KHTH0LIEK NIEUWS- EN MNK0NDIGINGSBLAD Van Beroemde Bekeerlingen. Napoleon's Veldtocht en verordeningen. Op den Balkan Zouriag 10 September 1910 5 cenlieinen hel nummer 70tte .VJ 4721 VAN DE PUTTE-GOOSSENS Week-Kalender. in Rusland, in 1812. LANDBOUW. Brievenbus Mededeeling DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 frank 's jaars Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKERUITGEVER AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,25 lr. Gewone annoncen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. Aalst, den 9 September 1916. SEPTEMBER. Evangelie van den Zondag Jesus geneest tien melaatschen. Luc XVII. 10 Zondag, 13 na Sinxen. H. Nicolaus van Tolentyn bel. 11 Maandag. H. Vincinia maagd. 12 Dijnsdag, H. Naam van Maria. 13 Woensdag, Amatus bis. 14 Donderdag. H. Kruisverheffing. 15 Vrijdag, O. L. V. van VII Weeën. 16 Zaterdag HH. Cornelius en Cyprianus, martelaars 1 Johannes Jörgensen. Dank zij een schoone kracht, die van boven de ziel en het lichaam geschonken wordt, stij gen wij uit de diepte van den afgrond niet enkel tot de vlakte, maar wij zoeken de bergen, de hoogste bergen om onze laagheid weer te verheffen. Wij hebben de geheimen van den nacht ge noten, en de morgenschemering voldoet ons nietde zon willen wij zien. Ernkst HELLO. Zie ons hier in tegenwoordigheid van een der meest sympathieke bekeerling- figuren dezer laatste tijden de vermaar de deonsche kunstenaar Johannes Jör gensen. Hij word geboren te Svendborg, in Denemarken, in 1866. Zijn vader was een zeeman en een protestant, en Jörgensen groeide er op in eone rustige atmosfeer waar zijne artistiek aangelegde natuur zich in vrijen wasdom ontplooien kon. Zijn weetgierige geest stond gretig voor het leven open hij las, hij verslondl honderden boeken, maar met zijn protes- tantschen kijk op alle geloofszaken wist hij weinig of niets af van de katholieke schrijvers en de katholieke leer. Weldra werd hij aangelokt door de hoofdstad van Denemarken het rumoe rige, duivelsch-aantrekkelijke Kopen hagen, dat een centrum was geworden van ongeloof en materialisme. Men leefde ineen tijdstip waarin alle wetenschap alle geleerdheid en kunst zich de hand gaven om God van -zijn troon te halen. Maar buiten God is alle licht duisternis, is alle geluk en ideaal op drijfzand ge bouwd en do rampzalige irienschhëid, afgedwaald van het pad dat Godwaarts leidt, op zoek naar een nieuw geloof en een nieuw ideaal kwam eerlang terecht in een donkeren afgrond waar twijfel', onrust, droefheid, mistevreden heid, als zoovele knaagdieren hun tanden Onder dezen titel beginnen wij heden een overzicht van de voornaamste kunstenaars en geleerden die in deze laatste tijden het licht van het ware Geloof hebben gevonden. N. D. R. 35 Mengelwerk. Nadruk verboden. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft). Volgens de verklaringen van dezen man was er een algeheele ommekeer in het russisch leger geschied. Daar was tegen den generaal Barclay een groot geschreeuw opgegaan dat in geheel Moscou weerklank vond «Deze generaal, deze minister, was een ver rader - zoo riepen de russische sol daten. Hij liet, een voor een. al hunne divisie's uitmoorden hij bracht het leger in schande en oneer door eenen aanhoudenden vlucht, en zulks, terwijl hun land overrompeld werd en hunne steden aan de vlammen ten prooi vielen En waarom moest die vreemdeling hen aanvoeren Daar was een Rus van noode om Rusland te redden En allen cischten Kutusof zetten in de zielen, en er meedoogenloos aan bijten en vreten. Zwartgalligheid, ontevredenheid dit zijn immer de twee groote kwalen van al dezen, enkellingen en volkeren, die zich hebben laten be scheuren van de Godheid, en thans, in de ledige ruimte om zich heen, vergeefsch grijpen naar een hersenschim of een ideaal. En toch Niemand kan het ideaal ontberen hel volk niet meer dan de andere standen ja, het volk misschien nog minder dan de andere standen, om dat zijn leven harder is. Daarom heeft hel den godsdienst zoo noodig, die hel verlrooslveredelt, opbeurt die in t verschiet een blijde licht laat schemeren na de droeve duisternis der ellende. De godsdienst is de groote ideaalbrenger van de zwoegers en lijdersmoeten zij hem derven, dan gaan zij een ideaal vragen aan socia lisme of anarchie. (Belpaire) Jörgensen meer dan een ander, omdat hij een kunstenaar was, een dorstige naar schoonheid en waarheid, had be hoefte aan ideaal, en hij zou weldra zelf schrikken en jammeren om de akelige doodschheid en ledigheid die met het ongeloof over zijn ziel was gezonken als een ruige nacht. Doch met al den roes zijner dweep zieke en hartstochtelijke jeugd, wierp hij zich oerst hals over kop in do bran ding der moderne wijsgeerige gedachten, welke rusteloos beuken en bonken ging tegen do Kerk. Van af 1871 was in Kopenhagen een schitterende dwaalgeest opgestaan, de jood Georg Brandesdie met passie aan het opbouwen en het verspreiden ging van al de goddelooze leerstelsels welke reeds Frankrijk, Duilschlaud on Engeland hadtien aangetast, en er het ge loof wurgden in do zielen. Zijn verderfelijke invloed verspreidde zich in een ruimen kring, en de Kopen- haagsche burgerij liet er zich door mee slepen. Brandes had echter vooral pak op de studeerende jeugd, waarvan hij hoogleeraar was. Ook Jörgensen werd een zijner studenten, en al spoedig stond hij heel en gansch onder de helsche bekoring van dien machtigen dwaalgeest. Hij las zijn standaardwerk waarin hij zijne leer had samengevat De lioofd- stroomingen der letterkunde in de XlXe eeuw, én dit was meer dan vol doende om de laatste lichtvonken van het geloof in den jongen student te doo- In zijn prachtig werk Lu Trist esse Con temporaine waarop wij zullen terugkomen, schrijft Fierens-Gevaert in denzelfden zin aDe armoede, eenmaal beroofd van de godsdien stige illusies, wordt tene schrikkelijke bedreiging voor de leidende standen. Hel geloof verliezend, levert het volk zich keel en gansch over aan zijne stoffelijke driften. Het juist begrip der weder- zijdsche plichten wordt uit zijnen geest wegge vaagd. Én al de ontevredenen, de tob kers en de wrocters, de ongelukkigen die veroordeeld zijn tot de hel der koolmijnen en der fabrieken, maken stilaan een ranzig leger uit tegenover de bevoor- dceligdc klassen. Indien zij vrouw en kinderen bezitten, dan putten zij uit hun gevoel van echtge noot en vader zelf de noodigc kracht tot haat tn Opstand. als opperbevelhebber en verlangden te strijden of te sterven. De fransch- man voegde er bij dat czaar Alexan der aan den eisch van zijn leger toe gegeven had. Hij zelf ten andere, was er van overtuigd dat hij ons thans ver genoeg in zijn land gelokt had, en dat er nu een groote veldslag ging plaats grijpen. Hij verzekerde ten slotte nog dat heel het vijandelijke leger, den age Oogst, eene uitbundige blijdschap had betoond bij de aankomst van Kutusof en de belofte van eenen veld slag aanstonds zetten al de troepen zich in opmarsch naar Borodino, niet meer om te vluchten, maar om vasten voet te vatten op deze grens van het gouvernement van Moscou, en daar lederen duim gronds met hand en tand te verdedigen. Een voorval, dat overigens niet veel belang aan had, scheen dit nieuws te bevestigen het was de aankomst van eenen russischen onderhandelaar. Hij wist zoo weinig te vertellen dat men aanstonds gewaar werd dat hij hier heen kwam om de rol van bespieder te spelen. Zijne houding mishaagde ven. Hij telde pas achttien jaren en be titelde zich reeds als een vrijdenker. Hij gaf proza- en dichtwerken uit waarin hij kransen vlocht voor de troebele theo rieën van zijnen hoogleeraar, en Brandes prees openbaar den jeugdigen schrijver als zijnde een zijner schitterendste en moest belovende studenten, ('t Vervolgt). De herfstbemestingen. Tegen dat de herfstbemestingen aan den gang gaan, achten wij het niet ongepast een woord daarover te zeggen deze is immers van kapitaal belang, aangezien men later de meststoffen zoo innig niet meer met de bouwlaag vereenigen kan als thans, en vooral do minerale mest stoffen alleen onder deze voorwaarde tot hun volle uitwerksel komen. Nog bij te vele landbouwers is er te weinig spraak van scheikundige mest stoffen bij de herfstkulturen nog te vele teelten worden thans nuchter gedaan, vooral in de klaverstoppel, of alleen met stalmest en beer. De schaarschte aan handelsmeststoffen is 'geeno verschoo ning de potaschmesten zijn overvloedig voorradig, slak en superfosfaat kan men zich ook genoegzaam aanschaffen, en zelfs eene geringe hoeveelheid zwavelzuur ammoniak is voor handen. De klavergewassen verrijken zeker den grond aan stikstof, doch zij verarmen hem sterk aan fosfoorzuur en kalk, en meer nog aan polasch, zoodat zich eene terug gaaf des te meer opdringt naarmate de uitputting groot was. Zeker kan de landbouwer in de lente nog eene uitstrooiïng doen van potasch en fosfoorzuur, eu die meststoffen met de eg oppervlakkig inwerken, doch onder die voorwaarden mag men alleen op eenen gedeeltelijken en betrekkei ijken uitslag rekenen. Handen dus uit de mouw, met oordeel te werk gegaan, en de fosfoorzuur en vooral de potaschzouten in de herfst- en winterbemestingen niet gespaard, ook eene gematigde opneembare stikstofbe mesting niet gespaard 't is het eenigste middel om hooge opbrengsten te beko men en het legeren der graangewassen te voorkomen Niet gezien naar de hoo- gere prijzen der meststoffen ook do op brengsten zijn meer dan dubbel Joonend geworden. Praktijicer. J. L.Dank om de gezonden bijdrage. Uw artikel Jubel en Jammer is niet on verdienstelijk, doch te lang uitgesponnen. Het mist de allereerste hoedanigheid van allen goeden stijl beteugeling, eenvoud. Beteugeling is hier kracht, en Boileau schreef Qui ne sul se bomer ne sul jamais écrire Uitdrukkingen als brisante granaten luxueuse pracht getuigen van eenen slechten litterairen smaak. Vriend, onze taal is zoo rijk En laat ons toch niet denken gaan dat wij over ons proza een vernisje van grootschheid of voornaam heid zullen leggen met het inburgeren dier vreemde woorden. Dat alles klinkt valsch en voos. Het is droevig om nagaan hoe onze jongeren zich vergapen aan al dat woord- gerammel. EenvoudNatuurlijkheid! Daar komt alles op neer, dat is de groote ver- eischte voor alle schoonheid. Tracht u deze enkele beschouwingen ten nutte te maken. Wij roepen ook nog uwe aandacht op het volgende in ge schildert in uw artikel het nieuw rijk van den Vrede met de aanlokke- Iijkste kleuren af, maar... dan komt weer de nare werkelijkheid en gij ontwaakt uit uwen schoonen droom door het gedonder der ka nons. Bittere ontgoocheling En denkt ge dat dit heel aanmoedigend en troostend wer ken zou op onze lezers Het voorstellen en 1 bekorend beschrijven van iets dat men be mint, waarheen men snakt en verzucht, maar dat men nog ver buiten zijn bereik weet, doet dubbele pijn! Voorzeker,de hoop blijft.- De hoop in de toekomst. Laten wij dus die' hoop diep in ons hart bewaren, en in stilte droomen van het nieuwe Vredes-rijk dat eens dagen zal op aarde... Genegen gegroet. CRITICUS. Mob. ElapperuKommandantw 237VIII der 4« Armee. Abt. 1 Landwirtschaft E. H. O., den 30 Augustus 1916. AAN ALLE GEMEENTEN, Aan de gemeente wordt hiermede ver boden iedere hoeveelheid van aardappelen te verkoopen aan handelaars en bijzon deren, zonder toelating der Komman- dantur; met uitzondering aan handelaars, welke in bezit zijn van een bewijs der Kommandantur. Dit bevel is in de gemeente aan allo inwoners onmiddellijk bekend te maken 011 blijft van werking tot eeue andere Verordening bekend gegeven wordt. Tegen handel in gen worden nevens ver beurdverklaring der aardappelen strengo- lijk gestraft. De Etappen-Kommandant, A. B. WETTSTEIN. Leutnaut. ZARREN. In den nacht van 15 tot 16 Augustus werd Zarren door Engelsch- Fransche vliegers met bommen bewor- pon. Door den aanval werden de volgende personen gekwetst 1. Lievin Vervanck, landbouwer, 70 jaar 2. Jozef Sanzier. kleermaker, 23 jaar 3. Maria De Wilde, 35 jaar oud. Geneeskundige Beroepsvereeni- ging der stad Aalst. Mijnheer Wij hebben de heer Ued. te laten we- tcn.dut, ingevolge eener beslissing geno men door de Hoeren Dokters, leden van do Geneeskundige Beroepsvoreeniging der Stad Aalst, volgenden brief is over handigd geworden aan al de Maatschap pijen van Ouderlingen Bijstand onzer stad vooral aan maarschalk Davoust.Toen een onzer generalen achteloos vroeg aan den rus wat men zou gevonden hebben tusschen Viazma en Moscou, kreeg hij dat fier antwoord- Pultava- Dit antwoord kondigde een gevecht aan het beviel aan de franschen die van een passend antwoord houden en graag een moedige vijand vóór zich zien. Deze onderhandelaar werd zonder omzichtigheid teruggeleid, op dezelf de manier hij hierheengebracht werd. Hij kon zonder hinderpaal tot aan onze hoofdkwartieren doordringen hij doorkruiste onze voorposten zon der eene ruiterwacht te ontmoeten overal begingen wij dezelfde nalatig heid, en deze vermetelheid was ge heel eigen aan den aard van ons ras en aan overwinnaars. Iedereen sliep nergens een wachtwoord of patrouil- len onze soldaten schenen al deze zorgen als overbodig te beschouwen. Waarom al deze voorzorgen Zij vie len aan, en zij waren overwinnaars de russen moesten zich maar verde digen. Deze onderhandelaar een rus sische officier - heelt naderhand verklaard dat hij dicnzellden nacht lust gevoelde gebruik te maken van onze onvoorzichtigheid, maar hij had geen korps te zijner beschikking. De vijand die in allerhaast de brug gen der Gjatz had opgeblazen, had eenigen zijner kozakken achtergela ten men stuurde hen naar den keizer die te paard naderde. Napoleon be geerde hen zelf te ondervragen hij riep eenen taalman en deed hem plaats nemen tusschen twee dier kozakken wier uitzicht en wonderlijk kostuumop 't oog sprongen. Het was alzoo dat men hen Gjatz zag binnenrijden en de straten doortrekken. Het antwoord dezer barbaren kwam gansch overeen met wat de franschman ons had me degedeeld, en gedurende den nacht van den ie en 2e September werd het nog bevestigd door al de nieuwstij dingen onzer voorposten. Aldus was Barclay, één tegen allen, er in gelukt tot het laatste oogenblik het altochtsplan door te drijven dat hij reeds van in 1807, aan een onzer generalen had geroemd, als zijnde het eenige reddingsmiddel voor Rusland. De hierondergeteekende dokters te Aalst hebben de eer Ued. te berichten dat van heden af, de vroeger aan uwe maatschappij gehechte geneesheereu hun ontslag indienen. Hierdoor willen zij aan uwe ledenen aan hun huisgezin den vrijen keus van geneesheer ve rzeke ren Aanvaard, Mijne Ileeren, de verzeke ring onzer ware achting. (Geteekend) Dr BauwonsjDr DeClercq; Dr Van de Velde; Dr Hertecant; Dr Daol- man; Dr J. Schelfhout; Dr Ed. Schelf hout; DrRanson; Dr Hoorens; Dr Bolle». Het zou ons groot genoegen doen wil- det gij bovenstaand schrijven in uw ge- eerd blad opnemen, om zoodoende de volle ruchtbaarheid te geven aan eenen maatregel dio de vrijheid en de waardig heid der zieken zoowel als die der ge- meesheeren handhaaft en verzekert. Aanvaard, Heer Opsteller met onzen dank, do verzekering onzer hoogachting. De Leden der Geneeskundige Beroepsvereeniging der stad Aalst. Den Heere opsteller van het. week blad De Denderbode TS. In Epirus. Uit Athenen wordt gemeld aan Keuter De vloot der Verbondenen die voor Epirus aangekomen is, bestaat uit 8 kruisers, transportschepen, torpedoja gers en trawlers. Zij had verscheidene watervliegtuigen aan boord. «Daily Telegraph» meldt uit Londen Volgens -Hostia» mededeelt heeft de minister der Marine alle officieren en mannen der vloot, die in verlof waren, terug geroepen. Verloven worden niet meer verleend. Nieuwe Nota. Uit Athenen wordt medegedeeld dat daar verscheidene Duitschers aangehou den zijn. Velen houden zich verborgen. I)e nota die de laatste eischon der Entente omvat, werd zaterdag namiddag aan Zaimis overhandigd over den inhoud is niets bekend. Eene groote spanning heorscht hier. BASEL, 4 September. Uit Athenen meldt men De vertegenwoordigers der Verbondon Machten in Athenen overreikton den ministervoorzitter Zaimis de volgende nota Volgens de aanwijzingen hunner regee ringen hebben de ondergeteekenden de eer de Grieksche regeering het- volgende ter kennis te brengen Daar de heide verbonden rogeeringen uit zekere bron weten dat hunne vijanden langs verschillende wegen, namelijk ech ter langs telegraflschen en telefonischen wog inlichtiugen inwinnen, eischen zij 1° het nazicht der posten, telegrafen en radiotelegrafen 2° de vijandelijke agen ten van omkooperij en spionage moeten onmiddellijk Griekenland verlaten, om ér tot hot einde der vijandelijkheden niet meer terug to keeren 3° tegen deze Grieksche onderdanen, die in do hoven- genoemde gevallen van omkooperij en spionage gewikkeld zijn, zullen do 1100- dige maatregelen genomen worden. Hij werd onder ons geprezen omdat hij in die defensieve gedragslijn had weten te volharden spijts al het ge schreeuw en het gehuil eener hoog moedige natie, door het ongeluk ver gramd en verbitterd. Ieder der stappen die hij achter waarts deed, had ons meer en meer van onze versterkingen verwijderd, terwijl hij van langs hoe meer de hunne naderde hij nad dus alles te fepaster uur gedaan. En nochtans had ij zich daarmede de algemeene mis tevredenheid op den hals gehaald, maar dit was in onze oogen zijnen grootsten eeretitel. Men prees hem, omdat hij tegen de openbare meening in had durven han delen, daar deze faalde. Barclay toonde zich nog verdienst- rijker gedurende het vervolg van den Veldtocht. Deze opperbevelhebber, minister van oorlog, zag zich beroo- ven van zijn kommando, en hij moest nu onder de bevelen van Kutusof staan. Welnu, hij gehoorzaamde met denzelfden ijver als toen hij vroeger zelf bevelhebber was. ('t Vervolgt).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1