Napoleons Veldtocht KATHOLIEK NIEUWS-- EN AANKONDIGINGSBLAD Zondag 6 Oogst 1916 5 centiemen het nummer 70sle Jaar IV0 4717 Week-Ka lender. MOEDER-GEDICHTEN, LriEFHB. DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 trank 's jaars. Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKERUITGEVER VAN DE PUTTE-GOOSSENS Aalst, den 6 Oogst 1916. AUGUSTI. Evangelie van den Zondag De onrechtvaardige Hofmeester. Luc XVI. 6 Zondag, 8. na Sinxen. Gedaante veran dering van Christus. 7 Maandag, H. Cajetanus, B. 8 Dijnsdag, H.H. Cyriacus, Largus en Sma- ragdus mart. 9 Woensdag, Verheff. en overvoering van P. H. Bavo. 10 Donderdag, H. Laurentius. 11 Vrijdag, H. Gaugericus 12 Zaterdag, H. Clara. VI Moeder. Geen zoeter stem zong ooit een zoeter lied, Noch schiep tot reiner levensvree, mijn barnend wee, Dan die, die van mijn moeder, Die van mijn oude, goede moeder Geen zoeter oog had'ooit een zoeter blik, Noch zocht noch zag mij aan van ver met liever ster, Dan dat, dat van mijn moeder, Dat van mijn oude, goede moeder Geen zoeter beeld had ooit een zoeter blos, Noch werd voor blijder kroost op aard door God gespaard, Dan dat, dat van mijn moeder, Dat van mijn oude. goede moeder I L. Lambrechts. Volksopbeuring verzoekt ons om opname van Gent, 14 Juli 1916. Etappeninspektion der 4 Armee Der Kommissar der Agence Beige. Tgb. N° 1868/16. Aan de Vereeniging Volksopbeuring Gent. De openbaarmaking van de volgende ken nisgeving wordt vanwege de Ëtappenin- spektion toegestaan. Volksopbeurings Soldatentroost Volksopbeuring is gemachtigd ook uit Holland pakketten met levensmiddelen te zenden aan de krijgsgevangenen in Duitsch- land. De verzending geschiedt door het bijkan toor in den Haag, Daguerrestraat. 35. Paketten met den volgenden inhoud kun nen verzonden worden Pakketten van 10 fr. 1 kg. appelsiroop 400 gr. mager spek 500 gr. roomkaas 500 gr. leverpastei 700 30 Mengelwerk. Nadruk verboden. in Rusland, in 1812. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft) De rapporteneer chirurgijns waren akelig in dit land vervangt men den aruivendrank door eenen sterken drank uit het graan getrokken, waarin men het sap van slaapverwekkende planten mengt. Onze soldaten, door honger en vermoeienis uitgeput, dach ten dat deze drank hun nieuwe krach ten zou ingegoten hebben, doch dit giftig vocht, dat hen eerst een stond doorgloeide en doorbrandde, deed hen daarna machteloos en ziek langs de wegen nedervallen. Anderen die er te kwistig van ge dronken hadden en reeds algeheel uitgeput waren, werden door draaiin gen en verdooving aangegrepen. Men zag hen in de grachten of langsheen de wegen zitten, en daar, met half ge opende, doffe en tranende oogen, sche nen zij met eene volslagene gevoel loosheid langzamerhand de dood in te treden zonder een woord of een zucht gaven zij den geest. Te Wilna heeft men slechts voor gr. lekkerkoek 40 stuks sigaretten100 gr. tabak2 stukken toiletzeep. Pakketten van 5 fr. 500 gr. appelsiroop 400 gr. mager spek 500 gr. leverpastei350 gr. lekkerkoek 100 gr. tabak 20 stuks sigaretten 1 stuk toilet zeep. Alle waren gewaarborgd eerste hoedanig heid. In ieder pakket wordt een ontvangstkaart gesloten, die, onderteekend door den bestem meling, door het Gentsche kantoor aan den afzender toegezonden wordt. Bijdragen voor pakketten worden tegen kwijtschrift in ontvangt genomen door-tie Secretariaten Aalst, St. jobstr. 96 Gent, Spiegelstr. 20; Kortrijk, Afbertstr. 13; Thielt, Kortrijkstr. 13. (get.) Wentrup-Hauptman. Volksopbeurino;I-Iet Boekenwerk. Uit een aantal Krijgsgevangenenlagers en andere Gevangeninrichtingen blijven de aanvragen om boeken, tijdschriften, muziek, toestroomen. Volksopbeuring wil de boekeninzame- ling inrichten op groote schaal. We doen dus een herhaald beroep op het publiek, opdat het ons boeken, enz. voor dit doel zou doen toekomen.Ook gelezen bladen zijn zeer welkom. De adressen waarvan men de boe ken zenden kan zijn Antwerpen, M. Rosseeuw, Schoenstr. 33, Borgerhout. M.F.vanLaar, Jul.Dillensstr. 10. Aalst, M. Is. Hallaert, St. Jobstr. 96. Brussel, Vlaamsch Huis, Gr. Markt, 16. M. J. Kesler, Dethystr. 47, St. Gilles. M. L. Delpire, St. Jorisstr. 59, Laeken. Deinze, Dr. A. Martens. Gent, Nieuwbrugkaai, 22. Hamme, M. M. de Meyer, Kerkstr. 15. Kortrijk, M.R.Waeterloos, Albrechtstr. 11. Lokeren, M. O. Bontinck, Dijksken. Mechelen, M. L. Peeters, Fr. Halsvest, 95. St. Gilles, Dendem. M. Moens, Heerbaan, 65. Dit beroep geschiedtvoorgeheel Vlaamsch België. Het is wenschelijk, dat we hiervoor in alle, of op de meeste Vlaamsche gemeenten me dewerking vinden of inzamèlkantoren kun nen openen. Wie zijn medewerking verlee- nen wil, deele het mede aan het hoofdkan toor voor Volksopbeuring Spiegelstraat, 20, Gent. Opvoedkunde en Onderwijs Theoretische en Praktische Beschouwingen XXI. Bladzijden van een Wijsgeer uit de vorige eeuw. Willen wij eens deze beschouwingen door de ondervinding zien bevestigen, en nagaan hoe do vrouw in zake var^ fijnheid en opmerkingsgave den man den loef afsteekt Laat ons dan mede binnentreden in een huis waar de genoodigde gasten door de echtgenooten worden ontvangen. Beiden wedijveren in beleefdheid en ge dienstigheid, beiden zijn zij met hetzelfde zes duizend soldaten hospitalen kun nen oprichten, en alles moet daartoe dienst doen kloosters, kerken, syna gogen, schuren. In die droevige ver blijfplaatsen welke soms ongezond zijn en wier getal nog steeds te gering is, ontbreekt het den zieken aan voe dingsmiddelen, aan bedden, aan de kens, zelfs aan stroo en aan medika- menten. De heelmeesters ook schieten er te kort, zoodat alles, tot zelfs de hospitalen, nog meer zieken maken in plaats van te genezen. Te Witepsk zijn er vierhonderd russische gewonden op het slagveld achtergebleven drie honderd andere gekwetsten werden door hun leger in de stad achtergelaten, en daar al de inwoners er uittrokken, zoo bleven die ongelukkigen daar drie dagen lang vergeten en hulpeloos liggen, ster vende of dood, te midden eener wal gende vuilnis. Eindelijk werden de nog levenden opgenomen, en met onze geblesseerden, zeven honderd in getal, verpleegd. Onze chirurgijns hebben zelfs reeds hunne hemden en deze dier ongelukkigen moeten ge bruiken, om hunne wonden te verbin den. Als dan de zieken aan de beterhand geraken, en zij nog alleen op een ver sterkend voedsel wachten om geheel hersteld te zijn. moeten zij omkomen omdat dit voedsel ontbreekt, en wei nigen onder hen, hetzij franschen of AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,25 fr. Gewone annoncen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. verlangen bezield een aangenaam ont haal aan hun volk te geven, opdat ieder een tevreden mochte heengaan. De man is gansch bezorgd om niefs le verwaar- loozen hij gaat en komt, en loopt rond, en zweet en zucht van den last en de inspanning, want voor alles wil hy een aandachtig oog en oor hebben. De vrouw blijft ter plaatse een kleine kring van gonoodigden omgeeft baar en schijnt hare aandacht aan het overige der ver gadering te onttrekken toch gaat er daar niets om of zy bemerkt het, zij vindt de gelegenheid om aan elk een aan genaam en passend woord te zeggen, en zonder in het minst te storen of te hinde ren heeft zij aan iedereen, aan de gering- sten zoowel als aan de bijzondersten van het gezelschap voldoening geschonken. Nu gaat men aan tafel. I)e man die op de hoogte is van den stand en de geestes verwantschap zijner gasten, zal hen vol gens die kennis aan den disch koppelen de vrouw, zonder die kennis te bezitten, zal nochtans spoedig^in de blikken, in de houding harer gasten gelezen hebben wat hen bevalt, en ieder van hen zal vol gens zijn verlangen aan tafel geplaatst wezen. De meester des huizes legt er zich op toe om iedereen goed le bedienen; de. vrouw raadt welke spijzen men met voorliefde beziet en biedt ze u aan tor- wijl zij met haren gebuur spreekt, blijft haar oog op hot uitoihdc der tafel geves tigd, zij weet een onderscheid te maken tusschen dr-ngene die niet eet. omdat hij geen honger heeft, 011 dongone die zich niet durft bedienen noch iets vragen, omdat hij onhandig of schuchter is. Wan neer men van tafel opstaat, verkeert ieder der gasten in .do meening dat de huisvrouw slechts met hern bekommerd en bezorgd is gewoest, zij denken dat. zij haast den lijd niet gehad heefl. om een brok te eten, en nochtans heeft zij dap perder dan een van hen met den vork gespeeld. Als iedereen dan vertrokken is, spre ken de echtgenooten over liet gebeurde. De man vertelt wat men hem gezegd heeft, wat hij gehoord en gezien heeft van dezen met wie hij zich onderhield. Do vrouw van haren kant weel hem mee te doelen wat er aan het uiteinde der zaal met stille slem is gefluisterd ge weest zij weet wat di" of die gedacht heeft, welke beteekenis die zinspeling of dat gebaar had aan de minste beweging der gasten kan zij eene bediedenis geven, en bijna altijd slaat zij den nagel op den kop. Hoe bezit zij deze kunst Is het r.iet dank aan hare fijne en aanhoudende op merkingsgave, welke haar toelaat ten allen tijde te raden wat er omgaat in het hart der mannen en hun minste gebaren of woorden uit te leggen en op te helde ren Deze kunst wordt met de vrouwen geboren, en do mannen zullen nooit daarin op één lijn kunnen komen met russen, ontsnappen aan den dood. Dezen vooral die door het verlies van het een of het ander lidmaat of door danige zwakheid, hun eten niet kun nen gaan halen, bezwijken de eersten. Die droevige gevallen doen zich overal voor diar waar de keizer niet meel is, want alle bevelen worden slechts in zijne omgeving stipt uitgevoerd. Te Smolensk is er geen gebrek aan hospitalen men heeft vijftien groote steenen gebouwen van de vlammen kunnen sparen men heeft er zelfs eenen voorraad van brandewijn, wijn en heelmiddelen gevonden, en onze reserve-ambulancen hebben eindelijk het leger vervoegd, maar het is alles veel te weinig voor de groote nood wendigheden welke zich alom voor doen. Intusschen werken de chirur gijns dag en nacht, het is nog maai den tweeden dag en reeds ontbreekt alles om de gewonden te verbinden daar is geen linnen meer, men is ge noodzaakt zich van papier te bedienen dat men in de archieven heeft gevon den. Het zijn perkamenten welke dienen om te spalken en te verbinden, en 't is slechts door afval van klodden en wol van berkenboomen dat men het pluksel kan vervangen. Onze chirurgijns hebben de handen vol. Intusschen heeft men sedert drie dagen een hospitaal met honderd gekwetsten vergeten. Een toeval heelt het doen ontdekken. Rapp komt hen. Dit is een der meest teekenende ka raktertrekken van het vrouwelijk ge slacht hun tegenwoordigheid van geest, hun scherpe blik, hun fijn opmerkings vermogen, en de behendigheid waarmede zij uit dit alles partij kunnen trekken. ('t Vervolgt). Wie beeft 0111 uw kroontje die peerlengestrooiri, Zoo heerlijk in goudlicht van zonne vermooid, 0,7.ee ine Wie heeft op uw blaarkens die tranen geweend, En weemoed en weelde zoo wonder vereend, O, zeg me Wie was er zoo mild en zoo droef dezen nacht, Die weenend van sinarto, juweelcn u bracht, O, zeg me Mij tooide het kroontje met edelgesteent', En heeft op mijn 'daderkens tranen geweend, De Liefde August MEERT De Fruitkwestie in den huidigen tijd. Zooals men weet was er in gewonen tijd eene redelijke geldwinst te verwezenlijken met den fruitteelt. De geneverbessen, aalbe ziën, stekelbessen, appels, peren, moerbe ziën, vlierbeziën, enz. werden naar den vreemde opgestuurd en tegen betrekkelijk voordeelige prijzen van de hand gedaan. Nu echter alle uitvoer geschorst is, wordt dik wijls de vraag geopperd Wat moeien wij met ons fruit aanvangen Wel kan er aan het vee gegeven worden, doch, daargelaten dat deze hoeveelheid gering moet zijn, op straffe bij de dieren buikloop te veroorzaken, brengt dit weinig of geen geldelijk voordeel op. Den verkoop aan lage prijzen (wanneer men nog koopers vindt) geeft bijna niets," zooals wij verleden jaar ge zien hebben. Men verkoopt de vruchten op den boom. en den kooper, weinig bezorgd voor eene koopwaar die hem weinig winst geeft, is natuurlijk geneigd het plukken zoo ras en goedkoop mogelijk te doen daardoor verminkt hij zeer dikwijls de fiuithoornen, zoodanig dat zij verscheidene jaren in de opbrengst ten achterblijven. Men staat dus voor eeii dezer toestanden of het fruit van zelf laten afvallen, zonder voordeel, of het zelf verbruiken. Vele personen zijn onwetend hoe het fruit voordeelig te gebruiken, andere weten niet waar de toestellen te verkrijgen zijn, noodig voor het verwerken der vruchten. Andere nog denken dat kostelijke inrichtingen noodig zijn voor dit doel. Aan deze personen willen wij in weinigen regelen eenige nuttige wenken geven. Er bestaan drie manieren om voordeel uit het fruit te halen 1Het maken van con fituren of marmeladen 2° het maken van dranken of zoogezegden wijn 3° het bewa ren door droogen of door de koude. er de eerste binnen te dringen, en ik haast mij een sluier te werpen over de schrikkelijke tafereelen welke zich daar aan zijne oogen voordeden. Hij zelf spaarde de waarheid niet voor den keizer, die van zijn eigen wijn en goud deed uitdeelen aan deze onge lukkigen waarvan er nog een aantal leefden, en die een walgend voedsel genut hadden. Deze verhalen maakten diepen in druk op Napoleon. De gebeurtenissen van deze laatste tijden riepen daarbij een grooten kommer voor de toekomst in hem wakker. Het was thans klaar gebleken dat de schrikkelijke brand van Smolensk niet door het toeval geschiedde of door een daad van wanhoop van wege den vijand, maar dat hij het gevolg eener op voorhand genomen beslissing was. De russen hadden met kalme vastberaden hand het vuur aan hunne eigene haardste den aangestoken, en zoo gebeurde het overal waar zij zich terugtrokken. Voortaan was het niet meer het vijan delijk leger alleen, doch gansch de bevolking vluchtte voor ons weg als voor de pest, en hiermede zag de keizer een zijner machtigste verove ringsmiddelen ontsnappen. Tusschen ons en de aftrekkende russen rezen de honger, het vuur, de woestijn als zooveel vijandelijke elementen waar mede er af te rekenen en te kampen viel. Confituren Daarvoor worden meestal de kleine beziën gebezigd, alhoewel men ook appels en peren gebruikt. Dezen moeten ge spoeld, geperst en gekookt worden, met bij voeging der noodige hoeveelheid suiker en andere stoffen. Deze laatsten zijn alleenlijk noodig tot het verdikken der gelei en het bewaren. Doet men echter de gelei in lucht dichte doozen, laat ze daarna koken, zoo kan men ze lang bewaren, zelfs zonder suiker. Als men klare, doorschijnende gelei wil maken, bezigd men eene fruitpers, en de vruchten door dichte doeken geperst zijnde, benuttigd men alleenlijk het sap des fruits. Dit sap wordt met of zonder suiker gekookt in koperen of verlakte bekkens. Indien men echter in de confituur alles wil benuttigen (kerns, pulp en schil) moet men een confi tuurmolen gebruiken, welke de vrucht plettert en om zoo te zeggen maalt totdat alles in een haarfijne brei veranderd is deze brei wordt dan bewerkt zooals het sap. Dranken Men neemt gewoonlijk appels en peren daarvoor (bijzonderlijk deze van 28 en 3e kwaliteit). Men gebruikt een appel breker, eene goede fruitpers, eene groote kuip en een of meer zuivere vaten. Het fruit wordt eerst in den appelbreker gepletterd (ten einde al het sap te kunnen uitpersen) wordt vervolgens in de pers gedaan, en men vangt al het sap op in eene kuip waarin men het laat bezinken, terwijl terzelvertijd een begin van gisting ontstaat. Het geklaarde'sap wordt vervolgens in vaten gevuld, waar men het verder laat gisten, totdat het op zijn noo dige alcoolgehalte gekomen is. Vervolgens moet men het verder klaren, en op flesschen of vaten doen welke dan gereed zijn voor het verbruik. Wat van de persing overschiet is nog goed ombijhetbeestenvoeder gemengd te worden. Deze behandeling geeft een ge zonden drank, die het bier gemakkelijk ver vangt. Bewaring Voor het droogen wordt het fruit geheel, ofwel geschild en gesneden in een verwarmd toestel geplaatst, waarin'eene hevige luchtverversching plaats grijpt. Daar door wordt al het water uit de vrucht verwij derd. zonder den smaak weg te nemen. Zoo men deze drooge vruchten eenige uren in het water legt, bekomen zij weder hun vroeger uitzicht en smaak. De bewaring door de koude (de vruchten blijven zooals zij oorspronkelijk waren) is slechts mogelijk daar, waar groote hoeveel heden te bewerken zijn, en moet daarom aan zien worden als eene bijzondere nijverheid. Er zijn natuurlijk nog andere produkten te maken met fruit, doch dit wordt dan ook eene nijverheidsonderneming, buiten het be reik der kleine beurs van den fruitkweeker. Alle toestellen noodig voor deze bewerking kan men aan voordeelige prijzen bekomen te Aalst bij Van de Putte, Broeders29, Korte Zoutstraat, agenten van het huis Datry-Colson, van Gent. Deze heeren gelas ten zich met de levering van volledige instel lingen. Nochthans Smolensk is het kruis punt der wegen naar St Petersburg en Moscou. Wij bevinden ons hier nog op een afstand van negen-en-twin- tig dagmarschen van de eerste, en vijftien dagmarschen van de tweede hoofdstad. St Petersburg is het cen traal punt van het gouvernement, en het brein van Rusland waar al de be stuurlijke draden van het land te saam loopen. Daar ligt tevens het eenige verbindingspunt tusschen Rus land en Engeland. De zegepraal wel ke wij bij Polotsk komen te behalen schijnt den keizer in die richting te stuwen. Aan den anderen kant vertegen woordigt Moscou den adel en de oude heerlijkheid der natie. De weg welke naar deze hoofdstad leidt is daaren boven de kortste, en biedt het minst hinderpalen aan. Daar bevindt zich gansch de vijandelijke legermacht welke wij moeten zoeken te verplette ren, en de hoop van daar het hart zelf der natie doodelijk te kunnen treffen, trekt gansch de aandacht van Napoleon. Het is dan ook dit laatste strijdplan dat hem het gunstigste toeschijnt, niettegenstaande het ver gevorderd ('t Vervolgt).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1