Napoleons Veldtocht KHTH0L1EK NIEUWS- EN HANK0NDI6INGSBLAD Zondag 13 Oogst 1916 centiemen liet nummer 70slc Jit.u IV" 47 17 Week-Ka lender. MOEDER-GEDICHTEN, Opvoedkunde VOETBAL. DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 frank 's jaars Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKER-UITGEVER VAN DE PUTTE-GOOSSENS Aalst, den i2 Oogst 1916. AÜGUSTI. Evangelie van den Zondag Jezus weent over Jerusalem. Luc. XIX. 13 Zondag 9. n. Sinxen, H. Joan. Berchm. 14 Maandag, Vigilie v. O. L. V. Hemelv. 15 Dinsdag, O. L. V. Hemelvaart. 16 Woensdag, H. Rochus. 17 Donderdag, H. Hyacinthus. 18 Vrijdag, H. Arnoldus. 19 Zaterdag, Gelukz. Ludovicus Flores v. Antwerpen en gezel. mart. VII Moeder. Ik min het lied van bloemen, Van vliet en nachtegaal Doch slechts uw naam te noemen Klinkt schooner duizendmaal Al stem ik mee die zangen, Hoevele zijn er niet O moeder, goede moeder, Naar u gaat mijn verlangen, Mijn schoonste lied Ik merk op mijne wegen Wel menig goede ziel Doch gij, ge zijt een zegen Die uit den hemel viel. En langs de levensgangen, Op zoek naar eenig doel, O moeder, goede moeder, Naar U gaat mijn verlangen, Mijn'reinst gevoel Ik word van U gescheiden Door 't noodlot vroeg of laat. Waar ook mijn stappen leiden, Gij blijft mijn toeverlaat. Geen kan er u vervangen, Hij weze nog zoo zacht, O moeder, goede moeder. Naar U gaat mijn verlangen, Mijn laatst gedacht Willem Gyssels. en Onderwijs Theoretische en Praktische Beschouwingen. XXII. De eigenlijke taak van den Onder wijzer. Wat daar ontbreekt. Hier eindigen wij liet aanhalen der wijsgeeiïge bladzijden ontleend aan eenen schrijver der vorige eeuw, en wenschen voor het laatst een woord te reppen over de eigenlijke taak van den onderwijzer. 3l Mengelwerk. Nadruk verboden. in Rusland, in 1812. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft). Er was twist en oneenigheid in het kamp der russen, evenals in de voor hoede van ons leger. Bij de vijan den was het vertrouwen in hunnen aanvoerder gaan vliegen, en het ver lies van Smolensk had de gemoederen van langs hoe meer opgehitst. Toen dan de beide vleugels van het vijan delijk leger vereenigd werden, kwam er om geen zier beternis in dien opge wonden toestand. De russen eischten met luide kreten eenen anderen aan voerder. Men beloofde hen Kutusofï. Alsdan bedaarde de storm in de ran gen der misnoegde soldaten, en vuri ger dan ooit snakten allen naar het oogenblik waarop zij al do vernede ringen en de beleedigingen van hun nen nationalen trots zouden kunnen wreken. Intusschen was Napoleon, die Murat en Davoust, twee der dapperste maar ook koppigste maarschalken die Napoleon volgden, krakeelden er gedurig omdat hunne karakters te zeer uiteenloopend van aard waren. Bij liet begin dezer artikelen schreven wij dat we geenszins do pretentie hadden hier wetenschappelijk werk te komen leveren of nieuwe wegen te banen voor de opvoedkunde. Op verre na niet Over het onderwerp der opvoedkunde zal men wel nooit uitgepraat geraken, maar intusschen wordt aan elkendenn die het goed meent, de vrijheid gegund daarover zijn meening te zeggen, mits hij niet ex cathedra kome doceeren. Geen nood Wij hebben eenen onver- zoonbaren hekel aan alle geleerdheid die zich stijf en schoolsch aan ons voor doet, en van uit haren n ivoren toren het koud en zielloos voorhoofd neigt tot de onwetenden in de vlakten, aan hare voelen. Doch wij houden van die «geleerdheid» welke, gelijk weleer Christus, het schoo- ne woord spreken kan misereor su per turbam. Ik heb medelijden met hel volk Die gelijk Christus van den berg afdaalt onder de menigte, om al de onterfden en ontaarden aan het hart te drukken, en vol raatelooze goedheid tot de kleinen buigt om hen uit de don kerte te heffen naar de zon. Wij houden van die geleerdheid welke eerst on vooral Liefde is, liefde een drang om te geven en te voroveren, om het hart te winnen on daarna den geest te bemach tigen en hem te openen voor liet licht. En zie, om maar aanstonds met de deur in huis te vallen, dat is het wat, ons dunkens, in ons huidig onderwijs maar al te vaak ontbreekt innigheid, geestdrift, liefde tusschen den leerling en den onderwijzer. Men versta mij goed niet dat het don onderwijzer daarom mangelt aan goeden wil, aan ijver, aan paedagogische kennis in den letterlijken zin van het woord, maar al deze hoedanigheden zullen er nog niet in gelukken een vonk van geest drift of liefde te doen ontbranden in ccne lucht welke koud en beklemmend om de harten hangt. Het kinderhart is als klimop die steun van noode heeft om in de hoogte te ranken. Kan het dien steun niet vindendan kruipt het over den grond en vergaat daarvindt het ech ter iets dat naar boven leidt, dan klimt het opwaarts en hoe hooger hel rijsthoe meer het aan kracht en frischheid wint... Maar geen klimop rankt om een ijsberg en %geen kinder hart hecht zich aan een ijskoud, lièf- deloos gemoedZoo schrijft een ka tholieke opvoedkundige, en wij onder lijnen zijne woorden. Men vatte deze woorden niet misselijk op. Goddank, onze kijk op de raenschen blijft nog altijd zoö optimistisch, dat wij ons moei lijk iemand kunnen voorstellen die een hart zou hebben als een ijsberg Wij gelooven nog immer dat er slechts weini- AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,25 fr. Gewone annoncen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. gen onder de zon loopen - met een ijs koud, liefdeloos gemoed. Het hart al leen van een doode wordt koud als ijs. In hot hart van elk levend schepsel klopt warm bloed en daar huist gevoel. Doch bij zoovelen is dil gevoel als oen bron onder den grond, die geen uitweg naar huiten vindt, en ons uitwendig haar be slaan niet laat vermoeden. Gevoel, of beter, wat we noemen zouden ont roerbaarheid 't is te zeggen ont vankelijkheid voor het Schoone, smaak voor het Schoone, dus oog en hart heb ben voor het Schoon)! dat alom te glan zen ligt in Gods schepping en nog meer in de zielen-wereld behoefte om zijn ontroering uit te storten on ze mode te doelen aan anderen dit alles schijnt bij vele opleiders volkomen afwezig te zijn omdat het nooit in hen aangekweekt of voldoende ontwikkeld werdHet esthe tische dat aanstonds al de krachten van het menschelijk hart in werking zet, en zoo'n machtige factor zijn kan iri het onderwijs, werd in hun eigen opvoeding al te zeer verwaarloosd of naar het ach terplan verdrongen. Op den voorgrond stond het verstand, het nuchtere, koel- rodeneerende vorstand, dat maar aldoor met schoolsche kennissen werd volge pompt, terwijl het hart niot van de partij zijn mocht om al die «geleerdheid» met zijn warmte te doordeesemon, met Zomer-Avond. Hoe machtig grootsch, hoe roerend schoon Is 't zonnesterven Wat rijke tinten, zachte toon, Een schat van verwen De lucht al stof van diamant In brcede lijnen. Hoe heerlijk ligt het avondland Bij 't stil verdwijnen 1 En immer zinkt de gouden krans In laatsten luister... 't Glimt nog een roze tooverglans Door 't jonge duister. A. Meert. LANDBOUW. Keus van plantaardappelen. (Slot). Daaruit volgt van zelf, dat de uitlezing van goede, gezonde plantaardappelen moet geschieden, niet na den winter in den aardappel kelder, maar wel op het veld, vooraleer de aardappelplanten zoover rijp geworden zijn, dat men hun ne waardo niet meer kan beoordoelen. 't Beste daarbij is, de krulzieke of andere slechte stammen eerst te verwijderen, opdat er later geen gevaar meer bestaat, dat de knollen met deze der gezonde Smolensk verlaten had om altijd ver der op te rukken, reeds te Dorogo- bouje aangekomen. Hij aarzelt niet meer, en misprijst al de gevaren en de hinderpalen welke hem omringen. Hij weet dat hij overal met zich het lot van Europa mededraagt, en dat daar waar hij strijden wil, steeds de beslis sing over de toekomst der natieën vallen zal. Hij dringt dus altijd dieper Rusland in, en schenkt geene aan dacht aan de vijandelijke legers van Essen te Riga, van Wittgenstein vóór Polotsk, van Hoertel vóór Bobruisk, en Tchitchakof in Wolhynia. Het is eene getalsterkte van honderd en twintig duizend mannen welke nog steeds aangroeit, en hem aan alle kanten omgeeft. Hij snelt hen voor bij, en minacht al deze machtelooze hinderpalen, overtuigd als hij is dat alles begeven en ineenstorten zal bij de geweldige slagen die hij gaat slaan. Nochtans zijne aanvalskolom die bij zijn vertrek uit Witepsk nog hon derd en vijl en tachtig duizend man telde, is reeds lel verminderd. Acht en twintig duizend soldaten ontbre ken Een groot gedeelte hiervan be zet Witepsk, Orcha, Mohiief en Smo lensk. De rest is gesneuveld of ge kwetst, ol maakt zich achter onzen rug aan allerlei plunderingen en ge welddaden schuldig. Doch, die honderd en zeven-en- vijftig duizend man welke Napoleon stammen zouden kunnen vermengd wor- zijn geestdrift Ie kneden, en er voedzaam I d.?n- '.l.Is 'hmhalve van nu af,-, bijzonder- brood van te maken voor de geesten en ^jk bij de vroege soorten, dat de uitlezing de zielen. Dat de feiten hier spreken. En nochtans u He onderwijzer heeft niet alleen den gee^t kennis le er schaffen, maar héél de mensch wordt hem in han den, het zijn al de gaven en eigen schappen van dien mensch die hem Ier beschaving worden toevertrouwd. En daarom meer dan den kunstenaar heeft de onderwijzer recht genoemd te wordenwat in de moderne taal heet een schepper-onder-God Schoone, diepe woorden welke groot- sche horizonten zouden moeten openen voor eiken opvoeder. .Tammer dat ook hier gezegd moet worden «velen wanen zich verkoren, maar weinigen zijn inder daad geroepen ('t Vervolgt). Esthetiek 1 schoonheidsleer) komt voort van het grieksche woord aistha nesthui dat beteekent opvatten, ontvungen.Dus het schoone opvatten, ontvangen kunnen, en., weergeven Leest en verspreidt De Denderbode onder zijn kommando behoudt, vol staan om het russisch leger volledig te verpletteren en Moscou te verove ren. Zijne operatie-basis schijnt ver zekerd te zijn niettegenstaande de vijandelijke krachten welke haar be dreigen. Inderdaad, met de Littauw- sche en Poolsche lichtingen, kan hij nog een steun-punt van twee honderd en tachtig duizend man achterlaten, om intusschen met de legers welke hij aanvoert eenen inval van drie en negentig mijlen te doen, want dit is de afstand tusschen Smolensk en Moscou. Ongelukkiglijk stonden er aan het hoofd dier tweehonderd en tachtig duizend man, zes verschillen de en onafhankelijke generalen die weinig of niets van de kunst der wa pens afwisten. Ten andere, dezelfde oorzaak wel ke de fransche troepen die het eerst in Rusland drongen, reeds voor een derde had doen verminderen, zou insgelijks, en in een nog veel groottre mate, al onze hulptroepen doen slin ken. Deze kwamen in detachementen toe, gevormd uit voorloopige marsch- batajjons, aangevoerd door nieuwe officieren welke zij eerstdaags zouden verlaten, om zonder tucht, zonder geestdrift en glorie, verder te trekken door de brandende en steeds naakter wordende pleinen van het vijandelijk land. van 't plantgoed moet beginnen en daar bij late men terzijde alle aardappelvelden waar de krul- of bladrolziekte of het stengelrol een zekere uitbreiding hebben genomen, wanneer men geene kan vin den die er geheel en al van verschoond zijn gebleven. Wij spreken hier niet van de eigenlijke aardappolplaag, die in sommige jaren alle aardappelvelden overvalt en die geene hinderpaal vormt, om van aldus aangetaste velden plantgoed te nemen. Dil jaar is er overigens tot nog toe weinig of geene plaag te zien wg hebben ze nog nergens ontwaard en met hel koele weer is het overigens te verwachten dat ze weinig of geene scha de zal aanrichten. Wel heeft men ons reeds herhaalde malen verzekerd dat de plaag in sommige plaatsen is uitgebro ken, maar waarschijnlijk verwart men ze met de krulziekte of ook met het geel worden op sommige plaatsen, van vroege aardappelen die de rijpheid naderen, of van aardappelen die door do eene of andere omstandigheid gele bladen krij gen. Voor zooveel wij hebben kunnen nagaan, is er nog geen eigenlijke plaag le bespeuren. In de omstrekon tusschen Aalst en Asscho, waar veel vroege aardappelen geteeld worden, klaagt men ook veel over de ontaarding van sommige soorten. Aldus, is de opbrengst goed waar men de sedert lang bekende soort Marjolin Hoofdstuk X. Op weg naar Moscou. Dorogobouje was aan de vlammen ten prooi gevallen evenals Smolensk. Napoleon vind er alles vernield, voor al het kwartier der kooplieden die insgelijks gaan vluchten waren. Het was nochthans op dit slag van men- schen dat hij het meest pak had door geld of beloiten, hetgeen ten zeerste noodig en nuttig was voor onze legers. De keizer ziel genoeg dat de zaken altijd even ver staan bij zijn verlaten van Smolensk als bij zijne intrede binnen hare muren de zoolang ge droomde slag blijft nog immer achter wege, doch hij van zijn kant, blijft vast besloten de kans niet te laten ontsnappen. En met dit hardnekkig besluit volgt hij den vijand gedurig op de hielen, en zijne hoop op een groot en nakend gevecht doet hem alle hindernissen misprijzen en trot- seeren. Hij is zoo snel naar Dorogobouje geijld, dat hij er halt maken moet om op zijn leger te wachten, en den tijd te gunnen aan Murat om met zijne ruiterij de russen te bestoken. Den 24' Oogst zet hij zich terug op weg. Onze legers marcheeren in drie front kolommen Napoleon in het midden, op de baan naar Moscou, met de maarschalken Murat, Davoust en Ney Poniatowsky rechts het leger van Italië links. door een andere, als Eerstelingen bekend, hoeft vervangen. Verder laat de zoo gewaardeerde soort Kriiger of - Eigenheimer zeer voel te wenschen. Overal zijn hare stammen aangetast van de krul of krulziekte, bg zoover dat er de opbrengst erg onder zal lgden. Men had het plantgoed, zooals in do vorige jaren, moeten vernieuwen, wat nu echter niet kon goschieden, om redenen die voorde hand liggen. Men had het ook op oordeelkundige wijze kunnen uitlezen, wat echter slechts hier en daar gedaan is geworden. Zooals het M. Miserez schrijft, men zal derhalve de soort Krüger door de soort Eerstelingen moeten vervangen, overal waar ze schijnt te ontaarden en nu is t oogenblik gekomen, daarin te voorzien want binnen vijftien dagen zijn reeds alle vroege aardappelen ingeoogst. De voedingskomiteiten zouden hier al spoedig moetun optreden, doorliet nemen van doeltreffende maatregelen, naar het voorbeeld van wat er -door 't Voedings- komiteit te Aalst is verwezenlijkt. Na gedaan onderzoek zgn er reeds verschei- de hektaren vroege aardappelen voor de planting van 't toekomende jaar uilge kozen. Die aardappelen zal men ter plaats goed laten rijp worden en bij het uitdoen zal men ze zorgvuldig uitlezen. Ongetwijfeld zal men ook vooraf alle zieke of slechte struiken verwijderen. Die uitgelezen plantknollon zullen dan uitgewisseld worden tegen andere aar dappelen, van gewone soorten, zoodat er hier gelegenheid is, over gezond plant goed te beschikken. 't Ware te wenschen dat allo plaatse lijke Voedingskomiteiten denzelfden weg volgen. Op iedere gemeente zou men, zoowel bij de late en halflate, als bg de vroege soorten tot dergelijke maatrege len zijne toévlucht dienen te nemen, ten einde overal het noodige te doen om de aardappelen voor verdere ontaarding te beschutten en op die wijze tevens doel treffend mede te werken tot verhooging der opbrengst, die reeds dit jaar naar alle vooruitzichten veel te wenschen zal 'aten. F. DeCaluwe. Landbouwlcvcn. Op Dinsdag 15 Oogst, zijnde O. L. Vrouw Hemelvaart moet de voetbal-club Eendracht I van Aalst, naar Wetleren gaan, ten einde er den beslissende match te spelen voor de schaal uitgeschroven door den F. C. van Wetteren. Zondagrust. Van 's middags tot middernacht, eenige diensldoendo apotheek, Zondag 18 Augus tus, M. Bonner, Bisschopstraat. Dinsdag 15 Augustus, (O. L. Vrouw Hemelvaart), M. Ghysselinckx, Molen- straat. De bijzonderste kolom die in het mi-1 den marcheerde vond alles ge plunderd op hare stappen, want onze voorhoede welke hier reeds doorge gaan was en leven moest van wat de vijand achterliet, had er de hand ge legd op al het proviand. En wij kon den links nog rechts van onzen weg uitwijken omdat deze opmarsch te snel moest geschieden. Overigens, de kolommen welke rechts en links op rukten verslonden ook alles wat eet baar was. Om ons beter te bevoorra den hadden wij eiken dag later moe ten vertrekken, vroeger stilhouden, en clan tijdens den nacht op onzen speurtocht dieper doordringen in de streek, maar dit was niet mogelijk zonder onvoorzichtig te werk te gaan gezien de vijand in onze nabijheicflag. Evenals te Witepsk, had men te Smolensk aan de soldaten bevolen eenen eetvoorraad voor verscheidene dagen mee te nemen. De keizer wist dat het moeilijk was, maar hij rekende op den ijver en de behendigheid der generalen en der manschappen hij had hun verwittigd, dit was voldoen de zij zouden wel zelf in hunne noodwendigheden voorzien. Alzoo ging het gewoonlijk, en het was wer kelijk wonder om nagaan hoe deze duizenden mannen zien voortdurend beijverden en inspanden om een enke len man zoo ver te volgen. ('t Vervolgt).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1