 't landen geurt me rein genacht. Waarom ontroert me zoo het minste wind-gezucht. Dat er een vreugde-hlos heroost mijn hleeke wangen? Wie kusle daar mijn lippen tot bedeesden lach Waarom versnelt zoo plots en bloo mijn harte-slag f nïoest'zin'gen Iioo liellijk lonkt een eerste ster, zoo kinder-teer O, plechtig uur. Ik leef een heele leven weer, Want ganscli deze avQnd zit zoo vol herinneringen Mei, 1916. AUGUST MEERT. Wanneer de konijnen veel versche klaver, kooien, enz., wreton, worden ze vaak van trommelzucht of opgeblazen heid aangetast. De zieke dieren toonen zich angstig, ademen moeilyk en krijgen eenen harden, dikken buik. Het beste middel daartegen bestaat in de dieren, volgens hunne grootte, 2 tot 3 druppeltjes ammoniak te geven in eenen soeplepel water. Men weze echter voor zichtig de hoeveelheid ammoniak niet grooter te nemen, anders zou men de leedere mondvliezen der zieke diertjes met het ammoniakwater verbranden. Bertor desnoods een tweede maal eenen soeplepel water met 2 tot 3 druppeltjes ammoniak ingeven, dan een sterkere hoeveelheid in eens te doen opnemen. Men kan ook kalkwater gebruiken, wanneer men versche kalk bij de hand heeft. To dien einde roert men eenige Maar toen hij daarna, eens buiten het zicht der soldaten, weerom tot de werkelijkheid werd geroepen door de zwijgende houding van Ney en Murat, en door de woorden van den Poolschen generaal Poniatowsky, die even vrank en koel-bezadigd sprak in den raad als hij vurig streed in den strijd toen al de doffe en zware hitte van dezen dag op hem had gewogen, en zijne rapporten hem mededeelden dat men weerom acht mijlen had afge legd zonder één spoor van den voort- vliedenden vijand te ontdekken, als dan overviel hem gauw de ontgooche ling. Bij zijnen terugkeer naar Smo lensk hotsebotste zijn rijtuig van links naar rechts door allerlei hinder palen over den weg verspreid het was er daarenboven eene onafgebro ken rij van gekwetsten die zich moei zaam voortsleurden of welke men heendragen moest. In de stad reden hem verschillende gruiskarren voorbij met afgezette ledematen, welke men buiten hare muren ging werpen, en bij dit schouwspel, dat al het akelige en het leelijke van den oorlog onver bloemd ontsluierde, versomberden de gelaatstrekken van den keizer van langs hoe meer. Smolensk geleek nog slechts aan een reuzig hospitaal, en het gekerm dat er allerwegen uit opsteeg, overheerschte het roemdron ken gejuich dat op het strijdveld van Valontina weergalmd had. ('t Verv).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1